Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Parviainen
Puhelin : 
044 794 2464
Sähköposti : 
leena.parviainen@mikkeli.fi
Kuvaus : 

Kirjastossamme on tarkoitus laatia kokoelmapolitiikka, jossa linjataan kokoelman muodostus, poisto- ja varastointiperiaatteet. Kokoelmapolitiikan laatimiselle on ihan käytännön syyt, sillä kaupunginkirjastoon on liittynyt kuntaliitosten ja yhteistyösopimusten myötä useita kirjastoja, joiden tausta on kunnan pääkirjastona. Yhdistetty kokoelma on laaja ja vaikeasti hallittavissa, minkä vuoksi työkalu ja ohjenuora kokoelmatyön tueksi ovat tarpeen. Lisäksi on tarpeen linjata, kuinka sähköiset aineistot vaikuttavat kokoelmaamme tällä hetkellä.

Kokoelmapolitiikan tulee kuvata Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmat, kertoa mihin niiden muodostaminen perustuu ja mihin suuntaan niitä halutaan kehittää. Siinä määritellään, mitkä ovat kehittämiselle asetetut ensisijaiset tavoitteet. Kokoelmapolitiikka ohjaa kirjaston työtä. Se myös antaa tietoa kirjaston toiminnasta asiakkaille, kehysorganisaatiolle ja yhteistyökirjastoille. Apuna tullaan käyttämään Kouvolan kaupunginkirjastossa ja Joensuun seutukirjastossa laadittuja selvityksiä.

Kokoelmapolitiikan tavoitteena on myös luoda periaatteet poistoja ja varastointia varten, ja sitä kautta helpottaa päivittäistä työtä. Sen avulla on mahdollista turvata kokoelmatyön jatkuvuus.

Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka tulee toimimaan pohjana Etelä-Savon maakuntakirjastoalueen yhteisen kokoelmapolitiikan runkona. Hanke on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2012, jolloin työn tulokset ovat käytettävissä vuonna 2013 koko maakuntakirjastoalueen kokoelmapolitiikkaa varten.

Kokoelmapolitiikan laatii kirjaston omaan henkilökuntaan kuuluva kirjastonhoitaja, jolle palkataan hankerahoilla sijainen. Työtä ohjaa kirjaston kokoelmatiimi. Työskentelyaikaa varataan kolme kuukautta.

Hankkeen toivottu lopputulos on ohjeistus kokoelman muodostamiseen ja hoitoon Mikkelin kaupunginkirjastossa. Ohjeistusta tulee voida käyttää maakunnallisen kokoelmapolitiikan runkona.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

http://kirjasto.mikkeli.fi/sivut/kirjasto-%C3%B6 

Löytyy hakusanana kokoelmapolitiikka.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa kartoitettiin Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjaston kokoelmia ja laadittiin kokoelmapolitiikka avuksi kokoelmien muodostukseen ja niiden hoitoon. Palveluverkostoon on liittynyt kuntaliitosten ja palvelusopimusten kautta useita kirjastoja, eikä yhteistä ohjenuoraa ole aiemmin ollut. Hanke oli kirjaston kokoelmatiimin vastuulla, tiiminvetäjän johdolla. Työssä tarvittavien tietojen keräämisen sekä raportin kirjoitustyön teki yksi pääkirjaston kirjastonhoitajista, jolle palkattiin hankerahalla sijainen. Musiikin osuuden laati pääkirjaston musiikkikirjastopalveluiden henkilökunta.

Pohjana kokoelmien kartoituksen suunnittelussa käytettiin erityisesti Joensuun seutukirjaston, Kyyti-kirjastojen ja Aalto-kirjastojen kokoelmahankkeiden raportteja vuosilta 2011-2012. Kokoelmia tutkittiin Origo-kirjastojärjestelmästä saatujen tilastojen valossa. Työ alkoi marraskuussa 2012, joten tarkasteluajankohtana käytettiin vuotta 2011. Tilastojen avulla kartoitettiin muun muassa kokoelmien suuruutta, ikää, lainakiertoa  sekä hankinta- ja poistoprosentteja. Lukuja verrattiin voimassa oleviin suosituksiin.

Kokoelmapolitiikkaosuutta hiottiin palavereissa kokoelmatiimin kanssa. Aiemmat aineistonvalinnan periaatteet laajennettiin ja tarkennettiin yleisiksi ja aineistokohtaisiksi kokoelmanmuodostusperiaatteiksi. Hankinnalle ja poistoille asetettiin prosentuaalisia tavoitteita. Myös kokoelmatyön periaatteita kirjattiin ylös, ottaen huomioon seudullisen näkökulman. Maakuntakokoelman valintaperiaatteet tarkistettiin ja laajennettiin maakuntakokoelman kokoelmapolitiikaksi.

Yhtenä tavoitteena hankkeelle oli poisto- ja varastointiohjeiden luominen. Ne toteutettiin myös kokoelmatiimin kanssa miettimällä ensin kokoelmalle karsintaperiaatteet, ja edelleen määrittelemällä mitä avokokoelmista karsitusta aineistosta varastoidaan. Musiikkikirjastopalveluiden henkilökunta laati musiikille valinta-, poisto- ja varastointiohjeistuksen. Kaikki nämä ovat raportin liitteissä. Liitteisiin laadittiin vielä ohjeet ns. nollalainalistan muodostamisesta Origossa, sekä sen muokkaamisesta hyllyjärjestyksen mukaiseksi lainamäärälistaksi.

Edellä mainittujen menetelmien lisäksi työssä käytettiin haastatteluja kartoitettaessa eri toimipisteiden hankintoja ja muuta kokoelmatyötä tekevien henkilöiden käsityksiä kokoelmista sekä niiden hoidosta. Lisäksi toteutettiin pienimuotoinen kokeilu ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä kokoelmatyössä, kun paikallinen keräilyharrastaja kävi arvioimassa pääkirjaston postimerkkeily- ja postikorttiaiheista kirjallisuutta.

Raporttiin sisältyy myös kuvaus siitä, kuinka aineistojen yhteiskäyttö toimipisteiden kesken toimii (kuljetukset, siirtokokoelmat, toisen toimipisteen aineiston varaaminen).

Hankkeeseen liittyen valmistui myös opinnäytetyö, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelija Elisa Lappalainen tutki pääkirjaston ruotsin- ja vieraskielistä aikuisten kaunokirjallisuutta. Opinnäytetyön tulokset on referoitu raportissa osana kokoelman kartoitusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikan pohjalta tullaan muodostamaan Etelä-Savon kirjastojen yhteinen kokoemapolitiikka.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 250
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 202
Oma rahoitus yhteensä: 
€602


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 600

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi