Millon se auto tullee? – kirjastoautopalvelut ajan tasalle Iissä, Kuusamossa ja Pudasjärvellä
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 1
91100
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Maarit Halonen
Puhelin : 
0503106802
Sähköposti : 
minna.halonen@ii.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 1 Monipuoliset lukutaidot: (kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen) ja Teema 3 Elinikäinen oppiminen

Hankkeessa on kolme kokonaisuutta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää minkälainen kirjastoauton aikataulu palvelisi kuntalaisia parhaiten. Voisiko kirjastoauto toimia jollakin muulla periaatteella kuin säännöllisellä reittiaikataululla. Toinen tavoite on selvittää miten kirjastoauto voi palvella kouluja uutena oppimisympäristönä ja tukea siten uutta opetussuunnitelmaa. Kolmantena tavoitteena on selvittää minkälaisia uusia yhteistyökumppaneita Iillä ja Kuusamolla voisi olla uuden auton hankinnassa. Miten palvelut järjestetään siinä tapauksessa, että rahoitusta uuteen autoon ei myönnetä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit:
1. Ehdotus uudeksi aikatauluksi tai myöhemmin toteutettava aikataulukokeilu
2. Uudet palvelu- ja yhteistyömuodot koulujen ja muiden asiakasryhmien kanssa
3. Uuden kirjastoauton ja vaihtoehtojen vertailu (Ii ja Kuusamo)

Kuvaus : 

Hankkeessa on kolme päätavoitetta ja jokaisella kunnalla/kaupungilla on omat painotuksensa yhteisten tavoitteiden lisäksi.

Tavoite 1. Kirjastoauton aikataulu (Ii, Kuusamo ja Pudasjärvi)
Millainen on hyvä kirjastoauton aikataulu:
- kouluille ja päiväkodeille
- muille palvelulaitoksille
- haja-asutusalueille
- onko aikataulussa tilaa erityisryhmien kirjastopalveluille ja tapahtumille?

Tavoite 2. Kirjastoauton uudet palvelut (Ii, Kuusamo ja Pudasjärvi)
Voisiko kirjastoauto toimia kouluilla ja päiväkodeilla uutena oppimisympäristönä ja tukea uutta opetussuunnitelmaa?
Mitä muita palveluita kirjastoauto voi tuoda haja-asutusalueille? Kuinka se palvelisi parhaiten ikääntyneitä ja palvelukotien asukkaita?
Kirjastoautossa asioivat monen ikäiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat asiakkaat. On tarpeellista kartoittaa heidän toiveitaan auton kokoelmista nykyistä perusteellisemmin. Tietoja voidaan hyödyntää auton kokoelmatyössä aina hankinnasta päivittäiseen työhön saakka. Lisäksi olisi hyödyllistä suunnitella entistä tiiviimpää yhteydenpitoa auton kuljettajan sekä esimerkiksi koulujen henkilökunnan kesken – mitä teemoja kouluilla käsitellään, millaista aineistoa opetustyön tueksi kaivattaisiin kullakin käyntikerralla.

Tavoite 3. Minkälainen on uusi kirjastoauto ja miten kirjastopalvelut järjestetään, jos uutta autoa ei voida hankkia (Ii ja Kuusamo)
Iin kunnankirjaston ja Kuusamon kaupunginkirjaston kirjastoautot ovat jo käyttöikänsä loppupäässä. Jos rahoitus uudelle autolle järjestyy, minkälainen on uusi kirjastoauto? Voiko auton toimintaan yhdistää muita palveluita? Iissä esim. muut Ii-instituutti –liikelaitoksen palvelut ja Kuusamossa esim. kierrätys syrjäkylillä.
Uuden auton hankinta ei ole itsestäänselvyys. Selvitetään miten kirjasto voi palvella laajan kunnan tai kaupungin haja-asutusalueiden asukkaita siinä tapauksessa, että kirjastoauton palveluita ei ole käytössä. Selvityksestä voisi saada myös perusteita uuden auton hankinnalle kustannustehokkuuden lisäksi.

Hankkeen aikataulu on 8/2018 – 12/2019.
Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka työskentelee pääsääntöisesti jossakin hankekirjastossa ja vierailee kaikissa kirjastoissa tarpeen mukaan. Aikaa ei kannata jakaa tasan kirjastojen kesken, koska välimatkat ovat niin suuria. Hankkeen aikana projektityöntekijä ja hankekirjastojen edustajat osallistuvat kirjastoautopäiville kesällä 2018. Ohjausryhmä kokoontuu kerran jokaisella paikkakunnalla. Myös etäkokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Ohjausryhmään kuuluvat alustavasti projektityöntekijän lisäksi Iin, Kuusamon ja Pudasjärven kirjastonjohtajat ja kirjastoautonkuljettajat.

Hankkeen toimenpiteet
- selvitetään, millaisia aikataulumuotoja on käytössä kotimaassa ja ulkomailla
- toteutetaan kyselyt kirjastoauton käyttäjäryhmille ja selvitetään mitä asiakkaat itse haluavat
- haastatellaan koulujen opettajia ja päiväkotien sekä muiden laitosten työntekijöitä kyselyn täydentämiseksi
- järjestetään aiheeseen liittyvä työpaja tai tapahtuma tiedon keräämiseksi jokaisessa kunnassa/kaupungissa esimerkiksi yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa
- selvitetään, miten kirjastopalvelut on järjestetty kunnissa, joissa ei ole kirjastoautoa
- selvitetään, mikä vaikutus kirjastoautopalvelujen lakkautuksella olisi Iin kunnan ja Kuusamon kaupungin kirjastopalveluille
- mietitään, minkälaisia vaihtoehtoja uuden auton hankinnassa voisi Iissä ja Kuusamossa olla
- selvitetään, miten autojen kokoelmatyötä on kehitetty muiden kuntien kirjastoautoissa

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 840
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€27 000
 
okm
avi