Muistojen kultaa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 7942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämä hankkeen tausta rakentuu sosiokulttuurisesta innostamisesta, osallisuuden edistämisestä sekä yhteisöllisyyden kehittämisestä. Vuoropuhelun ja tarinoiden kautta on tarkoitus synnyttää sekä uusia sosiaalisia kontakteja että apuvälineitä muisteluun ja muistamiseen osana oman kokonaisen minuuden rakentamista musiikin, elokuvan ja kirjallisuuden nostamien muistojen kautta. Muistojen avulla luodaan myös arjen kulttuuriperintöä niin omiin tarpeisiin, jaettavaksi kuin säilytettäväksi jälkipolville.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tehtyjen haastattelujen määrä Osallistuneiden määrä

Kuvaus : 

HANKKEEN TAUSTAA Ikääntyneiden ihmisten suhteellinen osuus kasvaa jatkuvasti. Ikääntymisen myötä elämään voi tulla sairauden tai vamman kautta rajoitteita arkiaskareissa. Useissa tapauksissa näitä rajoitteita aiheuttavat erilaiset muistisairaudet, aistien heikentyminen tai liikuntaelinsairaudet. Useat ikäihmiset kokevat myös yksinäisyyttä. Kirjastoilla ja muilla kulttuuripalveluita tuottavilla tahoilla on käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään parantamaan palveluiden (erityisesti sähköisten palveluiden) saavutettavuutta kaikille käyttäjäryhmille. Sen sijaan hankkeita, joissa pyrittäisiin dialogin, taiteen ja kulttuurin keinoin lisäämään ikäihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta, on vähemmän.

HANKKEEN VAIHEET / SAAVUTETUT HYÖDYT

1. Ikäihmisten haastattelut

Haastattelujen toteuttajina toimivat Mikkelin perusopetuksen TET 2.0 –nuoret ja/tai alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijat . Aikaisemmista vuosista poiketen alueen TET -harjoittelijoiden harjoittelujakson tehtävänä on käytännön projektin toteuttaminen. Muuta opiskelijayhteistyötä on mahdollista tehdä esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat käyvät haastattelemassa sovitun otannan mukaisesti alueen vanhuksia alueen vanhainkodeissa ja päivätoimintayksiköissä, mahdollisesti myös kodeissa ja kirjastopisteissä. Vanhuksilta kerätään muistoja haastateltavien elämän vuosikymmeniltä liittyen musiikkiin, elokuvaan, kirjallisuuteen tai muihin kulttuurikokemuksiin. Muistelumateriaalin ohella tämän vaiheen tuotoksena syntyy uusia sosiaalisia kontakteja eri sukupolvien välillä.

2. Muistelukorttien laatiminen

Laaditaan muistelukorttikokonaisuus, jonka kuvissa toistuvat haastatteluissa esiin nousseet näyttelijät, muusikot, kirjailijat ja teokset. Muistelukortit ovat toteutuksensa jälkeen lainattavissa kirjastoista ja niitä tarjotaan käyttöön vanhuspalvelupisteisiin. Muistelukorteista voidaan toteuttaa myös visuaalisia aineistoja sisältävä tablettisovellus.

3. Muistojeni kirja-konseptin luominen ja konseptiin liittyvät oheistoiminnot

Muistelukorttien ohella laaditaan Muistojeni kirja -konsepti. Tämän muistelukirjan ajatuksena on tuottaa materiaalia muistelijan niin tahtoessa joko omaan käyttöön tai jaettavaksi yhteiseksi kulttuuriperinnöksi joko kirjanäyttelyn tahi kotiseutukokoelmaan sijoittamisen muodossa.

4. Uusien palvelujen lanseeraaminen hankkeen myötä aktivoituneelle vanhusväestölle

Muistelukortteja ja tablettisovellusta sekä omaehtoiseen muistojen kirjaamiseen tarkoitettua kirjasta tarjotaan joko suoraan vanhuspalveluyksiköiden ja kotipalvelun kautta ja osasisältönä Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalvelujen mahdollisesti toteuttamissa kulttuurikoreissa. Kulttuurikorit ovat Kulttuurisäpinää senioreille -hankkeessa ideoitu tapa, jossa kulttuuripalveluja tarjotaan kotipalvelun piiriin kuuluville seniorikansalaisille. Mikkelin kaupunginkirjasto on laajentamassa yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa. Käytännössä esimerkiksi näkövamman tai muun lukemiseen liittyvän rajoitteen vuoksi kirjallisuus ja musiikki voidaan tuoda hankkeen myötä joko suoraan tai Kulttuurikorin kautta osaksi senioreiden virikkeistä elämää. Hanketyöntekijän tehtävänä on koordinoida hankkeen edellä kuvattuja vaiheita.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli koota haastatteluiden avulla senioriväestön kulttuurimuistoja. Kerättyjen muistojen pohjalta luotiin muistelukokonaisuus, joka on tarjottavissa niin yksilöiden, vanhustyöyksiköiden kuin kirjastopisteidenkin käyttöön.

Kulttuurimuistojen keräämistä toteutettiin kahdessa ESSOTE:n palvelutalossa, eli Graanilla ja Vuolingonhovissa. Koska hanke nojautui vahvasti sosiokulttuuriseen innostamiseen sekä sukupolvien kohtaamiseen, varsinaisen haastattelutyön tekivät nuoret. Vuolingonhovin palvelutalossa haastattelutyön tekivät Mikkelin Rantakylän koulun 8-luokkalaiset TET-harjoitteljat (4 nuorta) ja Graanin palvelutalossa ESEDU:n lähihoitajaopiskelijat (3 nuorta). Ennen haastatteluja järjestettiin virikehetki, joka Vuolingonhovissa koostui yhteislaulusta ja tuolitanssista ja Graanin palvelutalossa Suomi-Filmin vanhoista elokuvatrailereista ja yhteislaulusta.

Palvelutaloissa haastateltujen senioreiden yleiskunto sekä muisti osoittautui hyvin vaihtelevaksi. Kerätyt muistot eivät kaikilta osin olleet tarpeeksi konkreettisia. Palvelutalokäyntien lisäksi hankkeen tuotosten pohjaksi käytettiin Ristiinan kirjastossa toteutetun seniorikyselyn materiaalia sekä toteutettiin haastatteluhetket Mikkelin Setlementissä (työparina oli nuori työkokeilija ja hanketyöntekijä) sekä Mikkelin pääkirjastolla (työparina oli työkokeilija ja kirjastovirkailija).

Haastatteluissa toteutui sukupolvien välinen kohtaaminen ja ne toivat iloa ja vaihtelua palvelutalojen arkeen. Yhteensä haastatteluja toteutettiin 22 ja virike- ja muisteluhetkiä viisi. Virikehetkiin osallistui yhteensä 72 seniori-ikäistä henkilöä. Muistelumateriaalin suunnittelu ja toteuttaminen sujui tavoitteiden mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa pohdittua muistelumateriaalin yhdistämistä laajempaan Kulttuurikori-kokonaisuuteen ei ole toteutettu koska Kulttuurikori-kokonaisuutta ei ole jatkojalostettu vielä Muistojen kultaa -hankkeen aikana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Haastattelujen pohjalta hankkeessa laadittiin muistelukorttikokonaisuus (Muistelukassi), jonka kuvissa toistuvat haastatteluissa esiin nousseet näyttelijät, muusikot, kirjailijat ja teokset. Muistelukortit valmiina lainattavaksi kirjastoista ja niitä tarjotaan käyttöön vanhuspalvelupisteisiin. Lisäksi toteutettiin omaehtoiseen muisteluun tarkoitettu muistelukirja ja Mikkelin seutukirjaston www-sivuille koottiin fyysisen muistelumateriaalin tueksi aihepiiriin liittyvien internetlinkkien kokoelma.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Haastatteluiden ainoaksi funktioksi ei jäänyt muisteluaineiston pohjamateriaalin kerääminen, vaan niihin sisältyi lisäksi myös kohtaamisen näkökulma. Haastattelut ja niitä ennen toteutetut viriketuokiot katkaisivat osaltaan laitosarkea vanhustyön yksiköiden arjessa. Toisena arvokkaana näkökulmana oli sukupolvien kohtaaminen.

Muistelukorttien käytöstä kokemuksia kertyy vasta tulevaisuudessa. Mahdollisia arviointimittareita ovat sekä kohderyhmältä että välillisiltä käyttäjiltä (esimerkiksi hoitohenkilökunta) kerättävät käyttäjäkokemukset. Vaikutuksia arvioidaan jatkossa myös virikekokonaisuuden ympärille toteutettavien tapahtumien osallistujien määrällä ja kokemuksilla.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa toteutettua muistelukokonaisuutta (muistelukortit, muisteluvihko sekä Mikkelin seutukirjaston verkkosivuille sijoitettu linkkipankki) markkinoidaan aktiivisesti senioriväestön käyttöön palvelutaloihin ja päivätoimintaan.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 816
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 816
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
27kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
94henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017. ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi