Mistä löytyy eläinkirjoja?
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Haapajärven kirjasto
Haapajärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 19
85800
Kirjaston puhelin : 
044-4456207
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapja
Y-tunnus : 
0209756-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli helpottaa aineiston löytymistä kirjastosta ja kehittää kirjastoa käyttäjä-lähtöisemmäksi lapsille ja nuorille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lasten ja nuorten tietokirjalainaus Kirjastonkäyttäjien kommentit ja kirjastontyöntekijöiden ajatukset uudesta tavasta luokitella lasten ja nuorten tietokirjallisuus.

Kuvaus : 

Lasten tietokirjat ovat kokoelmatyössä usein unohdettu aihe. Niitä lainataan vähän suhteessa muihin lastenkirjoihin, ja nettitiedonhaun lisääntyessä tietokirjat jäävät helposti lapsilta ja vanhemmilta huomaamatta. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä, jonka perusteella kirjat on järjestetty kirjaston hyllyihin, ei aukea helposti asiakkaille, ei varsinkaan lapsille ja nuorille. Hankkeen tavoitteena on helpottaa aineiston löytymistä kirjastosta ja kehittää kirjastoa käyttäjälähtöisemmäksi lapsille ja nuorille. Hankkeessa halutaan kiinnittää huomiota lasten tietokirjoihin myös arvioimalla tietokirjakokoelma kaikissa hankkeessa mukana olevissa kirjastoissa ja uudistamalla se houkuttelevammaksi.

Lasten tietokirjoihin liittyvät ongelmat tiedostetaan yleisesti, mutta työkaluja, miten tilanteeseen voitaisiin etsiä ratkaisua, ei oikein ole. Koska ongelma on laajempi kuin vain yhden kirjaston, hanke toteutetaan alueellisena yhteistyönä Kiri-kirjastojen ja Oulun kaupunginkirjaston välillä niin, että Oulusta hankkeessa ovat mukana pääkirjasto sekä kaksi lähikirjastoa ja Kiri-kirjastoista mukana on kolme kirjastoa. Hankkeessa pyritään myös osallistamaan alueen lapsia, sekä saamaan ”vinkkejä” lasten tietokirjojen todellisilta käyttäjiltä.

Toteutus

Lasten ja nuorten tietokirjat arvioidaan pääluokkatasolla (kokoelma, hankinnat, poistot, lainaus) kaikissa mukana olevissa kirjastoissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kirjaston kokoon sekä asiakaskunnan rakenteeseen. Tietokirjoille suunnitellaan uusi hyllyjärjestys teemoittain. Hyllyjärjestystä testataan pelin- ja leikinomaisesti kolmella eri ikäryhmällä, esikoululaisilla, 3. – ja 6. – luokkalaisilla. Testauksen avulla luodaan tietokirjaluokille otsikot, jotka avautuvat lapsille.

Lasten tietokirjat järjestetään teemoittain sekä suunnitellaan ja hankitaan uusia opasteita ja kylttejä kirjastojen lasten ja nuorten osastoille. Opastus ja kyltitykset suunnitellaan niin, että ne voidaan ottaa käyttöön myös muissa kirjastoissa.

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää laajemmaltikin maakunnallisessa yhteistyössä sekä lasten kokoelman arvioinnissa. Lisäksi hankkeessa järjestetään koultutuspäivä sekä mahdollisesti tietokirjavinkkausta.

 

Aikataulu

Hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, jossa on jäsen jokaisesta mukana olevasta kirjastosta. Hankkeeseen palkataan 8 kuukaudeksi työntekijä, joka voi työskennellä joko Haapajärvellä tai Oulussa. Lisäksi mukana olevien kirjastojen työntekijöiden työaikaa käytetään noin neljän kuukauden verran. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2014 – 31.12.2015.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kiri-kirjastot

Oulun kaupunginkirjasto

Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen arviointityöryhmä

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli helpottaa aineiston löytymistä kirjastosta ja kehittää kirjastoa käyttäjä-lähtöisemmäksi lapsille ja nuorille. Tähän pyrittiin järjestämällä kirjat testeissä ja käytännön työssä esille tulleiden havaintojen mukaan. Lapset ja nuoret etsivät kirjoja useimmiten suoraan hyllyistä. Kirjastoissa käytetty YKL-luokitus on asiakkaille melko tuntematon ja osin ongelmallinen. Lasten aineistossa ongelmat korostuvat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lasten ja nuorten tietokirjakokoelman sisältöä ja käyttöä arvioitiin hankkeessa kuuluvissa kirjastoissa. Luokittelutapoja testattiin yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Havaintojen perusteella päädyttiin uudistamaan eräiltä osin hyllyjärjestystä. Hyllytykseen käytettävää työmäärää ei haluttu juuri kasvattaa, joten YKL-luokitus säilyi vankkana pohjana. Opasteita uusittiin ajanmukaistamalla käytettyä kieltä ja lisäämällä opastekuvia hyllyihin. Oulun kaupungin AD Niina Penttilä kuvitti Oulun kaupunginkirjastoon lasten ja nuorten tietokirjaosastolle hyllypalkit ja hyllynpäätyopasteet. Uusista opasteista tehtiin paketti, joka on kirjastojen käytettävissä. Materiaali on saatavilla sähköisessä muodossa, joten sitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai mahdollisesti muokata kirjaston tarpeen mukaan. Kuvia saa käyttää vain opasteina, ei muussa tarkoituksessa. Hankkeeseen osallistuneissa kirjastoissa lasten ja nuorten tietokirjojen lainaus on lisääntynyt ja kiinnostus tietokirjoihin on lisääntynyt. Tietokirjahyllyjen ympärillä on ollut selkeästi enemmän elämää. Oulussa otettiin hankkeen toteuttamisen aikana käyttöön kelluva kokoelma, jolloin hankkeen vaikutuksia on vaikea arvioida kirjastojen kokoelmien vaihdellessa. Hyllyttäminen on vaikeutunut jonkin verran, mutta uuden järjestyksen kanssa on tultu toimeen. Tietokirjapäivän osallistujat aikoivat palautteen mukaan lisätä tietokirjojen vinkkausta ja tarjota tietokirjoja monipuolisesti nuorille asiakkaille. Kirjaston työntekijät saivat myös arvokasta tietoa koulujen toiveista ja odotuksista. Lisäksi hankkeen lopussa käytiin tietokirjavinkkaamassa alakouluissa. Vinkkauksia järjestettiin kaikissa hankkeeseen osallistuneissa kunnissa neljännen luokan oppilaille. Yhteensä kouluilla järjestettyjä tilaisuuksia oli kymmenen ja vastaanotto oli innostunut. Suoraa palautetta asiakkailta on myös saatu. Kirjastossa asioinut ekaluokkalainen tyttö oli kommentoinut lehden lukemiseen syventyneelle äidilleen: ”Katoppa nyt kun minä ihan itse löydän täältä kun tässä on tämä hevosen kuva ja koiran kuva”

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 200
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€44 499
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 499
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€4 211

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
62henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
220henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€37 000
 
okm
avi