Minne menet kirjaston neuvontapalvelu?
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
044-780 9564
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg, Sirpa Tuomisto
Telefonnummer : 
044-780 9564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektbeskrivning : 

Yleiskuvaus

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa toteutettiin asiakassegmentointihanke vuosien 2010 ja 2011 välisenä aikana.   Hankkeen tuloksissa kirjaston neuvontapalveluja ilmoitti käyttävänsä vain yksitoista prosenttia kyselyyn vastanneista.  Neuvontaan sisältyvien palveluiden käyttö oli myös verraten yllätyksetöntä. 47 prosenttia vastanneista, eli lähes puolet, haki tietopalvelusta apua tai neuvontaa erilaisiin tiedonhakutehtäviin liittyen. Yleistä neuvontaa, opastusta tai apua aineiston paikantamisessa käyttäjät hakivat 37 prosentin osuudella tietopalvelun käytöstä. Näihin kahteen verrattuna kolmanneksi eniten käytetty oli tulostus- ja kopiointipalvelu, joka ylsi lukumäärällisesti kolmannekseen ja vastasi noin neljäätoista prosenttia kokonaiskäytöstä. Vähimmällä käytöllä olivat mikrofilmihuone ja tutkijanhuone, jotka yhdistettynä kattoivat prosentin osuuden tietopalvelun palveluista.

Myös henkilökunta, jonka pääsääntöinen tehtävä on ollut kirjaston neuvontapalvelu, on huomannut muutoksen siinä, että vaativampia tiedonhakupyyntöjä tulee entistä harvemmin asiakkailta.  Työ on painottunut enemmän jo valmiiksi nimetyn aineiston etsimiseen hyllyistä.  Ovatko internetin hakukoneet ja hakupalvelut syrjäyttäneet kirjaston neuvontapalvelun?  Mitä kirjastojen tietopalvelulle on tapahtumassa tai jo tapahtunut?

Tuote

Selvitys Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjaston neuvontapalveluista ja niiden tarvitsemista kehittämistoimenpiteistä. 

Hankkeen ohjaaminenTavoitteet

Hankkeesssa tehdään seurantakysely asiakassegmentointihankkeessa neuvontaa koskeneisiin kysymyksiin ja pohditaan, miten kirjaston neuvontaa voidaan kehittää ja sen vaikuttavuutta mitata.  Lisäksi hanke käsittelee laajemmin neuvontapalveluja tekemällä kartoituksen siitä, miten Suomen yleisissä kirjastoissa on yritetty vastata neuvontapalveluissa tapahtuviin muutoksiin.

Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Hankkeen tekemiseen palkataan projektityöntekijä neljän kuukauden ajaksi.

TekniikkaMenetelmät ja työkalut

Kyselyt, jotka toteutetaan verkkotyökaluilla esimerkiksi Webropol tai Surveymonkey.

Dokumentointi

Selvitys Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle kehittämisideoineen.

Webbsidor, publikationer och material: 

Selvityksessä ja Kokkolassa käydyissä keskusteluissa esille tulleita aiheita on pohdittu hankkeen blogissa, jossa on myös referoitu hankkeen kuluessa järjestettyjä koulutuspäiviä: https://kokkola2013.wordpress.com/ . Vaikka blogin ylläpitoon ei kirjastosta ennätetty osallistua, hankkeen vetäjän tekstejä on luettu ja jaettu eteenpäin. Blogin avulla on pystytty myös avaamaan työpajassa ja maakuntakirjastopäivässä käytyä keskustelua muillekin kuin tilaisuuksien osallistujille. Blogi on siis toiminut tiedottamisen ja viestinnän välineenä.

Lisäksi kirjastossa tehtiin neuvontatyötä tekevien tehtävien kartoitus ja määriteltiin yleisellä tasolla tehtävien vaativa osaaminen.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa saatiin kartoitettua suomalaisten kirjastojen tietopalveluun liittyviä ajankohtaisia ajatuksia ja käytäntöjä, mikä olikin yksi tärkeimmistä tavoitteista tässä vaiheessa. Selvityksessä kävi ilmi, että vastaavaa on pohdittu monella suunnalla. Maakuntakirjastopäivässä esitettiin toivomus, että aiheesta jatkettaisiin alueellisesti tai ehkä jopa kansallisella tasolla esim. Yleisten kirjastojen neuvoston johdolla. Jo käyty keskustelu ja eri kirjastoissa kehitetyt ratkaisut haluttiin saada yhteiseksi hyödyksi.

Fortsatta åtgärder: 

Työpajatyöskentelyssä tunnistettiin tärkeimmät kysymykset ja kehittämiskohteet, joista kirjastossa voidaan jatkaa henkilökunnan kesken. 

Erikokoisten kirjastojen tietopalvelun arjen avaaminen oli osallistujien kannalta erityisen hyödyllistä. Pienen ja suuren kirjaston tarjoamat erilaiset näkökulmat synnyttivät vilkasta keskustelua. 

Vastaavankaltainen hanke olisi todennäköisesti kirjastolle hedelmällisempi, jos osallistujille varattaisiin aikaa yhteiseen työskentelyyn myös työpajojen ja hankkeen vetäjän kanssa järjestettyjen tapaamisten välillä. Myös blogia voisi hyödyntää enemmän osallistujien - ja ulkopuolisten - keskusteluihin ja kommentteihin. 

Tehtävien kartoitusta tullaan  hyödyntämään kirjaston työntekijöiden työ- ja tehtäväkuvien päivittämisessä sekä perusteltaessa päättäjille, miksi kirjasto tarvitsee ammattitaitoista henkilökuntaa.

Projektet börjar : 
30/04/2012
Projektet avslutas : 
30/08/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€2 491
Budget sammanlagt: 
€12 491
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 260
Egen finansiering: 
€3 260
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
30henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
80henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000