"Mut kyl mä senkin muistan ku..." Kotiseutuaineistojen ja suullisen perinteen digitointi Auran ja Pöytyän kunnissa
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urpontie 2
21380
Kirjaston puhelin : 
040 127 2951
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aura
Y-tunnus : 
0132103-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
040-1435701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@aura.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankeavustuksella hankitaan digitoinnissa tarvittavat digitointilaitteet sekä tekstien, kuvien että äänen digitointiin sekä vaadittavat ohjelmistot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilökunnan koulutus

Kuvaus : 

Auran ja Pöytyän kunnissa on vireää kotiseutu- ja yhdistystoimintaa, mutta paikallishistoriallisen aineiston ja etenkin suullisen perinteen tallentaminen on vasta alussa. Hankkeen avulla Auran ja Pöytyän kirjastot digitoivat yhteistyössä kummankin kunnan kulttuuritoimen ja paikallisten kotiseutuyhdistysten sekä muiden kiinnostuneiden järjestöjen kanssa paikallishistoriallista aineistoa, joka tallennetaan helposti saavutettavissa olevaan sähköiseen muotoon. Aineiston keräämisen yhteydessä järjestetään Auran kirjastossa ja Pöytyän kirjaston kolmessa eri toimipisteessä paikallishistoriallisia muisteluiltoja, joissa aineistoon liittyviä tarinoita kerrotaan ja tallennetaan. Paikallishistorialliselle muisteluaineistolle valitaan soveltuva, mielellään wikityyppinen alusta, johon perimätietoa voidaan tallentaa. Alustan tulee olla helppokäyttöinen, sillä paljon paikallishistoriallista tietoutta on juuri vanhemmalla väestöllä, joka ei välttämättä ole harjaantunut sähköisten välineiden käyttöön.

Helposti saavutettavaan muotoon tallennettua paikallishistoriallista aineistoa voivat hyödyntää myös Auran ja Pöytyän koululaiset  uuteen OPSiin kuuluvissa monialaisissa, paikallisuusteemaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Suullista perimätietoa tallentamalla saadaan muuten katoavaa aineistoa siirrrettyä sukupolvelta toiselle. Koululaisia pyritään aktivoimaan mukaan perinteen säilyttämiseen esimerkiksi vanhemman polven haastatteluja tekemällä ja tallentamalla.

Hankeavustuksella hankitaan digitoinnissa tarvittavat digitointilaitteet sekä tekstien, kuvien että äänen digitointiin sekä vaadittavat ohjelmistot. Laitteiston on oltava helposti siirreltävää, sillä kotiseutuaineiston keruuta ja digitointia järjestetään useassa toimipisteessä.

Hankkeeseen palkataan puoleksi vuodeksi paikallishistoriaan perehtynyt projektihenkilö, joka hankkii digitointilaitteiston ja kouluttaa kirjaston henkilöstön käyttämään sitä, koordinoi yhteistyötä kotiseutuyhdistysten sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, osallistuu muistelutapahtumien järjestämiseen ja muisteluiden tallentamiseen yhdessä kirjaston henkilöstön ja kulttuuritoimen kanssa, pitää tarvittaessa paikallishistoriallisia luentoja sekä kuvailee ja tallentaa digitoidun kotiseutuaineiston digi.kirjastot.fi -tietokantaan. Perimätiedon tallentamiseen soveltuvan alustan käyttöönotto hoidetaan ostopalveluna.

Hankkeen päätyttyä digitointilaitteet jäävät Auran ja Pöytyän kirjastojen yhteisiksi, toimipisteetä toiseen siirrettäväksi laitteistoksi, joilla asiakkaat voivat digitoida omia aineistojaan. Projektityöntekijän työjakson päätyttyä hankkeen viimeistely ja aineistojen ylläpito hoidetaan kirjaston omalla työvoimalla. Kunnan IT-palvelut tarjoavat tukea hankkeen aikana ohjeelmien ja laitteiden käytössä. Tuotettu aineisto linkitetään kirjastojen sivuille ja sitä markkinoidaan aktiivisesti.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pöytän kirjasto, Auran ja Pöytyän kuntien kulttuuritoimet, Auran ja Pöytyän kuntien kotiseutuyhdistykset
Aiemmat hankkeet: 

Kotiseutukokoelman digitointityö. Nokia

Muistot talteen - kotiseutu tutuksi kaikille. Pukkila

Aloituspäivämäärä : 
04/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Avustushakemus ei saapunut Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon määräajan kuluessa. OKM/14/691/2015 ohjekirje, Hallintolaki 17§