Miesten vuoro: miesnäkökulmaa kirjastoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204 (Kirkkokatu 24)
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Ruonala
Puhelin : 
0400 381 442
Sähköposti : 
anne.ruonala@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on saada miehiä osallistumaan nykyistä aktiivisemmin kirjaston toimintaan, löytämään ja käyttämään kirjaston palveluja monipuolisemmin sekä edistämään heidän lukemisharrastustaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtimien määrä, osallistujien määrä ja miesten osuus osallistujista.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoite

Miesten vuoro: miesnäkökulmaa kirjastoon -hankkeen tavoitteena on saada miehiä osallistumaan nykyistä aktiivisemmin kirjaston toimintaan, löytämään ja käyttämään kirjaston palveluja monipuolisemmin sekä edistämään heidän lukemisharrastustaan.

Miesten osuus kirjaston tarjoamien palvelujen käyttäjistä on huomattavasti naisia vähäisempi. Ainoastaan lehtien lukijoina miehet ovat enemmistönä. Tällä hankkeella pyritään löytämään keinoja, joilla kehitetään uusia, miehiä kiinnostavia kirjastopalveluja ja tehdään tunnetuksi jo olemassa olevia.

Hankkeen toteutus 

  • Kootaan eri-ikäisistä miehistä koostuva ohjausryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta
  • verkostoidutaan sellaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa, joiden jäsenistön enemmistö koostuu miehistä (metsästysseurat, postimerkkikerhot, Rotaryt, purjehdusseurat yms)
  • järjestöjen kokouksissa ja tapaamisissa kirjavinkkausta ja kirjaston palvelujen esittelyä

  • järjestöt esittelevät  toimintaansa kirjaston tiloissa yhteistyössä kirjaston kanssa

  • kirjailijavierailuja, vierailijat edustavat miehiä kiinnostavia kirjallisuuden genrejä (sota, poliittinen ja paikallinen historia yms)

  • miehille suunnattujen elokuvien sarja, jonka aloituselokuvana on Miesten vuoro -dokumentti

  • vertaisvinkkausta: vinkkaajina tunnettuja kotkalaisia miehiä, jotka kertovat omista mielikirjoistaan ja lukuharrastuksestaan.

Tilaisuuksia järjestetään pääkirjaston lisäksi mahdollisuuksien mukaan lähikirjastoissa. Hankkeen budjetti koostuu viidestä kirjailijavierailusta, elokuvien esitysoikeuksista, vinkkaajien palkkioista ja hankkeen markkinointimateriaaleista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Miesten vuoro: miesnäkökulmaa kirjastoon

Ohjausryhmä

Miesten vuoro - hanketta koordinoimaan valittiin kahdeksan henkilön muodostama ohjausryhmä, joka koostui neljästä miesasiakkaasta ja neljästä Kotkan kaupunginkirjaston henkilökunnan edustajasta. Miesasiakkaat olivat iältään 31–75-vuotiaita. Ohjausryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja kahteen kokoukseen kutsuttiin vieraaksi asiantuntija (elokuvaohjaaja ja farmaseutti).

Yhteistyö järjestöihin, joissa jäsenistä enemmistö miehiä

Miesten vuoro - hankkeella toteutettiin 21 tapahtumaa. Niistä neljä toteutettiin yhteistyössä sellaisten järjestöjen kanssa, joiden jäsenistä suuri enemmistö on miehiä. Postimerkkeily, numismatiikka ja muu keräily ovat miesten suosimia harrastuksia, ja kirjaston järjestämissä näitä aiheita koskevissa tapahtumissa osallistuneista valtaosa oli miehiä.

Hankkeen tapahtumiin osallistui yhteensä 663 henkilöä.

Kirjasto verkostoitui paikallisten postimerkkeily- sekä numismaatikkoyhdistysten kanssa. Yhteistyö poikii samanlaisia tapahtumia tulevinakin vuosina sekä Kotkan pääkirjastossa että lähikirjastoissamme. Tällaisia ovat mm. rahaillat, joihin asiakkaat saavat tuoda maksutta omia keräilyrahojaan arvioitavaksi, postimerkki- ja -korttiaiheiset luennot sekä - näyttelyt.

Kirjailijavierailut

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli järjestää kirjailijavierailuja, joiden esiintyjä edustaa miehiä kiinnostavia kirjallisuusgenrejä. Tällaisia kirjallisuusvierailuja järjestettiin hankerahoituksella yhteensä yhdeksän. Sotakirjallisuuden ja -historian edustajia vieraili kolmessa tapahtumassa. Myös jännityskirjailija, rocklyriikkaa tutkiva kirjailija, kissojen maailmanhistoriasta kirjoittanut kirjailija ja paikallinen pakinoitsija olivat vieraanamme. Näiden kirjailijavierailujen yleisöstä enemmistö oli miehiä. Tilaisuuksiin osallistui ilahduttavan paljon sellaisia mieshenkilöitä, jotka olivat ensimmäistä kertaa kirjastossamme.

Liikuntavälineet

Kotkan kaupunginkirjastossa alkoi lokakuussa 2015 liikuntavälineiden lainaus. Se aloitettiin kaupungin liikuntatoimiston hankkimilla välineillä, mutta lainattavaa kokoelmaa täydennettiin miesasiakkaiden liikuntavälinetoivomuksilla. Kokoelmaa kasvatettiin mm. 10 kilon käsipainolla, 10 kilon kahvakuulalla ja tasapainolaudalla. Näitä liikuntavälineitä lainaavat etupäässä miehet ja useimmat heistä ovat kirjaston uusia asiakkaita.

Elokuvat

Miehille suunnattujen elokuvien sarja supistui kahteen eri elokuvaan, joita esitettiin ensin pääkirjastossa ja seuraavana päivänä lähikirjastossamme.

Miesten vuoro - elokuvan esitteli elokuvaohjaaja, jolta saa vastaisuudessakin apua elokuvien valintaan ja esittelyyn.

Runot, lukupiirit ja kirjavinkkaus

Runoilta ”Monena mies -runoissakin” oli suosittu tapahtuma. Miesten lukupiiri ja kirjavinkkaus miesten erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä eivät toteutuneet, koska emme löytäneet sopivia henkilöitä niitä tekemään.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteiden vaikutus ja arviointi

Miesten vuoro hankkeella järjestettiin yhteensä 21 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 663 henkilöä. Osallistujista enemmistö oli miehiä, joten hankkeella toteutetut tapahtumat oli suunnattu oikeaan asiakasryhmään. Valitettavasti 18–42- vuotiaiden miesten osallistuminen tapahtumiin jäi vähäiseksi. Osa tapahtumista järjestettiin lähikirjastoissa.

Tapahtumiin osallistui lukuisia miehiä, jotka eivät olleet ennestään kirjaston käyttäjiä.

Ohjausryhmällä saatiin mukaan miesnäkökulma sekä saatiin asiakkaat ideoimaan hankerahan käyttöä, osallistumaan tapahtumien suunnitteluun ja myös olemaan mukana tapahtumien toteuttamisessa.

Hankkeella luotiin verkosto järjestöihin ja yhdistyksiin, joissa enemmistö toimijoista on miehiä. Verkoston avulla voimme toteuttaa jatkossakin yhdessä erilaisia tapahtumia ja järjestää erilaisia näyttelyitä, jotka kiinnostavat miesasiakkaita.

Jatkotoimenpiteet: 

Miesten vuoro - hankkeen jatkotoimenpiteitä

Miesten vuoro - hankkeeseen perustettu ohjausryhmä, joka koostui henkilökunnan ja kohdeasiakasryhmän edustajista, osoittautui antoisaksi kokoonpanoksi. Saimme tapahtumiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana kirjaston toiminnassa oli hankkeen tapahtumissa merkittävä.

Jatkossa tätä kokemusta hyödynnetään muissakin hankkeissa.

Yhteistyötä sellaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa, joissa jäsenistön enemmistö muodostuu miehistä, syvennetään ja luodaan uusia yhteistyömuotoja (luennot, näyttelyt).

Hankkeen tapahtumissa yleisöstä enemmistö oli miehiä. Kirjasto ottaa jatkossakin tapahtumissa huomioon miehiä kiinnostavat aiheet ja kirjallisuuden genret.

Miesten oma lukupiiri ei toteutunut tässä hankkeessa, mutta sitä yritetään saada koolle tulevana vuonna.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 918
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 918
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
663henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi