Nastat laitteet, ylihyvät sisällöt - mobiililaitteilla monilukutaitoisiksi
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-3253521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Vaasan kaupunginkirjasto on järjestänyt henkilöstökoulutusta Vaivattomasti verkossa – Smidigt på nätet ja Lainaa Some-mentori –hankerahoituksella 2010-13. Koulutus on ollut suosittua ja Mentori-verkosto on syntynyt kaupunkiin. Samantyyppistä koulutusta ollaan viemässä maakuntaan kesäyliopiston toimesta.

Kaupungissa laaditaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa, jossa kirjastolla on oma mediakasvatuksellinen roolinsa monilukutaitojen edistäjänä. Kirjasto on saanut hankerahoitusta 2010-13 Lasten ja nuorten mediapaja ja Elävä Nurkka –toimintaan. Nurkan toiminta on saatu vakiinnutettua pitämällä säännöllisesti avointen ovien päiviä sekä tapahtumia. 

Mobiililaitteet, kuten tablet-tietokoneet ja älykännykät ovat muuttaneet nykypäivän arkiviestintää ja erilaiset palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Myös kirjastoilla on lukuisia verkkopalveluita ja e-aineistoja, mutta ne eivät tällä hetkellä tavoita kaikkia asiakkaita. Monien mielestä esimerkiksi e-kirjojen lainaaminen on vaikeaa.

Valtakunnallisen SeniorSurf-päivän suosio osoitti myös Vaasassa, että on paljon senioreita, jotka ovat innostuneita oppimaan ja kehittämään omia it-taitojaan sekä käyttämään kirjaston e-aineistoja. He kaipaavat henkilökohtaista ohjausta sekä selkokielisiä ohjeita.

Tavoite

Tällä hankkeella halutaan edistää medialukutaitoa ja kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä estää kansalaisten, erityisesti ikäihmisten, syrjäytymistä teknisestä kehityksestä. Nuoret ovat taitavia tekniikan ja sosiaalisen median viihdekäytössä, mutta tarvitsevat apua niiden hyötykäytössä. On lukuisia tutkimuksia, siitä että opiskelijoilla on vaikeuksia tiedonhaussa, he eivät esimerkiksi osaa arvioida ja vertailla saamiaan hakutuloksia lähdekriittisesti. Hankkeen tavoitteena onkin tukea lasten ja nuorten monilukutaitoisuutta myös vapaa-ajalla

Kirjaston, nuorisotoimen ja opetuksen henkilöstön tulee pysyä kehityksessä mukana ja pystyä ohjaamaan ja opastamaan asiakkaitaan ja oppilaitaan laitteiden, ohjelmien ja sovellusten hyödyntämisessä.

Hankkeessa e-aineistojen ja kirjastojen verkkopalveluiden markkinointi toteutuu yhdessä uusiin laitteisiin tutustumisen kanssa. Myös mobiililaitteiden hyödyt uudenlaisessa lukemisessa tulevat esiin ja sitä kautta e-aineistoille saadaan lisää käyttöä.

Käytännön toteutus ja aikataulu:

Hankerahalla hankitaan riittävä määrä erilaisia mobiililaitteita (älykännykät, tablet-laitteet). Hankkeelle palkataan projektityöntekijä ajalle 1.9.2014-31.5.2015. Hän tekee käytännön asiakasopastusta kirjastossa ja myös kouluttaa henkilökuntaa laitteiden käytössä, osallistuu kouluttajana tarvittaessa kesäyliopiston järjestämiin laajempiin henkilöstökoulutuksiin mediakasvatukseen ja monilukutaitoisuuden edistämiseen liittyen. Osa hankerahasta varataan kirjastohenkilöstön sijaiskulujen kattamiseen koulutusten aikana.  Hankkeen onnistuminen varmistetaan aktiivisella markkinoinnilla suoraan kohderyhmille välineinä mm. media ja kesäyliopiston ja kaupungin omat tiedotuskanavat.

Hankkeen toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

1.  Henkilökohtainen ohjaus (päivystystoiminta esim. 1 x vko tai ajanvaraus)

2.  Opastusta / peruskursseja ryhmille kuten eläkeläisyhdistykset

3. Työpajatoimintaa, esimerkiksi senioreiden vertaisoppimiseen perustuva iPad-paja, peliohjelmointi – tai videotyöpaja nuorille

4.  Tarjotaan vieraileville asiantuntijoille mahdollisuus tulla opastamaan omien verkkopalveluiden käytössä (pankit, terveydenhuoltopalvelut, lippupalvelut, matkatoimistot, opistojen ajanvaraus ym).

5.  E-rilainen kirjavinkkaus: vinkataan e-aineistoja, äänikirjoja. Kokeillaan vuorovaikutteista kirjavinkkaustoimintaa / e-kirjalukupiiriä verkossa, toteutusmuotona esimerkiksi Skype ja Aktivointi-TV (Vaasan Ikäkeskuksen hanke). Myös nuorten kanssa toteutettua vinkkausta, esim. nuorten omien kirjavinkkivideoiden toteutus verkkoon

6.  Mediakasvatusviikolle 2015 festivaali-tyyppinen tapahtuma nuorille yhteistyössä kesäyliopiston kanssa

7.  Henkilöstökoulutusta kirjaston, nuoriso-, varhaiskasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle mediakasvatukseen ja monilukutaitoisuuteen liittyen syksy 2014-syksy 2015. Tarjotaan kaikille kiinnostuneille kesäyliopiston kautta.

Haettava rahoitus:

Aineet, tarvikkeet, tavarat (tablet-laitteet sekä älykännykät, liittymät ja sovellukset) yht. 8000 €

Henkilöstökulut: projektiin palkataan projektityöntekijä 9 kuukaudeksi 1.9.2014-31.5.2015 yht. 27 000€

Palvelujen osto (kesäyliopiston koulutuspalvelu, markkinointi, esitteet ym.) 35 000€

Haettava rahoitus:

-      aineet, tarvikkeet, tavarat (tablet-laitteet sekä älykännykät, liittymät ja sovellukset) yht. 8000 €

-      henkilöstökulut: projektiin palkataan projektityöntekijä 9 kuukaudeksi 1.9.2014-31.5.2015 yht. 27 000€

-      palvelujen osto (kesäyliopiston koulutuspalvelu, markkinointi, esitteet ym.) 35 000€

Omarahoitusosuus  5000€

-      toteutuksessa avustavan henkilökunnan kulut (kirjastoammatillinen, atk)

-      tilat (mm. opastustilana Nurkka-monitoimitila)

-      laitteet osittain (mm. työkannettavat ja muut olemassa olevat laitteet)

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kesäyliopisto, Wolffintie, 65200 Vaasa

Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto
Vaasanpuistikko 16, 7. krs.
PL 2, 65101 VAASA

Vaasan kaupungin nuorisotoimi, Vapaa-aikavirasto/nuoriso-osasto
Vaasanpuistikko 20 B 3. krs
65100 VAASA

Aiemmat hankkeet: 

Vaasan kaupunginkirjastossa:

Vaivattomasti verkossa - Smidigt på nätet

Lainaa Some-mentori

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeella ei ollut omia verkkosivuja, vaan toiminnasta tiedotettiin ja sitä markkinoitiin muun muassa verkkokirjastossa ja Datero ry:n verkkosivuilla, tapahtumakalentereissa sekä paikallislehdissä. Medianäkyvyyttä juttujen muodossa hanke sai mm. Vaasan Ikkunassa ja Radio Vegassa. Hankkeen myötä saimme tuotettua muun muassa henkilökunnan ohjeet ja asiakaslomakkeet Celian äänikirjapalvelun käyttöönottoa varten. E-aineiston asiakasohjeita parannettiin ja teetettiin kaksikieliset e-kirjajulisteet Vaasan ja Fredrika-alueen e-kirjakimpan käyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mitä konkreettisesti tehtiin:

Hankkeen keskeisin käytännön sisältö oli asiakkaille suunnatut henkilökohtaiset opastukset ja kurssit. Sisältö toteutettiin yhdessä Datero ry:n kanssa palkkaamalla hankkeelle projektityöntekijä.  Kaikille avoimia opastuksia pääkirjastossa ja lähikirjastoissa järjestettiin yhteensä 43 kertaa hankkeen aktiivisena toiminta-aikana (syksy 2014-syksy 2015).  Lisäksi järjestettiin tablettilaitteiden perus- sekä jatkokursseja (kesto 8 h) yhteensä 12 kurssia. E-aineistoihin ja Celianetiin liittyviä infoja asiakkaille järjestettiin 10 kertaa.

Opastuksissa ja kursseilla tavoitettiin pääasiassa seniori-ikäistä väestöä, joiden parissa vaikutti olevan suurin tarve henkilökohtaiselle opastukselle ja käytännön neuvoille tablettilaitteiden kanssa. Tablettiopastuksissa esille tulleita aiheita oli mm. laitemallin valinta, laitteen käyttöönotto, päivitykset, valokuvat, e-aineistot,  sähköposti, Facebook, Skype, verkkopankki ym.  Tapahtumatoiminnasta merkittävin oli SeniorSurf-päivä, joka järjestettiin hankkeen aikana kaksi kertaa syksyinä 2014 ja 2015 yhdessä lukuisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa olemalla mukana esimerkiksi Pohjanmaan Muistiluotsin järjestämässä Muistipäivässä 2015.

Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa toteutettiin myös asiakasopastuksia Celianetin verkkokirjapalveluun, jossa Vaasan kaupunginkirjasto on ollut mukana pilottikirjastona syksystä 2014 lähtien. Lähikirjastoissa hankkeen puitteissa järjestettiin myös lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten peli-iltoja, joissa kävi yhteensä yli 200 kävijää.  Hankkeessa järjestettiin myös henkilökunnan koulutusta e-aineistojen, tablettien ja Celianetin käyttöön yhteensä 13 koulutuskertaa vuosina 2014-15.

Rahoituksella hankittiin lisäksi pääkirjastoon iPad sekä bluetooth-viivakoodinlukijat, joilla testattiin mahdollisuuksia liikkuvampaan asiakaspalveluun.  Lisäksi hankkeessa teetettiin e-kirjojen markkinointia varten yhteiset kaksikieliset e-kirjajulisteet Vaasan ja Fredrika-alueen e-kirjakimpan kirjastoille.

Vaikutusten arviointi:

Kaiken kaikkiaan hankkeessa tavoitettiin eri toimintamuotojen kautta yhteensä noin 1200 osallistujaa ja järjestettiin aktiivista asiakkaille suunnattua toimintaa noin 580 tuntia. Etenkin senioriväestön saama henkilökohtainen palvelu sai paljon kiitosta asiakkailta.  Hanke tuntui vastaavan juuri siihen opastustarpeeseen, joka oli kohdattu monessa muussakin kirjastossa. Pätevän ja kaksikielisen projektityöntekijän avulla saatiin ratkaisu lukuisiin asiakkaiden kohtaamiin ongelmiin laitteiden, sovellusten, e-aineistojen ja verkkopalvelujen kanssa.  Myös henkilökunnan osaamista saatiin päivitettyä. Aivan uuden kirjastopalvelun (Celianet) käyttöönotossa ja henkilökunnan perehdyttämisessä hankkeella oli iso merkitys. E-aineistojen markkinointia tehostettiin hankkeen avulla.  Mobiilin asiakaspalvelun kokeilussa todettiin, että nykyisen kirjastojärjestelmän tekniset rajoitteet ovat vielä esteenä tablettien tehokkaalle käyttöönotolle asiakaspalvelussa.

Jatkotoimenpiteet: 

Toiminnalle on haettu ja saatu jatkorahoitusta vuosille 2015–16 hankenimellä ”Nastat laitteet, ylihyvät sisällöt 2.0.” Hankkeessa jatketaan opastus- ja kurssitoimintaa tablettilaitteiden ja e-aineistojen kanssa eri yksiköissä sekä laajennetaan yhteistyötä koulujen tvt-hankkeen kanssa. Hankkeessa järjestetään lisäksi tapahtumatoimintaa kuten Mediataitoviikon ohjelmaa sekä peleihin ja koodaukseen liittyviä luentoja ja tapahtumia. Lisäksi suunnitelmissa ollut  e-aineistopiste aiotaan toteuttaa pääkirjastoon isompien tilamuutosten valmistuttua.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€70 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€75 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
57henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
71kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014