Pää sisältöön - Oulun eteläisen kirjastopalvelujen laadun arviointi
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Reisjärven kunta
Reisjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 1
85900
Kirjaston puhelin : 
040-3008 481
Kirjaston sähköposti : 
reisjarvi.kirjasto@reisjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Resja
Y-tunnus : 
0189548-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Haapaniemi
Puhelin : 
040-3008 480
Sähköposti : 
reisjarvi.kirjasto@reisjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastopalveluiden laadun arviointi ja kehittäminen Oulun Eteläisen alueella.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittarina voi käyttää työkiertojen määrä suhteessa alueen kirjastoammatillisten työntekijöiden määrään ja jaettavien käytäntöjen/ideoiden määrään. Kohderyhmänä oli koko Oulun Eteläisen kirjastoväki ja hanke kosketti suoraan tai välillisesti lähes kaikkia alueen kirjastotyöntekijöitä. Työvierailuja hankkeessa tehtiin 37, mikä on yli puolet alueen kirjastoammattilaisten määrästä. (Vaihdon maantieteellisen alueen laskennallinen kirjastohenkilöstö v. 2016 oli 66,58 henkeä). Saatuja hyötyjä on vaikea tarkasti mitata näin lyhytaikaisissa (yksi työpäivä) vaihdoissa. 

Kuvaus : 

Toimintatapojen laadullinen arviointi ja yhteisten käytänteiden luominen.

Hankkeen taustana on taata alueen asiakkaille tasavertaiset ja laadukkaat kirjastopalvelut yksiköstä riippumatta.

Hanke aloitetaan arvioimalla kirjastojen erilaisia toimintatapoja ja käytänteitä. Arviointi toteutetaan hyödyntäen mystery shopping -menetelmää. Arvioijana toimii alueen kirjastohenkilökunta, joka vierailee tai työskentelee muussa kuin omassa yksikössä. Työkierrolla sekä jaetaan hyviä käytänteitä mutta sillä on myös myönteisiä vaikutuksia henkilökohtaisessa ammatillisessa kehittymisessä ja työssäjaksamisessa.

Hankkeeseen palkataan koordinoija, jonka tehtävänä on suunnitella työnkierto ja arvioitavat käytänteet. Hän kokoaa hankitun tiedon, jota voidaan hyödyntää kirjastoissa palvelujen laadun kehittämisessä. Alueen henkilökunnalle järjestetään aloitus- ja päätösseminaarit, joissa perehdytään hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin.

Toteutusaika on 1.9.2016–31.12.2017.

Hanke perustuu Oulun Eteläisen sekä Tiekkö- ja Kiri-kirjastojen strategioihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Oulun Eteläisen kirjastot: Alavieska, Haapajärvi - Pyhäjärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Ylivieska, alueen oppilaitoskirjastot Centria Ylivieskassa ja Oulaisten oppimiskeskus.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa tavoitteena oli arvioida ja kehittää kirjastopalveluiden laatua Oulun Eteläisten kirjastojen alueella. Arvioijina toimi alueen oma kirjastohenkilökunta, joka vieraili päivän ajan muussa kuin omassa työyksikössään. Hankkeessa jaettiin hyviä käytänteitä ja osaamista kirjastojen välillä.

Työkiertoon osallistui 36 henkilöä, 54 % alueen koko kirjastohenkilöstöstä. Yksi henkilö kävi poikkeuksellisesti kahdessa eri kirjastossa, joten vierailuja toteutui kaikkiaan 37 kappaletta. Vierailijoista tiekköläisiä oli 18, kiriläisiä 13 ja muista (Centria, Oulaisten oppimiskeskus ja Reisjärven kirjasto) vierailijoita oli yhteensä viisi. Työvierailuja tehtiin 16 eri kirjastoon ja kuuteen eri kirjastoautoon.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Työvierailujen anti koottiin ”Työvierailut Oulun Eteläisen kirjastoissa 2017” raporttiin ja se jaettiin sähköisesti Oulun Eteläisen kirjastoille. Muistio laitetaan myös Tiekön ja Kirikirjastojen verkkokirjastojen sivuille.

Työvierailulla valokuvien ottaminen oli vapaaehtoista ja kuvia saatiin melkein kaikista vierailukirjastoista ja muutamasta kirjastoautosta. Vierailuilta valokuvia kertyi niin paljon, että ne laitettiin hankkeeseen osallistuneiden katsottavaksi yhteisöpalvelusivusto Flickriin (http://www.filckr.com/photos/paasisaltoon).

Mediaseuranta. Hankkeen aloitus- ja loppuseminaarista tiedotettiin alueen lehtiä. Juttuja ilmestyi seuraavasti Nivala-lehti 16.2.17 ”Kirjastot kierrättävät työntekijöitään päiväksi”, Kalajokilaakso 11.10.17 ”Kotiseutuliiton Riitta Vanhatalosta kirjastokummi”, Haapavesi-lehti 11.10.17 ”Kirjasto voi saada niskaansa vihaa”, Kaleva 11.10.17 ”Vanhatalosta kolmas kirjastokummi”, Keskipohjanmaa 12.10.2017 ”Riitta Vanhatalosta kirjastokummi”.
Lisäksi toukokuussa hankkeessa tehtiin ”Oulun Eteläisen kirjastoväki kierrätyksessä”-tiedote, jota kirjastokimpat saivat laittaa verkkosivuilleen ja kirjastot omille Facebook-sivuilleen. Moni kirjasto kertoi työvierailijoiden käynnistä omilla some-kanavillaan. Marraskuussa tehtiin Oulun Eteläisten kirjastojen yhteinen Etkot-tiedote.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastotyö muuttuu jatkuvasti ja ammattitaitoja ja osaamista on kehitettävä yksilö- ja organisaatiotasolla. Työvierailujen avulla haluttiin parantaa henkilöstön osaamista arvioimalla kirjastojen erilaisia toimintatapoja ja käytänteitä. Yli puolet Oulun Eteläisen kirjastoväestä osallistui päivän mittaisiin työvierailuihin. Työvierailuja tehtiin 37 kappaletta 16 eri kirjastoon ja kuuteen eri kirjastoautoon. Välillisesti osallistujamäärä ja vaikuttavuus on kuitenkin suurempaa, kun mukaan lasketaan myös koti- ja vierailukirjastojen henkilöstö.
Päivän aikana työvierailijat kiinnittivät hyvin monenlaisiin asioihin huomiota annetun ohjeistuksen mukaan. Vierailujen jälkeen hankekoordinaattori haastatteli vierailijat ja keräsi saadut kokemukset yhteen. Työvierailujen tuloksena saatiin paljon käytännönläheistä tietoa. Kokemuksista muodostui noin 20 kirjasto-osaamiskokonaisuutta, lisäksi työvierailijat jakoivat paljon käytännön vinkkejä.
Työvierailujen hyödyt ovat ilmeiset ja ne voi luokitella neljään eri luokkaan: 1. oppiminen ja osaamisen karttuminen yksilö- ja organisaatiotasolla, 2. tutustuminen ja verkottuminen, itseluottamuksen kasvu, 3. virkistystä ja virtaa ja 4. perspektiivin saaminen omaan työhön ja uudet näkökulmat.

Jatkotoimenpiteet: 

Alueen kirjastot jalkauttavat hankkeessa löytyneitä hyviä käytänteitä ja hankkeen tuloksia oman harkintansa ja omien tarpeidensa mukaan. Toivottavasti organisaation ulkopuolista näkemystä hyödynnetään avoimin mielin ja saatuja ideoita vapaasti kopioidaan, yhdistellään ja muunnellaan. Työvierailijat olivat huolissaan vaihtojen jatkumisesta ja siitä, miten henkilöstön liikkuvuutta voitaisiin jatkossa edistää. Oulun Eteläisten kirjastojen strategiatyöryhmä ylläpitää mahdollisuutta tuleviin vaihtoihin ja suunnittelee tulevia toimia.

Lisätietoa: 

Hankeraportti löytyy Tiekkö- ja Kirikirjastojen verkkokirjastojen sivuilta.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 874
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 040
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 914
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 577
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 577
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
174henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
180henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.