Omatoimikirjasto Vähänkyrön kirjastoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sami Varjo
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Kirjaston puhelin : 
358 6 325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
+358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Tausta ja tavoite

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto hakee avustusta omatoimikirjaston perustamiseksi Vähänkyrön kirjastoon. Hanke on jatkoa hankkeelle Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia.

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto sai vuosille 2014 - 2015 rahoitusta itsepalvelukirjaston perustamiseen Palosaaren kirjastoon. Myönnetty avustus 35 000 € vastaa noin 50 % perustamisen niistä kustannuksista, joihin avustusta voidaan käyttää.

Palosaaren kirjastotila osoittautui usean sisäänkäynnin ja haastavan pohjaratkaisun takia hankalaksi ja odotettua kalliimmaksi toteuttaa. Pilottikohteen muutos Palosaaren kirjastosta Vähänkyrön kirjastoksi tukee Vähänkyrön alueen kirjastopalvelujen uudistamista ja tarjoaa helpomman tilan ja sopivamman ympäristön kehittää palvelumallia.

Vähäkyrö liittyi Vaasaan kuntaliitoksella vuoden 2013 alussa. Vähänkyrön alueella on 3 toimipistettä, jotka ovat maantieteellisesti kaukana kantakaupungista. Vähänkyrön kirjasto on keskeinen palvelupiste alueella.  Kirjastopalvelujen järjestämistä arvioidaan uudelleen ja niiden jatkuvuus pyritään turvaamaan kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä palvelumalleja, joita voidaan tarvittaessa levittää myös muihin kirjaston toimipisteisiin. Tavoitteena on toteuttaa Vähänkyrön kirjastoon omatoimikirjasto.  

Toteutus

Omatoimikirjaston perustamisen suunnittelu käynnistyi vuoden 2014 alussa yhteistyössä Vaasan kaupungin talotoimen kanssa.  Talotoimi arvioi kirjastotiloihin tehtävien muutosten laajuutta ja tilojen soveltuvuutta omatoimikäyttöön. Tämän jälkeen on laadittu omatoimikirjaston toteutussuunnitelma, tarkennettu omatoimikirjaston palvelumallia ja laadittu omatoimikirjaston tekniikan kilpailutusmateriaali ja suoritettu kilpailutus avoimella menettelyllä.

Omatoimikirjaston perustamiskustannus ja käytönaikaiset kustannukset ovat hieman alkuperäistä arviota suuremmat. Tarkentuneet suunnitelmat ovat paljastaneet muutamia puutteita, joita ei ollut huomioitu ensimmäisessä hakemuksessa.

Omatoimikirjaston perustaminen Vähänkyrön kirjastoon tuo muutoksia kirjastotilaan ja palvelukonseptiin. Muutostarve edellyttää uuden kirjastoautomaation, RFID-tekniikan ja kulunvalvontajärjestelmän käyttöönottamista ja yhteensovittamista olemassa olevien tilaratkaisujen ja talotekniikan kanssa.

  1. RFID-tekniikkaan perustuva aineistonhallinta, sisältäen RFID-tunnisteet, -lukijat ja -hälytinportit.
  2. Kirjastoautomaatio, sisältäen lainaus- ja palautusautomaation, jotka mahdollistavat kirjaston käytön 24/7 -periaatteella.
  3. Kulunvalvontajärjestelmä, joka sisältää mm. käyttöoikeuksien valvonnan, valaistuksen hallinnan, videovalvonnan ja kuulutusjärjestelmän.

Tämän jatkohakemuksen kustannukset perustuvat asiantuntijoiden selvityksiin, kaupungin puitesopimusten kustannustasoon ja kilpailutuksen tuloksiin. Syksyllä 2014 on kilpailutettu kirjastoautomaatio, kulunvalvontajärjestelmä sekä RFID-tunnisteet ja -laitteet. Hakemuksen kirjoittamisvaiheessa kilpailutuksen tulokset eivät ole vielä julkisia, joten hakemuksessa ei esitetä tarkkoja lukuja omatoimikirjaston osista.

Kaikki tilaan tehtävät talotekniset muutokset, kalusteet sekä IT-laitteet ja -tarvikkeet hankitaan erikseen, näistä vastaa Vaasan kaupunki. Tällä avustushakemuksella haetaan lisärahoitusta omatoimikirjaston teknisen toteutuksen loppuun viemiseen, mikä mahdollistaa omatoimikirjaston avaamisen Vähässäkyrössä kesään 2015 mennessä. 

Aiemmat hankkeet: 

Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa ei tuotettu erillisiä verkkosivuja tai muita julkaisuja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kesän aikana 2015 Vähänkyrön kirjastossa otettiin käyttöön uutta kirjastoautomaatiota ja Vähänkyrön omatoimikirjasto otetiin käyttöön 11.8.2015. Ensisijaisena tavoitteena hankkeessa on ollut päivittää Vähänkyrön kirjasto ja tuoda kirjastoautomaatio osaksi normaalia asiakaspalvelua. Lisäksi Vähänkyrön kirjastolla haettiin toimivaa mallia, joka voidaan monistaa muihin kirjaston toimipisteisiin. Omatoimikirjastossa on paljon liikkuvia muuttujia, joiden huomioinen niin toiminnallisesti kuin kustannusvaikutuksiltaan on tärkeää, kun arvioidaan toiminnan laajentamista. Hankkeessa saavutetut kokemukset toteutus- ja käyttömallista ovat olleet pääosin myönteisiä. Kulunvalvonta, kirjastoautomaatio, hävikinesto, palvelumallit ja laitteet ovat muotoituneet konseptiksi mitä tullaan käyttämään jatkossa muissa muutoskohteissa. Valtakunnallisesti hankkeessa kerättyjä kokemuksia ja vaatimusmäärittelyjä on jaettu kollegoille, joilla on ollut positiivinen vaikutus antamalla työkaluja vaatimusmäärittelytyöhön.

Kirjaston käytössä on tapahtunut selkeä muutos. Vähänkyrön kirjasto ehti toimia omatoimikirjastona vain vajaa 4 kk, mutta kirjaston kävijämäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattanu 29 %. Esimerkiksi lokakuussa kävijämäärä kasvoi 48%. Aukiolotunnit noudattivat Vaasan pääkirjaston aukioloaikoja, jolloin pystyttiin tarjoamaan tukea ongelmatilanteissa. Vuodesta 2016 alkaen aukioloa laajennetaan hyvien kokemusten kannustamana. Myös lainaus on ollut hienoisessa nousussa, mutta omatoimikirjaston käyttö ei ole suoraan mitattavissa lainaluvuilla.

Omatoimikirjasto on saanut runsaasti positiivista palautetta kirjaston käyttäjiltä. Hanke on antanut positiivisen nosteen alueen kirjastopalveluille ja kirjasto on saanut medianäkyvyyttä.

Jatkotoimenpiteet: 

Vähänkyrön kirjastossa omatoimikäyttöä ja toimintamalleja kehitetään edelleen. Aukioloa laajennetaan ja pyritään tavoittamaan uusia asiakasryhmiä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€32 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€73 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€43 927
Oma rahoitus yhteensä: 
€24 981
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
321henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000
 
okm
avi