Nuorten näköistä - yhteistyössä kohti osallistavaa toimintamallia
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iisalmen kaupunginkirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
0408302712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

1)      selvittää millaisia toimintoja nuoret toivovat kirjastoon,

2)      osallistaa nuoria mukaan kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteisiin toimintoihin ja luoda mahdollisuuksia vaikuttaa, ja antaa positiivisia kokemuksia yhteisön aktiivisena jäsenenä toimimisessa

3)      sekä laatia kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, joka on apuna lähitulevaisuuden muutoksissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä
Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä

 

Kuvaus : 

Hakija ja kumppanit
Hankkeen hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunginkirjasto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut.
 
Hankkeen tausta ja tarve
Tulevat kirjasto- ja nuorisolakimuutokset asettavat haasteita sekä kirjaston että nuorisopalveluiden toimintaan. Allianssi ry:n juuri julkaistu Kunnallisen nuorisotyön odotukset 2015 -julkaisu nostaa esille useita palveluiden kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.

”Nuorten näköistä” -yhteistyöhankkeen avulla luodaan uusi yhteistyön toimintamalli kirjaston ja nuorisopalvelujen välille ja tiivistetään jo aloitettua yhteistyötä, jonka tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin lisääminen kaupungin strategian mukaisesti. Yhteistyön kehittäminen on kirjattu myös Iisalmen kaupungin nuorisotakuusuunnitelmaan.
 
Kirjasto on tehnyt yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jo parin vuoden ajan ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Yhteistyötä halutaan laajentaa kokeillen uudentyyppisiä osallistavia työmuotoja, joista osa voidaan vakiinnuttaa osaksi käytännön toimintaa.

Hankkeen avulla halutaan saada selville, 1) mitkä olisivat nuorille mielekkäitä tapoja toimia kirjastossa asioidessaan, 2) millaisiin tapahtumiin he itse mieluiten osallistuisivat ja 3) millaisia tapahtumia he tuottaisivat. Tavoitteena olevan toimintamallin löytämiseksi tarvitaan lisäresursseja. Lopullisen mallin toivotaan helpottavan yhteistyötä tulevaisuudessa ja antavan uusia ideoita siihen, miten tavoittaa nuoret sekä osallistaa heidät toimintojen ja palvelujen arviointiin ja suunnitteluun.

Tavoitteet
Hankkeen avulla halutaan

1) selvittää millaisia toimintoja nuoret toivovat kirjastoon,
2) osallistaa nuoria mukaan kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteisiin toimintoihin ja näin luoda mahdollisuuksia vaikuttaa ja antaa positiivisia kokemuksia yhteisön aktiivisena jäsenenä toimimisessa ja
3) laatia kirjastotoimen ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, joka on apuna lähitulevaisuuden muutoksissa.

Toteutus
Hankkeeseen halutaan palkata vuodeksi projektityöntekijä, joka suunnittelee nuorten kanssa mielekästä ja osallistavaa toimintaa. Mallinnettavien toimintojen tulee olla helposti toteutettavissa olemassa olevin resurssein. Molemmat toimijat tavoittavat nuoria, molempien käytössä on laajat viestintäkanavat, ammattitaitoinen henkilökunta ja halu tehdä asioita yhdessä. Hanketoteuttajilla on selkeä visio ja tahtotila yhteistyössä toimimiseen. Molemmat haluavat oppia toisiltaan uusia tapoja toimia.

Yhteistyömalli voisi olla esimerkiksi vuosisuunnitelma, vuosikello tai vastaava, jolla toimintaan saadaan lisää tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Erityisesti halutaan panostaa nuorten osallistamiseen ja heiltä saatavien ideoiden toteuttamiseen. Nuorista halutaan koota ideointiryhmä, joille järjestetään koulutusta toimintojen ideointiin ja käytännön järjestämiseen. Nuorten toivomia ja ideoimia toimintoja toteutetaan hankkeen antamien mahdollisuuksien puitteissa esim. työpajoin, tapahtumin ja heidän ideoimin menetelmin. Näitä toimintoja voidaan toteuttaa sekä kirjastossa että muissa nuorten suosimissa kokoontumistiloissa tai esim. vieden ne messuille.

Ohjausryhmä
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu hanketoteuttajien ja nuorten edustajista sekä projektityöntekijästä.

Arviointi, vaikuttavuus ja tiedottaminen
Hankkeen etenemistä tullaan seuraamaan ohjausryhmän kokouksissa. Vaikuttavuutta mitataan sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Osallistujilta kerätään systemaattisesti palautetta toteutetuista toiminnoista. Hankkeen lopuksi voidaan laatia verkkojulkaisu hyvistä käytännöistä. Hankkeesta tiedotetaan perinteisien menetelmien lisäksi Rutakko-verkkokirjaston sekä Savon nuorten yhteisen Po1nt-nettiportaalin kautta. Molemmat toimijat käyttävät myös sosiaalisen median eri kanavia viestimiseen.

Hankkeen kulut

palkkaus
Palkkakulut muodostavat suurimman osan hankkeen kustannuksista. Hanketyöntekijän palkkaaminen on kuitenkin välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketta tarvitaan suunnitelman tekemiseen, sillä tämän hetkisillä resursseilla sen laatiminen muun työn ohessa olisi erittäin haastavaa ja veisi kohtuuttoman paljon aikaa.

ostopalvelut
Osa nuorille ja henkilöstölle suunnatuista koulutuksista hankitaan ostopalveluna. Lisäksi hyödynnetään projektityöntekijän sekä kirjaston että nuorisopalvelujen henkilökunnan osaamista ja erityistaitoja. Ulkopuolisella kouluttajalla voi olla inspiroiva näkökulma kulloinkin käsiteltävään aiheeseen.

Hankinnat ja materiaalikulut
Hankkeen aikana hyödynnetään kirjaston ja nuorisopalvelujen käytössä olevia laitteita ja materiaaleja. Osa toiminnoista pyritään toteuttamaan nuorten omin älylaittein, mutta hankkeeseen hankitaan tarvittavia älylaitteita kuten tabletteja, jotta se madaltaa osallistumiskynnystä. Koska äänen tallentamiseen ei kummallakaan hanketoteuttajalla ole vielä sopivia laitteita, hankitaan kaksi äänen digitallenninta. Kaikkia hankittuja laitteita hyödynnetään hankkeen päätyttyä.

Tavoitteet ja toimenpiteet hankekaudella 2016 – 2017 (huhtikuu 2016 – joulukuu 2017)

2016

 • hanketyöntekijän palkkaaminen
 • verkostojen luominen nuoriin ja muihin sidosryhmiin
 • kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilökunnan kouluttaminen
 • nuorten toiveiden ja ideoiden kartoittaminen sekä nuorten osallistaminen
 • tarvittavien hankintojen tekeminen
 • hankkeen ja toimintojen suunnittelu, viestintä, markkinointi, toteutus ja raportointi
 • yhteistyön mallintaminen

 

  2017

 • yhteistyömallin laatiminen hankkeen aikana toteutettujen toimenpiteiden, palautteen ja suunnittelun pohjalta yhteistyössä nuorten ja ohjausryhmän kanssa
 • kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilökunnan kouluttaminen
 • julkaisun laatiminen ja hankkeen tuloksien esittely
 • arviointi ja loppuraportin laatiminen
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Iisalmen kaupungin Nuorisopalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tarja Immonen, tarja.immonen@iisalmi.fi
johtava nuoriso-ohjaaja/nuorisotyön esimies  

Iisalmen kaupunki/ vapaa-aikapalvelukeskus/nuorisopalvelut
Joukolankatu 15
74120 Iisalmi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Iisalmen kaupunginkirjasto haki vuonna 2016 AVI:lta hankerahoitusta, jonka tavoitteena oli luoda uusi yhteistyön toimintamalli kirjaston ja nuorisopalvelujen välille ja tiivistää jo aloitettua yhteistyötä. Hankkeen avulla haluttiin selvittää 1) mitkä olisivat nuorille mielekkäitä tapoja toimia kirjastossa asioidessaan, 2) millaisiin tapahtumiin he itse mieluiten osallistuisivat ja 3) millaisia tapahtumia he itse tuottaisivat. Hankkeen avulla haluttiin löytää malli, joka helpottaisi yhteistyötä tulevaisuudessa ja antaisi uusia ideoita siihen, miten nuoret tavoitetaan ja miten heidät saadaan osallistettua toimintojen suunnitteluun.

Päätavoitteena oli
1)      selvittää millaisia toimintoja nuoret toivovat kirjastoon,
2)      osallistaa nuoria mukaan kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteisiin toimintoihin ja luoda mahdollisuuksia vaikuttaa, ja antaa positiivisia kokemuksia yhteisön aktiivisena jäsenenä toimimisessa
3)      sekä laatia kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, joka on apuna lähitulevaisuuden muutoksissa.

Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2016–31.12.2017.  

Ohjausryhmä           

Hanketta koordinoi Iisalmen kaupunginkirjasto. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat vastaava kirjastonhoitaja Tuija Sirviö-Lappalainen, nuorisotyön koordinaattori Tarja Immonen, Iisalmen nuorisoneuvoston jäsenet Joonas Bovellan ja Maarjan Veitmaa. Maarjaan Veitmaan tilalle tuli syksyllä 2017 Jani Riiki. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat kutsuttaessa myös kulttuuri- ja kirjastopalvelupäällikkö Sanna Marin-Kainulainen ja nuoriso-ohjaaja Virva Niskanen. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 11 kertaa.

Rahoitus
Hakuvaiheen budjetti
Haettu avustus (80 %)             34 400 €     
omarahoitusosuus (20 %)          8 600 €
yhteensä (100%)                      43 000 €                    

Sopeutettu budjetti
Avustus  (80 %)                    18 000 € 
omarahoitusosuus (20 %)       4 500 €
yhteensä  (100%)                 22 500 €                             

Toteutunut budjetti
Avustus  (70 %)                    18 000 €
omarahoitusosuus (30 %)       7 723 €
yhteensä  (100 %)                25 723 € 

Saatu avustus oli noin puolet haetusta. Budjetti sopeutettiin vastaamaan saatua avustusta. Hanketyöntekijänä toimi kirjastonhoitaja Marja Kettunen, joka teki projektia vuonna 2016 hanketta oman työnsä ohessa ja vuonna 2017 50 %:n työajalla. Tämä mahdollisti projektin puolta pidemmän toteutusajan.Toteutuneesta budjetista voidaan nähdä, että omarahoitusosuuden osuus nousi 30 %:iin ja AVI:n osuus koko hankkeen kustannuksista laski 70 %:iin. 

Omarahoitusosuuden reilu ylitys on selitettävissä tapahtumien järjestämiseen liittyvillä materiaali- ja järjestämiskuluilla, joita kertyi kokonaisuudessaan enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. Omarahoitusosuus on yhteensä 7 723 €:a, josta kirjaston osuus 4 275 € ja nuorisopalvelujen osuus 3 448 €. Nuorisopalvelujen omarahoitusosuus nousi 9 %:sta 13 %:iin. Omarahoitusosuuden ylittyminen selittyy 1) projektin pitkällä toteutusajalla, 2) henkilöstön sitoutumisella hankkeen aikana toteutettuihin eri toimintoihin sekä 3) rahallisella panostuksella, joka oli suunniteltua suurempi.

Alkuperäisen hankehakemuksen mukaan osa koulutuksista oli tarkoitus toteuttaa ostopalveluna ja hankkeen avulla oli tarkoitus myös hankkia älylaitteita. Näistä luovuttiin budjettia sopeutettaessa. Koska kummallakaan hanketoteuttajalla ei ollut sopivia laitteita, eikä Nuorten näköistä -hankkeen budjetista niitä pystytty rahoittamaan, haki nuorisopalvelut avustusta digitaalisen nuorisotyöhön Digimoikka -hankkeen avulla. Kirjasto lähti nuorisopalvelujen hankkeeseen mukaan yhteistyökumppanina. Hankeyhteistyön avulla pystyttiin lopulta toteuttamaan myös kirjastotwistin ajaksi suunnitellut mediakokonaisuudet kuten videoiden teko. Nuorisopalvelut toteutti Digimoikka -hankkeessa digivälinelainaamon nuorille, jota kirjasto voi myös käyttää yhteistyökuvion puitteissa. Välineitä on käytetty, ja tullaan käyttämään nuorille suunnatuissa tapahtumissa esim. vuoden 2018 alussa kahdeksasluokkalaisten VIP-päivillä ja kehitysvammaisten nuorten kirjastoillassa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektiesittely Naple Sister Libraries verkoston blogissa
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/2017/11/21/nuorten-nakoista-a-project-for-the-young-people-in-iisalmi-at-iisalmi-city-library-finland/

Zombijuoksu
http://www.iisalmensanomat.fi/tuntuuko-valilla-kuin-olisit-zombi-sinulle-mielenkiintoinen-tarjous/

Nuorten näköistä hankkeen esittely kirjastojen hankepäivillä Kuopiossa
http://www.avi.fi/documents/10191/9777035/Marja+Kettunen+ja+Tarja+Immonen+Nuorten+n%C3%A4k%C3%B6ist%C3%A4/ff1b7316-6eed-45db-90cf-ecababfe300

Kirjasto-Twistiläisten tekemä video
https://www.youtube.com/watch?v=dKi1no0asZo

Kirjasto-Twistiläisten tekemä video
https://www.youtube.com/watch?v=Ijrtv6yvAgc

Kirjasto-Twistiläisten tekemä video
https://www.youtube.com/watch?v=Gbh5mQPmDuU

Artikkeli nuorisopalvelujen Po1nt.fi-sivustolla
http://www.po1nt.fi/fi/ajankohtaista/vinkkeja-sataa-iisalmessa/

Nuorten näköistä -hankkeesta Iisalmen Sanomien verkkouutisessa
http://www.iisalmensanomat.fi/nuorten-nakoista-kutsuu-vaikuttamaan/

Tapahtumakuvia Iisalmen kirjaston Flickr-sivulla
https://www.flickr.com/photos/kirjastoiisalmi/albums/

100 vinkkiä nuorille ja nuorille aikuisille -kampanja sekä tapahtumakuvia kirjaston Instagramissa
https://www.instagram.com/iisalmenkirjasto/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toteutus
Hanketta toteutettiin noin 18 kuukauden ajan ja tuohon aikaan mahtui monenlaisia kokeiluja. Kokeilut toteutettiin työsuunnitelman ja ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Hanke on taltioitu erilliseen projektikansioon.

Helmikuussa 2017 toteutettiin 12-18-vuotiaille nuorille suunnattu asiakaskysely, jonka tarkoituksen oli hankkeen tavoitteiden mukaisesti 1) selvittää millaisia toimintoja nuoret toivovat kirjastoon. Kyselyssä kysyttiin ensisijaisesti tapahtumiin ja niiden tiedottamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä sähköisesti Rutakko-verkkokirjaston ja Po1nt.fi-sivuston kautta, että paperilla kirjaston asiakaspalvelussa ja kirjastoauto Pokkarissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 121 vastaajaa, joista suurin osa oli 13-15-vuotiaita (80 vastaajaa).

Nuoret löysivät tiedon kirjaston ja nuorisopalvelujen tapahtumista useimmiten Iisalmen kaupungin tapahtumasivulta, Po1nt.fi-sivustolta sekä sosiaalisen median kanavista Instagramista ja Facebookista. Lisäksi mainittiin erikseen paperiset mainokset ja ilmoitukset esim. kirjaston tiloissa. Eniten nuoret toivoivat pelaamiseen, urheiluun ja kädentaitoihin liittyviä tapahtumia esim. pelipäivää, rakenteluhaasteita, askartelutyöpajoja. Kyselyn kautta saatiin runsaasti (47 vastaajaa) myös avointa palautetta. Kyselyssä ilmi tulleita nuorten toiveita otettiin käyttöön välittömästi. Kyselyn tapahtumatoiveet otetaan huomioon myös vuoden 2018 yhteisten tapahtumien suunnittelussa.

Kyselyn toteuttamisen jälkeen pureuduttiin hankkeen toiseen päätavoitteeseen, joka oli 2) osallistaa nuoria mukaan kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteisiin toimintoihin ja luoda mahdollisuuksia vaikuttaa, ja antaa positiivisia kokemuksia yhteisön aktiivisena jäsenenä toimimisessa.

Tavoite oli haastava ja sen toteutusvaiheen aikana koettiin sekä monia onnistumisia että joitakin epäonnistumisia. Epäonnistumisiin on luettava mm. hankkeen alussa toteutettu logokilpailu, joka ei houkutellut nuoria mukaan ollenkaan. Kokeilu ei onnistunut, vaikka kilpailusta tiedotettiin monissa eri tiedotuskanavissa ja kilpailuaikaa pidennettiin. Loppujen lopuksi kilpailuun ei tullut yhtään ehdotusta.

Onnistumisia olivat esimerkiksi Kirjastokeskiviikkojen mukauttaminen nuorten toiveiden pohjalta Toimintatiistaiksi ja Kirjasto-Twist kesätyöyhteistyö. Osallistaminen onnistui kohtalaisesti Nyt tapahtuu! -tapahtumakokonaisuuden suunnittelussa sekä nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun Suomi100-aiheisen vinkkikampanjan toteutuksessa Instagramissa.

Kirjasto ja nuorisopalvelut ovat järjestäneet Kirjastokeskiviikkoja koululaisten lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa parin vuoden ajan. Hankkeen aikana haluttiin testata tapahtumalle uutta aikaa, paikkaa ja sisältöjä.  Tavoitteena tässä oli saada hiipuva toiminta uusille urille ja etsiä parhaat tavat toteuttaa niitä nuorten näköisesti. Nuorten ideoiden pohjalta Kirjastokeskiviikot kokivat kokonaisvaltaisen muutoksen, joka kulminoitui nimen vaihtoon Toimintatiistaiksi. Kävijämäärän ja palautteiden mukaan onnistuneimpia kokeiluja olivat mm. yökirjasto, teknologiapainotteiset kokonaisuudet, Kaikki vastaan 1 -haastekisa, karkkibingo ja halloweenin Zombijuoksu -tapahtuma, joista kolme jälkimmäistä olivat nuorten toiveiden mukaan järjestettyjä. Nuorten toiveet otetaan myös jatkossa huomioon yhteistyössä järjestettyjen kirjastotapahtumien kohdalla.

Nuorten osallistamista kokeiltiin myös ottamalla heidät mukaan tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Nuoret antoivat kirjastossa järjestetylle tapahtumalle nimen Nyt tapahtuu! Suunnittelun pohjalta toteutettiin toukokuussa 2017 kolmipäiväinen tapahtuma, johon kuului kirjailijavierailu, pelitapahtuma ja iltatapahtuma.

Nuoret saivat vaikuttaa kirjailijavieraan hankintaan ehdottamalla sopivaa vierasta. Kirjailijavieraan hankkiminen oli erittäin työlästä sopivan ajankohdan ja kirjailijan löytymisen takia. Milla Paloniemi oli vieraana yläkoululaisille onnistunut valinta. Kävijämäärä oli kahdeksasluokkalaisten tet-jaksosta huolimatta odotuksien mukainen, ja tapahtuma kaikin puolin onnistunut.

Pelitapahtumaa varten tehtiin paljon töitä, mutta lopulta tapahtuma täytyi perua kokonaan. Alun perin tapahtumaan oli ilmoittautunut ennakkoon toistakymmentä innokasta pelaajaa. Jostain syystä ilmoittautuneet peruivat osallistumisensa viimeistä myöten päivää ennen tapahtumaa. Syytä tähän ei saatu tietää, vaikka sitä yritettiinkin selvittää.

Nyt tapahtuu! -iltatapahtumaa varten nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa mm. human size -Muuttuvan labyrintin kirjaston aikuisten osastolle sekä improvisaatioesityksen. Iltatapahtumassa vieraili nuorten toiveiden mukaisesti myös sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen Black Peider -hahmossa.

Nyt tapahtuu -kokonaisuuden järjestäminen oli hyvä oppimiskokemus. Hankkeen tavoitteisiin peilatessa osallistaminen onnistui kohtalaisesti. Se onnistui parhaiten nuorista koostuneen suunnittelutiimin kanssa ja hankkeen tavoitteissa onnistuttiin todennäköisesti parhaiten juuri heidän näkökulmastaan. Suunnittelutiimiin kuuluneille nuorille laadittiin todistukset vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ja ne jaettiin koulun päättäjäisjuhlassa.    

Onnistumisiin on luettava nuorten osallistaminen kesätyöyhteistyön (Kirjasto-Twist) kautta. Aikaisempina vuosina kesätyöläiset (twistiläiset) kävivät kirjastolla pyyhkimässä pölyjä sekä ottivat kuvia. Kirjaston henkilökunta ei aiempina vuosina osallistunut kesätyöläisten ohjaamiseen.

Hankkeen aikana haluttiin testata twistin järjestämistä omana Kirjasto-Twistinä, jossa nuoret mm. hyllyttivät, pitivät poistokirjamyyntiä, tekivät Instagram-vinkkejä, pitivät satutuokion sekä suunnittelivat ja toteuttivat kirjastoaiheisia videoita työpajan pohjalta. Kirjasto-Twistissä oli ohjaajia nuorisopalveluilta sekä yksi henkilö kirjastolta. Nuoret saivat kesätyöjaksonsa aikana myös ideoida ja suunnitella nuorille suunnattuja tapahtumia yhden työpajan aikana. Ideoita käytettiin ahkerasti syksyn 2017 aikana. Samalla huomattiin selvää parannusta kävijämäärissä.

Kolmantena tavoitteena oli 3) laatia kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, joka on apuna lähitulevaisuuden muutoksissa.

Kirjasto ja nuorisopalvelut ennakoivat jo hankehakemusta kirjoittaessa mahdollista organisaatiomuutosta, joka toteutuikin vuoden 2017 alussa. Organisaatiomuutoksessa kirjasto ja nuorisopalvelut yhdistyivät uuden sivistys- ja hyvinvointitoimialan alle. Organisaatiouudistuksessa ennen erilliset lautakunnat yhdistyivät uudeksi lautakunnaksi 1.6.2017. Hankkeen yksi tarkoitus olikin selvittää yhteistyön mahdollisuuksia uuden organisaation alla.

Ennen yhteistyömallin rakentamista kokeiltiin uusia lähestymistapoja yhteistyön toteuttamiseen tapahtuma- ja koulutusyhteistyön kautta (esim. kirjastokeskiviikot, Kirjasto-Twist, Verke-Faktori). Tapahtumayhteistyöstä jäi erityisesti mieleen nuortenkin mieleen ollut yökirjasto, jossa valvojina oli henkilökuntaa sekä kirjastolta että nuorisopalveluilta. Yhteistyö oli erittäin hedelmällistä, sillä molemmat toivat tapahtumaan oman panoksensa ja osaamisensa. Tapahtuman kautta oli helppo oppia enemmän toisen työtavoista.

Yhteistyön kehittämistä oli testattu hankkeessa eri tavoin mm. tapahtumiin osallistumisen, tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä, koulutustiedon jakamisen ja markkinoinnin suunnittelemisen näkökulmista. Ennen hankkeen päättymistä kokeiltiin vielä popup-konseptia tuomalla kirjasto mukaan nuorisopalveluiden järjestämiin tapahtumiin (Zombijuoksu ja Bake a Cake-kilpailu). Testauksista saadut hyvät kokemukset ovat auttaneet suunnittelemaan yhteistyökuvioita myös muihin yhteyksiin lähitulevaisuudessa.

Kokeilujen ansiota on, että nykyään nuorisopalveluiden kirjastossa järjestämissä toiminnoissa kuten kirjastokeskiviikot/toimintatiistait, Kirjasto-Twist sekä muut mahdolliset tapahtumat on mukana myös kirjastotyöntekijä. Kirjaston osallistuminen tiiviimmin yhteisiin toimintoihin mahdollistaa myös paremman keskusteluyhteyden sekä ideoiden vaihdon säännöllisten palaverien lisäksi. Tästä on selvästi etua entiseen palaveripohjaiseen malliin verrattuna.

Kirjasto ja nuorisopalvelut osallistuivat Itä-Suomen nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattorin suunnittelemalle tutustumismatkalle Sellon kirjaston nuorten osastoon. Tarkoituksena oli selvittää millä tavoin yhteistyötä olisi mahdollista kehittää ja poimia mahdolliset hyvät ideat kokeiltavaksi omassa yhteistyössä. Tutustumismatka oli pienestä pettymyksestä huolimatta avartava. Molemmat hankeosapuolet kokivat vahvasti, ettei Sellon kirjaston kaltainen yhteistyömalli ole omaan toimintaympäristöön ainakaan tällä hetkellä se sopivin, vaan yhteistyötä täytyy kehittää joltakin muulta pohjalta kuin integraatiota syventämällä.            

Tiedotus ja koulutukset
Projektityöntekijä kirjoitti artikkeleita ja tapahtumatiedotteita, joita julkaistiin kirjaston omien tiedotuskanavien lisäksi myös nuorisopalvelujen käyttämällä Po1nt.fi-sivustolla (kts. linkit). Lisäksi laadittiin artikkeleita ja tiedotteita, joita julkaistiin yhteistyökumppaneiden ja paikallislehtien eri kanavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Hankkeen myötä keskusteltiin enemmän siitä, miten tapahtumatiedottaminen sujuisi paremmin. Hankkeen aikana mietittiin myös tapoja, joissa hankeosapuolet voisivat jakaa enemmän toistensa tiedotteita tapahtumista ja tärkeistä asioista. Kirjastossa julkaistaankin nykyisellään enemmän nuorisopalvelujen tiedotteita, ja lasten ja nuorten osastolla on kansio, josta nuoret voivat tarkistaa nuorisopalvelujen ajankohtaiset tapahtumiin liittyvät asiat. Markkinointien päällekkäisyyksiin on myös puututtu jossain määrin. Tapahtumatiedottaminen onkin nykyisellään sujuvampaa.

Projektityöntekijä pääsi osallistumaan hankkeen myötä Ylä-Savon nuorisopalveluille tarkoitettuun Verke-Faktoriin, jonka yhtenä tarkoituksena on antaa työkaluja digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen omassa toimintaympäristössä. Koulutusyhteistyön avulla pystyttiin järjestämään Rutakko-kirjastojen lasten ja nuorten osastojen työntekijöille oma yhden päivän koulutus digitaalisesta nuorisotyöstä. Koulutuksesta tuli valtavasti hyvää palautetta. Koulutus olisi tuskin toteutunut ilman Nuorten näköistä -hanketta ja nuorisopalveluiden hyviä yhteyksiä Verkeen.

Verken koulutuksien ansiosta kirjasto alkoi mm. julkaista videomateriaalia Instagramiin 100 vinkkiä nuorille ja nuorille aikuisille -kampanjan muodossa. Kokeiltiin myös YouTube-videomateriaalin tuottamista ensimmäistä kertaa nuorten kesätyön (Kirjasto-Twist) aikana sekä Toimintatiistaiden markkinointia videon avulla yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Kirjasto-Twistin aikana toteutetut videot saatiin tehtyä onnistuneesti, mutta syksyllä tehtyä Toimintatiistaiden markkinointivideota ei voitu toteuttaa loppuun teknisten ongelmien takia. Videotraileita aiotaan kuitenkin hyödyntää tulevaisuudessa yhteisten toimintojen markkinoinnissa. Kaikki Instagramissa hankkeen aikana julkaistut julkaisut sisältävät hakutermin #nuortennäköistä ja #suomi100Iisalmi. 

Jatkotoimenpiteet: 

Molemmat hanketoteuttajat hyötyivät hankkeesta paljon. Yhteistyö ja molemmin puolinen viestintä kehittyivät positiivisesti projektin aikana. Hankkeen aikana kokeiltiin useita uudenlaisia lähestymistapoja yhteistyön toteuttamiseksi mm. tapahtuman järjestäminen, yhteisen kyselyn toteuttaminen, koulutustiedon jakaminen ja nuorten kesätyön kokeileminen kirjastoympäristössä kautta. Yhteistyön tueksi määriteltiin yksinkertainen vuosikello ja tämän lisäksi keskusteltiin vastuunjaosta eri tapahtumien yhteydessä.

Mikään yhteistyö tuskin sujuu ilman avointa keskusteluyhteyttä. Hankkeen aikana opittiin viestimään paremmin sekä opittiin hankekumppanin työtapoja. Ehkä suurin syy hankkeen onnistumiseen oli molempien hanketoteuttajien halu tehdä hyvä hanke ja kokeilla uutta avoimin mielin.

Nuorten osallistaminen todettiin useaan otteeseen haasteelliseksi. Nuorilla on paljon toiveita ja he ovat aluksi innoissaan lähdössä mukaan uusiin toimintoihin. Hankkeen aikana huomattiin, ettei nuorilla ole yhtä yhteistä kiinnostuksen kohdetta ja sitoutuminen yhdessä sovittuihin asioihin voi olla erittäin vaikeaa. Jokaista tapahtumaa suunnitellessa voi varautua siihen, ettei paikalle kenties tule ketään tai sitten tapahtumaan tulee paljon nuoria ja suunnitelmat voivat muuttua radikaalistikin.

Nuorille suunnattujen tapahtumien kävijämäärien ennustaminen on niin ikään erittäin vaikeaa. Tapahtumaideoita kannattaa näistä seikoista huolimatta kysyä nuorilta, sillä joskus ideoista löytyy vähällä vaivalla toteutettavia helmiä, jotka innostavat mukaan isommankin porukan. Parhaiten nuorten osallistaminen onnistui koulun kanssa yhteistyössä toteutettujen kokeilujen ja nuorisopalvelujen kanssa toteutetun Kirjasto-Twistin kautta. Kirjasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan jatkossakin ottamaan nuorten toiveet huomioon ja ottamaan heidät mukaan toimintojen toteuttamiseen.

Yhteistyön kehittäminen ei jää päättyneen hankkeen varaan vaan kirjasto ja nuorisopalvelut ovat sopineet tekevänsä tiivistä yhteistyötä myös jatkossa. Todettakoon kuitenkin, että Sellon kirjastoon toteutettu tutustumiskäynti sai myös oivaltamaan, ettei saman tyyppinen työnjakomalli välttämättä sovi jokaiseen kuntaan. Toimiva yhteistyömalli ei vaadi välttämättä pitkälle vietyä integraatiota vaan yhteistyötä voi rakentaa myös väljemmällä kaavalla. Toiseksi viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa todettiinkin, että jatkamme yhteistyötä hyvässä hengessä, toistemme vahvuuksiin nojaten unohtamatta sitä, mitkä kummankin vahvuudet ja päätehtävät ovat.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 275
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 275
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€3 448

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
916henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi