Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkokatu 31, PL 91
15141
Kirjaston puhelin : 
03-8125 11
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@lahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lam
Y-tunnus : 
0149669-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Tyrväinen
Puhelin : 
050-559 4097
Sähköposti : 
tyrvaja@gmail.com
Hankkeen tavoite: 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita. Asiakkaiden tarpeet erilaistuvat  ja osaamista on uudistettava palvelutarpeen mukaisesti. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työpajat ja räätälöidyt koulutukset

Kuvaus : 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita. Asiakkaiden tarpeet erilaistuvat  ja osaamista on uudistettava palvelutarpeen mukaisesti.  Mediamaailma muuttuu  ja digitalisoituu, yhä suurempi osa aineistosta siirtyy verkkoon. Kirjastopalveluissa painopisteenä on asiantuntijapalvelujen kehittäminen. Asiantuntijapalvelut edellyttävät, että kirjastolla on käytettävissä moniosaajia, joilla on sisältöasiantuntijuutta sekä kokoelmien kehittämiseen, verkkopalveluihin, digitaaliseen mediaan, tapahtuma- ja kulttuurintuotantoon, opetukseen ja ohjaukseen,  markkinointiin ja viestintään liittyvää osaamista.

Vastaaminen näihin osaamishaasteisiin edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Täydennys-koulutuksiin osallistuminen ei riitä yksin tyydyttämään moninaisia osaamistarpeita, vaan moni asia on opittava työssäoppimisen keinoin ja olemassa olevaa osaamista jakamalla.

Hankkeen tavoitteena on saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajantasalle ja parantaa kirjastojen mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hankkeen kohderyhmänä on Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen koko henkilöstö.

Hankeessa  jaetaan osaamista, parhaita käytäntöjä ja palvelumalleja yli organisaatiorajojen vertaisverkostoitumalla hankkeessa mukana olevien kirjastojen  kesken. Keinoina ovat mm. työssä oppiminen ja eri teemoista järjestettävät työpajat, osaamistarpeisiin räätälöidyt luennot ja seminaarit sekä henkilökierto- ja benchmarkingohjelma. Ideana on, että jokaiseen osaamissisältöön perehtyy muutama henkilö, jotka sitten jakavat osaamisen muille.

Osaamisen sisällöt on valittu osaamiskartoituksen perusteella niistä osaamisalueista, joissa on eniten osaamisvajetta:

-   Verkkosisältöjen ja -aineiston sekä e-kirjojen, äänikirjojen, dvd:iden ja pelien tuntemus

-   Tablettien yms. sähköisten lukulaitteiden valinta ja käyttöönottokoulutus

-   Kokoelmien ja aineistojen esilletuominen: suosittelu, vinkkaus, lukupiirien veto, aineistopakettien kokoaminen, näyttelyt ja esillepano

-   Sisällön tuottaminen verkkoon: verkkovinkit, markkinointimateriaali yms.

-   Digitaalinen sisällöntuotanto ja kuvankäsittely

-   Sosiaalisen median hyödyntäminen

-   Kansalaisten sähköisen asioinnin ohjaamisvalmiudet

-   Kokoelmien kehittäminen: arviointi, seuranta, valinta, poistaminen ja varastointi

-   Palvelujen markkinointi ja verkkoviestintä              

-   Asiakaspalveluosaaminen

-   Kansainvälinen, monikulttuurinen osaaminen: kielitaito, kulttuurien tuntemus

-   Tapahtumientuotanto: tapahtumien ja yleisötilaisuuksien ideointi, suunnittelu ja järjestäminen

Toteutus

Hankkeen koordinoimista varten perustetaan ohjausryhmä ja laaditaan ohjelma henkilökierrosta, benchmarkingvierailuista, työpajoista sekä räätälöidystä koulutuksesta. Työpajoihin valitaan työpaikkakouluttajat eri osaamisen sisältöalueelle ja perehdytetään heidät niihin. Perehdytyksen jälkeen työpaikkakouluttajat järjestävät työpajamuotoista työpaikkakoulutusta.

Benchmarking-vierailut, työkierto  ja työpajakoulutukset on määrä toteuttaa vaiheistettuna 2013- 2014.

Hankkeen budjetti koostuu  asiantuntijapalkkioista (työpajat, luennot ja seminaarit) sekä matka- ja kuljetuskuluista (koulutus- ja tutustumiskäynnit, työkierto).  Kirjastojen omalla vastuulla on hankkeen suunnittelu ja koordinointi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen kanssa

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Retkien kokemuksista koottiin yhteisesti matkaraportit, joihon retkille osallistujat lisäsivät havaintojaan ja kokemuksiaan sekä valokuviaan vierailukohteista. Näin nekin jotka eivät osallistuneet retkille pääsivät tutustumaan tutustumisvierailujen antiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeen puitteissa järjestettiin viisi opintoretkeä Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen  kirjastojen henkilökunnalle teemalla ”Otetaan opiksi muualta”. Retkillä tarjottiin kirjaston henkilöstölle tilaisuus tutustua uudenlaisiin kirjastokonsepteihin ja -ratkaisuihin paikan päällä Länsi- ja Itä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Retkille osallistui yhteensä 125 kirjastoammattilaista kaikista ammattiryhmistä. Kohderyhmänä olivat työntekijät, joiden oman työn ja palvelun kehittämisen kannalta on tärkeää olla perillä uusista kirjaston palvelumuodoista. Lisäksi mukana oli Lahden kaupungin sivistystoimialalta virkamiesjohtoa ja sivistyslautakunnan jäseniä.

Opintoretki Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun kirjastoihin 4.-5.9.2014 ja 25.-26.9.2014

Retki järjestettiin suuren kiinnostuksen vuoksi kahtena samansisältöisenä matkana, jolloin mahdollisimman monella kiinnostuneella oli mahdollisuus osallistua. Vierailukohteiksi valikoitui eri tavoin toteutettuja omatoimikirjastoja. Retkillä tutustuttiin Jukolan itsepalvelukirjastoon Hämeenlinnassa, Terälahden omatoimikirjastoon Tampereella ja Vasaramäen omatoimikirjastoon Turussa. Lisäksi Tampereella nähtiin, miten kirjasto on toteutettu Lielahden uuteen kauppakeskukseen. Turun pääkirjastosta puolestaan saatiin esimerkkiä siitä , miten uutta ja vanhaa voidaan yhdistää toimivalla tavalla.

Opintoretki Itä-Suomen kirjastoihin 16.-17.10.2014

 Vierailujen kohteiksi valikoitui kirjastoja, joissa on tehty edistyksellisiä tila-, palvelu- tai järjestelmäratkaisuja. Retkellä tutustuttiin seuraaviin kirjastoihin: Savonlinnan kaupunginkirjasto, Joensuun kaupunginkirjasto, Varastokirjasto (Kuopio) ja Palokan aluekirjasto (Jyväskylä). Opintoretkellä nähtiin paikan päällä, miten nämä kirjastot ovat uudistaneet palvelujaan ja oppia niiden hyvistä käytännön esimerkeistä. Toisaalta opintoretkellä päästiin vertailemaan omia palveluja toiseen kirjastoon, mikä voi auttaa tunnistamaan paremmin oman kirjaston vahvuuksia.

Opintoretki itäisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin 20.11.2014

Retkellä kierrettiin seuraavat kirjastot:  Hakunila – Jakomäki – Myllypuro – Celia-kirjasto. Hakunilan kirjasto tarjosi hyvän esimerkin, miten kirjasto uudistetaan tuunaten yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  Jakomäen kirjastossa tutustuttiin tuoreeltaan uuteen uskoon remontoituihin kirjastotiloihin, joiden toiminnallisesti monipuolisissa tilaratkaisuissa on huomioitu eri käyttäjäryhmät. Myllypuron mediakirjasto oli hyvä esimerkki tieto- ja viestintäteknisesti painottuneesta kirjastosta. Celia-kirjastossa vierailun teeman oli Celian palvelut ja kehittyvä yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa

Opintoretki läntisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin 12.12.2014

 Kirjastokierros tehtiin seuraaviin kirjastoihin:  Pointin kirjasto – Pähkinärinteen kirjasto – Kulttuuritehdas Korjaamon minikirjasto – Kirjasto 10. Pointin kirjastossa päästiin tutustumaan Monitoimitalon yhteydessä toimivaa kirjastoa, joka normaalien aukioloaikojen lisäksi on avoinna joka päivä 07-22 omatoimikirjastona. Pähkinärinteen kirjastossa esiteltiin opintoretkeläisille, miten palvelumuotoilua ja osallistamista voidaan toteuttaa kirjastossa ja mitä mahdollisuuksia muunneltavat tilat ja yhteiselo nuorisopalvelun ja iltapäiväkerhon kanssa tarjoavat kirjastolle.  Kulttuuritehdas Korjaamon minikirjastossa nähtiin uudenlaisena toimintakokeilu minikirjastokonsepti. Kirjasto 10 toimi esimerkkinä Mediaan, musiikkiin ja tietotekniikkaan painottuneesta kirjastosta.

Opintoretket olivat anniltaan onnistuneita, sillä kohteina olleet kirjastot poikkesivat sopivasti toisistaan, niin että kirjastojen esittelyt antoivat opintoretkeläisille runsaasti tietoa, ideoita ja pohdittavaa omaan työhönsä.

 Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin koulutustilaisuus Käyntikorttina työntekijä –  koulutuspäivä asiakaspalvelun vuorovaikutustaidoista 11.9. ja 19.9.2013 sekä kustannettiin yksittäisiä työntekijöitä muiden järjestämiin  koulutuksiin, jotka vahvistivat koulutuksiin osallistuneiden kirjastoammatillista osaamista

Jatkotoimenpiteet: 

Opintoretkien ideoista keskusteltiin työryhmissä, tiimeissä ja työpaikkapalavereissa. Monta hyvää käytäntöä voidaan ottaa heti käyttöön ja paljon uusia ideoita jää odottamaan sopivaa toteutushetkeä, kun omatoimikirjastoja ja monitoimitaloja otetaan käyttöön Päijät-Hämeen seudulla

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€60

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
203henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi