Pelin paikka
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09-3108511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
FI 020 12566
Yhteyshenkilön nimi : 
Heikki Marjomaa
Puhelin : 
0403349667
Sähköposti : 
heikki.marjomaa@hel.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Pelit ja pelaaminen kuuluvat olennaisesti suomalaisten arkeen. Pelaajabarometrin 2011 mukaan 89 % suomalaisista pelaa säännöllisesti ja eniten kasvava pelaajien ryhmä ovat yli 70-vuotiaat. Pelit ovat kuuluneet myös yleisten kirjastojen toimintaan 1990-luvulta alkaen. Pelaamiseen liittyvä asiantuntijuus on keskeinen osa kirjastojen mediakasvatustoimintaa (Sallmén 2009). Pelit voivat toimia kriittisenä tekijänä yhteisöllisyyden ja kansalaistaitojen tukemisessa ja lukutaidon kehittämisessä (OKM, Kirjastot ja media 2012).

Tästä huolimatta peleihin ja pelaamiseen liittyy negatiivisia mielikuvia sekä kirjastossa että yleisessä keskustelussa. Peleihin liittyvät ikärajat tunnetaan huonosti (Tilastokeskus 2007) eikä erilaisia pelimuotoja tunneta yleisesti. Peleihin liittyvään tiedontarpeeseen vastaaminen ja pelilukutaidon parantaminen kuuluvat kirjaston toiminta-alueeseen. Monet, varsinkin nuoret ikäryhmät hakeutuvat kirjastoon pelaamaan ja kirjastoon kohdistuu siten pelaamiseen ja peleihin liittyviä odotuksia asiantuntijuudesta.

Peliala on tällä hetkellä nopeimmin kasvava viihdeteollisuuden ala maailmassa. Suomessa alalla on työvoimapula, jota on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi Tekesin tukiohjelmien avulla. Pelilukutaidon parantaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä ovat keskeisiä välineitä alan kasvun takaamiseksi Suomessa.

Hankkeen tavoitteet

 • Peleihin liittyvien ennakkoluulojen ja asenteiden muuttaminen tarjoamalla tietoa ja asiantuntemusta
 • Kirjaston imagon parantaminen pelillisten ratkaisujen avulla
 • Kansalaisten osallistaminen ja vuorovaikutteinen toimintatapa, erityisesti eri-ikäisten kohtaaminen
 • Kirjaston käytön lisääminen ja saavutettavuuden parantaminen
 • Pelilukutaidon parantaminen
 • Sisältö- ja kulttuuriymmärryksen vahvistaminen

Toteutus

1)      Henkilöstön asiantuntijuuden vahvistaminen

Kirjaston henkilöstön asiantuntijuuden vahvistaminen on kriittistä hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Asiantuntijuutta vahvistetaan kartoittamalla henkilökunnan pelilukutaito kyselytutkimuksen avulla ja järjestämällä vertaileva tutkimus hankkeen lopuksi, tuottamalla kirjallista tietoa pelien kehityksestä ja osa-alueista henkilökunnan käyttöön, järjestämällä tutustumistilaisuuksia pelaajien ja henkilöstön välillä sekä vahvistamalla kirjaston peliosaajien verkostoa.

2)      Kirjastopeli

Kirjastopeli on kirjastotilassa pelattava ja toteutettava peli, joka tuo esille uusia tapoja käyttää kirjastoa asiakaslähtöisellä tavalla. Peli toteutetaan aiemmin toteutettujen, kansainvälisten peliprojektien pohjalta ja siten, että tulosta on mahdollista hyödyntää laajasti eri kirjastoissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi peli voi perustua tunnettuun lautapeliin, jota pelataan kirjastotilassa tai vierailemalla eri kirjastoissa.

3)      Tapahtumatoiminta

Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa. Pelialan tapahtumissa toteutetaan peleihin erikoistunut pop-up-kirjasto. Tee oma peli –teema toteutetaan työpajatoimintana, joissa voidaan hyödyntää valmiita ratkaisuja kuten Kodu-pelialustaa (http://www.kodugamelab.com/). Muissa tapahtumissa hyödynnetään erityisesti sosiaalisia, yhteistoimintaa edellyttäviä pelejä tai yhteisön toimintaa mallintavia roolipelejä, kuten Gaia – kansojen kokous.

Tapahtumatoiminnan järjestämisessä huomioidaan myös eri sukupolviin kuuluvat kohderyhmät lapsista ja nuorista senioreihin ja näiden ikäryhmien yhteistoiminta. Toiseksi huomioidaan pelien monimuotoisuus ja pelaajien yksilölliset tarpeet.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kumppanit

Hankkeen toteuttaja on Helsingin kaupunginkirjasto. Yhteistyö kumppaneiden kanssa keskittyi tapahtumatoimintaan, uusiin palvelukokeiluihin kuten Pelitalon etäpiste kirjastossa sekä pelitiedon jakamiseen.

 • Helsingin kaupungin nuorisotoimi: Nuorten toimintakeskus Happi / Pelitalo
 • Inno-hanke (Helsingin nuorisoasiankeskuksen määräaikainen hanke, jonka tavoitteena on edistää peliosaamista ja joka tarjoaa koulutusta kasvattajille ja muille toimijoille)
 • Gamebrarians Suomi
 • Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 • Pelikasvatusseura
 • Pelitaito.fi
 • Suomen elektronisen urheilun liitto
 • GameJam
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Heikki Marjomaa Pelin paikka -hankkeesta osallistui aktiivisesti Pelikasvattajan käsikirjan toteuttamiseen. Käsikirjan tavoitteena on auttaa sekä kasvatus- ja kirjastoalan ammattilaisia että vanhempia pelikasvattajina ja välittää asiantuntevaa tietoa pelaamisesta. Käsikirja on ladattavissa verkosta http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf. 

HelMet-kirjaston verkkosivulle laadittiin kokoava sivu kirjastojen pelitarjonnasta: http://www.helmet.fi/pelit. Aiemmin peleihin liittyvää tapahtuma- ja kokoelmatarjontaa ei oltu tarkasteltu kokonaisuutena.

Pelin paikka -hankkeen loppuraportti sisältää tarkempaa tietoa hankkeen aikana toteutetusta kyselystä, jonka avulla selvitettiin peleihin liittyviä palveluita ja työtapoja Helsingin kaupunginkirjastossa. Hankkeen alussa selvitettiin myös, millaisia pelaajia kirjastolaiset ovat. Loppuraportti on saatavilla http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pelinpaikka_loppurap....

Keväällä 2014 toteutettiin Lautapeliverstas-tapahtuma Helsingin Kaupunkiverstaalla, jossa suunniteltiin lautapeli yhdessä kirjaston asiakkaiden kanssa. Tapahtumasta laadittiin esittelyvideo yhdessä Kirjastokaistan kanssa: http://www.kirjastokaista.fi/tag/pelin-paikka/.

Pelin paikka -facebooksivut ovat käytössä myös hankkeen jälkeen. Sivuille kerätään tietoa ja vinkkejä pelaamisesta ja kirjaston roolista pelaamisen tukijana. https://www.facebook.com/pelinpaikka

Tietoraketti on pelillinen työkalu tiedonhaun opetukseen kirjastoissa ja käytettävissä http://www.kirkou.fi/materiaalit/mediataidot/tietoraketti/.

Pelin paikka -hankkeen tapahtumat saivat hyvin julkisuutta hankkeen aikana. Hankkeeseen liittyviä artikkeleita julkaistiin mm. Helsingin Sanomissa ja MPC-lehdessä. Esimerkkejä lehtiartikkeleista:

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pelin paikka -hanke saavutti asetetut tavoitteet kiitettävästi. Projektin aikana järjestettiin tapahtumatoimintaa, koulutuksia ja tutkimustoimintaa, kuten pelitoimintaan liittyvä kysely Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteille. Projektissa toteutettiin myös viestintää (erityisesti sosiaalisessa mediassa), yhteistyötä muiden toimijoiden kuten Helsingin nuorisoasiankeskuksen Pelitalon ja asiakkaiden kanssa sekä tuotettiin uusia kokeiluja ja palveluita.

Tapahtumatoiminta

Projektissa järjestettiin erilaisia tapahtumia asiakkaille sekä kirjaston tiloissa että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Projekti järjesti tapahtumia 12 kpl, joihin osallistui yhteensä noin 800 henkilöä. Projektitiimi osallistui lisäksi 21:een kirjastojen tai muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, joihin osallistui yhteensä noin 8900 henkilöä.

Tapahtumien avulla luotiin asiakkaille ja kirjaston henkilökunnalle mahdollisuuksia kokeilla pelejä ja tutustua kirjaston pelitarjontaan sekä vahvistettiin yhteistyötä muiden peliasiantuntijoiden kanssa. Erityisen hyvin onnistuivat syksyn 2013 pelitapahtumat, joissa oli mahdollista testata Oculus Rift –virtuaalilaseja. Osallistujilta saatu palaute tapahtumista oli positiivista, erityisesti Pasilan pelikulma -tapahtumasarjasta syksyllä 2013 ja Lautapeliverstas-tapahtumasta maaliskuussa 2014, jossa suunniteltiin lautapeli yhdessä kirjaston asiakkaiden kanssa.

Koulutukset

Projektin aikana järjestettiin koulutusta kirjaston henkilöstölle ja esimiehille. Koulutuksen sisällöt suunniteltiin sopiviksi erityisesti niille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta peleistä ja pelaamisesta kirjastopalveluna tai muuten. Koulutuksessa käytiin läpi pelejä ja pelaamista kirjastonäkökulmasta perusasioista lähtien ja tuotiin esille, että pelaamiseen liittyy erilaisia asiakasryhmiä. Pelaaminen on laaja ilmiö, joka koskettaa myös sellaisia asiakasryhmiä, jotka eivät itse pelaa.

Syksyllä 2013 järjestettiin yksi erillinen koulutus, johon osallistui 6 henkilöä. Muut koulutukset järjestettiin henkilöstöfoorumien yhteydessä keväällä 2014. Lisäksi koulutettiin esimiesten strategiapäivässä 11.12.2013 ja kirjastojen tapahtumissa. Koulutuksiin osallistui arviolta 30 % kirjaston henkilökunnasta.

Yhteisöllinen lautapeli

Pelin paikka järjesti maaliskuussa 2014 ensimmäisen kirjastolähtöisen lautapelisuunnittelutapahtuman, joka kesti 25 tuntia. Tapahtuman taustalla oli yhteistyö kansainvälisen GameJam-toiminnan kanssa. Tapahtumaan osallistui 23 osallistujaa ja useita kirjastolaisia. Lautapeli suunniteltiin kolmessa ryhmässä: visuaalinen toteutus, pelattavuus ja pelikonsepti. Tuloksena syntyi ”Suuri avaruuspako” –lautapeli, jota työstettiin yhdessä osallistujien kanssa ja painatettiin keväällä 2015. Peliä voi pelata jatkossa kirjastoissa ympäri Suomen.

Kyselyt ja pelaamiseen liittyvät käytännöt kirjastoissa

Helsingin kaupunginkirjaston työntekijöille toteutettiin kesällä 2013 kysely pelaamiseen liittyvistä kokemuksista ja osaamisesta. Kyselyyn vastasi 138 kirjaston henkilökunnan jäsentä. Talven 2013-2014 aikana toteutettiin peliaineistoihin ja pelitoimintaan liittyvä kysely, johon osallistuivat kaikki Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteet. Molemmat kyselyt tuottivat uutta tietoa kirjastojen pelitoiminnasta ja pelikokoelmaan liittyvistä käytännöistä, joiden perusteella on mahdollista kehittää toimintaa suunnitellusti jatkossa.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että kirjaston pelitarjontaa ja kokoelman kattavuutta heikensi erillisen hankintabudjetin puuttuminen monista toimipisteistä ja tietyn aineistotyypin rajaaminen pois valikoimasta. Pelien saatavuutta heikensi peliaineiston sijainti tiskin tai muun esteen takana ja tiedotuksen vähäisyys tai yksipuolisuus. Pelikokoelman laadukkuutta edisti kirjastolaisten vastuullinen suhtautuminen peliaineiston valintaan ja asiakkaiden hankintaehdotukset, jotka otettiin aktiivisesti huomioon. Pelien saatavuutta edisti kattava luettelointi, hankintalistojen monipuolisuus ja aineiston selkeä sijoittelu kirjastotilaan.

Pääsääntöisesti vastaajat suhtautuivat peliaineistoihin ja pelaamiseen kirjastossa positiivisesti tai neutraalisti. Monissa kirjastoissa oli myös aktiivisesti pyritty kehittämään pelitapahtumia, pelikokoelmaa tai pelaamiseen liittyvää henkilöstön osaamista. Osittain peleihin suhtauduttiin samoin kuin sarjakuviin muutama vuosikymmen sitten. Peliaineisto oli usein sijoitettu lastenosastolle, joskus silloinkin, jos aineistoon kuului selkeästi aikuisille suunnattuja pelejä. Tarkemmin tuloksista hankkeen loppuraportista http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pelinpaikka_loppurap....

Lainaa pelikassi

Lainattavat pelikassit toteutettiin keväällä 2014 ja ne tulevat kaikkien Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteiden käyttöön vuoden 2014 aikana. Pelikassin tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä kirjastojen lautapeliaineistoille.

Pelitalon etäpisteet

Pelitalon etäpisteet avattiin keväällä 2014 Kontulan ja Lauttasaaren kirjastoihin. Kummassakin etäpisteessä oli viisi pelikonetta. Lauttasaaren etäpiste on siirretty Pasilan kirjastoon, jossa toiminta jatkuu hankkeen jälkeen yhteistyössä Pelitalon kanssa.

Lautapelien valinnan työvälineet

Lautapelien valintaan laadittiin yhteistyössä hankintayksikön kanssa uusi käytäntö. Jatkossa lautapelilistoja tarjotaan neljä kertaa vuodessa, mikä helpottaa valintojen ennustamista ja budjetointia.

Tietoraketti – pelillinen opetussuunnitelma

Tietoraketti on pelillinen opetussuunnitelma, joka on suunnattu 7-luokkalaisten tai vanhempien tiedonhaun opetukseen. Tietoraketti on julkaistu Kirkou-alustalla http://www.kirkou.fi/materiaalit/mediataidot/tietoraketti/ ja vapaasti käytettävissä myös muissa kirjastoissa. Tietorakettia ylläpitää ja jatkokehittää Helsingin kaupunginkirjaston johtava pedagoginen informaatikko.

Jatkotoimenpiteet: 

Heikki Marjomaa jatkaa Helsingin kaupunginkirjaston pelipalveluiden koordinaattorina hankkeen jälkeen ja osallistuu valtakunnallisten peleihin liittyvien mediakasvatussisältöjen tuottamiseen, jolloin hankkeen tulokset voidaan jalkauttaa myös muihin kirjastoihin Suomessa. Tehtävänkuva on uusi ja perustuu hankkeen tuloksiin. Pelitoiminnan kehittämisessä keskeistä ovat asiantuntijuuden lisääminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä asiakaslähtöisyys myös hankkeen jälkeen.

Valtaosa hankkeen toiminnoista päättyi keväällä 2014, jonka jälkeen jatkettiin yhteisöllisesti suunnitellun kirjastopelin toteutusta. Suuri avaruuspako -lautapeli valmistui keväällä 2015 ja jaetaan korvauksetta muiden kirjastojen käyttöön Suomessa. Peli ei tule kaupalliseen myyntiin ja sitä voi pelata tai lainata vain kirjastosta. Myös Helsingin kaupunginkirjaston lautapelikokoelman laatuun ja määrään on kiinnitetty erityistä huomiota jo hankkeen aikana ja kehitystyö jatkuu hankkeen jälkeen. Lautapelikokoelma on saanut melko paljon mediahuomiota syksyllä 2014. Tulevaisuudessa kehitystyötä toteutetaan myös digitaalisten pelien kokoelman osalta.

Seudullinen peliryhmä uudistuu syksyllä 2014 ja kattaa jatkossa hankintojen lisäksi myös pelikasvatuksen ja erilaiset pelaamisen muodot sekä pelit palveluna. Ryhmään kuuluvat HelMet-kirjastojen edustajat. Kirjasto osallistuu jatkossa aktiivisesti pelialan keskeisiin tapahtumiin kuten Assemblyille ja Ropeconiin. 

Lisätietoa: 

Katso tarkemmin hankkeen tuloksista loppuraportista http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pelinpaikka_loppurap....

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€55 230
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 670
Budjetti euroissa yhteensä: 
€78 900
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€70 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
160henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
800henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000