Nettivinkkaus tietotorilla
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kuvaus : 

Tampereen kaupunginkirjastossa Tietotorien ydintoimintaa kuuluu tietotekniikkakurssien järjestäminen asiakkaille. Kurssit ovat kestoltaan lyhyitä, 2-8 tuntia. Kurssitarjonta on jaettu peruskursseihin, joilla opetellaan tietokoneen ja internetin käytön perustaitoja aivan alkeista lähtien, sekä teemakursseihin, joilla tutustutaan pienempiin asiakokonaisuuksiin.

Nettivinkkaus on noin 45 minuutin mittainen asiakkaille järjestettävä tuokio, jossa vetäjä esittelee mielenkiintoisen nettipalvelun tai jossa harjoitellaan jotain tiettyä toimenpidettä, esimerkiksi muistitikulle tallentamista. Idea lähti edellä mainitun kurssitarjonnan jättämistä aukoista: Mediasihteereillä oli mielessä yksittäisiä aiheita, joiden uskottiin olevan asiakkaita kiinnostavia ja tarpeellisia. Täysimittaisten kurssien suunnitteleminen, materiaaleineen ja ennakkoilmoittautumisineen, ei kuitenkaan tuntunut järkevältä, joten ideoitiin vapaamuotoisempi ja notkeampi tapa esitellä näitä aiheita asiakkaille. Sovimme ettei vinkkauksiin tehdä materiaaleja, ei oteta ennakkoilmoittautumisia ja että tarvittaessa vinkkauksen voi hoitaa vain yksi henkilö.

Tarve tavallisia kursseja lyhyemmille tuokioille nousi myös kurssipalautteesta, jossa jo toiminnan alusta alkaen on aina toivottu kursseilla opittujen asioiden kertausta. Tästä syystä nettivinkkauksien aiheet päätettiin valita siten, että ne mahdollisimman hyvin tukevat samalla viikolla olleiden muiden kurssien teemoja. Toisin sanoen asiakkaat voisivat halutessaan perjantai-iltapäivisin tulla kertaamaan tai syventämään aiemmin viikolla oppimiaan asioita. Vinkkausten loppuun päätettiin myös varata aikaa muille tietotekniikkakysymyksille.

Henkilöresurssit

Vinkkauksen suunnittelee yksi henkilö. Tarvittaessa vinkkauksessa on apuna toinen tai useampi henkilö, mikäli aihe on sellainen, että asiakkaat saattavat tarvita henkilökohtaista opastusta ns. kädestä pitäen. Osa vinkkauksista on mahdollista pitää yhden henkilön voimin mutta toisissa taas vähintään yksi apulainen on välttämätön.

Osallistujien rekrytointi 

Nettivinkkauksia mainostettiin samalla tavalla kuin Tietotorien kursseja, esimerkiksi Hervannan kirjaston lehtilukusalissa oli näkyvillä mainoksia vinkkauksista. Kerroimme tulevista vinkkauksista myös muiden kurssien lopussa ja vinkkauksen alkamisesta myös kuulutettiin etukäteen kirjaston keskusradiolla. 

Asiakaspalvelutiskin läheisyydessä olevaan standiin, kirjaston seinille ja elektroniseen kuvakehykseen tehtiin myös vaihtuvat mainokset. Näissä mainoksissa lähinnä lueteltiin vinkkausten ajankohdat ja aiheet sekä kehotettiin kysymään lisätietoja henkilökunnalta. Vinkkauksiin ei ollut ennakoilmoittautumista.

Tilajärjestelyt ja materiaalit

Nettivinkkaukset kuten muutkin Tietotorin tilaisuudet pidetään tietokoneluokassa. Tila on varattu ainoastaan nettivinkkauksen käyttöön klo 13-14.  Tavallisen kurssin aikana tila suljetaan verhoilla muista tiloista. Vinkkauksia halutaan pitää avoimempina tilaisuuksina monella tapaa, joten vinkkausten ajaksi verhot jätetään auki. Tilan lasioviin laitetaan laput, joissa kerrotaan tilan varauksesta ja toivotetaan tervetulleeksi vinkkaukseen.

Tietokoneita tilasta löytyy 12 sekä ohjaajan kone. Tästä johtuen kurssien maksimi osallistujamäärä on myös 12.  Ohjaajan koneeseen on liitetty videotykki. Osa vinkkauksista ei välttämättä vaadi asiakkaan omaa osallistumista tietokoneella, mutta suurimmassa osassa asiakkaat pääsevät halutessaan itse kokeilemaan vinkkaukseen liittyviä asioita.

Kuten edellä on mainittu, vinkkauksiin ei yleensä liittynyt materiaalien jakamista. Joissakin vinkkauksissa kuitenkin jaettiin esimerkiksi lista läpikäydyistä internet-sivuista tai muuta vastaavaa tietoa.

Tilaisuuden kulku

Nettivinkkauksen aluksi vastuullinen mediasihteeri esittelee vinkkauksen aiheet. Varsinainen vinkkiosuus koostuu ohjelman tai internet-sivun esittelystä. Useimmiten esitellään yksi tai kaksi kokonaisuutta. Mediasihteeri näyttää aluksi palvelun ja esittelee sitä. Tämän jälkeen asiakkaat pääsevät kokeilemaan palvelua ja paikalla olevat mediasihteerit avustavat sen käytössä. Lisäksi vastaillaan esiin tuleviin kysymyksiin.

Vinkkausosuuden jälkeen asiakkaat voivat kysyä tietotekniikka-aiheisia kysymyksiään.

Itsearviointi

Kokonaisuutena nettivinkkauksia voi pitää hyvin onnistuneena toimintamuotona. Ne tukevat normaalia kurssitoimintaa ja antavat mahdollisuuden sekä mediasihteerien että asiakkaiden ideoiden parempaan toteuttamiseen.

Koska vinkkaukset on tarkoituksella pidetty mahdollisimman kevyenä toimintamuotona, yllättävätkään tilanteet eivät estä niiden pitämistä. Mediasihteerien keskuudessa on koettu mukavana, että vinkkausta voi mennä vetämään ilman suuria valmisteluja. Vinkkaustilaisuudessa pääsee myös keskustelemaan asiakkaiden kanssa vapaammin ja moni uskaltaa kysyä helpommin, kun mahdollisuus siihen on ilmoitettu.

Kävijämäärät vaihtelevat runsaasti. Keskimäärin vinkkauksissa on käynyt kuusi ihmistä, parhaimmillaan jopa 13 asiakasta oli paikalla. Jotkin aiheet, kuten Facebook, muistitikut ja tietoturva vetävät väkeä lähes salin täyteen. Muutamissa vinkkauksissa on ollut vain yksi tai kaksi osallistujaa. Näiden kohdalta kyse on voinut olla huonosta ajankohdasta tai alkuvaiheessa toiminnan tuntemattomuudesta. Mielenkiintoista onkin jatkossa kierrättää mukana samoja aiheita ja katsoa, vetävätkö ne paremmin väkeä.

Nettivinkkauksiin liittyviä tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa aiheiden riittävyys ja yleisön tavoittaminen.  Aiheita kerätään jatkuvasti sekä henkilökunnalta että asiakkailta. Lisäksi teemakurssien aiheista voi generoida nettivinkkausaiheita esimerkiksi ottamalla kurssin jälkeen vinkkauksen aiheeksi jonkin teemakurssilla vain maininnalla ohitetun asian. Asiakkaiden ideoiden keräämistä voisi kehittää jatkossa siten, että heiltä saataisiin vielä enemmän akuuteiksi koettuja ideoita käyttöön.

Suuret kävijämäärät kertovat siitä, että vinkkausmainostus suurelta osin löytää kohdeyleisön. Toisaalta vinkkaukset sopisivat ohjelmaksi niillekin asiakkaille, jotka eivät enää meidän kursseja tarvitse. Näiden asiakkaiden tavoittaminen ja mahdollisesti heidän ideoidensa saaminen on haastavaa.

 

Aloituspäivämäärä : 
07/09/2011
Lopetuspäivämäärä : 
07/09/2011
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus