Mereltä tuntureille - Pohjois-Pohjanmaan aluetiedon löytyvyyden parantaminen verkkotiedonhauissa
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjastovirman kuva-arkisto www.kirjastovirma.net
Kuusamon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 9
93601
Kirjaston puhelin : 
040 860 8900
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuusamo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kusma
Y-tunnus : 
0186418-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Niemeläinen
Puhelin : 
040 516 2276
Sähköposti : 
ritva.niemelainen@kuusamo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen Pohjois-Pohjanmaan alueen tietokantoja parantamalla paikallisen tiedon löytyvyyttä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aluetietokantojen kehittäminen

Kuvaus : 

Pohjois-Pohjanmaalla on kaksi kirjastojen tuottamaa ja ylläpitämää aluetietoa sisältävää kokonaisuutta: KirjastoVirma ja Ostrobotnia. KirjastoVirmaan on koottu, tuotettu ja tallennettu alueen kulttuuriperinnettä ja Ostrobotniaan alueella ilmestyvien lehtien historiallisesti mielenkiintoisia artikkeleita viitteinä ja kokotekstinä.  KirjastoVirma EU-hanke päättyi keväällä 2012. Sivusto on ainutlaatuinen 12 vuoden työn tulos ja siihen on kohdistunut paljon hakuja. Nyt on havaittu, että sivujen löytyvyys verkkotiedonhauissa on huonontunut mm. siksi, että vuosina 2000-2007 tuotetuilla sivuilla ei ole asiasanoja. Kuntatietoihin on tullut muutoksia. Sivuilla ei käytännössä ole ollut ylläpitäjää hankkeen loputtua.

Ostrobotnia-tietokantaan ovat kirjastot vuodesta 1997 lähtien tallentaneet viitetietoja oman alueen lehtiartikkeleista. Aika on kuitenkin ajamassa viitetietokantojen ohi ja viime aikoina tietokantaan on alettu hankkia kokotekstiaineistoa. Myös Ostrobotnian löytyvyys verkkotiedonhauissa on heikentynyt.

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen Pohjois-Pohjanmaan alueen tietokantoja parantamalla paikallisen tiedon löytyvyyttä. Hankkeessa tutkitaan eri vaihtoehtoja, joilla voidaan taata KirjastoVirman sisällön löydettävyys tulevaisuudessa, esim. luetteloimalla Ostrobotniaan. Kirjastovirmassa on 469 artikkelia ja 6465 kuvaa, joiden sisältö pitäisi kuvata kunnolla. Tavoitteena on myös päivittää sisältö kuntamuutoksia ym. vastaavaksi. Hankkeeseen osallistuvien kirjastojen henkilökunta koulutetaan ylläpitämään KirjastoVirmaa.Samassa yhteydessä on myös tutkittava, mille palvelimelle tietokanta vastaisuudessa kannattaa sijoittaa.

Hankkeen aikana pyritään kartuttamaan Ostrobotnian kokotekstiaineistoa mm. liittämällä alueen paikallislehtien artikkeleita tietokantaan.

Tehtävään palkataan kirjastonhoitaja, jolla on kokemusta luetteloinnista ja sisällöntuotannosta. Työ kestää arviolta 12 kk. Palkkausmenojen ohella suurempia kuluja tulee työvälineiden hankinnasta, palvelinvuokrasta ym. palveluiden ostoista sekä henkilökunnan koulutukseen liittyvistä matkoista. Kirjastojen omaa rahoitusosuutta ovat kirjastohenkilökunnan työaika, työhuonekulut, ohjausryhmän matkakulut sekä tiedottamis- ja markkinointikulut.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot, partnerina Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat 4-5 edustajaa eri puolilta maakuntaa.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastovirma ja Virsu 2000-2012 (EU-hankkeita)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastovirma.net, nyttemmin kirjastivirma.fi-sivuston päivitys, graafisen ilmeen uudistaminen ja kehittämien sekä luettelointi Ostrobotnia-tietokantaan.

Päivitysohje ja pääkäyttäjien ohje Kirjastovirma.fi-sivustoon, luetteloointiopas Omekalle.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteet ja vaikutukset

Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jossa oli edustajat Haapajärven, Iin, Kuusamon, Muhoksen, Oulun ja Ylivieskan kirjastoista. Ryhmä kokoontui 8 kertaa ja oli muutenkin tiiviissä sähköpostiyhteydessä. Hankkeelle palkattiin projektityöntekijäksi Jari Hiirikoski, joka on ollut alusta asti mukana kaikissa Kirjastovirma-hankkeissa, tuntee sivuston ja hallitsee hyvin sekä luettelointi- että tietotekniikkapuolen. Projektityöntekijä palkattiin yhteensä 10 kuukaudeksi ja hän työskenteli Oulussa vakituisen Ostrobotniasta vastaavan kirjastonhoitajan ohjauksessa. Lisäksi palkattiin Omeka-asiantuntija siirtämään kuva-arkisto Omeka-pohjalle ja ostettiin mainostoimistolta graafinen suunnittelutyö. Yhteistyötä tehtiin paljon myös Oulun Tietotekniikan kanssa.

Kirjastovirma-net sivustolle tehtiin seuraavia uudistuksia ja korjauksia:

 • Kirjastovirman artikkelit, yht. 1030 kpl luetteloitiin Ostrobotnia-tietokantaan.
 • Perustettiin ja rakennettiin kokonaan uusi tietokanta (Drupal 7), johon poimittiin aineisto vanhasta kannasta.
 • Korjattiin sivuston kirjoitus- ja koodausvirheitä ja perustettiin uusia luettelointikenttiä, esim. alaotsikko, viittaus toiseen sivuun (ks. myös) sekä tehtiin turvallisuus- ym. päivitykset.
 • Palautettiin kuntajako v. 2000 tilanteeseen
 • Lisättiin Oulu mukaan sivustolle
 • Perustettiin uusi aineistolaji elämäkerta ja aiemmin erillisenä kokonaisuutena olleesta henkilögalleriasta siirrettiin elämäkerrat Kirjastovirma-kantaan. Henkilögallerialle luotiin oma layout.
 • Kuva-arkistoa siistittiin, korjailtiin runsaasti kirjoitusvirheitä ja lisättiin nimeke-kenttä sekä aikaväli kuvausajankohdaksi. Lisättiin kuvailutiedot mm. Sievin aineistoon. Kuva-arkisto siirrettiin myös Omeka-pohjalle, jolloin siihen saatiin karttahaku-ominaisuus ja Finna-hakukelpoisuus.
 • Sivuston graafinen ilme uusittiin hankkimalla suunnittelu ja layout mainostoimistolta. Rakennetta selkiytettiin järjestämällä aineisto YKL-luokituksen pohjalta mukailtuihin kategorioihin.
 • Poistettiin ulkoiset linkit ja kuvataiteilijoiden esittelysivut, joita ei ole päivitetty.
 • Myös Drupal-aineisto on nyt saatavana OAI-PMH-syötteenä eli on Finna-hakukelpoinen.

Sivuston ylläpito, päivittäminen ja kehittämisen jatkuvuus varmistettiin seuraavilla toimenpiteillä:

 • Hankittiin ja perustettiin Oulun Tietotekniikan tiloihin uusi palvelin, johon sivusto siirrettiin yksityiseltä palvelimelta.
 • Hankerahoilla maksettiin palvelimen ylläpitomaksuja hankeajalta
 • Kirjastovirma.net -domain siirrettiin Elisalta Oulun kaupungille ja nimeksi muutettiin imagosyistä kirjastovirma.fi (Oulun maakuntakirjasto korjauttaa Ostrobotnian linkit erillisellä ajolla projektin jälkeen). Lisäksi otetaan käyttöön SSL-sertifikaatti.
 • Alueen kirjastoista 10 henkilöä perehdytettiin tallentajiksi, heistä 9 vastaa oman alueensa ylläpidosta, päivityksistä ja tallennuksista.
 • Eri puolilta maakuntaa perehdytettiin 5 henkilöä kirjastoista pääkäyttäjiksi sekä laadittiin ohjeet tallentajille, Drupal-ohjeet pääkäyttäjille ja kuvien luettelointiopas Omekalle. Yksi pääkäyttäjistä vastaa myös Drupalin turvallisuuspäivityksistä.
 • Perustettiin palautepostilaatikko sivuston palautteita varten, postia seuraavat pääkäyttäjät.
 • Valittiin uusi ohjausryhmä, joka päättää sivujen kehittämisestä, lisättävästä aineistosta ym. jatkossa. Ohjausryhmään kuuluu 5 jäsentä varajäsenineen eri puolilta maakuntaa.
 • Alueen kunnilta pyydettiin ja saatiin lupaus osallistua ylläpitokuluihin asukaslukujen suhteessa.

Hankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet, joista tärkein oli Kirjastovirma-sivuston jatkuvuuden, ylläpidon ja kehittämisen turvaaminen sekä aineiston hakukelpoisuuden ja löytyvyyden parantaminen. Jatkuvat yhteydenotot ovat osoittaneet, että tarvetta aineiston päivittämiseen ja lisäämiseen sivustolle on ja nyt on luotu tähän toimiva verkosto. Kaikki alueen kirjastot suhtautuivat edelleen myönteisesti kuluihin osallistumiseen, joten Kirjastovirma on vakiintumassa osaksi kirjastojen yhteistyötä.

Jatkotoimenpiteet: 

Uuteen ohjausryhmään valittiin edustajat Haapajärveltä, Iistä, Kuusamosta, Oulusta ja Ylivieskasta sekä heille varajäsenet. Ryhmän kutsuu koolle Ritva Niemeläinen Kuusamosta. Tulevan ryhmän tehtävä on vastata sivuston kehittämisestä ja päättää kulujaosta sekä siitä, mitä sisältöä sivulle lisätään. Käytännön työstä vastaavat pääkäyttäjät ja tallentajat, joille on sovittu vastuukunnat.

Kuva-arkiston kuvien käyttöoikeuskysymys muun muassa jäi tulevalle ohjausryhmälle. Hankkeen aikana lähetettiin valokuvakokoelmien omistajille kirje, jossa pyydettiin suostumusta saattaa kuvat vapaaseen ei-kaupalliseen käyttöön (Creative Commons –lisenssi). Lupa saatiin 3418 kuvan osalta, kielto tuli 2147 kuvalle. Noin 900 kuvan osalta ei saatu vastausta. Ohjausryhmä päättää, miten asiassa edetään. Sivuston markkinointia ja tapahtumia sivuston ympärille ideoitiin, mutta niitä ei vielä ehditty toteuttaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€53 353
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 353
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013