Onko teillä? - mistä löydän?
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Huittisten kaupunginkirjasto
Huittisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Kirjaston puhelin : 
02 560 4321
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hutti
Y-tunnus : 
0203762-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjut Tiisala
Puhelin : 
044 560 4323
Sähköposti : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja hankkia kirjastolle selkeät, yhtenäiset ja oikein sijoitetut opasteet, joiden avulla kirjastosta tulisi kaikille asiakkaille, erityisryhmät huomioon ottaen, helppokäyttöisempi ja paremmin saavutettava.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opastussuunnitelman valmistuminen ja toteuttaminen

Kuvaus : 

Huittisten pääkirjasto muutti vuonna 2001 uusiin, tilaviin ja aiempaa toiminnallisempiin tiloihin. Kokonaispinta-alaltaan noin1300 m2:n rakennuksessa on asiakkaiden käytössä luku/lehtisali, lainaussali, näyttely/kokoustila, digitointitila sekä aula yleisö-wc:ineen. Entistä kirjastoauton tallia ollaan muuttamassa nuorten monitoiminnalliseksi kulttuuritilaksi.

Kirjaston tilat pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman toimiviksi ja asiakasta hyvin palveleviksi, samoin opasteet. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että opasteita on liian vähän ja ne ovat huomaamattomia tai hankalasti sijoitettuja, jolloin asiakkaat tarvitsevat jatkuvasti henkilökunnan apua suunnistaessaan kirjastossa. Kirjasto onkin saanut toistuvaa asiakaspalautetta tila- ja hyllyopasteiden puutteellisuudesta ja riittämättömyydestä. Tilan hahmottaminen on koettu vaikeana ja asiakkaiden omaehtoinen aineiston etsintä hankalana, jopa turhauttavana. Olemassaolevat opasteet ovat tyyleiltään vaihtelevia ja yhtenäinen ilme puuttuu. Myös rakennuksen alkuperäinen asiakkaiden käyttöön tarkoitettu tilakartta vaatii päivitystä. Yhtenä merkittävänä ongelmakohtana on lisäksi ollut kirjastorakennuksen ja sen asiakassisäänkäynnin paikantaminen, sillä näkyviä ulko-opasteita ei kirjaston piha-alueella ole lainkaan.

Keväällä 2015 pääkirjastossa tehtiin esteettömyyskartoitus. Kartoitus sisältää runsaasti ehdotuksia esteettömyyttä parantaviksi toimenpiteiksi. Näitä ovat mm. opasteviittojen, -taulujen ja -kylttien lisääminen sekä jo olemassa olevien opasteiden sijaintipaikkojen muutokset. Opasteiden puuttuminen ulkoalueilla ja sisätiloissa mainittiin kartoituksessa yhtenä esteettömyyden kannalta merkittävimpänä puutteena. Esteetöntä palvelua voitaisiin toimenpide-ehdotusten perusteella lisätä myös esim. asentamalla palvelupisteeseen ja näyttely/kokoustilaan induktiosilmukka.

Huittisten kaupunginkirjasto hakee avustusta pääkirjaston ulko- ja sisäopasteiden sekä tilakartan suunnitteluun ja hankintaan. Koska henkilökunnan ammattitaito ja aika eivät riitä tämänkaltaisen projektin toteutukseen, on työhön palkattava ulkopuolinen ammattilainen. Ammattimaisella näkemyksellä turvataan myös opasteiden sopivuus rakennuksen arkkitehtuuriin. Opasteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa. Esteettömyyskartoitusta ja mahdollista konsultointiapua hyödyntämällä huomioidaan myös erityisryhmien tarpeet. Lisäksi avustusta haetaan induktiosilmukoiden hankintaan.

Tavoitteena on tehdä kirjastosta kaikille asiakkaille, erityisryhmät huomioon ottaen, helppokäyttöisempi sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta. Selkeillä, yhtenäisillä, oikein sijoitetuilla opasteilla ja asianmukaisilla apuvälineillä pyritään sekä madaltamaan kynnystä kirjaston käyttöön että kohentamaan kirjaston yleisilmettä.

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan ja kaupungin teknisen toimen palkoista sekä osuudesta opasteiden hankintakustannuksiin. 

Aiemmat hankkeet: 

Digitointi kirjaston uutena palveluna Huittisissa
Tiedon sillat Huittisten alueen kirjastoissa
Yhdessä mediamaailmaan – lasten ja nuorten perinteisen ja digitaalisen lukutaidon tukeminen yhteistyössä koulujen ja nuorisotoimen kanssa
Ympyrähulluista Hirvenpäähän – pieni kulttuuriretki verkossa Huittisten nykypäivästä sen paikallishistoriaan

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankerahoituksella oli tarkoitus suunnitella ja hankkia pääkirjastolle ulko- ja sisäopasteet sekä tilakartta. Opastesuunnittelijaksi valittiin Suunnittelutoimisto Avaava Oy, joka on esteettömään ympäristöön, saavutettavaan viestintään ja palveluihin sekä opastesuunnitteluun erikoistunut yhtiö.

Projekti käynnistyi yhteisellä tapaamisella, jolla Avaavan edustajat tutustuivat kirjaston tiloihin ja lähiympäristöön keräten tietoja opastetarvemäärittelyä varten. Yhdessä kirjastotoimenjohtajan ja kirjastonhoitajan kanssa käytiin läpi, millaisia opasteita tarvitaan ja miten ne olisi hyvä sijoittaa. Käynnin aikana keskusteltiin myös opasteiden lukumäärästä, sisällöistä, väreistä, fonteista ja materiaaleista. Tarvemäärittelyn pohjalta Avaava laati lopullisen opastesuunnitelman.

Suunnitelma sisältää tärkeimpien ulko- ja sisäopasteiden visuaalisen ilmeen, sisällöt, sijoittelun sekä tuotantotiedostot valmistusta varten. Suunnitelma perustuu KOHOSIGN™ -opastusjärjestelmään, joka on heikkonäköisillä ja sokeilla käyttäjillä testattu, saavutettavuusperiaatteita noudattava opastusjärjestelmä. Näin pystyttiin huomioimaan myös erityisryhmien tarpeet.

Avaava laati myös tuotantobudjetin opasteiden valmistusta ja asennusta varten.

Opastesuunnitelman avulla kirjastosta on mahdollista tehdä kaikille asiakkaille, erityisryhmät huomioon ottaen, helppokäyttöisempi sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta. Selkeillä, yhtenäisillä, oikein sijoitetuilla opasteilla voidaan sekä madaltaa kynnystä kirjaston käyttöön että kohentaa kirjaston yleisilmettä.

Huittisten pääkirjaston opastesuunnitelman toteuttaminen vuosien 2018 – 2019 aikana sisältyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Esityksen pohjana on ollut Avaavan laatima tuotantobudjetti, jota voidaan hyödyntää myös itse toteutusvaiheessa.

Koska kirjaston tilakartan suunnittelua ei saatu mahdutettua Avaavan budjettiin, sitä on suunniteltu ja työstetty yhteistyössä Huittisten kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluavustajan kanssa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Huittisten kaupunginkirjaston yleisötilojen opastesuunnitelma 18.10.2016

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Alun perin hankkeen tavoitteena oli sekä suunnitella että hankkia kirjastolle opasteet. Myönnetty avustussumma oli kuitenkin anottua pienempi, avustuksella saatiin toteutettua opasteiden suunnittelu. Varsinainen opastesuunnitelman toteuttaminen eli opasteiden hankinta ja asennus tullaan toteuttamaan kaupungin omana työnä,  työ alkaa todennäköisesti vuonna 2018.

Koska opastesuunnitelman laatija on erikoistunut esteettömään ympäristöön sekä saavutettavaan viestintään ja palveluihin, on suunnitelman toteuttaminen tavoitteen mukaista.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy kirjaston opastesuunnitelman toteuttaminen vuosien 2018 – 2019 aikana

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 980
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 347
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 327
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 812
Oma rahoitus yhteensä: 
€812
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi