Minustakin Nettimonsteri!
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto / Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3605 (Siltakatu 11)
02070
Kirjaston puhelin : 
050-3301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

  

perustelut:

Espoon kaupunginkirjaston Pohjois- ja Keski-Espoon alueen aluekirjasto Entressen kirjasto sijaitsee Espoon keskuksen alueella. Alueella asuu paljon maahanmuuttajia ja muita lapsiperheitä. Nuorten syrjäytymisvaara on ilmeinen. Tämä hanke pyrkii edistämään lasten, eli tulevien nuorten, tiedollista ja taidollista tasavertaisuutta tietoverkkojen käytössä mahdollistamalla heille tapoja oppia vastuullista internetin käyttöä ja arvioimiaan internet-lähteitä. Kyseessä on siis vahvasti mediakasvatuksellinen hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat 9-12 -vuotiaat lapset.  

Koska Espoon keskuksen alue on monikulttuurinen, tämän hankkeen sekundäärinen agenda on kansalaiskasvattaminen monikulttuurisuuden näkökulmasta. Monet alakoululaiset alueella ovat ystäviä monikulttuurisen taustan omaavien lasten kanssa, mutta kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja kansalaiskasvatuksen kannalta lasten arvomaailmaan monikulttuurisuuden näkökulmien ja erilaisten lähtömaiden kulttuurin toisenlaisuuden tiedostaminen tuo uutta näkökulmaa, mikä toivoaksemme näyttäytyy yksilöiden aikuisuudessa suvaitsevina asenteina muualta tulleita kohtaan: on arvioitu, että vuonna 2030 pääkaupunkiseudun asukkaista jo joka viidennen äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

Monilla Entressen kirjaston lapsiasiakkailla on myös suuri tarve aikuisten läsnäoloon ja turvallisiin rajoihin. Tästä syystä päätimme rajata ryhmäkoon neljään henkilöön, jotta ryhmän ohjaaja voi antaa osallistujille täyden huomion. Ryhmiä luodaan niin monta kuin tarvitaan, jotta ketään ei tarvitse jättää ulos.

tavoite:  

oppia fiksua ja vastuullista verkkokäyttäytymistä. Samalla myös opitaan joukkoon kuulumista, jonka avulla pyrkimyksenä on oppia arvostamaan muita ja myös itseään. Osatavoitteena matkalla asialliseen verkkokäyttäytymiseen ovat seuraavat:

  • nettikiusaamisen ehkäiseminen: toisen ihmisen asemaan asettuminen eli empatiakyvyn kehittäminen keskusteluryhmissä  eli ”chateissa” käyttäytymisen avulla
  • itsesuojelu internetissä: henkilötietojen levittäminen, mihin sitoudutaan verkkopalveluissa, omien kuvien laittaminen verkkoon: mitä siitä voi seurata. tietokonevirukset, sopimattomat verkkosisällöt, nettiriippuvuus
  • tietoturva-asiat: tekijänoikeudet, lähdekritiikki, piratismi, koulutehtävien plagiointi, roskapostit

keinot:

-       hankkeeseen palkataan vetäjä neljäksi kuukaudeksi. ryhmäkoko osallistujille on 4, ja ryhmiä luodaan useita riippuen osallistujamäärästä. Ryhmäkoko pidetään tarkoituksella pienenä, jotta jokainen osallistuja saa paljon huomiota opastajalta.

-       aluksi lasten tehtävänä on tutustua vieraaseen kulttuuriin. Ensin he valitsevat kansalaisuuden itselleen. Kansalaisuus on jokin muu kuin mitä he tosiasiallisesti edustavat. Heidät sijoitetaan ensin ryhmään muiden saman kansalaisuuden valinneiden kanssa hakemaan yhdessä tietoa omasta kulttuuristaan. Kun kulttuurisia tietoja on löydetty, ryhmät jaetaan uudelleen siten, että jokaisessa ryhmässä on yksi kunkin kulttuurin edustaja. Kansalaisuudet esittelevät omaa kulttuuria toisille uuden ryhmänsä jäsenille. Tällä tavoin pyritään lisäämään lasten vuorovaikutustaitoja yhteistoiminnallisen oppimisen avulla.

-       seuraavaksi lapset luovat virtuaalimaailmaan hahmon eli avatarin, jonka avulla käydään keskusteluja erilaisissa verkkotiloissa. Keskusteluryhmässä lapset luovat yhdessä ohjaajan kanssa säännöt hyvälle keskustelulle. Kun keskustelusäännöt on sovittu, hahmot esittelevät itsensä toisilleen keskustellen hahmon kulttuurista.

-      Hanke jatkuu siten, että aikuinen ohjaa ja opastaa ja antaa tehtäviä lapsille aiemmin mainittujen tavoitteiden mukaisesti. Pelillisiä elementtejä käytetään niin, että lapset pääsevät aina jonkin tehtävän onnistuneesti suoritettuaan seuraavalle kierrokselle, tasolle, eli ”levelille”, jossa tehtäviä jatketaan. Tasojen suorittamisesta annetaan jokin pieni palkinto. Aineeton palkinto voi olla esimerkiksi vastuullisempi asema seuraavalla kierroksella tai vaikkapa yhdessä katsottava elokuva. Aineellinen palkinto voi olla jotaikin pientä purtavaa tai vaikkapa elokuvalippu.  Jokaiseen osioon oppivasti osallistuttuaan lapsi saa palkinnon ja diplomin, hänestä tulee siis "Nettimonsteri" aiemman haahuilijasurffailijan sijaan. Täydellistä suoritusta ei etsitä, eikä kilpailua, vaan osallistumisen iloa, yhdessä tekemistä ja ajattelemista.

 

Aiemmat hankkeet: 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanketyöntekijä kirjoitti hankkeesta opinnäytetyön Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmaan. Opinnäytetyössä kuvataan hankkeen kulku kokonaisuudessaan. Opinnäytetyön pysyvä linkki: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112416580 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Jo hankkeen aikana siihen tehtiin korjauksia: ensimmäiset työpajat osallistuneet lapset kokivat liian koulumaisiksi, joten lähestymistapoja muutettiin seuraaviin  työpajoihin ja mukaan otettiin esim. koodausta scratch-alustalla. Hankkeeseen osallistuneet lapset olivat pääpiirteittäin innostuneita. Työpajoilla 1 ja 2 pyrittiin vaikuttamaan lasten asenteisiin ja pajoilla 3 & 4 taas taitoihin. Varsinkin pajassa 2 käsiteltäessä internetissä tapahtuvaa kiusaamista pohdittiin tehtäviä  innostuneesti. Myös koodaus scratch-alustalla sai hyvän vastaanoton.  Hanke siis epäilemättä lisäsi siihen osallistuneiden lasten taitoja ja vaikutti heidän asenteisiinsa positiivisella tavalla. 

Jatkotoimenpiteet: 

Ajatuksena oli jo alunperin luoda monikulttuurisuuteen ja mediakasvatukseen sopivia pajoja oppimisympäristössä. Valitettavasti hankkeen aloitusaikana lapsille sopivia suomenkielisiä oppimisympäristöjä ei onnistuttu löytämään, joten pajat toteutettiin toiminnallisesti ipadeja käyttäen. opinnäytetyössä toteutetut pajat ovat tarkasti dokumentoidut, joten mikä tahansa kirjasto voi toteuttaa pajoista joko jonkin tai kaikki, eivätkä iPadit ole pajojen toteutuksessa välttämättömyys.  Jatkohankkeita hankkeelle  ei ole suunnitelmissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 629
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
20kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000