Osaamisella parempaa asiakaspalvelua Keski-Pohjanmaan kirjastoissa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen, Kokkolan kaupunginkirjasto
Kokkolan kaupunginkirjato-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-7809 564
Kirjaston sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Keski-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan osaamista, sen vahvuuksia ja osaamisvajeita sekä saatujen tulosten perusteella saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajan tasalle koulutussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osaamiskartoituksen osallistujamäärä, koulutuspäivien määrä ja osallistujamäärä

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajantasalle ja parantaa kirjastojen mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hankkeen kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen koko henkilöstö.

Hankkeessa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä kirjastojen kesken. Keinoina ovat mm. työssä oppiminen ja eri teemoista järjestettävät työpajat ja luennot. Kirjastoaineistojen sisältöjen tuntemus kiinnostaa henkilökuntaa. Tarkoituksena on toteuttaa pienille ryhmille suunnattuja työpajoja, esim. lastenkirjastotyö, kuvankäsittely ja taitto. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on perehdyttää henkilökunta ”Kirjasto kaikille” projektiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin palvella lukemisesteisiä asiakkaita.

Hankkeen toiminnan suunnitteluun, koordinointiin ja toteutukseen palkataan projektihenkilö (4 kk). Hankkeen budjetti koostuu projektihenkilön palkasta, asiantuntijapalkkioista (työpajat, luennot) ja matka ym. kuluista. Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja alueen kirjastojen omalla vastuulla on osaamiskartoituksen toteutus sekä hankkeen suunnittelu ja koordinointi.

Osaamiskartoituksen toteutus, tulosten analysointi ja koulutussuunnitelma laadinta syksyllä 2015 ja yhteiset koulutuspäivät (3 kpl) keväällä 2016.

Yhteistyökumppanit: hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kirjastojen kanssa

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keski-Pohjanmaan maakuntakirjasto alueen kirjastot
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan osaamista, sen vahvuuksia ja osaamisvajeita sekä saatujen tulosten perusteella saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajan tasalle ja parantaa kirjastojen mahdollisuuksia työssä oppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hankkeeseen osallistuivat kaikkien Keski-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunta Kaustista ja Veteliä lukuun ottamatta, kaiken kaikkiaan 57 henkilöä. Olemassa olevan osaamisen kartoitus ja kehittämis- ja koulutustarpeiden arviointi toteutettiin osaamiskartoituksella, jossa jokaiselle kartoitukseen osallistuvan kirjaston henkilökunnan jäsenelle lähetettiin haastattelulomake. Lomakkeen pohjana käytettiin Turun ammattikorkeakoulun lehtorin Riikka Kulmalan tekemää osaamiskartoitushaastattelulomaketta, jota muokattiin vastaamaan kirjastojen tarpeita. Lomakkeen pohjalta muodostettiin kullekin henkilölle henkilökohtainen osaamiskartta, johon yhdessä henkilön kanssa määriteltiin hänen työhönsä vaadittavat ja olemassa olevat osaamistasot. Osaamistasot (sekä tavoitetaso että olemassa oleva osaamistaso) perustuvat jokaisen henkilökohtaiseen näkemykseen omasta työstä ja siinä vaadittavista taidoista. Samalla keskusteltiin ja kirjattiin ylös myös henkilökohtaiset kehittämisalueet, joihin tulisi kiinnittää huomiota omassa työssään ja koulutuksiin osallistumisessa. Osaamiskartan pohjalta tehtiin jokaiselle diagrammimuotoinen osaamisprofiili, josta voi yhdellä silmäyksellä nähdä mahdolliset osaamisvajeet kuin myös työntekijän vahvuudet. Nämä dokumentit ovat työntekijän ja kartoituksen toteuttajan välisiä, niitä ei toimitettu esimiehille tai muuten eteenpäin. Osaamiskartoituksessa saaduista laskennallisista tuloksista laskettiin keskiarvo, ja saadusta keskiarvosta muodostettiin sekä Kokkolan kaupunginkirjaston että maakunnan kirjastojen yhteinen osaamisprofiili. Yhteiset tulokset käytiin läpi kahdessa erillisessä tilaisuudessa, toisessa Kokkolan kaupunginkirjaston henkilökunnan kesken ja toisessa koko maakunnan kirjastojen henkilökunnan kesken. Samalla keskusteltiin kartoituksissa esiin nousseista kehittämis- ja koulutustarpeista, joista yhdessä valittiin vuoden sisällä huomioon otettavat, 3-5 vuoden sisällä huomioon otettavat ja jatkuvasti huomioon otettavat asiat. Akuuteimmiksi koulutustarpeiksi nousivat mediakasvatus, luettelointi ja mobiililaitteisiin ja tietotekniikkaan liittyvät asiat. Nämä saivat mainintoja kaikissa ”aikasarjoissa”. Myös kielitaito, sisältöjen ja aineistojen tuntemus, markkinointi/tiedottaminen sekä uudet palvelut kuten lukukoiratoiminta ja 3D-mallinnuspalvelu nousivat esille. Erityisesti tietotekniikkaan liittyvät asiat nähtiin sellaisiksi, joissa osaamista tulisi kehittää ja päivittää jatkuvasti. Lähitulevaisuudessa taas haluttiin kiinnittää huomiota erityisesti luettelointi- ja mediakasvatusosaamiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Henkilökohtaisilla haastatteluilla ja saaduilla tuloksilla on merkitystä paitsi koulutustarpeiden arvioinnissa, myös siinä, että työntekijälle muodostuisi kuva omista vahvuuksistaan työssä sekä niistä asioista, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota työtehtävissä. Samalla pystyttiin peilaamaan omaa osaamista ja sen kehittymistä jokaisen omaan työhistoriaan positiivisessa hengessä. Osaamiskartoitus siis mahdollistaa oman työn arvioinnin ja oman työn tärkeyden huomaamisen, mitä ei välttämättä arkisen aherruksen keskellä tule ajatelleeksi. Haastattelulomake koettiin suhteellisen vaivattomaksi täyttää, mutta sen olisi voinut räätälöidä vielä tarkemmin. Konkretian tehokkaampi esilletuominen olisi voinut helpottaa kysymyksiin vastaamisessa. Osaamistasojen määrittely koettiin alussa hankalaksi, mutta vastaajat oppivat nopeasti määrittelemään omaa osaamistaan. Osaamiskartoituksen pohjalta muodostettiin koulutussuunnitelma Kokkolan kaupunginkirjaston henkilöstölle, ja sen perusteella järjestettyjä koulutuksia on tarjottu myös maakunnan kirjastojen henkilöstölle. Koulutussuunnitelmaan tuli matkan varrella muutoksia esim. ensiapukoulutus todettiin tärkeäksi, vaikka ei osaamiskartoituksessa tullut esille. Yllättävää oli myös että tietotekniikkakoulutuksiin ei ollut kiinnostusta vaikka se kartoituksessa nousi vahvasti esille. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli perehdyttää henkilökunta "Kirjasto kaikille" projektiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin palvella lukemisesteisiä asiakkaita. Tästä luovuttiin koska jo alkuvaiheessa todettiin että suurin osa alueen henkilökunnasta tutustui "Kirjasto kaikille" projektiin muualla järjestetyissä koulutuksissa. Lisäksi Kokkolan kirjaston Celia-yhteyshenkilöt opastavat tarvittaessa alueen kirjastoja Celian palvelujen käytössä. Kokkolan kirjaston ja alueen kirjastojen omalle vastuulle jäi osaamiskartoituksen toteutus sekä koulutuspäivien suunnittelu ja koordinointi, koska hankkeelle ei palkattu projektihenkilöä. Avustus käytettiin koulutuspäivien toteuttamiseen, joten suunnitellun 3 koulutuspäivän sijaan toteutettiin 11 koulutuspäivää. Omaa työaikaa osaamiskartoituksen toteuttamiseen käytettiin 150 h. Vuoden 2015 koulutukset 23.9. Kirjasto in action - hankkeet ja tapahtumat kirjastossa,15 henkilöä 25.11. Lastenkirjallisuus ajan hermolla, Keskipohjanmaan kesäyliopisto, 11 henkilöä Vuoden 2016 koulutukset 16.3. Jyri Paretskoi kirjavinkkauskoulutus, 18 henkilöä 5.4. Marika Helovuon kirjallisuuskoulutus, 26 henkilöä 7.4./8.4. Konsten att göra läsare, skolning för biblioteks- och dagispersonal, Agneta Möller-Salmela, 17 henkilöä 13.9. Monikulttuurisuus ja kirjastopalvelut, Päivi Jokitalo, 9 henkilöä 9.-17.11. (16 h) Ensiapu 1, 8 henkilöä 25.10. Tietokoneet tutummaksi, 7 henkilöä 1.11. Pilvipalveluiden hyödyntäminen, 10 henkilöä 8.11. Helppoa kuvankäsittelyä, 10 henkilöä 30.11. Esimiestyö muutoksessa, Seinäjoki, 3 henkilöä Koulutuksiin osallistui yhteensä 134 henkilöä

Jatkotoimenpiteet: 

Osaamiskartoitus olisi hyvä toteuttaa säännöllisin väliajoin myös hankkeen päättymisen jälkeen, jotta voidaan seurata, onko osaamisessa tapahtunut kehitystä ja onko kenties tullut jotain uutta osaamista, jota pitäisi kehittää. Kartoitus tarjoaa hyvän välineen mitattavissa olevin mittarein arvioimaan työntekijän osaamista siten, että työntekijä itse määrittelee tarvitsemansa osaamisen ja tämänhetkiset taitonsa. Maakunnan yhteinen koulutussuunnitelma olisi hyvä päivittää parin vuoden välein. Kaikkia koulutustarpeita ei pystytty toteuttamaan hankkeen aikana, mutta suunnitelmissa on että näihin palataan lähivuosina.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 060
Oma rahoitus yhteensä: 
€60
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
134henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi