Omatoimilehtisalista laajennettuihin palveluihin
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sallan kunnankirjasto
Sallan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Postipolku 5
98900
Bibliotekets telefonnummer : 
0400927890
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@salla.fi
ISIL-kod : 
FI-Salla
FO-nummer : 
0192936-4
Ansvarsperson : 
Nina Sipola
Telefonnummer : 
040 559 6035
E-post : 
nina.sipola@salla.fi
Projektbeskrivning : 

Vähäisen henkilöstömäärän vuoksi Sallan kunnankirjasto ei ole auki viikonloppuisin, koska henkilöstöresurssi on haluttu kohdentaa laajoihin arkipäivän aukioloaikoihin. Aiemmin olleen lauantai aukioloaikojen kävijä- ja lainaustilastoja seuraamalla on ilmennyt, että kirjaston asiakkaat lauantaisin olivat enimmäkseen lehtisalin käyttäjiä.

Sallan kunnankirjaston lehtisalilukukäyttö on kirjaston henkilöstön asiantuntemuksen mukaan ollut kasvussa aikakausilehtien kallistumisen myötä. Kirjasto on myös satsannut sähköisiin palveluihin muun muassa e-press –palvelun käyttöönotolla. Lehtisali tavoittaa myös sellaisia kirjaston asiakkaita, jotka eivät ole kirjaston lainausasiakkaita.

Oppimistila sijaitsee lehtisalin takaosassa. Oppimistila jakamalla siitä saadaan paitsi sisäänkäynti lehtisaliin, niin  myös samalla sisäänkäynti oppimistilaan. Näin myös oppimistila tulee paremmin saavutettavaksi, kun sen käyttö ei ole kirjaston aukioloajoista riippuvainen.

Omatoimi lehtisali -hankkeen tavoitteena on rakentaa olemassa olevaan lehtisaliin oma sisäänkäynti, joka mahdollistaa lehtisalin omatoimisen käytön. Tällä lisätään kirjaston saavutettavuutta aukioloaikojen ulkopuolella sekä tarjotaan uutta, käyttäjäystävällistä kirjastopalvelua laajasti eri lähtökohdista tuleville kirjastoasiakkaille. Lisäksi tavoitteena on lisätä oppimistilan käyttöä ja ylipäätänsä tarjota kuntalaisille helposti saavutettavissa oleva paikka, jossa tiedonhaku, tietoyhteiskunnan tietopalveluiden ja omatoiminen opiskelu on mahdollista, ellei siihen ole kotona tarvittavia yhteyksiä ja välineitä. 

Lehtisalin sisäänkäynti tehdään olemassa olevan tutkijanhuoneen kautta. Näin kirjaston arkkitehtuuria ulospäin ei rikota. Osa tutkijanhuoneesta toimii tuulikaappina ja osa säilyy oppimistilana ja tarvittaessa erilaisten yhteistyökumppaneiden omana tilana, jossa on tietokone internet-yhteyksin. Näin sekä lehtisaliin että tähän pieneen oppimistilaan on oma sisäänkäynti, jonne on mahdollisuus päästä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Käytännön toimenpiteinä:
1. Laaditaan rakennuspiirustukset, joissa huomioidaan vanha arkkitehtuuri ja sitä kunnioittaen suunnitellaan lehtisaliin oma sisäänkäynti.

2. Toteutetaan vaadittavat rakennustoimenpiteet.

3. Luodaan kulunvalvontajärjestelmä ja käyttösäännöt lehtisalin omatoimikäytölle.

4. Markkinoidaan omatoimilehtisalia aktiivisesti paikallislehdissä ja Lapin radiossa. Omatoimilehtisalin käyttöönotolle järjestetään viralliset avajaiset joihin kutsutaan sivistyslautakunnan jäsenet sekä muita kuntapäättäjiä.

5. Omatoimilehtisalista vieraillaan tiedottamassa paikallisissa ikäihmisten toiminta- ja harrasteryhmissä.

6 . Omatoimilehtisalin käyttöönoton asiakaspalautteiden kerääminen, arviointi ja raportointi.

7. Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kirjaston palveluita.

Webbsidor, publikationer och material: 

Omatoimilehtisalin palveluista on tiedotettu Sallan kirjaston omilla verkkosivuilla, Lapin kirjastojen verkkokirjastossa ja paikallislehti Koti-Lapissa sekä kunnan omassa julkaisussa Koto-Sallassa. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa toteutettiin kunnan omana työnä (toteuttajana Sallan kunnan tekninen toimi) rakennuspiirustukset uutta sisäänkäyntiä varten sekä rakennettiin kesällä 2014 uusi sisäänkäynti, ja sille johtava pihatie. Lisäksi rakennettiin tuulikaappi, joka puolitettiin entisestä oppimistilasta niin että tilaa jäi vielä oppimistilalle. Oppimistilan ja tuulikaapin välinen väliseinä rakennettiin äänieristetyksi, jotta oppimistilaa voi monipuolisesti käyttää esimerkiksi virtuaalisissa tervevyspalveluissa.

Rakennusvaiheen ennakoimattomia lisäkuluja aiheuttivat omatoimilehtisalin sijaitseminen toisessa päässä rakennusta kuin missä kirjaston sähköpääkeskus sijaitsee. Näin ollen johdotuksen vetäminen omatoimilehtisalin tekniikkaa varten läpi talon aiheutti ylimääräisiä, ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi hankittiin ostopalveluna oven sähkölukitus omatoimilehtisalin oveen.

 

Fortsatta åtgärder: 

Syksyyn 2014 mennessä kävi selväksi, että arvioitu hankerahoitus ei tule riittämään omatoimilehtisalin toteutukseen. Kustannusarvion virhearviointiin vaikuttivat esim. se, että kustannusarviota laskettaessa ei osattu varata riittävästi rahaa itse omatoimijärjestelmän toteuttamiseen vaan rahaa varattiin lähinnä rakentamiseen. Niinpä hankkeelle haettiin jatkorahoitus vuoden 2014 lopussa hankken loppuun saattamiseksi.

Ytterligare information: 

Nämä hankekustannukset ja toimenpiteet liittyivät tilan tekniseen rakentamiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä kunnan oman teknisen toimen kanssa. Tilan toteuttamisen jälkeen haettiin jatkorahoitus omatoimilehtisalin tekniikalle ja kytkemiselle kirjastojärjestelmään. Kustannuksista palveuiden ostoja on siirretty hankkeen 1. vaiheesta hankkeen 2. vaiheeseen.

Projektet börjar : 
02/03/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 115
Egen finansiering: 
€1 785
Budget sammanlagt: 
€11 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€18 891
Egen finansiering: 
€8 791
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 100

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukainen.