Opetus pakettiin - kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
040 317 2500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Annastiina Louhisalmi
Puhelin : 
040 317 2551
Sähköposti : 
annastiina.louhisalmi@nurmijarvi.fi
Kuvaus : 

Nurmijärvellä kirjastonkäytön opetus 2.- ja 5-luokkalaisille on osa opetussuunnitelmaa. Valtakunnallinen uusi opetussuunnitelma tulee voimaan vuonna 2016 ja nyt onkin aika valmistella paikallisia opetussuunnitelmia. Uuden opetussuunnitelman myötä tavoitteenamme on uudistaa kirjaston tarjoama koululaisten kirjastonkäytön opetus yhteistyössä koulujen kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on muodostaa palvelutarjotin, jossa on tarjolla eri-ikäisille käyttäjille eri tilanteisiin suunnattuja opastuksia ja opetustuokioita. Näin opettajat voivat valita omalle luokalleen sopivan kokonaisuuden. Tarkoituksena on tuoda valinnanvaraa kirjastovierailujen sisältöihin ja ajankohtaan ja näin taata mahdollisimman käyttäjäystävälliset palvelut. Tarjottimen sisältöä suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa ja opettajilta on jo alettu kerätä toiveita kirjastovierailujen sisällöistä ja kohdeluokista.

Tavoitteena on saada kirjaston kannalta selkeät opetuskokonaisuudet tai paketit, jotka useimmat työntekijät pystyvät vetämään läpi ilman pitkää ennakkovalmistautumista. Tarkoituksena on näin saada myös työntekijöille matala kynnys pitää opastuksia. Jokainen opetuspaketti tulisi sisältämään valmiin diaesityksen, suunnitelman tunnin sisällöistä ja tarvittavat oppimateriaalit. Selkeät opetuskokonaisuudet auttavat tarjoamaan tasalaatuista palvelua kaikille halukkaille ja mahdollistavat entistä useamman luokan vierailun kirjastossa. Nurmijärvellä on yli 300 opetusryhmää luokilla 1-9 ja noin 5700 oppilasta.

Alustavan suunnitelman mukaan tarjotin tulee sisältämään opetustuokiota peruskoululaisille liittyen kirjaston- ja verkkokirjastonkäyttöön, tiedonhakuun, mediakasvatukseen, kirjallisuuden sisältöihin ja esitelmän tekemiseen.

Koska palvelutarjottimen kokoaminen ja pakettien sisällön tuottaminen eivät ajallisesti ole mahdollista muun kirjastotoiminnan ohessa, haemme avustusta sijaisen palkkaamista varten. Sijainen voi vapauttaa lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat suunnittelemaan ja toteuttamaan pakettien sisällöt. Haemme avustusta 5900 euroa sijaisen palkkaamiseksi 2 kuukaudeksi. Lisäksi haemme avustusta 2000 euroa materiaalikustannuksiin, kuten pakettien sisältämien oppimateriaalien suunnitteluun ja painattamiseen. Kunnan rahoitusosuus koostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista 7020 euroa ja kopiointikustannuksista 500 euroa. Hankkeeseen osallistuu kolme lasten- ja nuortenkirjastonhoitajaa kukin noin 3 viikon ajan.

Hankkeelle on tarkoitus hakea lisärahoitusta seuraavina vuosina kirjastonkäytön opetuksessa käytettävien laitteiden hankintaan sekä mahdollisten sähköisten opetusmateriaalien toteuttamiseen.

Hanke ajoittuu keväästä 2014 kesään 2015.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin aikana Nurmijärven kirjaston lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat ovat tehneet neljä uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaista Kikka-opetuspakettia, jotka on suunnattu 1.-2.-luokille, 3.-4.-luokille, 5.-6.-luokille sekä yläkouluille. Pakettien sisällöt liittyvät medialukutaitoon, tiedonhallintaan ja -hakuun, tvt-taitoihin, peruslukutaidon tukemiseen sekä kirjastonkäyttöön. Opetuspakettien visuaalisen ilmeen suunnitteli Annastiina Mäkitalo mainostoimisto Kiinnosteesta. Jokainen paketti sisältää aiheeseen liittyvän opetusmateriaalin, ohjeet opetustuokion pitämiseen sekä tuntikuvauksen opettajille.

Opetuspakettien tekemisen ajaksi oli palkattu sijainen, jonka ansiosta lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat pystyivät keskittymään pakettien sisällön suunnitteluun. Sijainen työskenteli kolmena päivänä viikossa kolmen kuukauden (syys-, loka-, marraskuu 2014)  ajan ja kahtena päivänä viikossa joulukuussa 2014 eri toimipisteissä. Sijaisen tekemät työpäivät oli jaettu tasan kullekin lasten- ja nuortenkirjastonhoitajalle siten että jokaisen paketin tekoon oli käytettävissä n. kymmenen työpäivää. Pakettien tekemiseen osallistui neljä kirjastotyöntekijää, joista kukin teki yhdelle ikäryhmälle suunnatun paketin.

Hankkeen aluksi tehtiin kysely opettajille siitä, mitä he toivovat kirjastolta. Kyselyn vastausten pohjalta alettiin suunnitella opetustarjontaa. Kyselyn perusteella ja uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen päätettiin tehdä neljä opetuskokonaisuutta, joista kunkin voi suorittaa kahden vuosiluokan aikana kerran. Näin opettajilla on enemmän valinnan varaa. Osan neljästä opetustuokiosta voi tehdä koululla ja osan kirjastovierailulla. Hankkeen aikana käytiin myös keskustelija paikallisen Ops:n koordinaattorin kanssa opetuspakettien sisällyttämisestä uuteen opetussuunnitelmaan. Hankkeet tulokset esiteltiin Ops:n suunnitteluryhmälle sekä rehtoreille ja päiväkotien johtajille. Paikallinen opetussuunnitelma ei kuitenkaan ole vielä valmis ja se millä tavalla kirjaston ja koulun yhteistyö tulee näkymään opetussuunnitelmassa, on vielä epävarmaa.

Hankkeen tavoitteena oli tehdä selkeät uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetuskokonaisuudet, joita voidaan tarjota kaikissa Nurmijärven kirjastoissa. Hanke saavutti tavoitteensa, kun opetuspaketit valmistuivat aikataulun mukaisesti ja hankkeet tulokset esiteltiin kirjastojen henkilökunnalle ja rehtoreille.  Hankkeen lopullisia vaikutuksia ei pysty vielä arvioimaan, koska niitä ei ole vielä ehditty testata kovin laajalta. Paketit on esitelty kaikkien Nurmijärven kirjastojen henkilökunnalle, mutta niitä ovat käyttäneet vasta lähinnä lasten- ja nuortenkirjastohoitajat, joten muulta henkilökunnalta ei vielä ole saatu palautetta pakettien toimivuudesta. Ne luokat, jotka ovat käyneet kirjastossa, ovat olleet tyytyväisiä pakettien sisältöön, mutta kovin laajasti opetustuokioita ei ole vielä ehditty kokeilla. Kaiken kaikkiaan kirjastojen henkilökunta ja koulut ovat olleet tyytyväisiä uudistettuun tarjontaan. Kokonaisuutta on pidetty selkeänä ja sisältöjä uuden opetussuunnitelman mukaisina.

Jatkotoimenpiteet: 

Uusia opetuspaketteja aletaan tarjota osittain kouluille syksyllä 2015. Kolmos- nelosluokkien pakettia pystytään tarjoamaan vasta keväällä 2016, kun siihen tarvittavat tabletit ovat käyttövalmiina. Hankkeelle on saatu lisärahoitusta, jonka turvin kirjastoihin hankittiin tabletteja sekä luodaan verkkosovellus paketteihin sisältyvien tehtävien tekemiseen. Pakettien sisällöt kehittyvät vielä ops-työskentelyn ja jatkohankkeen myötä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 520
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 420
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 362
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 362


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000