Omatoimikirjasto omaksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kirkkonummen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 20
02401
Yhteyshenkilön nimi : 
Margareta Kull-Poutanen
Puhelin : 
0505774799
Sähköposti : 
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on yhdessä Masalan alueen asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitella ja toteuttaa omatoimikirjasto, jota käytetään, ja jonka käyttäjät kokevat omakseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaspalaute, säännöllinen ja luonteva yhteydenpito muiden monitoimitaloa käyttävien toimijoiden kanssa, asukasiltojen ja opastusten kävijämäärä. 

Kuvaus : 

Masalan lähikirjasto on osa Kirkkonummen kunnan kirjastoverkkoa, johon kuuluu pääkirjasto, lähikirjastot Masalassa ja Veikkolassa sekä kirjastoauto. Vuonna 1999 avattu lähikirjasto sijaitsee Masalan taajamassa monitoimitalossa. Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtaja ja kirjastovirkailija sekä muutamana päivänä viikossa Veikkolan lähikirjaston kanssa yhteinen kiertävä kirjastovirkailija. Monitoimitalossa on kirjaston lisäksi nuorisotila sekä tila iltapäiväkerholle. Monitoimitalon tiloja ja erityisesti liikuntasalia käyttävät myös MLL:n kerho, paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset sekä päiväkodit.
Masalan taajama on yksi rakentamisen painopistealueista Kirkkonummella ja alueen asukasmäärän odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Asuntorakentamisen lisäksi alueelle rakennetaan myös muun muassa seniorikampusta. Masalaan on sijoitettu maahanmuuttajaperheitä. Alueella on tuettua asumista sekä vanhusten palvelutalo. Kirjasto on lähikirjasto myös Jorvaksen, Luoman ja Sundsbergin alueen asukkaille. Kirjaston käyttäjäkunta on siis hyvin laaja. Masalan alueella toimii lisäksi kolme suomenkielistä alakoulua ja yksi yläkoulu sekä ruotsinkielinen alakoulu. Kunnallisia päiväkoteja, joissa annetaan myös esiopetusta, on viisi, minkä lisäksi alueella on myös useita yksityisiä päiväkoteja.
Kirjasto on avoinna kuutena päivänä viikossa, joista kolmena kirjasto on auki ilta-aikaan ja kolmena aamuaikaan. Kirjaston nykyiset aukioloajat eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvele esimerkiksi alueen kouluja ja päiväkoteja, jotka käyvät kirjastossa usein aamuaikaan. Toisaalta myöskään työssäkäyvät eivät täysin pysty hyödyntämään kirjaston palveluja. Koska miehitetyn aukiolon lisääminen ei pienellä henkilökuntamäärällä ole mahdollista, on päätetty lisätä kirjastopalvelujen saatavuutta muuttamalla Masalan kirjasto omatoimikirjastoksi. Masalan kirjaston muuttamista omatoimikirjastoksi on suunniteltu jo aiemmin, mutta keväällä 2014 kirjastossa avattiin asiamiesposti, mikä siirsi hanketta. Nyt kun asiamiesposti muuttaa toisiin toimitiloihin marraskuussa 2017, voidaan muutos toteuttaa. Siirtymistä omatoimikirjastopalveluun tukee lisäksi se, että Kirkkonummen kirjastoissa otetaan käyttöön uusi kirjastojärjestelmä, mikä mahdollistaa esimerkiksi varausten itsepalvelunoudon.

Kokemukset omatoimikirjastoista osoittavat, että omatoimikirjasto on paljon muutakin kuin tekniikkaa, ja jokainen omatoimikirjasto on omanlaisensa. Yhdessä kirjastossa hyväksi havaittuja toimintatapoja ei sellaisenaan voi siirtää toiseen kirjastoon vaan jokainen kirjasto tarvitsee sille räätälöidyn tavan toimia. On myös näyttöä siitä, että vaikka omatoimiaika lisää esimerkiksi päiväkotien ja koulujen mahdollisuutta käyttää kirjastoa, eivät ne automaattisesti ota omakseen tätä mahdollisuutta. Kirjastonkäyttäjillä on myös omatoimikirjastoon liittyviä ennakkoluuloja ja huolenaiheita. Tästä syystä kirjaston läheisyys ja lehdistötiedote eivät yksin riitä tuomaan asiakkaita kirjastoon omatoimiaikana. Asiakastyytyväisyys saattaa jopa laskea ja asiakasuskollisuus vähetä omatoimikirjaston myötä. Eniten hyötyä omatoimikirjastoista saadaan, kun käyttäjät ovat mukana suunnittelussa. Tällöin kirjasto koetaan omaksi ja kynnys tulla kirjastoon omatoimiaikana madaltuu. Myös riittävästä itsepalvelukoulutuksen järjestämisestä ja asukasilloista on omatoimikirjastoista saatujen kokemusten mukaan hyötyä eikä niitä voi järjestää liikaa.
Koska Masalan kirjasto sijaitsee monitoimitalossa ja kirjaston tilat ovat osin yhteiset muiden käyttäjien kanssa, on omatoimikirjastolla vaikutusta myös heidän toimintaansa. Erityisen paljon omatoimikirjasto vaikuttaa talossa sijaitsevan nuorisotalon toimintaan. Yhteistyö nuorisopuolen kanssa on oltava tiivistä jo suunnitteluvaiheessa, jotta kirjaston tilasta ei tule nuoriso-ohjaajille ”vain yksi valvottava tila lisää”.
Masalan kirjastosta tulee Kirkkonummen ensimmäinen omatoimikirjasto, joten kunnassa ei ole aikaisempaa kokemusta omatoimikirjaston suunnittelusta. Lisäksi omatoimikirjaston suunnittelu ja käyttöönotto sattuvat ajankohtaan, jona myös Kirkkonummen pääkirjasto sekä Veikkolan lähikirjasto ovat remontissa. Toisaalta omatoimikirjaston käyttöönoton siirtäminen remonttien jälkeiseen tulevaisuuteen ei ole järkevää alueella, jolla on tarve palvelujen kehittämiseen asukasmäärän kasvun vuoksi. Masalan kirjastossa työskentelee vakituisesti kaksi henkilöä, joiden työpanos on sidottu asiakaspalveluun ja muihin kirjaston päivittäisiin töihin.
Hankeavustuksella on tarkoitus palkata projektityöntekijä, jonka työpanos varmistaa, että kirjaston eri käyttäjäryhmät tulevat kuulluiksi, ja ovat mukana tekemässä omatoimikirjastoa sekä mahdollistaa riittävän suunnittelun aikana, jona kirjaston oman henkilökunnan resurssit eivät riitä. Kirjaston käyttäjiä on toisinaan haastavaa saada mukaan tilaisuuksiin, joiden aiheena on kirjaston kehittäminen. Tästä syystä haluaisimme osana omatoimikirjastoa koskevia info- ja suunnittelutilaisuuksia tarjota kirjailijavierailuja tai muuta ohjelmaa, joiden avulla kuulijoiden saaminen paikalle on helpompaa. Osa hankeavustuksesta käytetään vierailijoiden palkkioihin.
Projektityöntekijän tehtävänä on käydä keskustelua monitoimitalon tiloja käyttävien yhdistysten, ja erityisesti nuorisopuolen kanssa omatoimikirjastoon liittyvistä asioista ja luoda kanavia säännölliselle yhteydenpidolle sekä järjestää asukasiltoja, joissa alueen asukkailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, saada tietoa ja vaikuttaa. Hän huolehtii asukasiltoihin liittyvien vierailujen ja muun ohjelman järjestämisestä. Projektityöntekijä huolehtii räätälöityjen opastusten järjestämisestä ja tiedottamisesta eri ryhmille kuten esimerkiksi alueen koulujen opettajille, päiväkotien henkilökunnalle, turvapaikanhakijoille ja senioreille. Hän huolehtii myös omatoimikirjastoon liittyvästä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta eri kanavissa sekä opasteiden ja infolehtisten tekemisestä. Projektityöntekijä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ratkaisuja, jotka tekevät myös omatoimiaikaan kirjastotilasta toimivan ja turvallisen sekä asiakkaiden että kirjastoväen näkökulmasta.
Projektista saatuja kokemuksia valmistelutyöstä, asukasilloista ja toimintatapojen luomisesta alueen muiden toimijoiden kanssa voidaan hyödyntää, kun Veikkolan lähikirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi tulee ajankohtaiseksi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Masalan asukasyhdistys, Masalan koulut ja päiväkodit
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€30 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi