Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
kuvaaja:kirjastonhoitaja T. Lukkaroinen; kuva käytetty ao. luvalla
Askolan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pappilantie 2
07500
Bibliotekets telefonnummer : 
0400-151833
Bibliotekets e-postadress : 
Kirjasto@eduaskola.fi
ISIL-kod : 
FI-Asko
FO-nummer : 
9000162-0
Ansvarsperson : 
Teija Tuomi
Telefonnummer : 
0407506975
E-post : 
teija.tuomi@eduaskola.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on Itä-Uudenmaan pienten kirjastojen (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila) osaamisen lisääminen monilukutaidon ja mediakasvatuksen edistämisessä sekä toimivien työtapojen löytäminen kirjastojen ja koulujen yhteistyöhön.

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastojen henkilökunta osaa työssään itsenäisesti hyödyntää uusia työtapoja ja uusia viestintävälintä monilukutaidon edistämisessä.

Kaikissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa on  kuntien uusien  opetussuunnitelmien  tavoitteiden mukainen kirjaston  ja koulun yhteistyösuunnitelma.

Projektbeskrivning : 

IItä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa on henkilökuntaa vähän, eikä mahdollisuutta erikoistua lasten- ja nuorten kirjastotyöhön ole. Erityisesti uuden tekniikan tuomien  mahdollisuuksien haltuunotto koetaan  haastavaksi. Alueen kirjastot haluavat  palkata pedagogisen informaatikon, joka työskentelee tämän alueen kirjastojen henkilökunnan parissa ja toteuttaa erilaisia uuteen viestintätekniikkaan ja mediakasvatukseen liittyviä opetuskokonaisuuksia ja työtapoja alueen kirjastoissa ja kouluissa.

Hanke on kirjastoille tärkeä, koska kirjastoihin kohdistuu paitsi  tavallisten  asiakkaiden myös  koulujen taholta uusia vaatimuksia. Koulujen uusilla opetussuunnitelmilla pyritään  laaja-alaiseen osaamiseen, joka sisältää esim. monimediaisen lukutaidon omaksumista, uuden  tieto- ja viestintätekniikan hallitsemista. Näiden taitojen opettamisessa tarvitaan yhteistyötä paikallisen kirjaston ja sen henkilökunnan kanssa.

Porsse-kirjastojen yhteisessa AVI-hankkeessa 2015-2016 "Monilukutaituri mediaviidakossa - Mångkampare i mediedjungeln" on tuotettu materiaaleja, johon on koottu työtapoja monilukutaidon ja mediakasvatuksen edistämiseksi luokille 1-9. Materiaali on jaettu alueen kirjastoihin. Nyt tarvittaisiin erityisesti tämän  alueen pieniin kirjastoihin riittävän tieto- ja osaamispohjan omaavaa työntekijää, joka pystyisi jalkauttamaan materiaalissa esiteltyjä sekä muita uusia menetelmiä koulujen ja kirjastojen käyttöön. Samalla kehitetään alueen koulujen ja kirjastojen yhteistyötä ja levitetään hyviä työtapoja ja toimintamalleja.

Hanke aloitetaan keväällä 2017 nykytilanteen tarpeiden  kartoittamisella. Tämän pohjalta laaditaan kirjastokohtainen toimintasuunnitelma monilukutaidon ja mediakasvatuksen edistämiseksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon kuntien kouluverkko ja niiden oppilasmäärät sekä opetussuunnitelmat. Jokaisesta kunnasta valitaan luokka-asteet ja ryhmät, joiden kanssa työtapoja pilotoidaan. Varsinainen koulutustoiminta aloitetaan syksyllä 2017 ja sitä jatketaan kevääseen 2018.

Syksyllä 2018 tehdään yhteenveto toiminnasta, henkilökunnan osaamisesta ja saavutetuista tuloksista. Tämän jälkeen voidaan jakaa kertynyttä osaamista alueen sisällä ja tietoa hyvistä työtavoista myös valtakunnallisesti. Tätä kautta hyväksi todetut käytännöt tulevat pysyväksi osaksi kirjastojen ja koulujen toimintaa.

Hankeen kustannukset koostuvat informaatikon palkkauskuluista sivukuineen, kirjastojen henkilökunnan työvoimakustannuksista, materiaali-, tila- työväline- ja matkakustannuksista.

Tällä hakemuksella haetaan avustusta pedagogisen informaatikon palkkauskuluihin ja  matkakustannuksiin. Omarahoitusosuus koostuu kirjastojen henkilökunnan, materiaalien, tlojen, sekä työvälineiden kuluista.

KUSTANNUSLASKELMA

Henkilöstökulut:

Pedagogisen informaatikon palkka 10 kk = 27755 €

Ed. sivukulut  (31 %) 5395 €

Matkakustannukset:

Matkakulut alueen kuntiin (toimipaikka Askola)  Viisi käyntiä per kunta, yhteensä 1600 km x 0,43€/km = 688 €

Hanke yhteensä haetaan 34000 €

OMARAHOITUSOSUUS

Henkilöstökulut:

Kirjastonjohtajien ja muun henkilökunnan  työpanos 1 pv/kk X 10 kuukautta X 5 kirjastoa X Keskimääräinen päiväpalkka

190 € =  9500 €

Työvälineet:

Tietokone ja puhelin sekä näiden käyttö ja ylläpitokustannukset ja ohjelmistolisenssit 1200 €

Materiaalikustannukset:

Koulutukseen tarvittavat materiaalit 200 €

Omarahoitusosuus yhteensä 11000 €

 

Samarbetspartner/s: 
Lapinjärven kirjasto, Pukkilan kirjasto, Myrskylän kirjasto, Pornaisten kirjasto,Loviisan kirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Askola: Kirkonkylän koulu ja Monninkylän koulu

Lapinjärvi: Kirkonkylän koulu, Loviisa : Harjurinteen koulu

Myrskylä: Kirkonkylän koulu Pornainen: Pornaisten yhtenäiskoulu

Pukkila: Kirkonkylän koulu

 

Tidigare projekt: 

Porvoonseudun kirjastojen AVI-hanke "Mångkämpare i mediagjungeln/Monilukutaituri mediaviidakossa vv. 2015-2016.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Alueen kirjastot palkkasivat pedagogisen informaatikon, joka ryhtyi toteuttamaan erilaisia uuteen viestintätekniikkaan ja mediakasvatukseen liittyviä opetuskokonaisuuksia ja työtapoja alueen kirjastoissa ja kouluissa tammikuussa 2018.

Koulujen uusilla opetussuunnitelmilla pyritään  laaja-alaiseen osaamiseen, joka sisältää esim. monimediaisen lukutaidon omaksumista, uuden  tieto- ja viestintätekniikan hallitsemista. Näiden taitojen opettamisessa tarvitaan yhteistyötä paikallisen kirjaston ja sen henkilökunnan kanssa.

Samalla kehitetään alueen koulujen ja kirjastojen yhteistyötä ja levitetään hyviä työtapoja ja toimintamalleja.

 Hanke toteutui kolmessa vaiheessa: suunnittelu, pilotointi ja raportointi.

Suunnitteluvaiheessa selvitettiin koulujen tarpeet ja kirjastojen resurssit. Pilotointivaihe kesti kevään 2018 ja kesällä oli raportoinnin vuoro.

Hanke oli suunnattu alakouluille, osa työmenetelmistä sopi mukaillen kaikille luokka-asteille. Projektin eri menetelmissä käytettiin kirjastojen tabletteja tai oppilaiden omia mobiililaitteita. 

 

Hanke sai aikaan paljon hyviä uusia käytänteitä, mutta nosti esiin myös monia haasteita kirjastojen ja koulujen yhteistyössä. Hanketyöntekijän toimintaan ei kuulunut peruskirjastotyö, vaan uusien toimintatapojen pilotointi. Uusia työtapoja lanseerattiinkin runsaasti, osa oli helposti toteutettavissa, osa vaati paljon valmistelua sekä työtunteja.

Hankeen kustannukset koostuivat informaatikon palkkaukuluista sivukuineen, kirjastojen henkilökunnan työvoimakustannuksista, materiaali-, tila- työväline- ja matkakustannuksista. 

 

Yksityiskohtainen raportti on tämän esityksen liitteenä.

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoiteet toteutuivat projektityöntekijän mukaan tyydyttävästi. Tavoitetta jarruttavia seikkoja olivat mm. alueellinen laajuus, pitkät välimatkat, projektin määräaikaisuus, heikko yhteydenpito kirjastojen ja koulujen välillä. Myös alueen kirjastojen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto söi henkilökunnan työpanosta.

Kouluissa palaute on ollut pääasiassa positiivista ja oppilaat ovat olleet innoissaan uusista työtavoista.

Tuloksena on hankeraportti, myös sähköisessä muodossa. Se sisältää hankeen kuvauksen ja johtopäätösten lisäksi toimintatapojen yksityiskohtaiset ohjeet.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen puitteissa tuli selvästi esille kirjastojen verkostoitumattomuus tällä sektorilla. Sitä pitäisi lisätä sekä kirjastoissa että kunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma, edes vuosikellon muodossa, tulisi jatkossa toteutua. Kirjastohenkilökunnan osaamisen jakamista tulisi lisätä kirjastoverkon alueella, tämä on erityisen tärkeää juuri pienissä kirjastoissa. Pienet kirjastot kaipaavat myös tukea lasten ja nuorten kirjastotyötä tekeville, esimerkiksi alueellista yhteissuunnittelua ja materiaalien jakamista.

Yhteydenpitoa ja tiedottamista koulujen suuntaan tulee jatkossa lisätä.

Pedagoginen informaatikko antoi jokaisen kunnan kirjastohenkilökunnalle myös konkreettisia ohjeita ja kehittämisehdotuksia jatkotyöskentelyä varten. Näistä selkeistä ohjeista on paljon apua. 

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€34 000
Egen finansiering: 
€11 000
Budget sammanlagt: 
€45 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€27 661
Egen finansiering: 
€5 820
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
30henkilö/person
Antalet evenemang: 
40kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 450henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€22 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.