Miksi wikipedia ei riitä?
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haminan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 70 Rautatienkatu 8
49400
Kirjaston puhelin : 
040 1991 310
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hamina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hami
Y-tunnus : 
0242496-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Aino Satama
Puhelin : 
040 7215943
Sähköposti : 
aino.satama@hamina.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeeen tavoite on luoda työkaluja monipuoliselle lukutaidon edistämiselle ja lähdekriittisyyden kasvattamiselle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uudet työkalut ja kumppanuudet tietokirjallisuustapahtumien tuottamiseen ja monipuolisen lukutaidon edistämiseen.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta ja merkitys

Syyslukukauden 2016 alussa astuu voimaan perusopetuksen uusi opetussuunnitelma, joka sisältää monilukutaidon yhtenä laaja-alaisen osaamisen seitsemästä tavoitteesta. Perusteissa kannustetaan mm. hyödyntämään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä (suulliset, audiovisuaaliset, painetut ja sähköiset lähteet) sekä tiedonhaku- ja kirjastopalveluja. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa esim. kirjasto, elokuvat, teatteri, museo ja kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön.

Tietokirjallisuutta julkaistaan Suomessa verrattain vähän lapsille ja nuorille suhteessa aikuisille suunnattuun tietokirjallisuuteen. Kirjastosta koululaiset ja varsinkin pojat lainaavat mielellään tietokirjoja, joita soisi ilmestyvän nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. Osa lapsista innostuu lukemisesta oman mielenkiinnon kohteen tai harrastuksen kautta. Tietokirjallisuus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia oppimiseen, myös itsenäisen tekemisen, kuten tiedon tuottamisen ja kirjoittamisen kautta.

Hankkeen peruslähtökohta on mediakasvatuksellinen ja se kiteytyy tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä kiteyttävään kysymykseen: ”Miksi Wikipedia ei riitä?” Hanketta on ideoitu yhteistyössä Suomen Tietokirjailijat ry:n aluetoiminnan ja Haminan kaupunginmuseon kanssa. Lisäksi hankkeen suunnitteluun on osallistunut tiedekeskus Heurekan ohjelmapäällikkö Paula Havaste, joka on työnsä puolesta ollut kehittämässä Heurekalle suosittuja pedagogisia sisältöjä ja työpajoja koululaisille.

Hankkeen tavoite ja sisältö

Hankkeen tavoite on luoda työkaluja monipuolisen lukutaidon edistämiselle ja lähdekriittisyyden kasvattamiselle. Lähtökohtana on kannustaa luovuuteen ja uuden oppimiseen kokoamalla ja tuottamalla itse tietoa. Tiedon tuottamisprosessiin tutustutaan työpajoissa, joiden tuotoksia kootaan esitettäväksi yleisölle monella eri tavalla: näyttelynä, arviointeina tai jopa julkaisuna.

Lisäksi koululaisten oppimista tuetaan lisäämällä vuorovaikutusta tietokirjailijoiden kanssa, jotka voivat paitsi tulla kirjastoon/kouluun vierailulle kertomaan työstään ja lasten haastateltaviksi myös ohjaamaan työpajoja erilaisista koululaisia kiinnostavista aiheista. Tiedon tuottaminen, kirjoittaminen, esittäminen ja vuorovaikutus tietokirjailijoiden kanssa toteutetaan koululaisten mielenkiinnonkohteiden ehdoilla. Ajatuksena on myös samalla saada koululaisten oma ääni ja näkökulma kuuluviin sellaisesta tietokirjallisuudesta, joka on heidän mielestään innostavaa ja inspiroivaa.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida malli koulujen, kirjastojen ja muiden tietolähteiden kuten tietokirjailijoiden, median, kustantajien ja lisäksi muiden tietotoimijoiden kuten museon yhteistyöhön. Mallissa oppilaat pääsevät tutustumaan paikallisiin kirjastojen ja museoiden tietoresursseihin ja harjaantumaan itse tiedontuottamiseen. Siinä hyödynnetään kirjaston, tietokirjailijoiden ja erilaisten tiedontuottajien mediakasvatuksellista osaamista entistä syvemmin. Onnistuessaan malli voidaan ottaa käyttöön osana uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Haminan kirjaston osuutena on hallinnoida hanketta ja suunnitella malli, jota koulut / opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan ja jossa lapsille / koululaisille esitellään monipuolisesti tiedonlähteitä, ja siinä erityisesti tietokirjallisuutta. Paikallisesti hanketta suunnitellaan yhteistyössä Haminan opetustoimen asiantuntijoiden kanssa.

