Nuorisokasvatustyötä yhdessä!
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pointin futisturnausjuhlat. Kuva: Pointti
Espoon kaupunginkirjasto - Sellon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Leppävaarankatu 9
02070
Kirjaston puhelin : 
09-81682197
Kirjaston sähköposti : 
oili.sivula@espoo.fi.
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena

oli tuottaa malli, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä Sellon kirjaston nuortenosasto Pointissa. Tämän yhteistyön tärkeimpiä alueita ovat varhainen puuttuminen ja ehkäisevä työ (mm. päihdetyö, seksuaalikasvatus), mediakasvatus, koulunkäynnin tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Hankkeen kohderyhmä on 12–18 –vuotiaat nuoret.

Hankkeen lähtökohta:

Sellon kirjaston nuortenosasto Pointissa ja läheisessä Ruusutorpan nuorisotilassa kävi paljon samoja 12–18 -vuotiaita nuoria. Leppävaaran alueen nuorisopalvelut ja Sellon kirjasto päättivät toteuttaa yhteistyömallin, jossa alueen nuorille tarjottaisiin uudenlaista palvelua yhteisissä toimitiloissa. Ruusutorpan nuorisotilan työntekijät alkoivat tekemään vuoroja Pointissa kevään 2013 aikana, ja elokuussa 2013 Ruusutorpan nuorisotilan toiminta siirrettiin kokonaan Pointtiin.

Kirjastopalveluiden ja nuorisopalveluiden toimintojen tavoitteet ja työntekijöiden ammattitaito ovat erilaiset. Tämä tuotti haasteita nuorten kohtaamisessa ja heidän kanssaan työskentelyssä kirjaston tiloissa. Hankkeen avulla haluttiin lähentää ja selkeyttää yhteisiä tavoitteita ja menetelmiä.

Hankkeen kuvaus:

Hanke käynnistyi Ruusutorpan nuorisonohjaajien siirryttyä työskentelemään Pointissa. Nuorisonohjaajille järjestettiin Pointista työtilat ja -välineet. Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä, joka suunnitteli Pointin tiimin kanssa yhteistä toimintaa ja osallistui nuorten kanssa työskentelyyn.

Yhteistyö aloitettiin tiiviillä suunnittelupalavereiden sarjalla, jonka aikana sovittiin yhteiset toimintatavat, pelisäännöt ja tavoitteet. Toimintatapojen yhteensovittamisessa hyödynnettiin käytössä olevia hyviä käytäntöjä, kokemusta, menetelmiä sekä toimintamalleja. Yhteisten toimintatapojen toimivuutta käytiin läpi viikottaisissa tiimipalavereissa. Tiimiytymisen tueksi hankittiin myös työnohjausta. 

Tiimi osallistui hankkeen aikana useisiin nuorten kohtaamista ja tukemista koskeviin koulutuksiin. Kaksipäiväinen seksuaalikasvatuskoulutus antoi hyvät perusteet kohdata erilaisuutta ja erilaisia nuoria. Koulutuspäivien aikana keskusteltiin avoimesti ja luottamuksellisesti (mm. uskonto- ja kulttuuritaustoista johtuen)  vaikeistakin kysymyksistä. Päihdekasvatuksessa opittiin tunnistamaan erilaisia huumeita ja niiden käyttötapoja, sekä kuultiin erilaisten päihdyttävien aineiden vaikutuksista nuoreen. Koulutus oli hyvä pohja Pointissa toteutettavaan päihteidenvastaiseen työhön.
Mediakasvatuskoulutuksissa puhuttiin mediakriittisyydestä, aggressiivisesta nettikeskustelusta ja sosiaalisesta mediasta yleensä. Pohdittiin, miten auttaa nuorta, joka varauksettomasti luottaa netissä lähestyvään aikuiseen tai hänen tarjoamiinsa palveluksiin. 

Pointin nuorille järjestettiin säännöllistä kerhotoimintaa, turnauksia sekä erilaisia tapahtumia. Turnauksia ja tapahtumia järjestettiin yhteensä 42 kpl, ja niissä oli yhteensä 1944 osallistujaa. Kerhokertojen ja niiden osallistujien määrää ei hanketta varten laskettu.

Säännölliset kerhot:
manga-, luovantoiminnan, shakki-, kokki- ja kulttuurikerhot

Satunnaiset kerhot:
meikki-illat, tyttöjen itsepuolustusillat, amattilaisen biljardiopetusilta, tanssitunnit, ekotekokerhot, poikakerhot

Turnaukset:
biljardi-, shakki- ja konsolipeliturnaukset

Tapahtumat:

-Ammattiviikko keväällä 2014. Eri alojen ammattilaiset tulivat nuorten toivomuksesta kertomaan ammatistaan ja siihen kouluttautumisesta. Nuoria autettiin ansioluetteloiden sekä työ-ja koulutushakemusten teossa.
-Kirjastojen välinen 12-16 vuotiaille suunnattu futisturnaus syksyllä 2013 ja 2014
-Futisbileet
-Talokokous
-Lähtolaukausbileet (hankkeen aloitustapahtuma)
-Bollywood-päivä
-Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella viikolla Pointissa esittäytyivät erilaiset tukipalvelut.
-Rasisminvastaisessa illassa eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret kertoivat kokemuksistaan Suomessa ja suomalaisena.
-Erityisjärjestelyn keikka
-Pointin musailta
-Pelipäivä (mm. boffausta)
-Boffermiekkailua
-Tanssinäytös ja opetusta
-YourPoint -viikko (nuorten kulttuuritapahtumaviikko)
-Mediakasvatusteemaan liittyen järjestettiin Hilton!-dokumenttielokuvanäytös, jonka jälkeen  katsojilla oli tilaisuus haastatella dokumentissa esiintyvää nuorta. Nuoren naisnäyttelijän omakohtaiset kokemukset mm. huumeiden käytöstä ja opiskeluongelmista herättivät vilkasta keskustelua.

Hankkeen arviointi:

Hankkeesta järjestettiin kaksi arviointitilaisuutta, joista ensimmäinen keskittyi tiimin keskinäisen yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeen loppuarviointi toteutettiin Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden arvioijien avulla kevennetyllä CAF-menetelmällä.

Yhteistyömalli:

Hankkeen tuottamassa yhteistyömallissa nuoret kohtaavat samassa tilassa moniammatillisen tiimin aikuisia. Varhainen puuttuminen ja tukeminen ovat mahdollista aiempaa useamman nuoren kohdalla, kun tiimiin kuuluu suurempi määrä työntekijöitä. Työntekijät voivat myös erikoistua tiettyyn tai tiettyihin asiakasryhmiin, esimerkiksi tytöt tai maahanmuuttajanuoret.

Tärkein yhteistyötaho on koulu. Nuorisopalvelut on järjestänyt koulun kanssa mm. luokkien ryhmäyttämistä, pienryhmätoimintaa ja teemapäiviä. Kirjasto on järjestänyt koulun kanssa mm. tiedonhaunopetusta ja kirjavinkkausta. Tavoitteena on näiden kokemusten hyödyntäminen ja sitä kautta toimintojen monipuolistaminen sekä nuorten koulunkäynnin tukeminen. Yhteishaun aikaan myös Espoon etsivä nuorisotyö on jalkautunut Pointtiin tarjoamaan nuorille neuvontaa.Yhteistyötä tehdään lisäksi Leppävaaran alueella toimivassa Seppä-ryhmässä, johon kuuluvat kirjaston ja nuorisopalvelujen lisäksi mm. lähipoliisi, turvapalvelut, kauppakeskus ja seurakunta.

Hankkeen aikataulu:

1.8.2013-31.7.2014

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tatu Törmänen, johtava nuorisonohjaaja
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Leppävaaran alueen nuorisopalvelut

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa malli, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä.  Tämän yhteistyön tärkeimpiä alueita ovat varhainen puuttuminen ja ehkäisevä työ (mm. päihteet, seksuaalikasvatus), mediakasvatus, koulunkäynnin tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Tavoitteeseen pyrittiin mm. yhteisten pelisääntöjen luomisella ja nuoren kohtaamisen menetelmien yhtenäistämisellä. Tavoitteita tarkennettiin matkan varrella, kokemuksen karttuessa yhteisesti tiimin kanssa.   

Hankkeesta tehtiin 24.9.2014 arviointi kevennetyllä CAF-menetelmällä. Arvioinnissa todettiin, että hankkeessa on pystytty tuottamaan uutta näkemystä kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhdistämisestä. Kirjaston henkilökunnalle yhteistyömalli on antanut aiempaa paremmat mahdollisuudet päästä toiminnan kautta nuorten lähelle. Niille kirjastolaisille, jotka ovat nuorten kohtaamisessa vielä alussa, yhteistyö on antanut työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn. Vahvistusta omaan toimintaan on saatu sekä koulutuksen että nuorisonohjaajilta saadun vertaistuen kautta.

Yhteistyö nähtiin merkittävänä nuorisotakuun toteuttamisen kannalta. Julkisessa kirjastotilassa on mahdollisuus tavoittaa väliinputoajanuoria, jotka voidaan ohjata koulutus- ja työllisyyspoluille sekä muiden tarvittavien palveluiden piiriin. Hankkeen alussa suunnitellusta yhteisestä kirjaston ja nuorisopalvelujen jäsenkortista luovuttiin, ja todettiin, että palvelun anonyymius on myös etu.

Tärkeänä pidettiin nuorten mahdollisuutta toimia kirjaston tiloissa yhteisön keskellä eri-ikäisten ihmisten joukossa ilman leimautumista tiettyyn palvelun käyttäjäryhmään. Kirjastossa nuorille avautuu myös mahdollisuus tutustua työelämään harjoittelijana tai siviilipalvelusmiehenä.

Ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja nuorten aktivoinnin tavoitteet todettiin saavutetuiksi.  Toiminnan seurauksena myös nuortenosastolla käyvien tyttöjen määrä on kasvanut. Tila houkuttaa myös nuoria isiä, jotka viettävät osastolla aikaa aamupäivisin lasten kanssa.

Kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteistoiminta Sellon kirjastossa on vakinaistettu hankkeen päättymisen jälkeen.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta samantyyppisen toiminnan toteuttamiseen muualla Suomessa. Projektin tavoitteena ollut Nuorisotyötä yhdessä - toimintamalli laaditaan kirjalliseen muotoon talven 2014-2015 aikana. Mallia tullaan esittelemään mm. valtakunnallisilla Nuorisotyöpäivillä Seinäjoella 15.-16.4.2015. Tavoitteena on saada malli esille myös kirjastoammatillisessa mediassa sekä kirjastoalan tapahtumissa vuonna 2015.

Hankkeen aikana luodut nuortenosasto Pointin pelisäännöt jalkautetaan koko Sellon kirjastoon tiimien työpajoissa ja sääntökeskusteluissa. Marraskuussa 2014 Pointin nuorisonohjaaja kouluttaa yhdessä Sellon lastenosaston työntekijän kanssa Sellon lastenosastolaisia lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/07/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€79 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€36 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€115 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€62 289
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 289
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
42kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 944henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000