Pienten kirjasto!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
©ninasipola
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
0408318006
Kirjaston sähköposti : 
salla@kirjasto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 5596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Hankkeen tavoite: 

Pienten kirjasto -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta, lisätä kirjastonkäyttöä ja edistää lukemisharrastusta alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Hankkeen tavoitteena on tukea myös uuden esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutetut perheillat ja kirjastoseikkailut sekä lastentöiden näyttelyt kirjastolla. Laadittu varhaiskasvatuksen ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma. Vinkkauslistat ja tapahtumat kirjallisuudesta liittyen lasten herkkyyskausiin ja kehitysvaiheisiin. Pientenkirjastohyllyjen toteuttaminen neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan.

Kuvaus : 

Sallan kunnan sivistyspalveluissa toteutetaan Paikallinen vahva koulutuksen järjestäjä-mallia. Siinä kaikki sivistyspalvelut ovat tiiviissä yhteistyössä hallinnollisesti, taloudellisesti ja pedagogisesti. Nämä palvelut ovat vahaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, perusopetus-, lukio-, kirjasto- kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntapalvelut. Sallan kunnankirjasto on toteuttanut mallin mukaista toimintaa erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön puolella. Tämän hankkeen myötä toimintaa laajennetaan varhaiskasvatuksen puolelle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Monissa tutkimuksissa on todettu että varhainen lukemisharrastus, lapselle ääneen lukeminen ja kotoa opittu kirjallisuuden lukemisen malli edistää lapsen kehitystä ja oppimista myös myöhemmällä iällä. Samoin tutkimuksissa on todettu lukemisharrastuksen hiipuneen, eikä lorujen, riimittelyn ja lukemisen merkitystä lapsen kehitykselle tunnisteta tai sitä ei arvosteta.

Pienten kirjasto -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta, lisätä kirjastonkäyttöä ja edistää lukemisharrastusta alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Tämä saavutetaan suunnitelmallisella yhteistyöllä varhaiskasvatuksen kanssa perheitä osallistaen. Hankkeen tavoitteena on tukea myös uuden esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Hankkeessa toteutetaan mm. seuraavia asioita (alustava suunnitelma varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa):

-          vanhempi- ja lapsi vanhempainiltoja, jossa lapsi saa toimii yhdessä vanhempiensa kanssa: Kirjastonkäytön esittelyä sekä lastenkirjojen esittely- ja vinkkausilta lasten vanhemmille ja päivähoidon henkilöstölle

-           saduttaminen, ja tuotosten esille laittaminen kirjastoon näyttelyksi. Satuihin liitetään kuvat, ja tehdään mahdollisesti omia kirjoja

-          kirjastoseikkailut joissa kirjastotilaa tehdään tutuksi uutena oppimisympäristönä

-          minikinoesitykset

-          asiantuntijaluennot (puheterapeutti) lukemisen merkityksestä sekä tietoa vanhemmille ääneen lukemisen merkityksestä

-          Lukemiskasvatusta perheille vinkaten kirjallisuutta eri kehitysvaiheisiin ja herkkyyskausiin liittyen

-          Toteutetaan ”Pientenkirjastohyllyt” eli neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan eli kirjojen ja lehtien kokoelma, joka tukee vanhempia kasvatustyössä ja tarjoaa hyvää lastenkirjallisuutta. Aineistohankinta on kirjaston kulu. Piententenkirjastohyllyt toteutetaan ulkomailta tutulla freelittlelibrary periaatteella, eli rakennetaan houkutteleva, satukirjamainen minikirjahylly/kirjasto. Pientenkirjastohyllyn suunnittelutyö kirjastohenkilökunta, toteutus ostopalveluna.

Käytännön toimenpiteinä:

1.       Laaditaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma

2.       Aloitetaan suunnitelman toteuttaminen vuosikellottamalla sovitut asiat

3.       Aloitetaan perheillat ja asiantuntijaluennot

4.       ”Pientenkirjasohyllyn” organisointi ja toteuttaminen neuvolan ja terveyskeskuksen odotusaulaan

5.       Toiminnan arviointi ja raportointi

6.       Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

 

Toteutusaikataulu

Maaliskuu 2017: ”Pientenkirjastohyllyjen” toteutus neuvolan ja terveyskeskuksen tiloihin

Huhti - toukokuussa 2017: Kirjaston varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelman laatiminen

Elo – joulukuu 2017: Suunnitelman mukainen toiminta

Joulukuu 2017: Hankeraportointi

Yhteistyökumppanit

Sallan kunnan varhaiskasvatuksen henkilökunta ja neuvolan henkilökunta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sallan kunnan varhaiskasvatuspalvelut sekä neuvolapalvelut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankesuunnitelman mukaisesti Pienten kirjasto! –hankkeessa on toteutettu seuraavat asiat:

Vanhemmille ja alle kouluikäisille suunnattu ilta, jonka teemana oli lukemisen merkitys varhaiskasvatuksessa. Vierailevana asiantuntijana illassa oli puheterapeutti. Osallistuja-aktiivisuus oli vaatimaton. Päätimmekin, että vastaavien tilaisuuksien järjestäminen on hyvä kytkeä varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan osallistujamäärän kasvattamiseksi.

Suomi100 teemaan liittyen toteutettiin esikoululaisten kanssa Suomitaide100 näyttely jossa lapset saivat piirtää kuuluisien suomalaisten taitelijoiden teoksista omat versiot. Näyttely oli esillä kirjastossa joulukuun ajan. Samaiseen teemaan liittyen järjestettiin yhteistyössä esikouluopettajien kanssa esikoululaisille, heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen Kirjaston Etkot pääkirjastolla. Ohjelmassa oli maljojen nosto Sata vuotiaalle Suomelle, lasten musiikkiesitys, vahvuusmitaleiden jako, oppimistehtäviä kirjastossa sekä juhlaruokailu (aikuisille kakkukahvitarjoilu).

Keväällä toteutettiin kirjastoseikkailu esikoululaisten kirjastopäivänä, jossa oli erilaisia toimintapisteitä toteutettuna kirjastoon. Nämä toimintapisteet olivat sadutus ja sadusta piirtäminen, tutustuminen eri kansallisuuksien perinnetansseihin Wii-pelien kautta yhteisöllisesti ja kirjastoon oppimisympäristönä tutustuminen QR-koodien kautta. Esikoululaisten ruokailu järjestettiin läheisen kunnanviraston ruokalassa ja välitunneilla piirrettiin asfalttiliiduilla kirjaston pihakivetyksiin. Päivä oli suosittu ja toimiva ratkaisu, kiirettä takaisin omaan oppimisympäristöön ei ollut vaan sai ihan rauhassa viettää esikoulupäivää kirjastossa. Kokemuksesta vahvistuneena päätettiin toteuttaa myös syksyllä vastaava esikoululaisten kirjastopäivä.

Minikinoesityksiä toteutettiin muutamia, suunnaten ne loma-ajoille ja elokuvat olivat kaikille sallittuja. Osallistujat olivat lähinnä alakouluikäisiä.

Lukemiskasvatusta perheille toteutettiin neuvolan ja puheterapeutin kanssa yhteistyössä järjestämällä neuvolan odotusaulaan kirjaston hylly, jonka aineiston vaihdosta huolehtivat kirjastovirkailijat noin kerran kuukaudessa. Neuvolatyöntekijän ja puheterapeutin on helppo vinkata perheille lähellä olevia kirjoja eri kehitysvaiheisiin ja herkkyyskausiin liittyen. Littele free library-periaatteella toimivat kirjahyllyt/-kaapit eivät toteutuneet tässä hankkeessa. Päätettiin, että on helpompi ylläpitää korkealaatuista ja houkuttelevaa kirjahyllyä kirjaston aineistolla kuin vapaaehtoisaineistolla. Myöhemmin totutettavaksi jäi älylainaushylly tai taskukirjasto-sovelluksen kautta toteutettava lainauspiste.

Hankkeen aikana laadittiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma jota toteutettiin kuluneen syksyn aikana, ja joka on yhteistyön pohjana tulevina toimintavuosina.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Varhaiskasvatuksen ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma.

Kirjastossa järjestetty Eskareiden kirjastopäivä ja  Kirjaston Etkot eskareille sai medianäkyvyyttä paikallislehdessä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa on luotu suunnitelma varhaiskasvatuksen ja kirjaston väliselle yhteistyölle. Koska suunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja kirjaston kanssa, ovat siihen myös molemmat osapuolet sitoutuneet ja halukkaita sen toteuttamiseen. Laaditun suunnitelman pohjalta yhteistyöhön tarttuminen on helpompaa riippumatta ketkä työntekijät toteuttavat varhaiskasvatusta ja ketkä kirjastoammatillista työtä. Suunnitelman laatimisen aikana, ja toetutettujen kirjastovierailijen aikana työntekijät kirjastossa ja varhaiskasvatuksessa ovat tulleet toisilleen tutuiksi. Puheterapeutin kanssa tehty yhteistyö vahvisti kirjastotyöntekijöiden ammatillista osaamista lukemisen merkityksestä alle kouluikäiselle lapselle. 

Hankkeen loppuvaiheilla päätettiin hankkia kirjastolle iso kosketusnäytöllinen oppimiskaluste, joka sisältää 10 erilaista oppimisovellusta lukemiseen, kirjoittamiseen ja lukujen opetteluun. Hankinnan tavoitteena oli saada kirjastoon jotakin houkuttelevaa, joka vetäisi vanhempia pienten lasten kanssa kirjastoon. Samat oppimissovellukset ovat käytettävissä myös varhaiskasvatuksen tablet-laitteissa ja ovat sitä kautta lapsille tuttuja. Kirjastossa he voivat esitellä osaamistaan vanhemmilleen oppimiskalusteen kautta.

Jatkotoimenpiteet: 

Varhaiskasvatuksen ja kirjaston välistä yhteistyösuunnitelmaa toteutetaan tulevana keväänä, pienten kirjastohyllyn ylläpitoa neuvolan odotusaulassa jatketaan, yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa järjestetään teemailta lukemisen merkityksestä alle kouluikäisille. 

Lisätietoa: 

Hankepäätöksessä on saatu avustusta palvelujen ostoon 500,00 euroa. Tämä sisältyy kohtaan aineet, tarvikkeet tavarat, sillä kirjastolle hankittu Lola Panda -oppimisalusta sisälsi sovellukset lukemisen, kirjainten ja matematiikan opiskeluun. Sovellus peleineen on käytettävissä myös varhaiskasvatuksen tablet-laitteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 731
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 731
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
55henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön avustuskirjeen teema 3:n mukainen.