Työpajat

Työpajat sovitaan koulukohtaisesti ja tietoteemoihin perustuen kuten Suomen historia, rakennukset, koneet, luonto, eläimet, ihminen, uskonnot, maat ja kulttuurit, taiteet, satuolennot jne. Teemaa työstetään ryhmissä esimerkiksi hakemalla tietoa verkosta, kirjaston tietokannoista ja arvioiden löydettyjä tiedonlähteitä. Kirjastosta lainataan teemaan liittyvää ja oppilaan kiinnostavaksi ja hyödylliseksi havaitsema kirjallisuutta, johon tutustutaan ja syvennytään kotona / koulussa myös asiantuntijoita hyödyntäen. Työpajoissa arvioidaan tietoa, tiedon perusteita ja käyttökelpoisuutta.

Työpajassa oppilaat suunnittelevat omasta teemanmukaisesta kiinnostuksen kohteestaan esityksen joka sisältää sekä tekstiä ja kuvitusta. Työpajojen tavoitteet ja tuotokset sovitetaan koululaisten ikätasoon ja valmiuksiin. Konkreettinen lopputulos, esitys, oli se sitten juliste, julkaistu kirjoitus tai suullinen esitelmä/esitys, on tärkeä ja oppimiseen motivoiva tavoite.

Tuotoksia voidaan esitellä esim. kirjastossa ja tapahtumien osana sekä paikallismediassa. Lisäksi työpajassa voidaan hyödyntää verkkomediaa, jolloin oppiminen nivoutuu luontevasti mediakasvatuksen sisältöjä. Työskentelyyn voidaan luontevasti sisällyttää myös esitystekniikkaan kuten dokumenttikameraan, dataprojektoriin, av-laitteisiin ja tabletteihin harjaannuttava opetus.

Tietokirjailijatapahtumat

Kirjastossa ja/tai kouluilla järjestetään lasten tietokirjailijatapahtumia. Niiden tärkein kohde ovat lapset, jotka kuuntelevat, lukevat, etsivät tietoa, tekevät ja esittelevät omia tuotoksiaan. tapahtumissa lapset saavat mahdollisuuden arvioida tietokirjallisuutta ja olla vuorovaikutuksessa tietokirjailijoiden kanssa.

Tietokirjailijoiden valinnassa hyödynnetään mm. Suomen Tietokirjailijat ry:n Kaakonkulman alueen kirjailijoita sekä yhdistyksen kouluille joka vuosittain tarjoamia tietokirjailijoita. Kaakonkulman alueella työskentelee noin 60 eri alojen asiantuntijoita luonnontieteistä historiaan.

Esimerkkejä tietokirjailijoiden monipuolisesta asiantuntemuksesta ja mukanaolon mahdollisuuksista lasten tietokirjatyöpajojen kouluttajina ja tapahtumissa löytyy Suomesta useita.  Esimerkiksi Suvi Vehmanen on kirjoittanut lastentietokirjoja eläimistä, vuodenajoista, vedestä ja luonnosta, joka voisi innosta tutkimaan kaakkoisuomalaista luontoa kiehtovien esimerkkien valossa. Petri Pietiläinen on toiminut Kaakkois-Suomen läänintaiteilijana vuosina 2004-2009 ja loi toimivan mallin ”lohikäärmekirjoitusopin” koululaisten kirjoitustyöpajoihin.  Juhani Anttila on julkaissut avaruutta käsittelevän lasten tietokirjan sekä tietotekniikkaa koskevia teoksia. Avaruuden ja tähtitieteen saralla merkittävän uran tehnyt Heikki Oja voisi olla kiinnostava vieras havainnollistaessaan maailmankaikkeutta tiedonhaluisille. Paula Havaste on suosittu historian popularisoija sekä monipuolinen lasten tiedetapahtumaosaaja, jolla voisi olla annettavaa kirjoittajille, jotka haluavat eläytyä vaikkapa Haminan kiehtovaan 1700-lukuun.  Esimerkkejä asiantuntijuuksista löytyy Kaakonkulmalta ja myös muualta Suomesta vaikka kuinka paljon. Lasten tietokirjallisuuden tiimoilta tapahtuva alueellinen toiminta saattaisi myös innostaa tietokirjailijoita lasten näkökulman huomioimiseen ja tarjoamaan omaa asiantuntemustaan uusissa viitekehyksissä. Alueen tietokirjailijat ovat hyödyntämätön resurssi seudun kirjastoille ja kouluille, mutta tässä hankkeessa uudenlaisia tilaisuuksia ja tapoja yhteistyöhön on tarkoitus kehittää.  

Koululaisten tietokirjaraati

Suomen tietokirjailijat ry:n ohjelmassa on ollut jo useita vuosia tietokirjaraati, joka on esiintynyt yhdistyksen tapahtumissa muun muassa kirjamessuilla. Lapsilta harvemmin kysytään, mitä he ajattelevat hyvästä tietokirjallisuudesta. Hankkeemme mahdollistaisi lasten tietokirjaraadin yhteistyössä paikallismedian kanssa.

Tietokirjallisuuden merkitys lapsille – opettajiin vaikuttaminen

Koulutustilaisuus opettajille, jossa nimekäs tietokirjailijat ja tai alan tutkija alustaa haminalaisten koulujen opettajille aiheesta.

Hankkeen toteutus ja ajankohta

Työpajoja, tietokirjailijavierailuja- ja muita tapahtumia suunnitellaan kevään 2015 aikana rahoituksen varmistuttua ja toteutetaan lukuvuoden 2015-2016 aikana. Hankkeeseen kuuluvia tapahtumia ja näyttelyjä järjestetään myös Kymenlaakson Lasten kulttuuriviikoilla helmikuussa v. 2016.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Suomen Tietokirjalijat, aluetoiminta; Haminan opetustoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tausta ja merkitys

Syyslukukauden 2016 alussa astui voimaan perusopetuksen uusi opetussuunnitelma, joka sisältää monilukutaidon yhtenä laaja-alaisen osaamisen seitsemästä tavoitteesta. Perusteissa kannustetaan mm. hyödyntämään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä (suulliset, audiovisuaaliset, painetut ja sähköiset lähteet) sekä tiedonhaku- ja kirjastopalveluja. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa esim. kirjasto, elokuvat, teatteri, museo ja kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton porrastaminen luokka-asteittain on tarkoittanut sitä, että koulut ja opettajat kokeilevat ja ottavat käyttöön uusia opetusmetodeja vähitellen. Kirjastolta tarvittiin oikea-aikaista tilaisuuteen tarttumista, kun aika oli kypsä tämän hankkeen sisältämään yhteistyöhön yläkoulun kanssa.

Tietokirjallisuutta julkaistaan Suomessa verrattain vähän lapsille ja nuorille suhteessa aikuisille suunnattuun tietokirjallisuuteen. Kirjastosta koululaiset ja varsinkin pojat lainaavat mielellään tietokirjoja, joita soisi ilmestyvän nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. Osa lapsista innostuu lukemisesta oman mielenkiinnon kohteen tai harrastuksen kautta. Tietokirjallisuus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia oppimiseen, myös itsenäisen tekemisen, kuten tiedon tuottamisen ja kirjoittamisen kautta.

Miksi wikipedia ei riitä? -hankkeen avulla kirjasto aktivoitui tarjoamaan lapsille ja nuorille tietoaiheisia tapahtumia, joiden yhteydessä kirjasto saattoi avata kiinnostavasti monipuolisen tietokirjallisuuskokoelmansa sisältöjä. Poikien ja tyttöjen yleisiä mielenkiinnon kohteita pyrittiin huomioimaan tasapuolisesti teemojen valinnassa.

Hankkeen peruslähtökohta on mediakasvatuksellinen ja se kiteytyy tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä kiteyttävään kysymykseen: ”Miksi Wikipedia ei riitä?” Hanketta on ideoitu yhteistyössä Suomen Tietokirjailijat ry:n aluetoiminnan ja Haminan kaupunginmuseon kanssa. Lisäksi hankkeen suunnitteluun on osallistunut tiedekeskus Heurekan ohjelmapäällikkö Paula Havaste, joka on työnsä puolesta ollut kehittämässä Heurekalle suosittuja pedagogisia sisältöjä ja työpajoja koululaisille.

Hankesuunnitelman tekemiseen osallistuneista henkilöistä yksi siirtyi muihin tehtäviin ja yhteydet Suomen tietokirjailijat ry:hyn jäivät näin käyttämättä. Toteutuksesta vastaava vaihtui kesken hankkeen, mikä myös hidasti hankkeen toimeenpanoa. Toisaalta avainhenkilöiden vaihtuminen toi hankkeeseen erilaista osaamista ja suuntautumista, jonka avulla voitiin paremmin tavoittaa koko kohderyhmä esikoululaisista yläkoululaisiin ja lukiolaisiin.

Hankkeen tavoite ja sisältö

Hankkeen tavoite on luoda työkaluja monipuolisen lukutaidon edistämiselle ja lähdekriittisyyden kasvattamiselle. Lähtökohtana on kannustaa luovuuteen ja uuden oppimiseen kokoamalla ja tuottamalla itse tietoa. Tiedon tuottamisprosessiin tutustutaan työpajoissa, joiden tuotoksia kootaan esitettäväksi yleisölle monella eri tavalla: näyttelynä, arviointeina tai jopa julkaisuna.

Lisäksi koululaisten oppimista tuetaan lisäämällä vuorovaikutusta tietokirjailijoiden kanssa, jotka voivat paitsi tulla kirjastoon/kouluun vierailulle kertomaan työstään ja lasten haastateltaviksi myös ohjaamaan työpajoja erilaisista koululaisia kiinnostavista aiheista. Tiedon tuottaminen, kirjoittaminen, esittäminen ja vuorovaikutus tietokirjailijoiden kanssa toteutetaan koululaisten mielenkiinnonkohteiden ehdoilla. Ajatuksena on myös samalla saada koululaisten oma ääni ja näkökulma kuuluviin sellaisesta tietokirjallisuudesta, joka on heidän mielestään innostavaa ja inspiroivaa.

Haminan kirjastopalvelut on järjestänyt lapsille ja koululaisille suunnattuja tapahtumia helmikuussa Lasten kulttuuriviikoilla ja lokakuun satuviikolla. Tiedottamisen ja järjestelyjen kannalta on havaittu hyväksi keskittää tapahtumat kirjastossa pariin ajankohtaan vuodessa, kun päiväkoti-, esikouluryhmät ja koulut ovat vastaanottavaisia ja yleisö saadaan helposti houkuteltua osallistumaan tapahtumiin.

Miksi wikipedia ei riitä? -hankkeessa asetetut tavoitteet toimivat idealähteenä suunniteltaessa Lasten kulttuuriviikkojen ja satuviikkojen ohjelmaa v. 2015–2018. Lapsia kiehtovien teemojen kuten ritarien, prinsessojen, dinosaurusten tuntijoita ja tutkijoita löydettiin Turun yliopiston lasten yliopiston kautta. Muita tapahtumiin valittuja teemoja olivat tähtitiede ja eläimet.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida malli koulujen, kirjastojen ja muiden tietolähteiden kuten tietokirjailijoiden, median, kustantajien ja lisäksi muiden tietotoimijoiden kuten museon yhteistyöhön. Mallissa oppilaat pääsevät tutustumaan paikallisiin kirjastojen ja museoiden tietoresursseihin ja harjaantumaan itse tiedontuottamiseen. Siinä hyödynnetään kirjaston, tietokirjailijoiden ja erilaisten tiedontuottajien mediakasvatuksellista osaamista entistä syvemmin. Onnistuessaan malli voidaan ottaa käyttöön osana uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Haminan kirjaston osuutena on hallinnoida hanketta ja suunnitella malli, jota koulut / opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan ja jossa lapsille / koululaisille esitellään monipuolisesti tiedonlähteitä, ja siinä erityisesti tietokirjallisuutta. Paikallisesti hanketta suunnitellaan yhteistyössä Haminan opetustoimen asiantuntijoiden kanssa.

Opetussuunnitelmaan sisältyvän monilukutaidon edistäjänä kirjastopalvelut onnistui samaan jalan myös yläkoulun ja lukion oven väliin.

Työpajat

Työpajat sovitaan koulukohtaisesti ja tietoteemoihin perustuen kuten Suomen historia, rakennukset, koneet, luonto, eläimet, ihminen, uskonnot, maat ja kulttuurit, taiteet, satuolennot jne. Teemaa työstetään ryhmissä esimerkiksi hakemalla tietoa verkosta, kirjaston tietokannoista ja arvioiden löydettyjä tiedonlähteitä. Kirjastosta lainataan teemaan liittyvää ja oppilaan kiinnostavaksi ja hyödylliseksi havaitsema kirjallisuutta, johon tutustutaan ja syvennytään kotona / koulussa myös asiantuntijoita hyödyntäen. Työpajoissa arvioidaan tietoa, tiedon perusteita ja käyttökelpoisuutta.

Lasten kulttuuriviikoilla 2018 kirjasto kutsui työpajojen ohjaajaksi tietokirjailija Petri Pietiläisen. Hän toteutti 7.2. Ruissalon kirjastolla ja 9.2. Kaspersalissa esikoululaisista 3.-luokkalaisille suunnatun eläinaiheisen runo- ja lorutyöpaja, jossa tehdään lelu tai piirustus lahjaksi lemmikille. Yhteensä työpajoja pidettiin 5 kpl.

 Kirjailijavieraana syksyllä 2017 Haminassa käynyt Anne Leinonen kutsuttiin suunnittelemaan työpajat painopisteenä tieteiskirjallisuus ja teemana robotit ja tekoäly sisältäen työpajan vetämisen ja materiaalit työpajan ohjaajalle. Lasten ja nuorten kirjastonhoitaja järjesti yhteensä 5 työpajaa 27.-28.3.2018 yhteistyössä Pappilansalmen yläkoulun äidinkielen opettajien kanssa.

Kirjallisuuden työpajat järjestettiin 8. vuosiluokalla, jotka noudattivat oppiaineissa keväällä 2018 vielä vanhaa opetussuunnitelmaa. Havaittiin että työpajoihin ja esityksen tuottamiseen käytettävissä ollut oppitunti 45 minuuttia ei mitenkään riittänyt vaan olisi pitänyt olla käytettävissä vähintään kaksoistunti. Äidinkielen opettajat olivat kuitenkin innokkaita toteuttamaan työpajat seuraavana vuonna uusien 8-luokkalaisten kanssa, joilla on käytössä uusi OPS. Kirjasto on lupautunut kustantamaan työpajaohjaajan palkkion seuraavana vuonna.

Tietokirjailijatapahtumat

Kirjastossa ja/tai kouluilla järjestetään lasten tietokirjailijatapahtumia. Niiden tärkein kohde ovat lapset, jotka kuuntelevat, lukevat, etsivät tietoa, tekevät ja esittelevät omia tuotoksiaan. tapahtumissa lapset saavat mahdollisuuden arvioida tietokirjallisuutta ja olla vuorovaikutuksessa tietokirjailijoiden kanssa.

2015 Satuviikko:

"Totta ja tarua keskiajan ritareista", Meri Heinonen, 15.10.2015. Kaksi luentoa Kaspersalissa ja Vehkalahtisalissa eskareille ja 1.-3-luokkalaisille.

2016 Lasten kulttuuriviikot:

"Arrgh, dinosauruksia!" -luennot 9.2.2016 Timo Vuorisalo - Turun yliopiston biologian dosentti: Haminan kirjaston Kaspersalissa ja Vehkalahtisalissa, 2 luentoa samana päivänä. Kesto n. 45 min.

"Julkkisprinsessat!" - 26.2.2016 Anu Lahtinen, Turun yliopiston historian dosentti ja kulttuurihistorian tohtori. Kaksi luentoa Haminan kirjaston Kaspersalissa ja Vehkalahtisalissa eskareille ja alakoululaisille.

2017 Lasten kulttuuriviikot (tähdet ja avaruus)

Tähtieteen harrastaja Timo Loikala esittelee lapsille avaruuden ihmeitä:"Kurkistuksia tähtitaivaan saloihin" - luennot perheille: 7.2. Ruissalon kirjasto ja 8.2.2017 Kaspersali.

Mimin ja Kukun "Avaruusseikkailu" -konsertti (60 min) 24.2.2017 Haminan kirjaston Kaspersalissa ja Vehkalahtisalissa.

2018 kohderyhmänä yläkoululaiset ja lukiolaiset:

Tietokirjailija Petri Pietiläinen luennoi 8.2. Vehkalahtisalissa 4-6. lk alakoululaisille ja yläkoululaisille aiheena Kissojen ja koirien kulttuurihistoria ja eläinten oikeudet. Tapahtuma kuului Lasten kulttuuriviikkojen ohjelmaan.

Alkuvuoden 2018 aikana tekoälystä ja roboteista tuli valtakunnallinen uutisaihe, kun robotteja alettiin ottaa Suomessakin käyttöön asiakaspalvelussa.

Iltalehti uutisoi 15.7.2017: "Kela otti käyttöön asiakaspalvelurobotin - auttaa ensin vain opiskelijoita. Chattirobotti opastaa tällä hetkellä opiskelijoita asumistuen hakemisessa. Suomesta kaavaillaan tekoälyn mallimaata." 

Hesingin sanomat julkaisi uutisen 25.1.2018: "Kalasataman valtavaan terveys- ja hyvinvointikeskukseen on tulossa humanoidirobotti aulaan opastamaan ihmisiä. Pepper-robotin olisi tarkoitus olla paikallaan pääoven lähellä päivystämässä, kun keskus avaa ovensa viides helmikuuta."

Tekoäly- ja robotit -teeman ympärille järjestettiin yläkoululle ja lukiolle myös omat luentotilaisuudet 14.3.2018. Tekoälyn tutkija tekniikan tohtori Pentti Haikonen tuli pitämään luennon Tekoälystä ja roboteista yläkoululaisille ja lukiolaisille  Pappilansalmen koululla.

Koululaisten tietokirjaraati ja opettajiin vaikuttaminen tietokirjallisuuden merkitys lapsille

Koululaisten tietokirjaraati ja opettajien koulutustilaisuus tietokirjallisuuden merkitys lapsille jäivät toteuttamatta.

Hankkeen toteutus ja ajankohta

Työpajoja, tietokirjailijavierailuja- ja muita tapahtumia suunnitellaan kevään 2015 aikana rahoituksen varmistuttua ja toteutetaan lukuvuoden 2015-2016 aikana. Hankkeeseen kuuluvia tapahtumia ja näyttelyjä järjestetään myös Kymenlaakson Lasten kulttuuriviikoilla helmikuussa v. 2016.

