Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Kupiainen
Puhelin : 
0400 935923
Sähköposti : 
katariina.kupiainen@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Asiakaspalvelun ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen on alueen kirjastojen keskeisiä tavoitteita lähivuosina.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilökunnan koulutus

Kuvaus : 

Tausta ja tavoitteet

Osaamisen kehittäminen on noussut viime vuosina kirjastoissa esille, kun asiakkaiden tarpeet ja sitä kautta henkilökunnan osaamistarpeet muuttuvat. Etelä-Kymenlaakson kuntien kirjastoissa tarve korostuu joidenkin erityispiirteiden vuoksi. Uuden henkilökunnan rekrytointi on Itä- ja Kaakkois-Suomessa haasteellista, koska hakijamäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin Länsi-Suomen kunnissa. Tämä johtuu mm. kirjastoalan korkeakoulutuksen puuttumisesta alueelta. Osaamiskartoitus auttaa määrittelemään, minkälaista uutta osaamista alueella tarvitaan ja miten olemassa olevan henkilökunnan osaamista tulisi kehittää. Myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvan Etelä-Kymenlaakson kuntien kuntaliitoksen vuoksi osaamiskartoitus on tarpeen tehdä. Jo tällä hetkellä Etelä-Kymenlaakson kirjastot tekevät paljon yhteistyötä.

Kyyti-kirjastot ovat olleet avoimen lähdekoodin hyödyntäjänä kirjastoalan pioneereja. Jotta tähän liittyvää osaamista olisi alueella jatkossakin, on nykytilanne syytä kartoittaa ja tehdä sen pohjalta koulutussuunnitelmat. Maahanmuuttajien, erityisesti venäjänkielisten, keskimääräistä suurempi osuus asiakkaista luo tarpeen kartoittaa henkilökunnan kielitaitoa. Automaatio etenee ja luo painetta kehittää asiakaspalvelua myös Kymenlaakson kirjastoissa. Asiakaspalvelun ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen on alueen kirjastojen keskeisiä tavoitteita lähivuosina.

Kotkan kaupunginkirjaston yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Haminan kaupunginkirjasto sekä Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnankirjastot. Kirjastoissa on vakinaista henkilökuntaa yhteensä 66 henkilöä. Hankkeen tarkoitus on tehdä kirjastojen henkilökunnalle osaamiskartoitus ja tulosten analysoinnin jälkeen koulutussuunnitelmat. Suunnitelmien pohjalta toteutetaan kolme yhteistä koulutuspäivää. Malli toimii jatkossa kirjastojen jatkuvan kehittämisen välineenä ja valmentaa henkilökuntaa niin kuntarakenteen kuin työtehtävien muutoksiin.

Toteutus

Osaamiskartoituksen tekemistä varten palkataan projektihenkilö 6 kk ajaksi. Kartoituksessa hyödynnetään mm. Jyväskylän ja muiden Keski-Suomen kirjastojen laatimaa osaamisaluemallia yleisille kirjastoille (Yleisten kirjastojen arviointimalli : johtaminen ja henkilöstö). Kysely henkilökunnalle tehdään Webropol- tai muulla vastaavalla ohjelmalla. Tulosten analysoinnin jälkeen laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen, kirjastojen ja yksilöiden tasolla. Keskeisimpien esiin nousevien kehittämistarpeiden aihealueilta järjestetään kolme koulutuspäivää, joista vähintään yksi kohdistuu asiakaspalveluun. Projektityöntekijä on mukana hankkeessa osaamiskartoitusten tekemisestä tulosten analysointi- ja koulutussuunnitelmien laadintavaiheeseen asti. Koko hanketta ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista alueen kirjastoista.

Hankkeen budjetti koostuu projektityöntekijän palkasta (6 kk) ja matka ym. kuluista sekä kolmesta yhteisestä koulutuspäivästä. Omavastuu koostuu ohjausryhmän työskentelystä alkaen hankkeen suunnittelusta koulutussuunnitelmien tekemiseen sekä projektityöntekijän työtilasta ja -välineistä.

Osaamiskartoitus on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2013, tulosten analysointi ja kehityssuunnitelmien laadinta keväällä 2014 ja yhteiset koulutuspäivät syksyllä 2014.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Haminan kaupunginkirjasto, kirjastotoimenjohtaja Aino Satama, aino.satama@hamina.fi

Pyhtään kunnankirjasto, kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä, evan.seppa@pyhtaa.fi

Miehikkälän ja Virolahden kunnankirjastot, kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi, riikka.mustajarvi@miehikkala.fi

Aiemmat hankkeet: 

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitus

Keski-Suomen yleisten kirjastojen arviointihanke

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä Satu Salmela 5 kk:ksi tekemään mukana olevien kirjastojen osaamiskartoitusta. Kirjastotoimenjohtajista ja muutamasta asiuantuntijasta koottu ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan 7 kertaa. Lisäksi kaikki kirjastojen henkilökuntaan kuuluvat työskentelivät pienryhmissä osallistuen osaamisalueiden määrittelyyn. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin lähes sata. Satu Salmela esitteli hanketta kirjastojen henkilökunnille useita kertoja hankkeen edetessä ja lopuksi hän esitteli osaamiskartoituskyselyn tulokset ja siitä vedetyt johtopäätökset ja ehdotukset kehittämiskohteiksi. Koko alueen yhteisen raportin lisäksi tehtiin kunta- ja kirjastokohtaiset raportit. Ehdotettujen kehittämiskohteiden pohjalta yhteisiksi koulutusaiheiksi valittiin tietopalveluosaaminen, sisältöosaamisesta sarjakuvat sekä elämyksellisistä kirjastopalveluista kirjavinkkaus. Näistä aihealueista järjestettiin keväällä 2014 sisäistä koulutusta vapauttamalla kaksi ko. aiheiden asiantuntijaa omista tehtävistään kuukauden ajaksi ja palkkaamalla hankeavustuksella sijaiseksi yksi kirjastonhoitaja. Syksyllä järjestettiin lisäksi ulkopuolelta ostettuna koulutuksena kaunokirjallisuuskoulutusta sekä Oppimisen ohjaaminen -koulutus, joka liittyi tietoyhteiskuntataitoihin ja osaamisen kehittämisen työkaluihin. Jokaisessa mukana olleessa kirjastossa on käsitelty oman kunnan tuloksia ja tehty koulutussuunnitelmia sekä aloitettu henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tekeminen. 

Jatkotoimenpiteet: 

Osaamisen kehittäminen -hankkeen tuloksista saadaan työkalu jatkuvaan ja systemaattiseen osaamisen kehittämiseen ja sen seurantaan. Raportin liitteenä olevia lomakkeita on helppo hyödyntää esim. kehityskeskustelujen yhteydessä henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tekemiseen ja seurantaan. Raportin tulosten perusteella voidaan myös tehdä kunta- ja kirjastokohtaisia vuosittaisia koulutussuunnitelmia. Tämä vaatii luonnollisesti muutaman vuoden kuluttua osaamisalueiden uutta tarkastelua ja päivittämistä.

Aloituspäivämäärä : 
14/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
14/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 563
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 563
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 651

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
158henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi