Näkymätön näkyväksi: kirjastoaineistojen paikannus- ja suosittelusovelluksen kehittäminen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Turun kaupunginkirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaisa Hypén
Puhelin : 
0449072943
Sähköposti : 
kaisa.hypen@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Isojen yleisten kirjastojen kokoelmat ovat laajat ja sijaitsevat eri puolilla kirjastotiloja. Kirjastoilla on yhä enemmän toimipisteitä, joissa asiakas asioi omatoimisesti, ilman että henkilökunta on paikalla opastamassa.

Tarvitaan uusia sovelluksia, jotka ohjaavat asiakasta paikantamaan aineiston kirjastotilassa ja suosittelevat jo hyllystä löytyneeseen teokseen liittyvää muuta aineistoa, myös sitä aineistoa, joka ei juuri sillä hetkellä ole paikalla, joka on varastossa tai digitaalisessa muodossa (e-kirjat).

Turun kaupunginkirjastolla on jo käytössään kokoelmiin liittyvä raportointityökalu, joka analysoi kokoelman sisältöjä ja anonymisoitua lainausdataa. Tämän datan hyödyntämiseen tarvitaan uusien paikannus- ja suosittelusovellusten kehittämistä. Myös raportointityökalua on kehitettävä, ja kehitystyössä painotetaan kokoelmanhallinnan näkökulmaa, myös varasto- ja e-kirjakokoelman osalta.

Raportointi- ja analyysityökalu sekä sen pohjalle rakennettavat paikannus- ja suosittelusovellukset voidaan ottaa käyttöön myös muissa kirjastoissa. Ne eivät ole esimerkiksi kirjastojärjestelmäsidonnaisia. Projekti toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa. Se on jatkoa syksyllä 2017 käynnistyvälle Big data koko-elmatyön kehittämisessä -yhteistyöprojektille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Projektin tuloksia seurataan ainakin näiden kriteereiden avulla:
─ testattavien uusien paikannus- ja suosittelusovellusten käytön seuranta, määrällinen ja laadullinen: ottavatko asiakkaat uudet apuneuvot käyttöön, millaista palautetta niistä saadaan. Käyttökokemuksia kerätään kyselyllä ja/tai haastatteluilla
─ millä tavoin raportointityökalun jatkokehitys on tukenut henkilökunnan kokoelmanhallintaa ja tehostanut kokoelmatyötä; seurataan tilastojen ja haastatteluiden avulla
─ lainausluvut: onko suosituksilla vaikutusta erityisesti varasto- ja e-kirjakokoelman lainaukseen. Lainatilastot, mahdollisesti asiakkaille suunnattu kysely.

Kuvaus : 

Projektiin rekrytoidaan 1-2 työntekijää, joilla on monipuolisesti osaamista tietotekniikasta ja kokoelmanhallinnasta. Projektissa mallinnetaan tarkemmin järjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuuri ja määritellään raportointityökalun kokoelmanhallintaan liittyvät kehittämiskohteet, erityisesti varasto- ja e-kirjakokoelman osalta. Siinä kartoitetaan sisätilapaikannusohjelmistoja ja selvitetään niiden yhteentoimivuus raportointityökalun kanssa sekä tarvittaessa kilpailutetaan ohjelmistot ja käyttöliittymäsuunnittelu. Järjestelmäkokonaisuutta testataan soveltuvissa kirjastotiloissa Turun ja Jyväskylän pääkirjastoissa sekä omatoimikirjastoissa. Projektista vastaa Turun kaupunginkirjaston kokoelmapalveluiden palvelupäällikkö, ja sen ohjausryhmään nimetään edustajat Turun kaupunginkirjaston asiakaspalveluyksiköstä, Vaski-kirjastoista ja mahdollisesti Jyväskylän kaupunginkirjastosta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Turun kaupungin IT-palvelut, Gispositio Oy (raportointityökalun toimittaja)
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€65 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€84 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000
 
okm
avi