OPSista! - Kirjasto koulureppuun
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paimion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Vistantie 18
21530
Kirjaston puhelin : 
02-474 5320
Kirjaston sähköposti : 
paimio.kirjasto@paimio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pamka
Y-tunnus : 
0136169-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Kari Pohjola
Puhelin : 
02-474 5321
Sähköposti : 
kari.pohjola@paimio.fi
Kuvaus : 

Hankesuunnitelma

Paimion kirjastossa on tehty pitkään aktiivista yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Tavoitamme kaikki kaupungin ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaat koulujen käyttäessä koulupäivien aikana kirjaston palveluja. Nyt haettavalla rahoituksella kehitämme ja laajennamme nykyisiä yhteistyömuotoja koskemaan kaikkia perusopetuksen luokka-asteita. Näin selvitämme Paimiossa annettavan perusopetuksen ja kirjaston yhteistyön jatkomahdollisuudet ja tulevaisuuden tarpeet uutta opetussuunnitelmaa silmällä pitäen.

Kirjasto on jo mukana nykyisessä Paimion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa, ja haluamme, että kirjasto on kiinteä osa opetussuunnitelmaa myös tulevaisuudessa. Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluilta entistä laajempia ja monialaisempia aihekokonaisuuksia, joiden hallinnan avuksi Paimion kirjasto haluaa tarjota omaa erityisosaamistaan; varsinkin medioiden monilukutaitoon liittyen. Tämän lisäksi haluamme lisätä kirjaston roolia lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen osalta. Tarkoituksemme on systematisoida koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö osaksi sekä kirjaston että koulujen arkea ja samalla ylläpitää ja kehittää kirjaston roolia paikallisena oppimiskeskuksena.

Paikallisen opetussuunnitelman laadintatyö käynnistyy Paimiossa vuoden 2015 aikana, ja tavoitteenamme on tuoda kirjaston kouluille suunnatut palvelut entistä tehokkaammin mukaan vuonna 2016 käyttöön otettavaan opetussuunnitelmaan.

Hankkeen aikataulu ja tulokset

Elokuussa 2015 käynnistyvässä hankkeessa tehdään ensin yhteenveto tämänhetkisestä kouluyhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Tämän jälkeen nykytila ja kehittämistarpeet suhteutetaan paikallisen opetussuunnitelman valmistelutyöhön yhteistyössä opetustoimen kanssa. Keväällä 2016 tehdään ensimmäiset uudistukset kirjaston kouluyhteistyötarjontaan, pilotoidaan uudistuksia valituilla luokka-asteilla ja valmistaudutaan syksyllä 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Hankkeen tuloksena julkaisemme kirjaston internet-sivuilla Paimion kirjaston tarjoamat aineistot ja palvelut kouluyhteistyöhön liittyen.

Rahoituksen käyttötarkoitus

Haemme rahoitusta palkataksemme kouluyhteistyöstä vastaavalle kirjastonhoitajalle 60 %:sen sijaisen viideksi kuukaudeksi Paimion kirjastoon. Vakituisella kirjastonhoitajallamme on pedagoginen koulutus ja hän tuntee hyvin paikkakunnan opettajat, minkä vuoksi hänellä on erinomaiset valmiudet kouluyhteistyön kehittämiseen. Tarkoituksemme on vapauttaa hänet nyt haettavalla rahoituksella kehittämis- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä viikossa, ja palkkaamalla hänelle sijaisen saamme kirjaston asiakaspalvelun sujumaan normaalisti.

Mitä on tehty:

Käynnistimme syksyllä 2015 aktiivisen ja säännöllisen vuoropuhelun Paimion opetuspäällikön, Vistan koulun apulaisrehtorin ja Kriivarin koulun rehtorin kanssa tulevan opetussuunnitelman mahdollisuuksista. Lisäksi kirjastonjohtaja osallistui syksyllä Paimion kaupungin opetussuunnitelman työstämiseen varatulle kolmipäiväiselle risteilylle. Kirjasto on ollut mukana myös Paimion ja Sauvon koulujen yhteisen tieto- ja viestintästrategian laatimisessa.

Saamallamme rahoituksella palkkasimme neljäksi kuukaudeksi (1.9.-31.12.2015) 60 %:sen sijaisen kouluyhteistyöstä vastaavalle kirjastonhoitajallemme. Syksyn aikana selvitystyön ja suunnittelun ohessa myös toteutimme erilaisia yhteistyökokeiluja paimiolasten koulujen kanssa. Hanke jatkui aina toukokuun loppuun asti erilaisina yhteistyöhankkeina kouluyhteistyöstä vastaavan kirjastonhoitajan toteuttamana hänen muun kirjastotyönsä ohessa.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä saimme runsaasti tehtyä erilaisia yhteistyökokeiluja eri luokka-asteiden kanssa. Näitä olivat kirjavinkkaus, lukukerhot, osallistuminen ilmiöpohjaiseen oppimishankkeeseen, yksilöllisen lukemisen tukeminen, e-kirjojen tutuksi tekeminen, kirjaston vienti koululuokkaan, opastusvideoiden tekeminen, QR-koodisuunnistus ja satuhetket. Esimerkkinä hyvin tiiviistä yhteistyöstä käy Hanhijoen kuudesluokkalaisten kanssa tehty maantieteen oppiaineen esitelmä, jossa kirjastonhoitaja oli mukana tiedonhausta aina valmiiden esitelmien arvioimiseen asti.  

Paimion kirjasto on oppinut paljon yhteistyömahdollisuuksista tämänkin hankkeen aikana. Uudessa Paimion koulujen opetussuunnitelmassa kirjasto tuodaan esiin yhtenä oppimisympäristönä. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat toteutustavoista tehdään kunkin koulun kanssa. Olemme saaneet rahoitusta kouluyhteistyön edelleen kehittämiselle myös tulevalle lukuvuodelle 2016-2017, ja suunnittelutyötä on jo vähitellen käynnistetty.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paimion kaupungin opetustoimi
Aiemmat hankkeet: 

KirjastoKerho

Tablettia tiedonnälkään

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston www-sivuille olimme jo aiemmin perustaneet alasivun "Koulureppu", johon olemme hankkeen aikana lisäilleet eri luokka-asteile suunnattuja materiaaleja. Sivustoa päivitetään edelleen ja siitä rakennetaan vähitellen sivusto, jota sekä Paimion että koko Vaski-alueen koulut voivat hyödyntää eri-ikäisten oppilaiden lukemiseen innostamisessa. Lisäksi Vistan koulun neljännen luokan oppilaat tekivät kirjastonkäytön opastusvideoita ensimmäisen luokan oppilaiden käyttöön; opastajana toimii Lysti-niminen lukukoira. Vistan koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat kuvasivat kirjastoon aiemmin hankituilla tablettitietokoneilla kirjavinkkausvideoita toisilleen. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tavoittenamme oli hankkia oppia erilaisista mahdollisuuksista, joita kouluyhteistyö ja uusi opetusuunnitelma voi tarjota kirjastolle. Näistä saimme yllin kyllin kokemuksia. Koulujen kanssa toteutetuissa hankkeissa emme ns. ampuneet ilmaan vaan keskustelimme opettajien kanssa erilaisista toteutuksista. Tämän vuoksi onnistuimme mielestämme hyvin saavuttamaan hankkeelle asettamamme tavoitteet. Hankkeiden toteuttamista kevätlukukaudella toki vaikeutti kaupunginhallituksen päätös jättää täyttämättä avautunut kirjastovirkailijan vakanssi, mikä johti kirjaston henkilömäärän vähenemiseen viidestä neljään. 

Paimio koulujen oppilaat tavoitimme todella hyvin - käytännössä lähes kaikki! Onnistuminen kouluyhteistyössä on kirjastolle erittäin positiivinen kokemus. Ja tilastojen perusteella näyttää siltä, että monivuotinen toiminta kouluyhteistyön kehittämiseksi näkyy myös lainausluvuissa!

Jatkotoimenpiteet: 

Olemme saaneet rahoitusta kouluyhteistyön edelleen konkretisoimiseksi uuden opetusuunnitelman mukaiseksi. Hankkeessa " Todellisuus tarua ihmeellisempää" yhteistyötä jatketaan yhtenä Paimion kirjaston pääkehittämiskohteena.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 588
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 078
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
60kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
900henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 510

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kouluyhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen.

 
okm
avi