Omatoimiaikaa Ylistaroon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Alvar Aallon katu 14, PL 217
60101
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Anneli Lallukka
Puhelin : 
064167250
Sähköposti : 
anneli.lallukka@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Lisätä uusiin tiloihin siirtyneen Ylistaron monipalvelukirjaston aukioloaikaa omatoimikirjastona ja siten parantaa kirjaston saavutettavuutta entisestään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutunut omatoimiratkaisu ja omatoimiaukiolo Ylistaron monipalvelukirjastossa.

Kuvaus : 

 Ylistaron kirjasto on monipuolisesti toimiva lähikirjasto, joka tarjoaa alueensa asukkaille niin kirjallisuutta, kulttuuria, kohtaamisia kuin tietohuoltoa ja kansalaisvaikuttamisen paikankin. Vuonna 2013 lainamäärä oli 64 422, kävijämäärä 19 191. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia järjestettiin yhteensä 113, ulkopuolisten näyttelyjä 13. Nykyiset tilat ovat kuitenkin epäkäytännölliset ja ahtaat.

Seinäjoen kaupungin suunnitelmissa on remontoida kirjastolle vuonna 2015 uudet tilat entisestä kunnantalosta, nykyisestä Ylistaro-talosta. Sinne saa noin 100 neliötä suuremmat yleisötilat kuin nykyisessä kiinteistössä, jossa varsinaiset yleisötilat aulaa lukuun ottamatta ovat noin 250 neliötä. Samassa rakennuksessa on jatkossa kirjaston käytössä myös monikäyttöinen auditorio sekä hyvä työtilat että muuta kokoontumistilaa. Muutoksen yhteydessä osa entisen palvelutoimiston tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy myös kirjastoon.

Jotta tila olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä, kannattaa remontin yhteydessä toteuttaa kirjastoon omatoimimahdollisuus. Näin nykyisiä aukioloaikoja (ma-to 12 – 19, pe 10 – 17, viikonloppuisin suljettu) voidaan aluksi laajentaa myös viikonlopuille ja aamuiksi ja myöhemmin mahdollisesti laajemminkin.

Remonttia ennen kirjaston koko aineisto varustetaan rfid-tageilla ja hankittavat automaatit ja varkaudenesto tulevat toimimaan rfid-tekniikalla ja ovat helppokäyttöisiä.

Hankehakemuksen budjetti sisältää kameravalvonnan ja kuulutuksen, kulunvalvontalaitteiston, hälytysportit ja helppokäyttöisen lainausautomaatin sekä näiden asennukset ja rajapinnan kirjasto-ohjelmistoon. Lisäksi entisen kunnantalon remontoiminen toimivaksi kirjastoksi maksaa noin 300 000 euroa. Vanhoihin kirjastotiloihin ei omatoimikirjastomahdollisuutta pysty toteuttamaan.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi

Ylistaron uudessa monipalvelukirjastossa tehtiin iso remontti. Jo suunnittelun alussa voitiin ottaa huomioon omatoimipalvelun tarvitsemat vaatimukset.
Ennen remonttia koko kirjaston aineisto varustettiin RFID-tageilla, koska hankittavat automaatit toimivat rfid-tekniikalla. Remontin yhteydessä hankittiin myös uusi palvelutiski, joka soveltuu RFID-lainaukseen ja palautukseen. Ylistaron kirjaston henkilökunta kävi tutustumassa Vähänkyrön kirjastoon omatoimikirjastoon.
Asiakkaille pidettiin asiakasilta, jossa kerrottiin omatoimikirjastosta, laajennetusta aukiolomahdollisuudesta Omatoimiaikaa Ylistaroon – hankkeesta. Samalla kerrottiin myös uusien kirjastotilojen remontista ja muutosta.  Asiakkailla oli mahdollisuus antaa ehdotuksia ja toiveita tilojen remontista.
Kirjaston suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Seinäjoen kaupungin tilapalvelujen kanssa,
Laajennetun aukiolon mahdollistavat ohjelmat ja laitteet ovat toiminnallinen kokonaisuus, joka sisältää:
Selainpohjaisen hallintaliittymän
1 kpl kulunvalvontalukija, joka lukee sekä kirjastokorttien viivakoodeja että  RFID-tunnisteita
1 kpl ohjausyksikön, joka ohjaa järjestelmän toimintaa
1 kpl verkkokameran, joka kuvaa jokaisen omatoimiaikana sisään tulevan henkilön
5 kpl kaiuttimet kuulutuksia varten.
Edellä luetellut laitteet ja palvelut kilpailutettiin ja sen perusteella hankittiin Mikro-Väylä Oy:ltä

Laajennetun aukiolon mahdollistava ohjelmisto ja laitteet ovat yhteensopivat ja tiedonsiirron mahdollistavat Seinäjoen kaupungin olemassa olevaan kirjastojärjestelmään.

RFID-itsepalveluhylly aineiston palautukseen hankittiin  kilpailutuksen jälkeen P.V. Supa Oy:ltä.
RFID-tasolukijat on myös hankittu ennen aineiston varustamista RFID-tageilla.
Kirjaston yleisvalaistus asennettiin toimimaan ajastimella ja läsnäolotunnisteella.

Kaikkiin oviin on asennettu sähkölukot.
Paloturvallinen palautusluukku, joka sijaitsee ulko-oven vieressä, on myös hankittu. Lainausautomaatin ja palautushyllyn viereen hankittiin myös lukollinen palautuskaappi sellaista aineistoa varten, jonka lainaus tai palautus syystä tai toisesta epäonnistui. Ulko-oveen hankittiin postiluukku, johon postikantaja tuo lauantaina, sunnuntaina ja juhlapyhinä sanomalehdet.
Ylistaron monipalvelukirjastossa on myös hälytysjärjestelmä omatoimiajan päättymisen jälkeen Kuulutus kehottaa asiakasta poistumaan tilasta, hälytykset menevät päälle 30 min. kuluttua sulkemisajan jälkeen, vartija tulee paikalle. Valot sammuvat n. 15 min omatoimiajan päättymisen jälkeen.
Omatoimiajalla asiakkaat voivat käyttää kolikolla toimivaa kopiokonetta, jossa on skannausmahdollisuus. Asiakkaiden käytössä viisi internet -yleisöpäätettä. Asiakkailla on mahdollisuus noutaa  varaukset omatoimisesti.  Monipalvelukirjastolle  laadittiin omatoimiajan käyttösäännöt, joita muutetaan tarvittaessa.
Omatoimiaika otettiin käyttöön 15.12.2016. Sekä kävijämäärät että lainaus ovat nousussa ja omatoimiajasta on tullut hyvin myönteistä palautetta asiakkailta. Sen ansiosta aukiolotuntien määrä lisääntyi 57 tunnilla viikossa. Hanke siis onnistui ja saavutti tavoitteensa eli toimivat omatoimiajat ja sitä kautta saavutettavuuden parantamisen. Kirjaston miehitettyä aukioloa ei ole supistettu, sekin on edelleen hyvä, 35h/viikko.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimiaikahanke onnistui hyvin ja sekä Ylistaron monipalvelukirjaston kävijämäärä että lainaus ovat nousussa. Hanke paransi merkittävästi kirjaston saavutettavuutta ja vaikuttaa positiivisesti kirjastopalveluiden käyttöön ja sitä kautta Ylistaron kirjaston vaikutusalueen ihmisten hyvinvointiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Asiakkailla on jatkossakin mahdollisuus käyttää Ylistaron monipalvelukirjaston palveluja ja laajennettua aukioloaikaa, Omatoimiaikaa Ylistarossa, ma-pe klo 7-21, la-su ja juhlapyhisin klo 7-18.
Toimintaa pyritään edelleen kehittämään ja mikäli tilanne antaa myöten, käyttösäännöistä poistetaan ikäraja. Aukiolotunteja voidaan lisätä siten, että myös la, su ja juhlapyhinä kirjastoon pääsisi klo 7.00–21.00.
Ylistaron monipalvelukirjastoa kehitetään edelleen palvelemaan alueen väestöä asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti.

Lisätietoa: 

Lisäksi omavastuuosuuteen kuuluu jonkin verran kalustomenoja kirjaston ensikertaisen kalustamisen budjetista, mutta ne ovat omalla kirjanpitoraportillaan, eivätkä näy hankkeen raportilla, joten ko. kuluja ei ole myöskään eritelty tässä.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 150
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 880
Oma rahoitus yhteensä: 
€880
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
310henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi