Palveluympäristön raportointipalvelu kirjastotoimelle 2014
År 2014 OKM-hanke   


Kirjastot.fi
Ansvarsperson : 
Matti Sarmela
E-post : 
matti.sarmela@kirjastot.fi
Projektets målsättning: 

Raportointipalvelu tulee koostumaan kahdesta, internetin kautta käytettävästä päätoiminnosta, joita ovat anonymisoiva tiedostopalvelu ja graafinen nettiraportointi. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Raportointipalvelu tulee koostumaan kahdesta internetin kautta käytettävästä päätoiminnosta, joita ovat anonymisoiva tiedostopalvelu ja graafinen nettiraportointi. 

Projektbeskrivning : 

HelMet- ja Vaski-kirjastoille tehty lainausdatan ja maantiellis-sosioekonomisen datan pohjalta toteutettu kirjastopalveluiden vaikuttavuuden analyysi (ks. esim. http://www.kirjastokaista.fi/jaani_lahtinen_kertoo_lainaustiedoista_kirjastoverkoston_johtamisen_tyokaluna/) on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta kirjastoissa. Tavoitteena on luoda vuoden 2014 aikana Kirjastot.fi-kokonaisuuteen kirjastoille yhteinen palveluympäristön raportointipalvelu.

Kirjastot eri puolilla Suomea toimivat hyvin vaihtelevissa yhdyskuntarakenteissa, joiden tarjoamiin puitteisiin kirjastojen tulisi sopeuttaa tarjontansa. Näistä palveluympäristöistä tarvitaan lisää tietoa. Vaihtelevuudestaan huolimatta kaikilla ympäristöillä on myös yhteneviä piirteitä, joiden avulla voidaan tuottaa automatisoitua tietoa ihmisten tavoista käyttää kirjastojen palveluita. Paikallisista erityispiirteistä huolimatta jokaisen kirjaston on saatava sen palveluita kuluttava väestö asioimaan joko fyysisesti kirjastotiloissa tai virtuaalisesti kirjastojen palvelusivustoilla. Asiointitottumuksien kautta voidaan luoda kuva siitä, miten kirjastot ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja mitä aluetta kunkin kirjaston tulisi ensisijaisesti palvella. Asiointitottumukset paljastuvat kirjastojen lainausjärjestelmien kautta. Sieltä kertyvä tieto voidaan mallintaa alueelliseksi ja sen jälkeen tuottaa aineistosta kirjastojen johtamisen kannalta hyödyllisiä työkaluja automatisoiduiksi www kartta- ja raportointipalveluiksi paikallisen väestön rakenteesta, väestöryhmien tavoittamisesta ja valikoiman soveltumisesta paikallisen väestön kiinnostuksenkohteisiin.

Raportointipalvelu tulee koostumaan kahdesta internetin kautta käytettävästä päätoiminnosta, joita ovat anonymisoiva tiedostopalvelu ja graafinen nettiraportointi. Koska kirjastojen lainaaja-aineistot ovat henkilötietosuojan alaista aineistoa, on tarpeen rakentaa palveluun osio, joka kykenee anonymisoimaan lainaajatiedot tilastoruutuihin. Tietojen anonymisoijan toinen olennainen toiminnallisuus on kyky lukea sisään lainakantojen raaka-data tavallisimmista käytetyistä kirjastojärjestelmistä ja muokata sen rakenne yhtenevään muotoon aineistoksi, joka syötetään tietojen raportointiosioon analysoitavaksi ja visualisoitavaksi. Raportointipalvelin koostuu sovelluspalvelimesta ja paikkatietokannasta, joilla tuotetaan selaimella käytettäviä, graafisia raportteja tiedostopalvelimen tiedostojen perusteella.

Projektet börjar : 
03/03/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
Ryhmät: 
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€62 000

Förverkligad finansiering
Bidrag från samarbetspartners: 
€0