Notkeutta työkierrosta - Satakirjastojen osaamisen kehittäminen
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Gallen-Kallelankatu 12
28100
Ansvarsperson : 
Paula Kauppila
Telefonnummer : 
+358447015827
E-post : 
paula.kauppila@pori.fi
Projektets målsättning: 

Hanke liittyy teemaan 4.
Hankkeella kehitetään Satakirjastojen henkilökunnan osaamista, osaamisen kehittämisen muodoksi on valittu työkierto, johon sisältyy vähintään osaamisen jakaminen, hyvien toimintatapojen kehittäminen, benchmarking ja mentotointi. Hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään käytännössä työkiertomahdollisuuksia Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmässä 20 kirjastotyöntekijälle. Työkierron kesto 5 - 10 työpäivää. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä suunnittelua, koordinointia ja moninaisia käytännön järjestelyjä varten.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Työkiertoon lähtevien työntekijöiden lukumäärä, suhteessa Satakirjastojen kirjastohenkilökunnan määrään, %, tavoite 20
Työkiertopäivien lukumäärä, tavoite 200 tpv
Työpajoihin osallistuneiden lukumäärä, suhteessa Satakirjastojen kirjastohenkilökunnan määrään, %
Palautekyselyn toteuttaminen

Projektbeskrivning : 

Hankkeen kesto 1.10.2018. - 31.12.2019. Projektityöntekijä palkataan koko hankkeen ajalle, työaika 100 % 36,75 h / vko.
Hankeavustusta haetaan projektityöntekijän palkkaamiseen, matkustuskuluihin, majoitus- ja sijaiskuluihin. Lisäksi hankkeen alussa ja lopussa järjestetään työpajat, jotka on suunnattu kaikille työkierrosta kiinnostuneille Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmän työntekijöille. Aloitustyöpajassa käsitellään vaihdon suunnittelua ja käytännön toteuttamista. Lopputyöpajassa analysoidaan vaihdosta saatuja kokemuksista ja suunnitellaan niiden hyödyntämistä työyhteisöissä. Työpajoihin kutsutaan ulkopuolisia puhujia. Projektityöntekijä järjestää työpajat, toimii vaihtojen suunnittelijana ja koordinaattorina ja sekä matkustamisen sekä yöpymisten käytännön järjestelyt. Lisäksi projektityöntekijä työskentelee sijaisena tarvittaessa. Hän myös suunnittelee ja toteuttaa palautteen keräämisen projektin lopussa. Työnkiertoon osallistuminen pyritään näin tekemään osallistujille mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi.
Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmässä on tehty tiivistyvää yhteistyötä vuodesta 2009 lähtien. Yhteinen tietokanta, kirjastojärjestelmä ja käyttösäännöt tekevät kirjastosta toiseen siirtymisen suhteellisen helpoksi, mikä luo hyvät edellytykset työkierron järjestämiselle. Yhteistyön syvetessä monenlaisten sisäisten tiimien ja verkostojen joustava muodostaminen nousee merkittävään osaan tietojen vaihdon ja innovaatioiden alustana. Perustana on oltava luottamus omaan ja toisten osaamiseen ja varmuus yhteisestä visiosta koko yhteisjärjestelmän kesken. Esimerkiksi kokoelmatyössä yhteinen näkemys korostuu aineiston liikkuessa vapaasti varausmaksujen poistuttua ja toisaalta kellutuksen yleistyessä.
Työkierto on omiaan avartamaan näkemystä omasta ja muiden työstä ja siten lisäämään luottamusta muiden osaamiseen. Työkiertäjä pääsee konkreettisesti mukaan vastaanottajakirjaston arkipäivään ja saa näin huomattavasti monipuolisempaa tietoa ja syvempää ymmärrystä toimintatavoista ja ratkaisuista kuin pelkän kirjastovierailun aikana. Yhteistyö muuttuu entistä mutkattomammaksi, kun yhteyshenkilöt ja toimintatavat tulevat tekemisen kautta tutuiksi.
Työkierron käytännön työskentelytapoja ovat mentorointi ja vertaiskeskustelut; varjostus, erityisosaamisen oppiminen ja jakaminen sekä benchmarking eli toisen kirjaston tehtäviin ja palveluihin tutustuminen ja vertailu omiin toimintatapoihin. Myös esimerkiksi ison ja pienen kirjaston näkökulman erojen ja yhtäläisyyksien havainnointi ja analysointi auttaa avartamaan asennetta omaa ja muiden työtä kohtaan. Työkierto voi toimia koulutusmuotona molempiin suuntiin - myös vastaanottaja hyötyy työkiertäjän osaamisesta. Monenlaisten verkostojen syntyminen kimpan sisällä edistää hyvien käytäntöjen jakamista sekä yksittäisissä työtehtävissä että laajemmissa työprosesseissa ja esimerkiksi esimiestyössä.

Projektet börjar : 
01/10/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€38 400
Egen finansiering: 
€22 400
Budget sammanlagt: 
€60 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000