PIRRe pelastaa pulasta - Imatran seudun kirjastojen yhteinen digiohjaaja
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Verkkopalvelut tutuksi, vanhustenviikon tapahtuma Imatran pääkirjasto, 5.10.16
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
0206176612
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Hankkeen tavoite: 

PIRRe on Parikkalan, Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kirjastojen yhteinen e-aineistojen, verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin opas ja kouluttaja. PIRRe päivystää Imatran seudun kirjastoissa, rohkaisee ja kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa ja asiakkaita sekä markkinoi kirjastojen yhteisiä e-aineistoja. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat ikääntyvät asiakkaat.

Hankkeen tavoitteena on erityisesti:
- auttaa ja rohkaista kirjastojen henkilökuntaa asiakkaiden opastuksessa
- parantaa ikääntyvän väestön ja muiden työelämän ulkopuolella olevien tietoyhteiskuntataitoja
- parantaa sähköisten palvelujen saavutettavuutta
- tehdä kirjaston sähköisiä aineistoja tutuiksi

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumista mitataan:
- osallistujien määrällä
- osallistujilta systemaattisesti kerätyn palautteen perusteella

Kuvaus : 

Parikkala, Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti kuuluvat Heili-kirjastokimppaan ja tekevät jatkuvasti yhteistyötä. Imatralla on 27800, Parikkalassa 5200, Rautjärvellä 3700 sekä Ruokolahdella 5400 asukasta. Pienemmissä kunnissa ikääntyneen väestön osuus on yli 30 % ja Imatrallakin yli 27 %. Kirjastojen asiakkaista suuri osa on ikääntyviä ja arjessa korostuu heidän avuntarpeensa sähköisessä asioinnissa. Henkilökunnalta kysytään jatkuvasti apua internetin käytössä, pankkiasioinnissa, junalippujen hankkimisessa, Kelan lomakkeitten täyttämisessä ja tulostamisessa sekä muissa vastaavissa asioissa. Henkilökunta auttaa parhaansa mukaan, mutta oma osaaminen ja käytettävissä oleva aika tuntuvat riittämättömiltä. Ruokolahdella ja Imatralla vanhusneuvosto on esittänyt opastusten järjestämistä kirjastossa, tarve ohjauksen lisäämiseen ja parantamiseen on ilmeinen kaikissa kunnissa.

Hanke järjestää säännöllistä sähköisten palvelujen ohjausta osallistuvien kuntien kirjastoissa. Vuorotellen eri kuntien pääkirjastoissa päivystävä hanketyöntekijä kouluttaa henkilökuntaa sekä asiakkaita verkkopalvelujen käyttöön pienryhmissä sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Pääpaino on julkisten palvelujen sekä kirjaston omien sähköisten aineistojen käytössä. Hanke tutustuttaa myös Finnaan, johon Heili-kirjastot ovat siirtymässä. Tarvittaessa PIRRe-ohjaaja antaa ohjausta internetin ja laitteiden peruskäyttöön.

Opastuksissa keskitytään oma-aloitteisuuteen ja rohkaisuun. Tietyn palvelun yksityiskohtien tuntemistesta ei ole hyötyä, koska palvelut sekä laitteet kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Digiohjaaja totuttaa asiakkaita e-asiointiin ja rohkaisee kirjastojen henkilökuntaa aktiivisen vertaisohjaajan rooliin.

Imatran kaupunginkirjasto hallinnoi hanketta ja palkkaa ohjaajan tehtävään työntekijän, jolla on hyvä tietotekninen osaaminen, kouluttajan taidot sekä verkkopalvelujen ja kirjaston toimintaympäristön tuntemus.

Kaikissa kirjastoissa on opastuksiin soveltuvia työasemia. Jokainen kunta hankkii lisäksi omalla kustannuksellaan vähintään kaksi tablettitietokonetta ohjaustilanteisiin ja muuhun asiakaskäyttöön.

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti paikallislehdissä. PIRRelle haetaan muutenkin näkyvyyttä mediassa, jotta palvelut ja opastukset saadaan yleiseen tietoon. Hanke mahdollistaa säännöllisen toiminnan useamman kuukauden ajaksi, jolloin opastusta tarvitsevat asiakkaat ehtivät hyvin hakeutua PIRRe-ohjaukseen. Hankeajan päätyttyä verkkopalvelujen ohjaus vakiinnutetaan osaksi vakinaisen henkilökunnan tehtäviä ja varataan tähän kussakin kirjastossa säännöllisesti toistuva aika.

Hanke vastaa valmisteilla olevan kirjastolain antamiin tehtäviin edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta. Elinikäinen oppiminen ja kuntalaisten osallisuus ovat keskeisiä tavoitteita myös kuntien omissa strategioissa. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnankirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

PIRR = 
Parikkalan kunnankirjasto, kirjastonjohtaja Erkki Sirniö
Imatran kaupunginkirjasto, kirjastonjohtaja Marja Huuhtanen
Rautjärven kunnankirjasto, kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki
Ruokolahden kunnankirjasto, vs. kirjastonhoitaja Sanna Halttunen

Aiemmat hankkeet: 

Sähköisten palvelujen opastus kirjastossa -hanke, Iitin kunnankirjasto 2014

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Uusi kirjastolaki painottaa kirjastojen tarjoaman lukutaidon kehittämisen tärkeyttä. Tänä päivänä taito kattaa paitsi lukemisen itsessään myös lähdekritiikin ja -arvioinnin. Perustaidot verkossa olevien palvelujen käyttöön ovat yhä tarpeellisempia, erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella alueilla, joilta pyritään viemään viimeisetkin palvelupisteet pois.

Asiakkaiden puolelta tulleiden toiveiden pohjalta luotiin siis suunnitelma tarjota näitä taitoja henkilökohtaisen opastuksen avulla niin, että palvelu olisi tarjolla lähimmässä kirjastossa. Kirjastot tutkitusti mielletään kaikille avoimiksi matalan kynnyksen asiointipaikoiksi, joten ne soveltuvat erinomaisesti tämän kaltaiseen toimintaan. Heili-kimpan alueelta kohdealueeksi rajattiin Imatra ja sitä pohjoisemmat kunnat Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Kuntien nimistä saatiin myös hankkeen nimi, PIRRe.

Jokaiselle asiakkaalle pyrittiin järjestämään kiireetön, henkilökohtainen opastustuokio. Ensin selvitettiin, mikä on asiakkaan polttavin ongelma ja sen jälkeen purettiin se osiin. Ellei erityistä ongelmaa ollut, käytiin läpi "Suosituimmat ohjelmat ja palvelut" -ohjelma, jossa mm. opastettiin Yle Areenan ja verkkokirjaston käytössä sekä asennettiin mobiililaitteelle 112 Suomi-sovellus.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tiedottaminen hoidettiin Imatran kaupunginkirjaston sivujen kautta. Materiaali tuotettiin itse. Ajatuksena oli kerätä yhteen houkuttimia: palveluita ja mahdollisuuksia, joihin kuka tahansa pääsee ilmaiseksi älypuhelimen ja nettiliittymän avulla.

Hankkeesta on lisäksi kirjoitettu erillinen raportti sekä seurantataulukko. Kaikki materiaali sijoitettiin tällä erää sisäiseen asiakirjahallintajärjestelmään.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Saatu palaute oli hyvin myönteistä. Erityisesti kiitettiin sitä, että neuvontatilaisuuksia oli kullakin paikkakunnalla useita ja asiakas pystyi käymään niissä useammin kuin kerran. Asiakkaiden mielestä oli helppoa tulla vieraamman ihmisen opastettavaksi eikä ns. tyhmien kysymysten tekeminen nolottanut kuten läheisen ihmisen kanssa.

Moni asiakas kiitti sitä, että pelko laitetta kohtaan hälveni. He lupasivat jakaa saamaansa osaamista eteenpäin tuttavilleen. Tieto hankkeen jatkumisesta syksyllä otettiin myös ilolla vastaan, asiakkaat lupasivat tulla uudelleen silloin ja tuoda tuttavansa mukanaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Imatran kaupunki piti hanketta niin tärkeänä, että jatkoi hankeaikaa ja hanketyöntekijän sopimusta omalla kustannuksellaan. Hanke jatkuu syksyllä ja laajenee myös Imatran eteläpuolisiin kuntiin. Toiveena on, että jatkossa digineuvonta olisi kiinteä osa kirjaston palvelua niin, että digiopastuksen tavoitteet ja tehtävät olisi määritelty ja tehtäviin saataisiin riittävät resurssit.

Lisätietoa: 

Koulutustilaisuuksien määrässä ovat mukana ajanvarauksella tehdyt opastukset, jotka on suoritettu päätoimipaikalla Imatran pääkirjastossa. Tapahtumiin taas on laskettu vain ne neuvontatilaisuudet, jotka on järjestetty muualla - joko Imatran lähikirjastoissa tai pohjoisten kuntien pää- tai sivukirjastoissa. Sama jako myös osallistujamäärissä.

Kustannuksiin on eritelty vain Imatran kaupungin käyttämä rahoitus. Kirjastojen henkilökunnan käyttämää työaikaa ei ole laskettu kustannuksiin, vaan kaikki raportin palkkakustannukset ovat projektityöntekijän palkkaa. Kumppanikirjastot tarjosivat tilat sekä hankkivat omalla rahoituksellaan tablettilaitteet opastuskäyttöön, joita kustannuksia ei ole kirjattu hankeraporttiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 553
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 553
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
63kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
183henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
32kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
130henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 . Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.