Peliöjuuri - maailmankuvat rikkaiksi roolipelaten
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto / Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3605 (Siltakatu 11)
02070
Kirjaston puhelin : 
0981653776
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.entresse@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

PELIÖJUURI: maailmankuvat rikkaiksi roolipelaten

perustelut:

Espoon keskuksen alueen asujaimisto on Espoon monikulttuurisin ja hyvin lapsiperhevoittoinen, toisaalta alueella on myös palvelutaloja. Tässä hankkeessa alueen asiakkaat voivat kehittää inhimillistä ymmärrystään sekä monilukutaitojaan, jolloin mahdollisuudet myös suvaitsevaisuuden lisääntymiseen sekä kulttuuriseen integroitumiseen voivat parhaassa tapauksessa olla osaltaan ennaltaehkäisemässä syrjäytymiskehitystä.

tavoitteet ja toteutus:

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka luo roolipelin. Pelin keskiössä ovat ryhmädynamiikka ja yhteisönä toimiminen jääkauden asettamissa äärimäisissä haasteissa. Samalla tutustutaan pohjoismaiseen esihistoriaan, luonnonilmiöihin ja muinaisiin elämäntapoihin.

Roolipelatessa opitaan ryhmätyötaitoja, tarinan kerrontaa, kirjallisuutta, luovaa kirjoittamista ja sosiaalisia taitoja. Roolipeli on pelillistettyä kollektiivista tarinankerrontaa, mikä tarkoittaa, että hankkeen aikana osallistujien monilukutaito (sisältäen mediakasvatukselliset taidot) kasvaa. Erilaiset oppijat on hankkeessa otettu huomioon siten, että sekä numeeriset taidot että lukemisen taidot kehittyvät.  Kinesteettisiä oppijoita varten pelikertoja varioidaan siten, että osa pelikerroista on mahdollista toteuttaa draamallisin keinoin.

Roolipelin tarinallistaminen tapahtuu siten, että osallistujat tekevät  pelin kuluessa myös wikiä (esim. purot.net). Sen avulla pelaajat voivat etsiä lisätietoja vastaantulevien ongelmien ratkaisuun muiden internet-hakujen lisäksi, mikäli eivät ryhmänä saa ongelmaa ratkaistua ilman ulkoisia apuvälineitä. Jokainen pelikerta on tarina yhden heimon sukupolvesta, jolloin wikiin  toteutuu tarina näiden heimojen historiasta. Jokainen seuraava pelikerta on seuraavan sukupolven tarina, joka kehittyy heimon historiaan perustuen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat seniori-ikäiset  ja yläasteikäiset. Aluksi peliin osallistuu kaksi ryhmää (viisi henkilöä / ryhmä, koska rooleja peliin luodaan viisi erilaista): nuorten ryhmä ja senioreiden ryhmä. Nämä ryhmät aloittavat pelin erikseen. Pelin edetessä muodostetaan näistä kahdesta ryhmästä sekaryhmiä siten, että pelaajaryhmissä on sekä senioreita että nuoria. Pyrkimyksenä on toteuttaa peli hankkeen aikana monta kertaa siten, että kaikki halukkaat pääsevät peliin mukaan.

Roolipelaamalla monenlaisten ihmisten kanssa erilaisissa rooleissa pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä sekä rikastamaan kohderyhmien maailmankuvia ja heidän monilukutaitojaan.  Lisäksi hanke pyrkii asennemuutoksiin: voi olla, että jollakulla seniori-ikäisellä on mahdollisesti maahanmuuttokriittinen näkökulma, joka saattaa muuttua, kun seniori tutustuu maahanmuuttajataustaisiin nuoriin. Toisaalta taas nuorilla voi olla seniorikriittinen  näkökulma, jolloin hanke mahdollistaa kyseisen asenteen muokkautumisen hankkeen edetessä. Lisäksi pelin sisältö luo mahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten suomalaisten integroinnin edistämisessä pohjoismaiseen kulttuuriperimään.

tavoitteiden seuranta:

Osaamisen kehittymistä ja mahdollista asennemuutosta pyritään havainnoimaan molempien kohderyhmien kohdalla siten, että sekä hankkeen alussa että lopussa senioreille luodaan kyselylomake / kysely, kun taas nuoret haastatellaan henkilökohtaisesti.

muuta:

Hanke on mahdollista monistaa muihin kirjastoihin käyttämällä samaa pelialustaa ja samaa wikiä, jotka hankkeen aikana on jo luotu. 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0