Oivalluksia ja osallisuutta - omatoimikirjasto Tervolaan
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tervolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasilinnan puistotie 1
95300
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Johanna Oinas
Puhelin : 
0404866994
Sähköposti : 
kati.oinas@tervola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Tervolan kunnankirjaston palveluja kuntalaisia osallistaviin omatoimipalveluihin ja käynnistää kirjaston ja kirjastotilojen itsepalvelukäyttö omatoimikirjaston muodossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kirjaston asiakkaat ja kuntalaiset osallistetaan omatoimikirjaston suunnitteluun ja toteutukseen erilaisin keinoin. Tavoitteena on luoda vaiheittain ”meän oma kirjasto”, jonka palvelut ja eri toiminnot on suunniteltu yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. Omatoimikirjastopalvelut tuovat joustavuutta kirjastoasiointiin ja avaavat kirjastotilat kuntalaisille sekä erilaisille järjestöille siten, että kirjastoa voidaan käyttää paitsi omatoimiseen opiskeluun, työskentelyyn ja virkistäytymiseen myös yhteisöllisenä kokoontumispaikkana.

Hanke liittyy teemaan 2: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukioloaikatunnit, kirjaston kävijä- ja lainamäärät omatoimiaikana. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteilla ja -kyselyillä. Ulkopuolisten toimijoiden järjestämien tapahtumien tai kokoontumisten määrä .

Kuvaus : 

Omatoimikirjastopalveluilla kirjastokäynteihin tulisi enemmän joustavuutta, ja asiakkaat voisivat hoitaa perustoiminnot itsepalveluna. Itsepalvelun mahdollistamisella voidaan tarjota vaihtoehtoinen tapa asioida kirjastossa sellaisille asiakkaille, jotka eivät edellytä tai halua henkilökohtaista kontaktia asioinnissa tai jotka eivät ehdi kirjastoon nykyisten aukioloaikojen puitteissa, saati sitten jos niitä joudutaan supistamaan. Omatoimikirjastohankkeessa hankittava lainaus- ja palautusautomaatti vapauttaa henkilökunnan työpanosta kirjastolain edellyttämiin vaativampiin tehtäviin, kuten lukemisen edistämiseen, kouluyhteistyöhön ja vinkkaukseen. Myös kirjastossamme alkanut kotipalvelutoiminta, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen tapahtumatuotannon kautta, sähköisten palvelujen opastaminen ja erilainen tiedon hankinnan ja käytön koulutus asiakkaille kuuluvat kirjaston tehtäviin, joita ei voi jättää huomiotta rutiinitoimintojen paineessakaan. Lainaus- ja palautusautomaatin hankkiminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätarkoitus, vaan tavoitteena on laajentaa Tervolan kirjaston palveluja vastaamaan joustavammin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä avata kirjastotila kuntalaisten, yhdistysten ja järjestöjen käyttöön aamupäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Mahdollisuus henkilökohtaiseen asiakaspalveluun luonnollisesti säilyy, eli sitä ei olla poistamassa. Kirjasto on käyttäjilleen tärkeä palvelu, ja haluammekin omatoimikirjaston avulla nostaa kirjastopalvelut toiselle tasolle. Kaiken kaikkiaan omatoimikirjasto palvelisi monella tapaa montaa eri asiakasryhmää: ikääntyneet, työttömät, työikäiset, vuorotyöläiset, koululaiset, opiskelijat, ei-käyttäjät, järjestöt ja yhdistykset.

Omatoimikirjastohankkeessa on tarkoitus osallistaa kuntalaisia ja kirjaston käyttäjiä mukaan omatoimikirjaston suunnitteluun yhdessä kirjastohenkilöstön kanssa asiakasraadin kautta. Tervolan kirjaston asiakasraadin ensimmäinen kokoontuminen on joulukuussa 2017, ja kokoontumisia pidetään säännöllisesti hankkeen ajan. Yhdessä asiakkaiden kanssa lähdemme luomaan ”meän omaa kirjastoa” eli käyttäjien näköistä kirjastoa, jossa tarjottavat palvelut ja toiminnot ovat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisia. Asiakasraati osallistetaan aktiivisesti alusta alkaen omatoimikirjaston sisällölliseen suunnittelu- ja palautetyöskentelyyn. He toimivat eräänlaisena testiryhmänä, ja kirjastohenkilökunta tekee heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä. Asiakasraadin kanssa toteutetaan mm. palvelupolkunalyyseja, jotta saamme tarpeeksi tietoa ja palautetta kirjastomme kontaktipisteistä. Toteutamme myös laajemman paikallisen asiakaskyselyn omatoimikirjastoon haluttavista palveluista ja toiminnoista vuoden 2018 aikana. Hankkeen tiimoilta järjestetään useita info- ja keskusteluiltoja, tehostetusti vuoden 2019 aikana ennen ja jälkeen itsepalvelun käyttöönoton. Tavoitteena on rakentaa paitsi ulkoisesti myös sisällöllisesti käyttäjien näköinen, heidän tarpeisiinsa vastaava omatoimikirjasto Tervolaan.

Tervolan kirjasto laajennetaan omatoimikirjastoksi hankkimalla itsepalvelun mahdollistavat laitteistot ja järjestelmät, muuttamalla valaistusta, hälytysjärjestelmää ja sisäänkäyntejä sekä uusimalla opasteet. Hankkeen toteutus alkaa 1.4.2018, ja omatoimikirjasto on kokonaisuudessaan käytössä viimeistään joulukuussa 2019. Kiinteistön muutostöiden osalta omatoimikirjasto on selkeä kokonaisuus, ja kunnan tekninen toimi on varautunut kustannuksiin rakentamisohjelmasuunnitelmassaan vuosille 2018–2020. Kunnan teknisen toimen, kiinteistöpalvelujen ja tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa hankkeen toteuttamisen sujumiseksi ja onnistumiseksi. Rakennusteknisesti hanke alkaa kirjaston valaistuksen muutostöillä keväällä 2018 sekä kameravalvonnan ja hälytysjärjestelmän hankkimisella ja asentamisella vuoden 2018 aikana. Loppuvuonna 2018 laaditaan tarjouspyynnöt lainaus- ja palautusautomaatista, joka hankitaan alkuvuodesta 2019. Vuoden 2019 aikana toteutetaan muutostyöt kirjaston sisään- ja uloskäynteihin ja kulunvalvontayksikön ja -järjestelmän hankkiminen sekä uusitaan kirjastotilojen kyltit ja opasteet.

Aktiiviseen tiedottamiseen hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja aikatauluista panostetaan koko hankkeen ajan. Pyrimme tavoittamaan kirjaston käyttäjien lisäksi ei-käyttäjiä sekä erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä ja harrastuspiirejä. Hankkeen aikataulu porrastetaan siten, että lainaus- ja palautusautomaatin hankkiminen ajoitetaan alkuvuoteen 2019. Näin kirjastohenkilökunta voi opastaa ja perehdyttää asiakkaat automaatin käyttöön ja itsepalveluun jo ennen varsinaista omatoimea. Kirjastotilojen valaistuksen muutostyöt, jotka toteutetaan kunnan omalla rahoituksella hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, palvelevat jo ennen omatoimiaikaa nykyisiä kirjaston asiakkaita. Suurin muutostyö on sisäänkäynnin muuttaminen sähköiseksi ja esteettömäksi sekä varustaminen kulunvalvonnalla. Kylttien ja opasteiden uusiminen ajoittuu vuoteen 2019, ja se palvelee niin ikään kaikkia kirjaston käyttäjiä. Hankkeen vaiheistamisen avulla otamme pieniä askeleita kohti omatoimisuutta ja itsepalvelua koko hankekauden ajan, ja samalla tiedotamme, opastamme ja osallistamme asiakkaita jokaisessa vaiheessa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tervolan kunnan tekninen osasto
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€44 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi