Ohjattu tutkiminen kirjastossa ja peruskoulussa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pirkkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Suupantori 2
33960
Kirjaston puhelin : 
03-56524646
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pirkkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pirkka
Y-tunnus : 
0152084-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Saramäki
Puhelin : 
0504350262
Sähköposti : 
eija.saramaki@pirkkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarttua kiinni uuden opetussuunnitelman tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin kirjaston ja koulun yhteistyön näkökulmasta sekä löytää uudenlaisia kirjaston ja koulun välisiä yhteistyötapoja, joita voitaisiin kehittää ja ottaa käyttöön tulevina vuosina.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vuosittain järjestetyt uusien yhteistyömuotojen mukaiset opetustilaisuudet oppilaille.

Säännöllinen toiminnan suunnittelu yhdessä koulujen kanssa opetustilasuuksia jatkuvasti kehittäen.

Kuvaus : 

Uudessa OPSissa tulee Pirkkalassa olemaan aivan uudenlainen näkemys kirjaston roolista oppimisen tukena. OPS-uudistuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen, oppiaineiden rajat ylittävään ilmiöpohjaiseen oppimiseen, jossa monilukutaidot ovat keskeisessä roolissa. Oppilaiden ei ole mahdollista saavuttaa tarpeeksi laadukkaita oppimistuloksia ilman hyvää monilukutaitoa sekä aineiston tuottamisen että hankkimisen alueilla. Kirjastolla on keskeinen rooli kokonaisvaltaisen monilukutaidon opettamisessa, ja koulupuolella on tarve saada pedagogisen informaatikon apua jo tehtävänannosta lähtien koko oppimisprosessin ajan. Aiempi pelkkä kirjaston aineistotietokannan käytön hallinta sekä fyysinen kirjastossa suunnistaminen eivät enää riitä, vaan oppilaat tarvitsevat tulevaisuudessa laaja-alaisia tiedonhakutaitoja, logiikkaa, lähteiden tuntemusta, tekijänoikeuksien sekä esitystekniikoiden hallintaa.

 

Monissa yläkouluille suunnatuissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, etteivät nuorten tiedonhallinnalliset taidot kaikilta osin ole linjassa nykypäivän työelämän vaatimusten kanssa. Nuoret osaavat käyttää sosiaalisen median palveluita todella hyvin, mutta perinteisimpien työelämässä tarvittavien (sähköposti, office-ohjelmat ym.) ohjelmien käytössä on havaittavissa puutteita, myöskään tiedonhallinnalliset taidot (tiedonhaku, lähdekritiikki, lähteiden mainitseminen, tekijänoikeudet ym.) eivät tunnu olevan (täysin) hallinnassa.

 

Hankkeen tarkoituksena on suunnitella yhdessä Pirkkalan kirjaston, kunnan opetushallinnon ja opettajien kanssa malli, jota voitaisiin tulevina vuosina toteuttaa Pirkkalan ylä- ja alakouluissa. Tämä olisi opetussuunnitelmatason malli monilukutaidon huomioimisesta eri oppiaineissa ja luokkatasoilla. Hyvän ja toimivan mallin luomisessa tarvitaan yhdessä tekemistä, kokeilua ja suunnittelua. Koulupuoli on omalta osaltaan valmis panostamaan tähän, mutta kirjaston rahoitus henkilöresursseihin on yhtä tärkeä. Projekti vaatii paljon aikaa opetustilanteissa ja niiden suunnittelussa, kouluttautumista ja kouluttamista sekä mahdollisuutta toimia erilaisissa työryhmissä. Normaalihenkilöstön voimin tällaista ponnistusta ei voi olettaa tehtäväksi. Hyvin onnistuessaan projekti tuottaisi esimerkin siitä, minkälainen yleisten kirjastojen rooli voisi olla tulevaisuudessa kouluja palvelevana koulukirjastona, koska erilliset koulukirjastot puuttuvat monessa Suomen kunnassa. Hanke tuottaa myös tietoa sekä meille että muille asiasta kiinnostuneille tämänkaltaisen projektin taloudellisista panostuksista sekä pedagogisen informaatikon taito/tieto/osaamisen vaatimuksista. Lisäksi opettajien osallistuminen oppimiseen saattaa tuottaa pysyviä uusia työtapoja, jotka painottavat jatkossakin monilukutaidon ja informaatiolukutaidon osaamista opettajakunnassa. Eli hankkeella on myös pitkäkestoisempia vaikutuksia, kuin mitä hankkeen kesto muuten antaisi viitteitä.

Tampereen yliopistossa on parhaillaan menossa useampikin tutkimushanke, jossa tutkitaan informaatiotutkimuksen keinoin ohjatun tutkimisen menetelmiä (guided inquiry) peruskoulussa ja toisen asteen opetuksessa. Olemme saaneet informaatiotieteiden yksikön (prof. Eero Sormunen) lupauksen avusta seurantadatan keräämisessä, analysoinnissa ja raportoinnissa gradujen muodossa osana Suomen akatemian Aroni-tutkimushanketta. Pirkkalan kunnassa, jossa opetustoimi suhtautuu ennakkoluulottomasti yhteistyöhön yleisen kirjaston kanssa, voitaisiin siis saada aikaan merkittävä kokeilu uudenlaisesta opetuksesta, jossa pedagoginen informaatikko osallistuu opetukseen opettajan apuna tunneilla ja toimii oppilaiden omana tiedonhallintataitojen kummina.

Saatu avustus käytetään pedagogisen informaatikon palkkaukseen 17 kuukaudeksi ja esitystekniikan ostoon kirjastolle, lisäksi kuluja tulee koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin osallistumisesta sekä työryhmän kokoontumisista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mika Luukkanen
Opetuspäällikkö
Sivistysosasto
040 167 7902
mika.luukkanen[at]pirkkala.fi

Intonen, Marita
Rehtori
Yläaste
050 598 2656
marita.intonen[at]pirkkala.fi

Eero Sormunen, Professor (information retrieval)
University of Tampere, School of Information Sciences
FIN 33014 Tampereen yliopisto, Finland
Tel. +358-50-362 8781, Mail. eero.sormunen[at]uta.fi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli tarttua kiinni uuden opetussuunitelman tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin kirjaston kouluyhteistyön näkökulmasta ja kiinnittää huomioita erityisesti monilukutaitoon, ilmiöpohjaiseen opppimiseen, informaatiolukutaitoon sekä tiedonhallintaan. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia koulun ja kirjaston välisiä yhteistyötapoja, joita voitaisiin kehittää ja ottaa käyttöön tulevina vuosina Pirkkalassa. Hanke jaettiin kahteen eri projektikokonaisuuteen, joista toinen toteutettiin yläkoulun ja toinen alakoulujen kanssa. Molemmissa projekteissa oli mukana myös Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitokselta opiskelija tarkkailemassa ja havainnoimassa työskentelyä opettajien ja oppilaiden kanssa. He tekivät omasta projektialueestaan pro gradu-tutkielmat.
Kirjaston lähtökohtana hankkeessa oli uuden opetussuunnitelman lisäksi oppilaiden tutkimusprosessien työskentelyn etenemisen ohjaaminen Carol Kulthaun guided inquiry-mallin mukaisesti.

Yläkoulun kanssa toteutetun projektin tarkoituksena oli muuttaa kirjastonkäytön opetus laaja-alaiseksi tiedonhallintataitojen opetukseksi, joka toteutettaisiin oppilaiden ja koulun ehdoilla. Projektiin palkattu pedagoginen informaatikko toimi opettajien ja oppilaiden apuna tiedonhaussa opettajien tarpeiden mukaan, jolloin laaja-alainen tiedonhaunopetus saatiin integroitua eri opppiaineisiin. Projektin valmistelussa opettajilta saatiin selkeää viestiä siitä, että oppitunnilla tarvitaan apua oppilaiden esitelmien teossa tarvittavan tiedon hakemisessa, lähteiden merkitsemisessä, lähdekritiikissä ja tekijänoikeuskysymyksissä. Hankkeen aikana pedagoginen informaatikko toteutti yhteensä 34 ryhmän kanssa erilaisia pienempiä projekteja, joihin kuului mm. QR-koodeja hyödyntävä suunnistusrata tiedonhaun opetukseen, tietoturvaan ja sosiaalisen median ilmiöihin tutustuminen, äidinkielen tuntien järjestäminen systemaattisesti kirjastossa, koulun musiikkiryhmien joulukonsertti kirjastossa, opetusvideoiden tekoa fysiikan tunneilla, eri maiden kulttuureihin tutustumista sekä Tampereen yliopiston kanssa toteutettu tutkimustiedon keruu oppilaiden tiedonhakutaidoista ja niiden opettamisesta.
Hanketta suunniteltaessa oli tarkoitus, että pedagogisen informaatikon työtila sijaitsisi ainakin osittain yläkoululla, jolloin hän olisi paremmin opettajien tavoitettavissa, mutta koululla remontin takia vallinnut tilanpuute esti lopulta tämän.

Alakoulujen kanssa toteutettavaa projektia lähti vetämään Pirkkalan kirjaston lasten- ja nuorten kirjastonhoitaja. Tärkeintä kirjaston näkökulmasta oli päästä sisälle koulun arkeen, tutustua käytänteisiin, tiloihin, opppimateriaaleihin, opetustapoihin ja teknisiin ratkaisuihin, joiden kanssa kouluissa työskennellään. Projekti toteutettiin kahdessa osassa yhteensä 12 opettajan kanssa. Opettajat saivat varsin vapaat kädet ideoida omalle luokalleen sopiva monialainen oppimiskokonaisuus. Projekteissaan oppilaat tutustuivat eri menetelmin esimerkiksi pohjoismaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, veden ominaisuuksiin ja vaikutuksiiin, Suomen eläimiin ja metsiin, e-kirjoihin, ihmiseen ja eri kulttuurien juhlapäiviin.
Projektien aikana kirjastonhoitaja oli opettajien apuna koulussa mm. toimittaen erilaisia materiaaleja projektien teemoihin liittyen ja kertoen oppilaille tekijänoikeusasioista, tiedonhausta, valokuvien käytöstä ja esitelmien teosta. Projektien lopputuotoksina hankkeen aikana syntyi mm. oppilaiden kokoama kalenteri Suomi100-teemaan mukaan, ihmiskäsikirja, erilaisia esitelmiä ja ryhmätöitä, omia e-kirjoja ja tarinoita sekä blogeja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Opettajat olivat innostuneita uusista yhteistyöideoista ja kokeiluista hankkeen aikana. Oppilaat oppivat tärkeitä taitoja lähdekritiikkiin, internetin turvallisuuteen ja monilukutaitoon liittyen ja oppivat tuottamaan itse tietoa erilaisissa muodoissa eri tekniikoita ja työtapoja hyödyntäen.
Hankkeen aikana toteutetut monialaiset oppimiskokonaisuudet olivat keskenään hyvin erilaisia: eri ikäluokista, perinteisistä luokista luokkarajat ylittäviin sekaryhmiin, yhteen ainekokonaisuuteen keskittyvistä esityksistä todella montaa oppiainetta yhdisteleviin projekteihin.

Hankkeen ansiosta kirjastolla on uutta tietoa koulun arjesta ja ideoita siitä, millä tavoin kirjasto voi olla siinä mukana perinteisten luokkakäyntien lisäksi. Tarkoituksena ja toiveena on jatkaa yhteistyötä koulujen kanssa kirjaston resurssien puitteissa.

Haasteina eri projektien toteuttamisessa koettiin viestintä kirjastohenkilökunnan ja opettajien välillä sekä yhteisen ajan löytyminen pedagogisen informaatikon ja opettajien kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana löydettyjen uusien toimintamallien myötä alakouluikäisten kirjastonkäytön opetus pyritään kytkemään koulun omiin projekteihin, opetussuunnitelmaan ja lukujärjestykseen niin, että perinteisen verkkokirjastokoulutuksen sijaan kirjasto tarjoaa laajan paketin tekijänoikeuksia ja tiedonhakua eri lähteistä sekä opastusta ja opettajan kanssa yhteistyössä toimimista koko esitelmän tai muun projektin ajan. Pyrkimyksenä on pystyä tarjoamaan samanlainen paketti myös yläkoululaisille joidenkin vuosien sisällä.

Lisätietoa: 

Hankkeen raporttia kirjoitettaessa Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen opiskelijoiden tekemiä pro gradu-tutkielmia ei ollut vielä saatavissa yleisesti, joten linkit julkaisuihin puuttuvat.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€53 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€41 753
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 753
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
181kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
960henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi