Omatoimikirjasto Muurameen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Muuramen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 8
40950
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuire Vesterinen
Puhelin : 
014659753
Sähköposti : 
tuire.vesterinen@muurame.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoite on parantaa Muuramen kunnankirjaston palveluja, erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Kirjaston palveluaikoja voidaan omatoimikirjaston myötä laajentaa asiakaslähtöisesti, eli aamuaikojen lisäksi erityisesti iltoihin ja viikonloppuihin. Laajempien omatoimiaukioloaikojen myötä sekä kirjastoaineiston että –tilojen käyttöaste tehostuu. Omatoimikirjaston asiakas on aktiivinen ja vastuullinen toimija, joka käyttää ammattilaisten hoitamaa kirjastopalvelua sinä ajankohtana, joka hänelle parhaiten sopii. Aukioloaikojen laajentaminen madaltaa kynnystä kirjastossa käymiseen ja lisää valinnanvaraa ajankohdan osalta. Hanke liittyy teemaan numero 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteena ovat laajemmat aukioloajat, ja sen saavuttamista voidaan mitata vertaamalla toteutuneita aukiolotunteja aikaisempiin aukiolotunteihin. Muita tavoitteen seurannan mittareita ovat kävijä- ja lainausluvut. Ensimmäisen toimintavuoden tilastoja voidaan verrata kirjastotilastoista löytyviin aiempien vuosien lukuihin. Asiakaspalautteen ja –kyselyjen avulla voidaan seurata asiakkaiden kokemuksia ja käsityksiä palvelun saavutettavuudesta ja laadusta.

Kuvaus : 

Muuramen omatoimikirjastoprojekti on tarkoitus toteuttaa 1.4.2018-31.12.2019 välisenä aikana. Omatoimivalmius edellyttää omatoimilaitteiston hankintaa sekä laitteistoon ja toimintaan liittyvää sähkösuunnittelua ja -asennustöitä. Lisäksi kirjaston kiinteistöön joudutaan tekemään joitakin rakennusteknisiä muutoksia. Omatoimitunteina asiakkaat tulevat pääsemään sisään kirjaston tiloihin ja etsivät, lainaavat ja palauttavat aineistoja itsenäisesti. Sisäänpääsy ja –kirjautuminen tapahtuu pin-koodilla ja kirjastokortilla, ja lainaaminen ja palauttaminen automaatilla. Asiakkaiden käytössä on tietokoneita työskentelyyn ja tiedonhakuun, ja myös lehtilukusali on asiakkaiden käytössä. Omatoimitunnit sijoittuvat aamuihin, iltoihin sekä viikonloppuihin. Varsinaiset asiakaspalvelutunnit, jolloin henkilökunta palvelee asiakkaita, pysyvät jokseenkin ennallaan. Omatoimiajan valvonta tapahtuu tallentavan videovalvonnan avulla.

Omatoimikirjastovalmiuden vaatimissa rakennusteknisissä muutoksissa kunnan tekninen toimi hoitaa päävastuullisena suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen. Kirjaston henkilökunnan tietotaitoa käytetään hyväksi projektin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa, sekä asiakkaiden ohjauksessa uusiin palveluihin. Asiakkaita pyritään osallistamaan omatoimipalvelujen suunnittelussa erityisesti toimintojen tilassa tapahtuvan uudelleensijoittelun suhteen. Kunnan ICT-palvelut ovat mukana projektissa suunnittelun alkumetreiltä saakka, ja he hoitavat mm. laitehankintoja sekä omalta osaltaan myös tarvittavia laite- ja ohjelmistoasennuksia.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€61 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi