Palvelumuotoilu ja verkostoiminen Kalajoen uuden kaupunginkirjaston kehittämisessä
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kalajoentie 5
85100
Yhteyshenkilön nimi : 
Anita Ohtamaa
Puhelin : 
0444691874
Sähköposti : 
anita.ohtamaa@kalajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke toteuttaa teemaa 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot: Hankkeessa toteutetaan Kalajoen uudessa kirjastossa palvelumuotoilun, verkostoimisen ja käytännön palvelupilottien muodostama kokeilu, joilla pyritään uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin tavoitteena kirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen.

Hankkeessa luodaan Kalajoen kaupunginkirjastolle uusi, osallistava palvelukonsepti palvelumuotoilun keinoin. Uuden kirjasto- ja kulttuuritilakokonaisuuden myötä palvelujen tuotantotapa uudistetaan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa verkostotoiminnaksi. Toimenpidekokonaisuudet ovat uusien palveluiden ja asiakastyön kehittäminen, palveluiden pilotointi, tuotantoverkoston rakentaminen, osaamisen ja verkostojohtamisen kehittäminen. Tuloksena syntyy nykyistä laajempi ja monipuolisempi kirjaston ympärille rakentuva palvelukokonaisuus, joka tuo kirjastopalvelut nykyistä vetovoimaisimpina uusien asiakasryhmien saataville. Verkostomainen toimintatapa turvaa palvelujen jatkuvaa kehittämistä ja varmistaa kuntatalouden niukkenevien resurssien tehokkaan käytön yhdistämällä uudella tavalla julkista palvelutuotantoa, yksityistä palvelutuotantoa ja kolmannen sektorin sekä asiakkaan osallistumista palvelun tuotantoprosessiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1) Seurataan asiakasmäärien kehitystä kohderyhmittäin.
2) Sidosryhmien osallistuminen toiminnan kehittämiseen, lukumäärä.
3) Syntyneet uudet tai uudistetut palvelut määrän seuranta, lukumäärä.

Kuvaus : 

Hankkeessa uudistetaan Kalajoen kaupunginkirjaston palvelukonsepti niin, että lopputuloksena on palvelukokonaisuus, joka on eri asiakasryhmien odottaman palvelukokemuksen mukainen ja tuotettu uudella, nykyistä kustannustehokkaammalla, uutta asiakaskuntaa vahvasti hankkivalla ja palvelujen jatkuvan kehityksen turvaavalla toimijaverkostolla.
Uudet tilat valmistuvat elokuussa 2018 uuden kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Tilojen suunnittelun kannalta oleellista perustietoa on saatu osallistamalla asiakkaita ja henkilöstöä tilasuunnitteluun. Sen sijaan vähemmälle sijalle suunnittelussa on jäänyt tuotantotavan pohdinta, mikä väistämättä on tehtävä kuntien muuttuvassa tilanteessa. Kuntien on suoriuduttava jatkossa niille vuoden 2020 jälkeen asetetuista tehtävistä käytettävissä olevilla niukkenevilla resursseilla. Palvelujen tuotantotapaa on pohdittava perusteellisesti uudelleen hyödyntäen hyviä kotimaisia ja ulkomaisia (esim. Iso-Britannia, Tanska) esimerkkejä julkisten palvelujen uusista tuotantotavoista.
Palvelujen tuottajaverkosto koostuu uudessa konseptissa tällä hankkeella suunniteltavasta ja kokeiltavasta verkostosta. Myös palvelujen käyttäjillä on koko ajan merkittävämpi rooli palvelujen tuottamisessa digisovellutusten käyttäjinä (esim. digitaaliset kirjahyllyt, lainaus/palautus, etäpalvelut, mobiilisovellukset, 3d-tulostuksen hyödyntäjinä, lasten ja nuorten pelimaailma ja virtuaalikokeilu). Alustavat keskustelut mahdollisten yritystoimijoiden kanssa on käyty (elokuvateatteri, kahvila), samoin kolmannen sektorin edustajien kanssa (musiikkiopisto, teatteritoimijat ym.) ja tässä hankkeessa on tarkoituksena määrittää jokaisen verkostotoimijan rooli ja tehtävät palvelukokonaisuudessa ja laatia verkoston toimijasopimukset sekä sopia verkostojohtamisesta.
Hankkeen alussa käynnistetään käytännön pilotteja sellaisista uusista palveluista, joita asiakkaiden ja henkilöstön osallistavassa tilasuunnittelussa nousi uutena esiin, niitä ovat käytännön työpajojen käynnistäminen ja kokeilutoiminta eri asiakasryhmille: Aikuisten pajatoiminta käynnistetään 3D-tulostusmahdollisuudella, josta toimintaa laajennetaan asiakastoiveiden mukaisesti ja verkostojen osaamista hyödyntäen. Lasten ja nuorten kokeilutoiminta aloitetaan virtuaalilaseilla ja -kypärällä ja luodaan nuorille pelitila. Kokeilua varten hankintaan 3d-tulostin, virtuaalilaseja ja -kypäriä, liiketunnistimia ja ohjaimia sekä tietokoneita, ja niihin ao. ohjelmistot mm. kuvien ja videoiden editointiin sekä nuotinnos-ohjelma säveltämiseen tai sovittamiseen. Näillä piloteilla parannetaan kirjaston toiminnallisuutta ja uusilla, vain harvan kotona olevilla laitteilla, ohjelmilla ja palveluilla houkutellaan kirjaston palveluiden pariin uusia käyttäjiä ja herätetään myös sidosryhmien kiinnostusta ja edelleen edistetään kirjaston tehtävää kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen tukijana, yhdenvertaisten (sivistyksellisten ja kulttuuristen) mahdollisuuksien tarjoajana sekä mediakasvattajana. Jatkossa toimintaa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä hankkeessa rakennetun toimijaverkoston kanssa.
Hankkeen avulla etsitään toimivaa mallia palvelukokonaisuuden koordinointiin, verkostojohtamiseen ja verkoston johtamiseen niin, että uudistettu palvelukokonaisuus on enemmän lisäarvoa tuottava, kirjasto ja kulttuuripalveluiden kysyntä kasvaa ja synergiahyödyt näkyvät myös kaupungin taloudessa lisääntyneenä kustannustehokkuutena ja järkevänä resurssien allokointina.
Uuden palvelukonseptin -palvelutuotteet, jatkuvan kehittämisen turvaaminen, verkostomainen tuotantotapa – rakentaminen tehdään palvelumuotoilutyömenetelmällä, jossa lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, asiakastuntemus ja asiakkaan vahva osallisuus palvelun kehittämisessä.
Hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan sitomalla hankkeen toiminta palvelumuotoilu -viitekehykseen ja kehittämismenetelmään. Menetelmän sisältö ohjaa suoraan hankkeen toteutustapaa. Näin keskeiset työvaiheet uuden palvelukonseptin luomisessa ovat:
Käyttäjätiedon hankkiminen asiakasymmärryksen syventämiseksi, millaisia asiakasryhmiä/profiileita löytyy ja millaiset ovat heidän tarpeensa ja toimintatavat, palvelujen kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen.
Strateginen design; päätavoitteet, arvot, palvelustrategian määrittely, tuotantoverkoston toimijoiden sitouttaminen asiakaslähtöiseen palvelujen tuottamis- ja kehittämiskulttuuriin, asiakaslupausten määrittely.
Konseptointi; vaihtoehtoisten palvelukonseptien ja -ideoiden luonti, niiden testaus ja toteuttamismahdollisuuksien arviointi
Palvelukonseptin valinta, yksityiskohtainen suunnittelu ja pilotointi.
Konseptin jatkuvan kehittämisen varmistamisen vaatimien toimenpiteiden täsmennys.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
03/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€53 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 320
Budjetti euroissa yhteensä: 
€66 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi