Parempaa palvelua – tehokkaampaa työtä: Lumme-kirjastojen palvelustrategia
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on asiakaslähtöisen, yhteisen palvelukulttuurin luominen Lumme-kirjastoille. Hankkeen jälkeen Lumme-kirjastoissa on yhteinen palveluopas, sujuva, resursseja säästävä ja verkostomainen työtapa. Hanke liittyy teemaan 4, laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutetut koulutustilaisuudet, toteutetut yhteiset teemapäivät, Lumme-kirjastoihin muodostuneet työryhmät ja yhtenäiset käytännöt, toteutetut asiakkaiden osallistamistilaisuudet kunnissa. Lumme-kirjastojen yhteinen palveluopas. 

Kuvaus : 

Jotta kehittämistarpeet voidaan tunnistaa, on ensin tutustuttava kirjastojen nykyisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin ja muodostettava yhteinen ymmärrys tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Lumme-kirjastojen kesken välineenä voivat toimia esim. työpajat yhteisissä teemapäivissä ja kirjastoissa pienryhmissä. Yhteisiä tilaisuuksia vetämään otetaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen alussa muodostetaan kirjastojen edustajista työryhmä suunnittelemaan hankkeen tarkempia toimenpiteitä. Kehittämistarpeiden tunnistamisessa on hyödyllistä kuunnella myös asiakkaiden näkemyksiä. Siinä tukena voivat toimia osallistavat välineet kuten asiakasraadit, työpajat jne. Näiden selvitysten jälkeen otetaan asiantuntija vetämään yhteen henkilöstön ja asiakkaiden tarpeista tulleet kehittämiskohteet ja päätetään kuinka kehittämistoimia lähdetään toteuttamaan käytännössä.

Hankkeessa saadaan koulutusta palvelumuotoilumenetelmiin: tunnistetaan erilaisia asiakasryhmiä (asiakasprofilointi), hahmotetaan asiakkaiden palvelupolkuja ja määritellään kirjastojen palvelulupaus. Hankkeessa julkaistaan kirjastojen käyttöön Lumme-kirjastojen palveluopas.

Perinteisen johtamisen ja esimiestyön rinnalle nousee verkostomaisessa työtavassa myös kirjastojen välisten ryhmien ja verkostojen johtaminen. Kirjastojen välisissä verkostoissa työskentely edellyttää uudenlaisia valmiuksia jakaa asioita ja ideoita. Johtaminen on myös avainasemassa asiakasymmärryksen vahvistamiseen ja asiakaslähtöisen toiminnan tukemiseen (Larjovuori ym. 2012). Henkilökunnalle järjestetään muutos- ja palveluaiheista koulutusta. Lisäksi johtajille, esimiehille ja ryhmien vetäjille järjestetään koulutusta tukemaan verkostomaista johtajuutta. Hankkeeseen palkataan työntekijä koordinoimaan toimintaa kirjastojen kesken, ja hoitamaan hankkeen käytännön järjestelyjä. Hankkeessa muodostetaan kirjastojen välisiä ryhmiä tuottamaan niitä palveluita, joita on järkevää ja kustannustehokasta tuottaa yhteisvoimin.

 

Lähteet: Larjovuori Riitta-Liisa, Nuutinen Sanna, Heikkilä Kirsi, Marja-Liisa Manka 2012. Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi: opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin. Tampere: Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu.

Kurkela Kaisa, Virtanen Petri, Stenvall Jari, Tuumas Sanna 2016.
Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Helsinki: Kuntaliitto.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi