Monikulttuurista kirjastoa etsimässä
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan käyttöoikeus kirjastolla. Kuva: Helena Pohjolainen
Kuopion Kaupunginkirjasto - Pohjois Savon Maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
044-7182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Pohjolainen
Puhelin : 
044-7182350
Sähköposti : 
pyoro.kirjasto@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen ja markkinointi uusien toimintojen ja maakunnallisen henkilöstökoulutuksen avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilöstökoulutusten lukumäärä ja niihin osallistujat. Palautteet koulutustilaisuuksista. Maahanmuuttajille suunnattuihin / monikulttuurisuustoimintoihin osallistujat.

Kuvaus : 

Tulevan kirjastolain arvopohjana mainitaan yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksissa painotetaan myös monikulttuurista näkökulmaa kirjastotyöhön. Hankkeen avulla haluamme lisätä kirjaston käyttöä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä maahanmuuttajien keskuudessa ja panostaa maakunnalliseen henkilöstökoulutukseen ja tätä kautta Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunnan monikulttuurisuusosaamiseen. Tavoitteena on myös kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Koulutuksissa haluamme tuoda esille myös maahanmuuttajien oman näkökulman. Henkilöstökoulutusten aihepiireiksi on alustavasti suunniteltu mm. seuraavia: -monikulttuurinen viestintä ja markkinointi -monikulttuurisen kirjastotyön käytännöt -kirjasto oman kielen ja kulttuurin tukijana -kirjasto maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistäjänä Koulutuksen myötä nousseita tapahtumaideoita ja -toimintoja pilotoidaan Kuopion kaupunginkirjastossa ja näitä voidaan benchmarkata muissa Pohjois-Savon kirjastoissa. Monikulttuurisuushankkeen koulutus on osallistavaa ja maakunnallista. Hankkeen aikana osaksi koulutuksesta saatujen työkalujen ja ideoiden myötä kootaan monikulttuurisen kirjastotyön toimintamuotoja ja käytänteitä . Toimintamuotoina voivat olla kielikahvilat (esim. kolmannen sektorin kanssa), lukupiirit, monikulttuurisesta aineistosta vinkkaamiset/esittelyt tai lyhyet tietoiskut kirjastopalveluista ja aineistosta sekä kirjastoesittelyt opetuskorttien avulla. Yksi hankkeen keskeinen tavoite on kirjaston palveluista, aineistosta ja tapahtumista tiedottamisen terävöittäminen (monikulttuurinen viestintä ja markkinointi). Tässä yhteydessä tehdään monikulttuurinen vuosikello, jonka avulla on helppo tehdä esim. aineistonostoja kirjastotilaan kuin myös verkkoon ja someen sekä suunnitella tulevia tapahtumia. Hankkeen aikana tehdään ”kirjastoaiheisia” maahanmuuttajille suunnattuja kuin myös yleisesti monikulttuurisuutta edistäviä pieniä esitteitä, kirjanmerkkejä, rintanappeja, julisteita jaettavaksi kirjastoissa tai kirjastojen pop up -tapahtumissa. Hankkeessa on lisäksi tärkeää tarkastella kirjastoa maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin tukijana sekä tuoda esille kirjastoa maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin ja kotouttamisen edistäjänä. Kirjastohenkilökunnan monikulttuurista osaamista lisätään asiantuntijaluennoin esim. lukutottumuksista arabiankielisissä maissa tai yleensä eri maissa sekä aineistosta, joka tukee maahanmuuttajan suomen kielen oppimista. Lisäksi hankkeen aikana kirjastojen henkilökunnalle suunnatuissa 1-2 kertaa kokoontuneissa oppimiskahviloissa pohditaan esim. miten tulevaisuudessa vastataan kulttuuri- ja kielivähemmistöjen tarpeisiin aineistojen suhteen, miten valitaan esim. kauno- ja tietokirjallisuutta eri kielillä tai aineistoa, mikä edistää suomen kielen oppimista. Hankkeen aikana kootaan yhteen oppimiskahviloissa syntyneet ideat ja oivallukset jaettavaksi maakunnan kirjastoille. Toivottavaa olisi, että oppimiskahvilasta muotoutuisi vuosittainen monikulttuurisuutta edistävä foorumi maakunnan kirjastoille. Hankerahalla toteutettaisiin Kuopiossa myös itse varsinaiselle kohderyhmälle, maahanmuuttajille suunnattu monikielinen yhteisöllinen tapahtuma esim. Kansainvälisen äidinkielen viettäminen yhdessä tai joku muu yhteisöllisyyttä edistävä tapahtuma tai näyttely. Lisäksi lapsille järjestettäisiin esim. valtakunnallisena Sadun päivänä erikielisiä satutunteja/tarinatuokioita. Hankeen aikana on myös luontevaa kartoittaa Kuopiossa keskeisten paikallisten monikulttuurisuustyötä tekevien toimijoiden kommentteja em. aiheisiin sekä muita odotuksia/toiveita kirjaston suhteen esim. pienen teemahaastattelun tai kyselyn avulla. Näistä saadut tulokset kootaan jaettavaksi maakunnan kirjastoille. Hankkeen myötä kirjastojen osallistujista muodostuu kirjastojen monikulttuurisuustyön osaamisverkosto. Rahoitus: Hankkeeseen haettavasta avustuksesta omarahoituksen osuus koostuu henkilökunnan työstä koulutusten ja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Henkilöstön koulutustilaisuudet sekä maahanmuuttajille suunnatut / monikulttuurisuustilaisuudet yhteensä 7500 euroa Painatuskulut, markkinointiaineisto ja viestintä: 2500 euroa -2017 kevät ja kesä ja alkusyksy: suunnittelua -2017 syksy: koulutusta -2018 kevät ja kesä: koulutusta ja toimintatapojen kokeilua -2018 syksy: koulutus jatkuu ja toimintatapojen kokeilua edelleen -31.12.2018 Hanke loppuu

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastossamme oli vuonna 2007-2008 Kirjasto tutuksi maahanmuuttajille Kuopion seudun kirjastoissa -hanke. Projektin erityisenä kohderyhmänä oli maahanmuuttajanaiset. Tarpeet monikulttuurisiin palveluihin ovat kasvaneet tuon jälkeen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanketoiminnalla haettiin työkaluja monikulttuuriseen kirjastotyöhön. Tavoitteina olivat maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen ja markkinointi uusien toimintojen ja maakunnallisen henkilöstökoulutuksen avulla. Hankkeen avulla haluttiin lisätä kirjaston käyttöä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä maahanmuuttajien keskuudessa. Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunnan monikulttuurisuusosaamista edistettiin panostamalla maakunnalliseen henkilöstökoulutukseen. Koulutuksen kautta nousseita tapahtumaideoita ja –toimintoja pilotoitiin Kuopion kaupunginkirjastossa.

Hankeen kohderyhmänä olivat maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset asiakkaat sekä Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunta. Samalla kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita.  

Teoreettista tietämystä monikulttuuriseen kirjastotyöhön saatiin erityisesti koulutusten ja verkkokyselyn, avulla, unohtamatta maahanmuuttajanäkökulmaa eli kahden kieliharjoittelijaopiskelijan antamia vinkkejä. Esimerkiksi kielikahvilan pilottitoiminnan avasi yhteisöpedagogiopiskelijan laatima konsepti. Työkaluja monikulttuuriseen kirjastotyöhön haettiin myös käytännön toiminnallisten kokeilujen myötä. Hankkeen aikana kokeiltiin mm.  kielikahvilatoimintaa, selkokirjalukupiiriä, erilaisuustyöpajoja koululaisille ja järjestettiin pari yleisötapatumaa. Maahanmuuttajille suunnattu tapahtuma oli yhteisöllisyyttä edistävä ja kirjallisuusluento oli kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta edistävä. Lisäksi hankkeen aikana kokeiltiin tehostettua mainontaa esim. ryhmäkäyntien yhteydessä mahdollisuudesta saada aineistoa omalla äidinkielellä.

Kirjastopalveluja markkinoitiin pilottitoimintojen avulla, mutta avuksi kaivattiin myös jaettavaa materiaalia, joka kertoo kirjastopalveluista maahanmuuttajan näkökulmasta ja selkeällä suomella. Hankkeen aikana toteutettiin ”kolmikko” eli kirjanmerkkiesite, kirjastoesite ja postikortti. Näiden painotuotteiden rooli on lisätä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden tietämystä kirjaston aineistosta ja palveluista ja näin markkinoida kirjastoa.

Painotuotteita täydentämään aloitettiin hankkeen aikana myös videon suunnittelu. Videon avulla on tarkoitus tehdä kirjastoa tunnetuksi maahanmuuttajille. Video on viittä vaille valmis. Video toteutetaan yhteistyössä Humak ammattikorkeakoulun ja KuoHuLab –hankkeen kanssa.

Hankkeen toteutustapa jakaantui selkeästi teoriaan ja toimintaan. Suunnittelutyö (koulutukset, esitteet, video, uudet toiminnot) ja toiminnallinen kokeilu (kielikahvilat, selkokirjalukupiiri, erilaisuustyöpajat) olivat läsnä koko hankkeen ajan. Henkilöstökoulutuksessa keskustelevammalle metodille olisi ehkä pitänyt antaa enemmän tilaa, toisaalta teoreettisille koulutuspäiville oli tarvetta. Moni koulutuksiin osallistuja kertoi palautteissa mm. seuraavaa: koulutus vastasi tarpeita, saivat uutta tietoa, koulutus innosti lisätiedon hankintaan.

Ajallisesti koulutusten, uusien toimintojen, painotuotteiden, verkkokyselyn ja videon suunnittelut ja toteutukset rytmittyivät pääosin hyvin. Hanketta varten ei palkattu projektityöntekijää vaan hanketta teki kaksi kirjaston työntekijää vahvistettuna tarvittaessa kirjaston oman monikulttuurisuustyöryhmän jäsenellä. Hanketta vedettiin oman kirjastotyön ohessa ja välillä oli tiukkaa, kun oman arkityön ohessa hanketyöntekijät osallistuivat suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä välillä joutuivat heittäytymään tuntemattomaan. Tämä kaikki opetti paljon myös hankkeen tekijöitä.

Hankkeen aikana vahvistui yhä enemmän oivallus, että monikulttuurisuus on kirjastoissa muutakin kuin maahanmuuttajien kirjastopalvelut. Lisäksi tärkeäksi nousi kirjaston roolin tarkastelu seuraavien neljän teeman ympärille:

Kirjasto maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin tukijana
Kirjasto suomen kielen oppimisen tukijana
Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen
Monikulttuurinen viestintä ja markkinointi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana suunniteltiin ja painettiin kirjanmerkki, kirjastoesite selkeällä suomella ja postikorttiesite. Suunnittelu tehtiin yhdessä Kuopion kaupunginmarkkinointi- ja viestintäyksikön kanssa. Painatustyöt teki Kuopion kaupungin tulostuskeskus. Painotuotteet tulivat jakoon Pohjois-Savon kirjastoihin. Kirjanmerkit ja esitteet ovat myös saatavilla digitaalisina, joten hankkeen jälkeen kirjastot voivat painattaa niitä lisää. Esitteet tehtiin yleisellä tasolla logoa myöten niin, että sama esite käy missä tahansa Pohjois-Savon kirjastossa. Kirjastologona käytettiin yleisten kirjastojen tunnusta.

Kirjasto oli mukana suunnittelemassa sisältöjä videolle Humak ammattikorkeakoulun ja KuoHuLab –hankkeen kanssa. Videon tarkoituksena on markkinoida kirjaston aineistoja ja palveluja selkeällä suomen kielellä. Video valmistuu kevään 2019 aikana.   

Hankkeen alusta lähtien lähetettiin uutiskirjeitä, joissa kerrottiin hankekuulumiset ja samalla Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunta toivotettiin tervetulleiksi eri tapahtumiin. Uutiskirjeet lähetettiin sähköisesti neljä kertaa 2017-2018. Kirjastojen henkilökunnalle tehtiin työkaluksi mm. monikulttuurinen vuosikello, jota voi käyttää some-markkinoinnissa ja kirjaston aineistonostoissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana järjestettiin kolme maakunnallista henkilöstökoulutustilaisuutta, joiden aiheina olivat mm. monikulttuurinen viestintä ja markkinointi, monikulttuurisen kirjastotyön käytännöt ja aineistot, kirjasto oman kielen ja kulttuurin tukijana, kirjasto maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistäjänä sekä kielikahvilatoiminta. Palautteiden mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuspäivien antiin.

Kielikahvilatoiminnan kokeilu aloitettiin syksyllä 6.9. 2017 ja sitä kokeiltiin 13.12. 2017 välisenä aikana yhdessä lähikirjastossa ja pääkirjastossa. Pääkirjastolla kielikahvilatoimintaa oli koko hankkeen ajan mutta lähikirjastossa kielikahvilatoimintaa kokeiltiin syksyllä 2017. Kielikahvilassa pidettiin myös selkokirjalukupiiriä. Kielikahvilat kokoontuivat joka toinen viikko. Osanottajia oli vaihtelevasti; mitään suurta yleisöryntäystä tilaisuuksiin ei ollut. Kielikahvilatoiminnan vakiinnuttaminen koettiin hyvin haasteelliseksi. Uuden toimintamuodon kokeilu toi kuitenkin uutta osaamista työyhteisöön, vaikka toiminta ei tällaisenaan jatkuisikaan.

Monikulttuurisuutta edistävänä toimintana kokeiltiin erilaisuus- ja suvaitsevuusaiheisia sanataidetyöpajoja alakouluikäisille kahdessa eri lähikirjastossa. Opettajilta ja lapsilta saatu palaute oli hyvin positiivista.

Henkilökunnan monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen kirjastossa oli hankkeen aikana kaksi kieliharjoittelijaa. Harjoittelijat edistivät osaamista toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.

Yhteisöllisyyttä ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävään tapahtumaan, Hablemos español, espanjan kielen ja kulttuurin päivään kutsuttiin erityisesti espanjankielisiä maahanmuuttajia ja espanjan kielen opiskelijoita. Tilaisuus oli espanjankielinen. Päivä oli erittäin onnistunut ja erityisesti espanjankieliset kokivat tärkeänä sen, että he pääsivät kokoontumaan ja tutustumaan toisiinsa.

Lukuneuvoja ja kirjallisuuskouluttaja Marika Helovuo piti Lähde maailmalle -kirjallisuusluennon kirjaston asiakkaille. Marika tarjosi kirjavinkkejä, jotka innostivat asiakkaita lukemaan eri maista ja kulttuureista kertovia kirjoja. Tapahtumaan osallistujat olivat innostuneita ja toivoivat jatkoa.

Hankkeen aikana osallistuttiin Monikulttuurikeskus Kompassin Kirjallisuusklubin tapahtumaan, jossa esiteltiin vapaaehtoistyöntekijöille kirjaston tarjoamia palveluja maahanmuuttajille. Osallistujat toivoivat jatkoa näille tietoiskuille.

Verkkokyselyllä kartoitettiin kuopiolaisten monikulttuurisuustyötä tekevien toiveita ja ideoita kirjastosta ja sen palveluista maahanmuuttajille. Kyselystä saatiin hyviä ideoita, joita voidaan käyttää kirjastotyössä.

Hankkeen aikana ideoitiin yhteistyössä SeAMK:n opiskelijan kanssa maahanmuuttajille suunnattu kysely ”Kuopion alueen maahanmuuttajaväestön kirjastopalveluiden kehitys- ja tarvekartoitus”. Opiskelijan tekemän kyselyn tulokset auttavat meitä työssämme.

Maahanmuuttajille suunnattuja yleisiä kirjastoesitteitä on ollut hyvin vähän saatavissa. Esitteiden avulla on helppo tehdä kirjastoa tunnetuksi maahanmuuttajille. Näitä esitteitä voi käyttää kirjastokäyntien opastuksissa.  

Vielä osittain työn alla olevaa videota on tarkoitus käyttää kirjastonkäytön opastuksissa ja myös oppilaitosten maahanmuuttajakoulutuksessa. Video tulee jakoon Kirjastokaistalle ja laajempaan käyttöön.

Tapahtumista ja kielikahviloista tiedotettiin asiakkaille paperimainosten ja lentolehtisten avulla. Lisäksi käytettiin sähköpostia, Facebookia ja kirjaston verkkosivuja. Tiedottaminen tapahtui etupäässä suomen kielellä ja englanniksi. Tiedottaminen oli osittain kohdennettua, jolloin käytettiin kohderyhmän kieltä esim. Puhutaan Espanjaa –tapahtumasta tiedotettiin suomeksi ja espanjaksi. Tapahtumista ja kielikahviloista tiedotettiin etupäässä monikulttuurista työtä tekeville toimijoille kuten. Monikulttuurikeskus Kompassi, Maahanmuuttajayksikkö, SPR Kuopio sekä oppilaitoksille. Tiedottamista terävöitettiin erityisesti mahdollisuudesta saada aineistoa omalla kielellä mm. esitteissä. Tämä lisäsi siirtokokoelmien käyttöä harvinaiskielillä ja moni maahanmuuttaja ilahtui mahdollisuudesta saada aineistoa äidinkielellään.

Hankkeen uutiskirje koettiin hyväksi tavaksi informoida alueen kirjastoja hankkeen etenemisestä, koulutuksista sekä erilaisista tapahtumista. Hankkeen tekijöille uutiskirje oli myös hyvä tapa koota tehtyä hanketyötä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa saatua tietoa ja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa kirjastojen monikulttuurisuustyössä. Hankkeen aikana kulminoituivat seuraavat teemat, joita on hyvä viedä eteenpäin.

Kirjasto maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin tukijana
- yhteistyötä Monikielisen kirjaston kanssa ja siirtokokoelmia Monikielisestä kirjastosta
- Venäjänkielisen kirjaston kaukopalvelun tunnetuksi tekeminen kirjastojen asiakkaille
- kunnan suurimpien kieliryhmien huomioiminen kirjastojen aineistohankinnassa
- terävöitetään tiedotusta ja neuvontaa maahanmuuttajille mahdollisuudesta saada aineistoa omalla kielellä
- mahdolliset tapahtumat eri kielillä esim. satutuokiot

Kirjasto suomen kielen oppimisen tukijana
-aineistohankinnassa ja esille panossa huomioidaan aineisto, joka voisi edistää suomen kielen oppimista: esim. kirjat, lautapelit ja verkkokurssit
-selkokirjalukupiiri
-säännöllisiä kirjaston aineisto- ja palveluesittelyjä

 Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen
- aineistonostoissa ja näyttelyissä huomioidaan kansainväliset teemapäivät
- kansainvälisiä kieliharjoittelijoita
-yhteistyön lisääminen paikallisten monikulttuurista työtä tekevien kanssa  
-monikulttuurisia tapahtumia

Monikulttuurinen viestintä ja markkinointi
- viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään selkeää suomen kieltä ja englantia sekä tarvittaessa kohderyhmän kieltä
-verkkosivuilla tietoa kirjaston aineistoista ja palveluista maahanmuuttajille
- maahanmuuttajille suunnattujen kirjastoesitteiden jakaminen esim. tapahtumissa, kirjastokäyntien yhteydessä tai kirjaston asiakkuuden alkaessa                    

 

 

 

Lisätietoa: 

Avustushakemuksessa on palvelujenostoon sisällytetty kouluttajien matkakustannukset.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 613
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 613
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
74henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
39kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
462henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017