Hankkeen alkaessa toimintaa ei ollut käsikirjoitettu valmiiksi vaan toimintasuunnitelmaa rakennettiin hankkeen edetessä. Hankesuunnitelman sisällöstä toteutuivat työpajat ja tietokirjailijatapaamiset. Miksi wikipedia ei riitä? -hankkeessa asetetut tavoitteet toimivat idealähteenä suunniteltaessa Lasten kulttuuriviikkojen ja satuviikkojen ohjelmaa v. 2015–2018.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Miksi wikipedia ei riitä? -hankkeen avulla kirjasto oppi tuottamaan lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia eri teemoilla. Teemojen avulla kirjasto voi  avata kiinnostavasti monipuolisen tietokirjallisuuskokoelmansa sisältöjä. Valitaan tuore, ajankohtainen ja kiinnostava teema, josta kirjallisuutta löytyy laajasti satu- ja kuvakirjoista tietokirjallisuuteen ja josta löytyy asiantuntija tai kirjailijavieras esiintyjäksi tapahtumaan. Hanke kannusti etsimään uudenlaisia kumppanuuksia mm. Turun yliopiston Lasten yliopisto. Paikallisten kirjailijoiden tuotantoa tarkkaillaan jatkossa myös sillä silmällä, löytyisikö sopiva aihe tapahtuman teemaksi. Näin mm. Martti Linna kutsuttiin kirjailijavieraaksi satuviikolle kertomaan alakoululaisille elokuussa 2017 ilmestyneestä kirjastaan Isän luokse, jonka teema on ilmastonmuutos.

Hankkeen vaikutukset ovat paikallisia ja uudet kumppanuudet syntyivät yläkoulun ja lukion suuntaan.  Esimerkiksi hankkeeseen liittyvien yhteyksien avulla äidinkielen opettaja pyysi vinkkaamaan kaikki 7. luokat kevään aikana, joten hankkeen avulla aktivoitui myös muu yhteistyö.

Jatkotoimenpiteet: 

jatkossakin lapsille suunnattuja lukutaitoa edistäviä tapahtumia tuotetaan satuviikoilla ja lastenkulttuuriviikoilla hyödyntäen eri kohderyhmiä kiinnostavia teemoja. Nuorille suunnattuja monipuolista lukutaitoa edistäviä tapahtumia järjestetään tiiviissä yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa. Hankkeen myötä äidinkielen opettajat innostuivat toteuttamaan työpajat myös seuraavana vuonna uusien 8-luokkalaisten kanssa, joilla on käytössä uusi OPS ja kirjastopalvelut on lupautunut kustantamaan työpajaohjaajan palkkion. Työpajan toteuttanut Anne Leinonen laati myös opettajien ja kirjaston käyttöön materiaalia, jonka avulla voi toteuttaa tieteiskirjallisuuden työpajan, teemana tekoäly ja robotit. Materiaalin avulla suomen kielen opettaja, mutta myös kirjallisuuteen hyvin perehtynyt pedagoginen kirjastonhoitaja pystyy vetämään työpajan. Työpajan materiaaliin sisältyy orientoiva tehtävä, jossa aiheesta keskustellaan, millaisia kokemuksia ja tietoa aiheesta entuudestaan kullakin on. Tiedonhakutehtävässä etsiään aiheesta lisää tietoa kirjastosta, verkkokirjastosta ja internetistä. Työpajoissa luetaan näytteitä tieteiskirjallisuudesta ja tehdään tehtäviä ja vastataan annettuihin kysymyksiin. Fiktion avulla houkutellaan pohtimaan myös faktoja. Mallia hyödynnetään jatkossa mm. kirjaston tiedonhaun opetuksissa ja jaetaan äidinkielen opettajien käyttöön.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 096
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 737
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
896henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
422henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000
 
okm
avi