Pirkanmaalainen kirjallisuustieto valtakunnalliseen käyttöön
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirjo Järvinen
Puhelin : 
040 8007829
Sähköposti : 
pirjo.jarvinen@tampere.fi
Kuvaus : 

Kirjastojen selkeimpiä rooleja verkkomaailmassa on kirjallisuuden ja kirjailijoiden esilläpito. Verkossa tämäntyyppiset tehtävät on syytä hoitaa yhdessä, mikä onkin tämänhetkinen selvä suuntaus: Kirjasampo, Sivupiiri, mutta myös esim. Wikipedian kirjailijatietojen täydentäminen. Parhaat tiedot ovat toisaalta paikallisissa ja alueellisissa tietovarannoissa, mikä tilanne kertoo verkkoa edeltäneen ajan mahdollisuuksista ja työtavoista. Paikallisten ja alueellisten tietojen siirtäminen yhteisiin tietovarantoihin on varsinkin maakuntakirjastoille yhteinen haaste.

Pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -sivusto on tehty Tampereen kaupunginkirjaston verkkosivuille vuonna 2003-2004. Sivusto on tehty html-kielellä ja sen fyysinen muoto alkaa olla vanhentunut.

Sivustolla on kolme erillistä kokonaisuutta:

Ratkaistavia kysymyksiä 

Näiden tietojen liittäminen valtakunnallisiin kokonaisuuksiin edellyttää useiden kysymysten ratkaisemista:

  • Mitä em. osuuksista siirretään, missä muodossa ja minne. Esimerkiksi Pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta –luettelon tiedoista (500 kirjailijaa, sekä kirjailijan tiedot että teostiedot) olisi tarkistettava, että ne on tallennettu myös Kirjasampoon.
  • Kirjasammosta kokonaan puuttuvat tiedot tulisi viedä sinne sekä tarkentaa ja täydentää siellä jo olevia tietoja (selvittää syntymäaikoja, koulutuksia yms.)
  • Käännöstietojen kiinnittäminen kirjailijatietoon on suuri työ, ks. esim. sivulta http://www.tampere.fi/kirjasto/pirkanmaankirjailijat/pkkaann.htm kuinka paljon  yksityiskohtaisia käännöstietoja on. Tämän suhde FILIn käännöstietokantaan pitäisi selkiyttää. Pirkanmaan tietokannassa on mukana myös osakohteita, jotka FILIltä puuttuvat.
  • On myös selvitettävä paikallisten kirjallisuuspalkinto- ja palkittujen tekijöiden tietojen saatavuus ja oikeellisuus Kirjasammossa sekä mietittävä mahdollisesti ao. palkinnoista artikkeleiden laatiminen PIKI-verkkokirjaston Ehdokkaita ja palkittuja –sivulle. Kirjasammon tiedot ovat tällä hetkellä suppeammat kuin PIKIn tiedot.

Perusteluja muutostöille

  • Kansallisiin palveluihin tietojen vienti hyödyntää koko valtakuntaa – erillisten ja päällekkäisten sivustojen ylläpito ei ole järkevää
  • Voidaan siirtyä ajanmukaiseen tekniikkaan ja sisällöt saadaan valtakunnallisille palvelimille
  • Luodaan malli yhteistyö- ja vastuukuvioille tällaisissa siirto- ja muutostöissä sekä työstetään sitä, miten sisällöt kannattaa jakaa paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten tietokantojen kesken. Verkkoaineistot voidaan tuoda paikallisiin/alueellisiin verkkokirjastoihin valtakunnallisista palveluista teknisin ratkaisuin.
  • Sisällöntuotanto ja avaaminen erilaisiin palveluihin kuten tässä SAHA-annotaatioalustan avulla on tärkeää, koska pyrkimyksenä on jatkossa tuoda mm. PIKI-verkkokirjastoon muissa palveluissa olevia sisällöllisiä tietoja (Kirjasampo, Sivupiiri jne). Kirjastot.fi – palvelu on luvannut avata palveluidensa rajapinnat, jotta muutkin kirjastot/palvelut voivat niitä hyödyntää.

 Resurssit

8 htkk kirjastonhoitajan työtä 26 000€

2 htkk teknisen osaajan työtä tai vastaavat ostopalvelut  7 000€

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjasampo, Sivupiiri

Aiemmat hankkeet: 

Turun ja Vaasan kirjastojen tietoja on viety KirjaSampoon.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke liittyy jo aiemmin toteutettuun hankkeeseen, jossa siirrettiin pirkanmaalaisia nykykirjailijoita -matrikkeli osaksi valtakunnallista Kirjasampo-palvelua (http://www.kirjasampo.fi/).

 Uudessa hankkeessa siirrettiin Pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -sivuston osat pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -luettelo (http://www.tampere.fi/kirjasto/pirkanmaankirjailijat/kauno_a.htm), pirkanmaalaisten kirjailijoiden käännöksiä (http://www.tampere.fi/kirjasto/pirkanmaankirjailijat/pkkaann.htm) ja kirjallisuuspalkinnot (http://www.tampere.fi/kirjasto/pirkanmaankirjailijat/palkinnot.htm)

Samalla päivitettiin jokin verran jo Kirjasammossa olevia tietoja, mm. lisättiin henkilöiden syntymäaikoja, taustatietoja ja kirjallisuuslähteitä. 

Kirjasammon ylläpito seuraa sivuston kävijämääriä ja toimittaa palveluun sisältöjä, jotka osaltaan nostavat esiin myös pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -luettelossa on noin 500 kirjailijaa. Luettelossa on tekijöistä ja teoksista vain minimitiedot. Kirjasampoon vietäessä näitä tietoja oli tarpeen laajentaa, sillä Sammon Saha-annotaatioalustassa bibliografisille tiedoille on kentät (mm. kustantajatiedot, sivumäärä, eri painokset, osakohteet ja tekijäkumppanit). Osa tekijöistä ja teoksista oli jo päätynyt Kirjasampoon muuta kautta. Oma haasteensa olivat ne tuoreet pirkanmaalaiset kirjailijat, joita pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -luettelo ei sisällä. Työtä tehtiin vertaamalla Pirkanmaa-kokoelman hankintoja Kirjasammossa jo olevaan aineistoon. Tuloksena lisättiin joitakin lähinnä omakustanteita julkaisseita kirjailijoita Kirjasampoon. Kirjailijoiden biografisten tietojen lisäämisessä käytettiin painettuja lähteitä (vanhemman kirjallisuuden yhteydessä lähinnä Suomen kirjailijat -teossarjaa) sekä nettitiedonlähteitä, mm. kustantajien kirjailijaesittelyjä. Myös tekijä- ja teostietoihin liittyviä internetlinkkejä vietiin Kirjasampoon, samoin lähdeteosten ja –artikkelien luetteloja. 

Isoin muutos oli pirkanmaalaisten kirjailijoiden käännöksiä -sivujen kohdalla. Aiemmat käännössivut sisälsivät tietoja käännetyistä osakohteista, mutta toisaalta tiedot kääntäjistä ja teosten tarkat bibliografiset tiedot puuttuivat. Hankkeessa käännöstiedot liitettiin kulloisenkin kirjailijan yhteyteen - esitystapa on aikaisempaa havainnollisempi. Tietomäärä lisääntyi huomattavasti, kun projektin aikana Kirjasampoon vietiin osakohdekäännösten lisäksi kääntäjiä ja kääntäjiin liittyviä biografisia tietoja. Työssä oli apuna Filin käännöstietokanta ja kirjastotietokantoja Suomen ulkopuolella. 

Pirkanmaalaisten kirjallisuuspalkintojen siirtämisessä Kirjasammon esitystapa ei ole ihanteellinen. Kirjailijat ja ja teokset on kytketty tiettyyn palkintoon, mutta Kirjasammossa ei saa esim. yksiselitteistä listaa eri vuosina palkituista kirjailijoista. Siksi PIKI verkkokirjastoon tehtiin pirkanmaalaisista kirjallisuuspalkinnoista artikkelit, joissa palkitut esitetään luettelona. Samoin artikkeleissa esitetään palkintojen yleiset myöntämisperusteet. 

Kaikkiaan Kirjasampoon vietiin projektin aikana yli 2 0000 referenssiä.

Jatkotoimenpiteet: 

Vanhat pirkanmaalaista kaunokirjallisuutta -sivut otetaan lähitulevaisuudessa pois käytöstä ja pirkanmaalaista kirjallisuustietoa etsivät ohjataan Kirjasampoon. Pirkanmaalaisia kirjallisuuspalkintoja käsittelevät artikkelit pidetään ajantasaisina PIKI-verkkokirjastossa. 

Hankkeen aikana Sahan paikannimiontologia ei toiminut. Henkilö- ja teostietoihin liittyviä alue- ja paikkatietoja ei siis pystytty tallentamaan. Tarkoitus on lisätä nämä paikkatiedot myöhemmin. Täydennettävä olisi myös tekijöiden ja teosten kuvia – projektin aikana Kirjasampoon vietiin vain tekstimuotoista tietoa. Henkilötiedot vaativat myös jatkuvaa päivittämistä. 

Kirjasampo saa tällä hetkellä BTJ:ltä suoraan kirjailijoiden ja teosten perustiedot. Tarkemmat kirjailijatiedot jäänevät suurelta osin kirjastojen vastuulle, samoin muut kuin BTJ-teokset – ja sen tarkistaminen, mitä Kirjasammosta löytyy. Toivottavasti resurssit riittävät pirkanmaalaisia kirjailijoita taustoittaviin artikkeleihin ja ajantasaisiin haastatteluihin. Kirjasammon rajapintoja suunnitellaan avattavaksi, ja tällöin PIKI-verkkokirjastossa voidaan hyödyntää monipuolisesti Kirjasammon sisältöjä – sisältötyö koituu kaikkien yhteiseksi eduksi.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 543
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 543
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi