Niin paljon kuuluu kirjastoon - monilukutaitovuosi 2017
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Järvenpään kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastokatu 8
04410
Kirjaston puhelin : 
09 2719 2536
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jarvenpaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jarve
Y-tunnus : 
0126541-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Verronen
Puhelin : 
040 315 3166
Sähköposti : 
laura.verronen@jarvenpaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Tuoda kirjastoon uutta virtaa ja houkutella ei-käyttäjiä kirjaston asiakkaiksi ja viedä kirjasto pois tutulta toiminta-alueeltaan. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Erilaiset uudet toimintamallit

Uudet yhteistyökumppanit

Kuvaus : 

Järvenpää on aktiivisten kulttuuritoimijoiden ja kulttuuria kuluttavien asukkaiden kunta. Järvenpääläiset järjestävät kotikunnassaan erilaisia kulttuuritapahtumia järjestöjen kautta ja osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin asiakkaina. Kirjastoa käyttää kuitenkin vain noin joka kolmas järvenpääläinen.

Kirjastoon hankitaan uusia asiakkaita aktiivisesti lähinnä koululaisten ja opiskelijoiden kirjastovierailujen yhteydessä. Aikuisille suunnattua aktiivista uusasiakashankintaa ei tehdä lainkaan: kirjasto odottaa, että aikuiset tulevat oma-aloitteisesti tai ryhmien mukana kirjastoon.

Monella aikuisella on vanhentunut käsitys kirjaston tarjoamista palveluista ja aineistoista eikä kirjastoa tunneta omaksi tilaksi, jossa on mukava viettää vapaa-aikaa. Kapea ajatus lukutaidosta nimenomaan painettujen kirjojen lukemiseen liittyvänä taitona ei houkuttele niitä, joiden elämään kirjat eivät kuulu. Sen vuoksi kirjastokortti jää helposti hankkimatta ja kirjaston erilaiset tekstit lukematta, kuulematta ja kokematta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa kirjastokorttia käyttävien asukkaiden määrää, luoda pysyviä uusasiakashankinnan toimintamalleja sekä tehostaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Asiakkaiden monilukutaitoa edistetään työpajojen avulla ja heille esitellään monipuolisesti erilaisia aineistoja ja lukutaitoja. Asiakkaille myös luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa, osallistua ja tehdä itse. Kirjasto tuodaan ulos kirjastotalosta ja kiinnostavat järjestöt tuodaan kirjastoon järjestämään toimintaa. Pelkän yleisesitteiden jakamisen sijaan kirjasto tekee aktiivista uusasiakashankintaa tapahtumissa ja julkisissa tiloissa.

Verkostoituminen ja aktiivinen näkyminen kaupunkilaisten arjessa sekä uusien asiakkaiden hankkiminen juhlistavat hienosti vuonna 2017 vietettäviä Järvenpään kirjaston 85-, kirjastotalon 30- ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlia.

Tavoitteet:

- Kehittää hyviä käytäntöjä kirjaston ja järjestötoimijoiden yhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

- Edistää yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa

- Tunnistaa ja hyödyntää aktiivisten asiakkaiden vahvuuksia ja asiantuntijuutta

- Kehittää uusia uusasiakashankinnan toimintamuotoja ja materiaaleja, joiden avulla kirjasto voi jalkautua kirjastorakennuksen ulkopuolelle ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä

- Edistää eri-ikäisten asiakkaiden osallistamista kirjaston toiminnan ja palveluiden suunnitteluun niin yksityishenkilöinä kuin järjestöjen edustajinakin

- Tarjota eri-ikäisille asiakkaille mahdollisuus osallistua kulttuurielämysten suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä nauttimiseen

- Vahvistaa kirjaston roolia ja näkyvyyttä yhteisötoimijana sekä luoda pysyviä kumppanuuksia

- Tehdä näkyväksi yhteisön positiivisia voimavaroja ja osaamista sekä luoda toivoa ja tulevaisuususkoa tarinoiden kertomisen ja kuulemisen kautta

- Helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista, ehkäistä kuntalaisten syrjäytymistä ja edistää tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä ja monilukutaitoa tarjoamalla asiantuntijaluentoja, työpajoja ja mahdollisuuksia oppia ja kokeilla uutta

Toteutus:

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä (6 kk). Hanketyöntekijän vastuulla on hankkeen suunnitteluvaiheen dokumentointi. Hanketyöntekijä toteuttaa syksyllä 2016 sekä asiakaskyselyt että osallistavat asiakastyöpajat (tarkemmat kuvaukset alla). Hän suunnittelee ja koordinoi syksyllä 2016 aloitettavaa asiakasasiantuntija- ja järjestöyhteistyötä. Lisäksi hän suunnittelee vuoden 2017 ohjelman ja sen aikataulun syksyn asiakaskyselyiden ja järjestöille järjestetyn teemaillan pohjalta.

Kirjaston henkilökunta toteuttaa ja dokumentoi vuoden 2017 toiminnan ja tapahtumat suunnitelman mukaan, jalkautuu kirjaston ulkopuolelle uusasiakashankintaan sekä jatkaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä vuonna 2017.

Ei-asiakaskysely ja asiakaskysely

Selvitetään ei-asiakkaiden käsityksiä kirjastosta, kirjaston palveluista ja kirjaston käytön esteistä sekä heidän kirjaston asiakkuuteen kohdistuvia toiveitaan (sisällöt, palvelut) kirjaston ulkopuolella sekä internetissä syys-lokakuussa 2016. Kirjastoa jo käyttävien asiakkaiden kehittämistoiveita ja palautetta kerätään sen lisäksi kirjaston tiloissa.

Selvitysten pohjalta järjestetään marraskuussa 2016 asiakastyöpajoja, joissa yhdessä järvenpääläisten kanssa pureudutaan esiin tulleisiin ongelmiin ja pyritään etsimään niihin ratkaisuja. Samalla suunnitellaan myös kirjaston vuoden 2017 toimintaa niin, että se olisi erityisesti ei-käyttäjien näkökulmasta kiinnostavaa.

Järjestöyhteistyö – kirjaston kumppanit

Kirjasto tekee jo nyt yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mutta yhteistyö on jäsentymätöntä ja joka osasto koordinoi toimintaa omalla tavallaan. Yhteistyötä ei tehdä pitkäjänteisesti, eikä kirjastolla ja yhteistyökumppaneilla ole selkeitä yhteisiä tavoitteita toiminnan järjestämisessä.

Hankkeen aikana on tarkoitus kirkastaa tavoitteita, löytää tapoja hyödyntää sekä kirjaston että yhteistyökumppaneiden voimavaroja, luoda kirjaston omalle järjestöyhteistyölle toimintamalleja ja sitouttaa järjestöjä kirjaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä voidaan jatkaa vuodesta toiseen.

Kirjaston järjestää järjestöille syyskuussa 2016 ja huhtikuussa 2017 kaksi teemailtaa, joissa järjestöjen edustajia kutsutaan kirjastoon verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyön muotoja. Myös kunnan muita toimijoita (esim. Järvenpään taidemuseo, Järvenpään Opisto) kutsutaan mukaan tilaisuuksiin. Työpajoissa mietitään yhdessä, miten kirjastot voisivat tukea järjestöjen tavoitteita ja millaista toimintaa järjestöt voisivat järjestää kirjastossa. Lisäksi kirjasto haluaa selvittää, millaista asiantuntijuutta järjestöillä ja kulttuuritoimijoilla on ja miten sitä voisi hyödyntää kirjaston aineistojen esittelyssä ja avaamisessa. Työpajoissa mietitään myös yhteistyön haasteita, kehittämisideoita ja työnjakoon ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä. Kirjasto toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa tilaisuuksia keväällä ja syksyllä 2017.

Asiakasasiantuntijat

Hankkeessa luodaan käytäntöjä, joiden avulla yksittäisten asiakkaiden asiantuntemus voitaisiin saattaa kirjaston käyttöön esim. muiden asiakkaiden opastamisessa tai asiantuntijana toimimisessa. Asiakasasiantuntijoiden löytämisessä hyödynnetään erilaisia verkostoja, sosiaalista mediaa ja järjestöjä. Asiakasasiantuntijoiden etsiminen ja sitouttaminen aloitetaan lokakuussa 2016 ja heidän osaamistaan on tarkoitus hyödyntää kevään ja syksyn 2017 tilaisuuksien järjestämisessä.

Tekstejä, taitoja, osaamista – monilukutaito ja aineistot

Aikuisasiakkaille lukutaito tarkoittaa yleensä kykyä lukea painettuja kirjoja. Hankkeen tavoitteena on laajentaa tätä käsitystä lukutaidosta kohti monilukutaidon käsitettä. Asiakkaille tarjotaan sukelluksia eri tekstilajeihin (kirjallisuuden eri muodot, e-aineistot, lehdet, draama, elokuvat, musiikki, ohjelmointi, pelit jne.) ja niiden tulkintaan sekä mahdollisuus kokeilla itse tekemistä työpajoissa. Erityisesti e-aineistojen ja uusien tekstilajien (pelit, ohjelmointi) ympärille järjestetään mahdollisuuksia kokeilla itse.

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti tietyn tekstilajin ympärillä aineistonäyttelyitä, asiantuntija- tai kirjailijavierailu ja/tai työpajoja. Vuoden 2017 aikana järjestetään kahdeksan asiantuntija- tai kirjailijavierailua ja viisi työpajaa. Tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä asiakkaiden, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja niiden suunnittelussa hyödynnetään apuna syksyllä 2016 toteutettuja asiakaskyselyjä ja asiakastyöpajojen tuloksia.

Jokainen kirjastokortti on VIP-kortti

Kirjaston henkilökunta jalkautuu kirjaston ulkopuolelle asiakashankintaa tehdäkseen. Asiakkaita pyritään hankkimaan järjestöjen tekemän asiakashankinnan tyyliin mm. tapahtumiin, kaduilla ja toreilla. Työpareina liikkuvat kirjastolaiset voivat myös tehdä kirjastokortteja paikan päällä.

Asiakashankintaan osallistuville työntekijöille järjestetään esiintymis- ja markkinointikoulutusta, jossa käydään läpi asiakashankintaan liittyviä tilanteita. Lisäksi työparien käyttöön hankitaan kirjastoliivit ja suunnitellaan tarvittava markkinointimateriaali. 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Järvenpää on aktiivisten kulttuuritoimijoiden ja kulttuuria kuluttavien asukkaiden kunta. Järvenpääläiset järjestävät kotikunnassaan erilaisia kulttuuritapahtumia järjestöjen kautta ja osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin asiakkaina. Kirjastoa käyttää kuitenkin vain noin joka kolmas järvenpääläinen.

Kirjastoon hankittiin aiemmin uusia asiakkaita aktiivisesti lähinnä koululaisten ja opiskelijoiden kirjastovierailujen yhteydessä. Aikuisille suunnattua aktiivista uusasiakashankintaa ei tehty lainkaan: kirjasto on odottanut, että aikuiset tulevat oma-aloitteisesti tai ryhmien mukana kirjastoon.

Monella aikuisella on vanhentunut käsitys kirjaston tarjoamista palveluista ja aineistoista eikä kirjastoa ole tunnettu omaksi tilaksi, jossa on mukava viettää vapaa-aikaa. Kapea ajatus lukutaidosta nimenomaan painettujen kirjojen lukemiseen liittyvänä taitona ei ole houkutellut niitä, joiden elämään kirjat eivät kuulu. Niin paljon kuuluu kirjastoon -hankkeen myötä saimme mahdollisuuden kartoittaa esteitä kirjaston käyttöön ja uudistaa toimintaamme palvelemaan paremmin sekö asiakkaitamme että houkuttelemaan uusia asiakkaita palveluidemme äärelle.

Hankkeen tavoitteena oli nostaa kirjastokorttia käyttävien asukkaiden määrää, luoda pysyviä uusasiakashankinnan toimintamalleja sekä tehostaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeessa asiakkaiden monilukutaitoa edistettiin työpajojen avulla ja heille esiteltiin monipuolisesti erilaisia aineistoja. Asiakkaille luotiin mahdollisuuksia vaikuttaa, osallistua ja tehdä itse. Kirjasto vietiin ulos kirjastotalosta ja uusia yhteistyötahoja etsittiin ja löydettiin aktiivisesti.

Hankesuunnitelma oli tehty suuremmalle hankkeelle, joten suunnitelman toteutus oli huomattavasti maltillisempi kuin alkuperäinen suunnitelma oli.

Mukautetut tavoitteet olivat seuraavat:

 - Edistää yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa 

- Kehittää uusia uusasiakashankinnan toimintamuotoja ja materiaaleja, joiden avulla kirjasto voi jalkautua kirjastorakennuksen ulkopuolelle ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä

- Edistää eri-ikäisten asiakkaiden osallistamista kirjaston toiminnan ja palveluiden suunnitteluun niin yksityishenkilöinä kuin järjestöjen edustajinakin

- Tarjota eri-ikäisille asiakkaille mahdollisuus osallistua kulttuurielämysten suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä nauttimiseen

- Vahvistaa kirjaston roolia ja näkyvyyttä yhteisötoimijana sekä luoda pysyviä kumppanuuksia

- Tehdä näkyväksi yhteisön positiivisia voimavaroja ja osaamista sekä luoda toivoa ja tulevaisuususkoa tarinoiden kertomisen ja kuulemisen kautta

- ehkäistä kuntalaisten syrjäytymistä ja edistää tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä ja monilukutaitoa tarjoamalla asiantuntijaluentoja, työpajoja ja mahdollisuuksia oppia ja kokeilla uutta

Toteutus:

Hankkeeseen palkattiin konsultit Maetka oy:stä toteuttamaan asiakas- ja ei-asiakastutkimuksen sekä osallistamaan asiakkaita. He toteuttivat syksyllä 2016 sekä asiakaskyselyt että osallistavan asiakastyöpajan.

Kirjaston henkilökunta suunnitteli, toteutti ja dokumentoi vuoden 2017 toiminnan ja tapahtumat suunnitelman mukaan, jalkautuu kirjaston ulkopuolelle uusasiakashankintaan sekä jatkoi järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä vuonna 2017.

Ei-asiakaskysely ja asiakaskysely

Kyselyn avulla selvitettiin ei-asiakkaiden käsityksiä kirjastosta, kirjaston palveluista ja kirjaston käytön esteistä sekä heidän kirjaston asiakkuuteen kohdistuvia toiveitaan (sisällöt, palvelut) kirjaston ulkopuolella sekä internetissä syys-lokakuussa 2016. Kirjastoa jo käyttävien asiakkaiden kehittämistoiveita ja palautetta kerättiin kirjaston tiloissa.

Aineisto oli massiivinen, vastauksia saatiin 348 kpl. Vastuksia on hyödynnetty myöhemmin kirjaston toiminnan kehittämisessä.

Selvitysten pohjalta järjestettiin marraskuussa 2016 asiakastyöpaja, joissa yhdessä järvenpääläisten kanssa pureuduttiin esiin tulleisiin ongelmiin ja pyritään etsimään niihin ratkaisuja. Samalla suunniteltiin kirjaston vuoden 2017 toimintaa niin, että se olisi erityisesti ei-käyttäjien näkökulmasta kiinnostavaa.

Järjestöyhteistyö – kirjaston kumppanit

Kirjasto tekee jo nyt yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mutta yhteistyö on jäsentymätöntä ja joka osasto koordinoi toimintaa omalla tavallaan. Hankkeen resurssien puitteissa työpajoja ei voitu järjestää. Muu hanketyö tuki kuitenkin myös tämän osa-alueen tarkastelua ja yhteistyöntapojen parantamista.

Tekstejä, taitoja, osaamista – monilukutaito ja aineistot

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa asiakkaiden käsitystä lukutaidosta kohti monilukutaidon käsitettä. Asiakkaille tarjottiin luentoja, työpajoja ja maistiaisia erilaisista teksteistä ja yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Hankkeen aikana pohjustettiin vahvasti myös kirjaston lautapelikokoelmaa, joka lanseerattiin vuonna 2018.

Jokainen kirjastokortti on VIP-kortti

Kirjaston henkilökunta on nyt hankkeen myötä ottanut tavaksi jalkautua kirjaston ulkopuolelle asiakashankintaa tehdäkseen. Asiakkaita pyritään hankkimaan järjestöjen tekemän asiakashankinnan tyyliin mm. tapahtumiin, kaduilla ja toreilla. Työpareina liikkuvat kirjastolaiset voivat myös tehdä kirjastokortteja paikan päällä. Hankkeen avulla henkilökunnalle hankittiin työliivit ja t-paidat, joita käytetään ahkerasti sekä jalkautuessa kuin ihan omassa kirjastossakin työntouhussa.

Mitä teimme hankkeen puitteissa?

 Vuonna 2017 Järvenpään kaupunginkirjasto täytti 85 vuotta, ja nykyinen kirjastotalo tuli kunnioitettavaan 30 vuoden ikään. Lisäksi Suomi juhli 100 vuoden taivaltaan. Niinpä kirjaston arki oli yhtä juhlaa. Hankkeen nimi Niin paljon kuuluu kirjastoon oli mitä mainioin teemavuoden hankkeelle. Vuoden mittaan tehtiin paljon uusia asioita tai tuotiin ne uudelleen osaksi toimintaamme. Juhlahumun ohessa mielessä oli hanke ja hankkeen ylä esitetyt tavoitteet. Kaiken juhlinnan ohella toteutetut jalkutumiset ja toiminnalliset tapahtumat jäivät osaksi kirjaston arkea.

Hankkeessa  toteutettiin mm. seuraavat tapahtumat:  

 • Ukulele-luento sekä 3 työpajaa lapsille ja aikuisille
 • 7 Aikuisten satutuntia
 • 7 Lukuteatterin esitystä
 • karaoketanssit
 • M.A. Nummisen vierailu

Hankkeen avulla

 • tehtiin huiman laaja asiakas-ja ei-asiakaskysely
 • järjestettiin asiakasilta, jossa pohdittiin yhdessä mitä kirjasto tarjoaa ja mitä se voisi tarjota
 • koulutettiin henkilökuntaa ja viestintätiimiä
 • hankittiin työliivit ja -t-paidat
 • hankittiin rintanappikone, joka on kovassa käytössä 
 • innostettiin asiakkaita osallistumaan kesälukukampanjaan palkinnoilla
 • jalkauduttiin kaupungin tapahtumiin ja kouluihin

Lisäksi innostuttiin itse ja suunnattiin katse reilusti kohti asiakasta, ja sitä potentiaalistakin asiakasta. 

Uusia asiakkaita saimme vuonna 2017 lähes 3000, joten hanke vaikutti myönteisesti asiakashankintaamme. 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla toteutettiin erilaisia tapahtumia ja kokeiltiin toimintamuotoja, jotka ovat jääneet osaksi kirjaston jatkuvaa toimintaa. Tästä toimii esimerkkinä toistuvat jalkautumiset kaupungin yhteisten toimijoiden tilaisuuksiin, kiinteänä jatkuva yhteistyö toimintakeskus Myllytien kanssa, Lukuteatterin vakiintuminen osaksi kirjaston tapahtumakalenteria sekä Aikuisten satutuntien jatkuminen yli hankkeen keston. Myös erilaiset musiikkiin liittyvät työpajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa tapahtumissamme. 

Asiakasilloista ja -kyselystä saatiin paljon arvokasta tietoa, jota on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. 

Asiakastiloissa olemme selkeyttäneet henkilökunnan roolia työasuilla (t-paidat ja työliivit), jotka on otettu hyvin vastaan sekä asiakkaiden että henkilökunnan puolelta. 

Koulutus sisältöjen avaamisesta on monipuolistanut henkilökunnan mahdollisuuksia ja taitoja avata aineistoja asiakkaille. 

Vuoden 2017 aikana lähes 3000 uutta kirjastokorttia löysi paikkansa järvenpääläisten lompakoissa ja sydämissä. Vuonna 2018 kirjasto on myös yksi Järvenpään käytetyimpiä ja arvostetuimpia kulttuuripalveluita. 

Kaiken kaikkiaan Niin paljon kuuluu kirjastoon-hanke on antanut paljon Järvenpään kirjastolle. Moni asia tuli kirjastoomme hankkeen myötä ja havaittiin hyväksi. Toki kirjasto elää ja muuttuu ja jo muutaman vuoden jälkeen nyt olemme taas uusien haasteiden edessä. Tästä hankkeesta olemme oppineet, että kompaktimpi toteutus ja tarkemmin määritellyt vastuuhenkilöt auttavat hyödyntämään hankkeen antamia resursseja paremmin. Inhimilliset tekijät voivat vaikuttaa  hankkeen kulkuun, samalla avainhenkilöille on hyvä vartaa selkeästi aikaa henkkeelle, mutta samalla toiminta pitäisi pystyä jalkauttamaan laajemmin koko organisaatioon. 

Jatkotoimenpiteet: 

Ei-asiakkaiden tavoittaminen on edelleen haaste. Järvenpään asukasluku nousee huimaa vauhtia,mutta kirjasto ei ole pysynyt aivan samassa vauhdissa. Vuonna 2019 kirjastoa remontoidaan, modernisoiden asiakastiloja ja rakennuksen perusinfraa. Samalla hyödynnämme tilaisuudenaj kirjaston palvelupalettiin lisätään syksyllä Omatoimikirjasto. Myös muita tiloja uusitaan siten, että asiakkaat voivat paremmin työskennellä ja opiskella kirjastossa. Hankkeen tuomia kokemuksia hyödynnetään tässäkin kehitystyössä. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€41 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 029
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 029
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
760henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi