Mitä tekis? - Nuoret mukaan sisältöjen tuottamiseen
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Leena Turunen
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 262 0624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Hernelahti
Puhelin : 
044 9072 833
Sähköposti : 
sanna.hernelahti@turku.fi
Kuvaus : 

Mitä tekis? –hankkeessa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat Turun kaupunginkirjastolle nuorten omat web-sivut Open Source -ohjelmalla.

Tavoitteena on julkaista nuorten elämään liittyvät internet-sivut, joilla nuoret itse kertovat ja kommentoivat, aiheina harrastukset, ammatinvalinta, koulutus jne., unelmia unohtamatta. Nuorten ehdoilla tehtävä työ herättää innostusta eri tavalla kuin aikuisten nuorille suuntaamat versiot. Mukaan houkutellaan nuoria, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa ja työtä. Yhteistyökumppanina toimii Turun nuorisoasiainkeskus. Tuloksena saatavat sivut linkitetään Vaski-kirjastojen sivuille ja projektia laajennetaan soveltuvin osin muihin Vaski-kirjastoihin.

Lapset ja nuoret ovat käyttämiensä verkkopalvelujen parhaita asiantuntijoita. He tietävät, mikä nuoria kiinnostaa netissä. Ottamalla nuoret mukaan kirjaston verkkopalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen tuetaan kirjaston mediakasvatustavoitteita ja nuorten osallisuutta tietoyhteiskuntaan. Medialukutaito on keskeinen osa nykypäivän kansalaistaitoja. Samalla painotetaan perinteisen lukutaidon merkitystä.

 

Mitä tekis? –hankkeessa nuoret saavat tilaisuuden osallistua mediakursseille, joilla tuotetaan sivustolle sisältöä. Sisältö voi olla videoita, kuvia, sarjakuvia, blogikirjoituksia tai tekstiä. Aiheen valitsevat osallistujat kiinnostuksensa mukaan, mutta se voi olla joku urheilulaji, verkkopeli, luokan retki, matkailukohde jne. Tärkeää on, että nuoret miettivät, miten he saavat kiinnostuksen kohteensa esiteltyä verkossa niin, että se houkuttelee muita tutustumaan siihen. Toisin sanoen he oppivat omaa sisällöntuotantoa, mutta samalla myös kriittistä medialukutaitoa tehokkaammin kuin vain tutustumalla ja arvioimalla toisten tekemää. Millainen on vaikuttava teksti, entä kuva tai audiovisuaalinen aineisto? Mitä jätetään silloin kertomatta? Entä mitä ei kannata verkossa kertoa?

 

Osana luotavaa Mitä tekis? -verkkosivustoa on myös sosiaalinen media. Koska suurin osa yli 13-vuotiaista nuorista käyttää jotain sosiaalista mediaa, verkkosivustoon täytyy integroida sosiaalinen puoli, kuten mahdollisuus toisten teosten ja tekstien kommentointiin ja jakamiseen. Samalla voidaan käydä läpi käyttäytymissääntöjä sosiaalisessa mediassa, kuten yksityisyysasetusten hallintaa.

 

Projektin jälkeen sivuja päivitetään ja niiden sisältöjä käytetään osana kirjaston mediakasvatustoimintaa.

Aikataulu

                     

1.-31.8.2013

Nuorten haku ja suunnittelu

1.9.- 30.9.2013

Nuorten koulutus ja sitouttaminen

1.10.-

Sivujen suunnittelu ja toteutus

Helmikuu 2014

Projektin päättäminen, sivujen julkaiseminen, julkaisutilaisuus

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun nuorisoasiainkeskus

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivut: www.vaskinuoret.fi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoolHXfd3LjWVkITMcFtRwA

Twitter: www.twitter.com/vaskinuoret

Hankkeen aikana toteutettiin nuorten tekemät verkkosivustot, niille materiaalia sekä sosiaalisen median palveluita. Verkkosivustot ovat nuorten suunnittelemat ja tekemät. Verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi hankkeen aikana tehtiin myös mediasisältöjä sivustolle. Hankkeen aikana tehtiin kymmeniä videoita, mm. erilaisia vinkkauksia, haastatteluja, esittelyjä ja tapahtumareportaaseja.

Sosiaalisen median palveluita lisättiin ja parannettiin. Kirjaston nuortenosastolla tehtiin oma Twitter ja sen toiminta aloitettiin. Nuoret valitsivat seurattavia Twitteriin ja päivittivät sitä koko kurssin ajan. Kurssin aikana lisättiin myös nuorille oma Youtube –kanava ja sinne tehtiin sisältöä. Lisäksi päivitimme nuorten osaston Instagram –tiliä.

Kurssilla tuotetut materiaalit ovat nähtävissä verkkosivuilla tai nuorten osaston sosiaalisessa mediassa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikaiset tulokset ovat positiivisia.

Saimme hankkeen kautta aktivoitua paikallisia nuoria ja heidän toimintaansa kirjastolla. Kurssille osallistuneet nuoret kehittyivät erityisesti iPadien käytössä ja niiden avulla erilaisen median luomisessa. Heidän kokemuksensa kurssista olivat positiivisia ja he kokivat kurssin kehittäneen sekä omia mediataitojaan että kirjaston tuntemustaan. Alkuperäinen tavoite syrjäytymisvaarassa olevia nuorten saamisesta ei toteutunut, mutta pystyimme hankkeen avulla antamaan mediasta ja kirjastosta kiinnostuneille nuorille kokemusta molemmista.

Pystyimme kehittämään kirjaston nuorille tarjoamaa toimintaa ja sisältöä kurssin aikana. Nuoret olivat aktiivisessa osassa sekä verkkosivuston että sosiaalisen median kehityksessä ja luomisessa. Näin ollen koemme, että hankkeen avulla saimme kehitettyä nuorille kohdistettua osaa kirjaston toiminnasta nuorten haluamaan suuntaan.

Sosiaalisessa mediassa saimme hankkeen aikana luotua hyvän pohjan jatkokehitykselle. Saimme luotua kirjastolle mahdollisuudet tiedottaa ja olla yhteydessä nuoriin heidän käyttämiensä kanavien. Seuraajamäärät ovat vielä pienehköt - Twitterissä kymmeniä, Instagramissa noin sata – mutta jatkuvassa nousussa. Lisäksi seuraajista suuri osa on nuoria, joita haluamme näiden kanavien yleisöksi.

Pystyimme myös hankkeen avulla parantamaan kirjaston mahdollisuuksia mediakasvatukseen ja median tuottamiseen nuorten kanssa. Sivusto antaa entistä paremmat mahdollisuudet tuotetun materiaalin julkaisemiseen. Kurssin aikana pystyimme hankkimaan kirjastolle tarvittavaa laitteistoa ja tekniikkaa, osin nuorten toivomusten ja halujen mukaisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kurssilla luotu sivusto tullaan ottamaan käyttöön vanhan nuorten osaston blogin sijaan. Lisäksi sivusto on tarkoitus tuoda mukaan osaksi suurempaa Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistä nettisivustoa. Sivustoa tullaan päivittämään kirjaston sekä kirjastossa käyvien nuorten kautta jatkossa.

Sosiaalisen median kanavat, joita hankkeen aikana luotiin, ovat jo käytössä kirjaston nuorten tiedotuksessa ja kommunikoinnissa nuorten kanssa.

 

Lisätietoa: 

Hankkeen aikana toteutettiin mediakurssi, jossa nuoret pääsivät itse tuottamaan sekä verkkosivuston että sisältöä ja materiaalia näille. Nuorten kanssa yhdessä myös luotiin sosiaalisen median kanavia kirjastolle, järjestettiin työpajoja koululaisille ja nuorille suunnattu konsertti.

Mediakurssi toteutettiin aikavälillä 17.9 – 12.12. Kurssi järjestettiin keskiviikkoisin ja torstaisin kello 15.00 – 19.00. Kurssilla oli osallistujia kerrasta riippuen vaihteleva määrä. Jokaisella kokoontumiskerralla oli vähintään kaksi osallistujaa, koko kurssin mukana olleet henkilöt. Osallistujien määrä vaihteli kahdesta kuuteen. Aktiivisimmat kolme henkilöä olivat mukana kaikissa kurssin osa-alueissa, niin median tuotannossa kuin sivujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kurssi painottui mediasisältöjen luontiin sekä sivuston valmisteluun. Lisäksi kurssilla teimme yhteisprojektin Turun taideakatemian kanssa sekä olimme yhteydessä Turun Tyttöjen taloon. Myös Varsinais-Suomen Sininauha RY:n kanssa tehtiin yhteistyötä, lähinnä nuorten rekrytoinnissa kurssille.

Kurssi toteutettiin lähes kokonaan iPadeilla. Videot ja mediasisällöt luotiin, muutamaa poikkeusta lukuunottaatta, iPadeilla. Näiden lisäksi käytimme joidenkin videoiden editoimisessa Adobe Premiere –ohjelmistoa. Lisäksi joitakin kuvia edioitimme Adobe Photoshopilla. Kurssilaisille suorittamieni kyselyjen mukaan heidän taitonsa kehittyivät etenkin mediasisältöjen luomisessa ja ohjelmistojen tuntemuksessa. Lisäksi he totesivat taitojen kehittyneen iPadien käytössä erilaisten audiovisuaalisten esitysten luomisessa.

Nuoret suunnittelivat kurssin aikana itse tekemänsä sisällöt ja sivuston. Kuuntelimme mielipiteitä myös kirjastolta ja sivuja onkin muokattu myös heidän toiveidensa suuntaisesti. Lisäksi kävimme kahdessa eri nuorista koostuneessa työpajassa, jotka eivät olleet mitenkään liitoksissa omaan kurssiimme, kuuntelemassa palautetta ja kehitysehdotuksia sivuille. Kaikki sisällöt ja sivuston suunnittelu on lähtöisin kurssille osallistuneilta nuorilta.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 700
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
26kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013