Pitkospuita pitkin -tarinoita senioreille.
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kari Seppänen
Suomussalmen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773227
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sumsa
Y-tunnus : 
0189925-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Koistinen
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla viedään kirjastopalvelua laitoshoidossa oleville sekä palvelu- tai hoitokodeissa asuville vanhuksille ja samalla tavoitteena on tuottaa kirjaston ja hoitolaitosten henkilökunnalle uusia tapoja tarjota erityisryhmien kirjastopalveluita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurata vuosittain kirjaston ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehitystä, tavoitteena kokeilla vuosittain jotain uutta.
Seurata palvelujen käyttäjien määrää vuosittain.

Kuvaus : 

Suomussalmen kunnan väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 65-vuotiaita tai vanhempia 26,2 prosenttia kun luku koko maassa oli 18,1 prosenttia (Suomen tilastollinen vuosikirja, 2012). On ennustettu, että vanhuksien osuus kunnan väestöstä kasvaa myös jatkossa ja esimerkiksi yli 75-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan tulevaisuudessa (Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä, 2011).

Käynnissä oleva  väestökehitys asettaa aivan uudenlaisia haasteita erityisryhmien kirjastopalveluille ja vaarana on, että kirjastolain sekä kirjaston oman toiminta-ajatuksen tavoite väestön yhtäläisistä mahdollisuuksista kirjastopalveluiden käyttöön jää toteutumatta. Kirjasto on aloittanut kotipalvelun vuonna 2009 ja tehnyt pitkään yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa, mutta laajemmin hoitolaitoksissa asuvia vanhuksia  ei ole tavoitettu.

Hankkeen avulla viedään kirjastopalvelua laitoshoidossa oleville sekä palvelu- tai hoitokodeissa asuville vanhuksille. Vierailuilla avataan ja elävöitetään perinteisiä kirjastoaineistoja, hyödynnetään elävää kuvaa, musiikkia sekä aikanaan kerättyä paikallista suullista perinnettä, jota säilytetään kirjaston yhteydessä olevassa kotiseutuarkistossa. Eri aineistoista työstetään aikamatka läpi Suomussalmen historian. Tarinatuokio kestää noin puoli tuntia ja se esitetään roolihahmoissa kuhunkin ajanjaksoon mukautuen. Esityksen jälkeen on mahdollisuus muisteluun ja keskusteluun.  Tuokioon sisällytetään kuvamateriaalia, videoita, laulua ja runoa maustamaan itse tarinoita. Käytettävän materiaalin monimuotoisuus mahdollistaa esityksen muuntelun aina kunkin kohderyhmän tarpeiden mukaan. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten kulttuurialan moniosaajien muodostaman kulttuuriosuuskunta Vimman kanssa, josta löytyy myös kirjastoalan osaamista sekä aiempaa kokemusta  kirjastohankkeiden parista. Paikkakunnan yhdeksässä palvelu- ja hoitolaitoksessa vieraillaan kahden henkilön voimin kerran kuussa syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Kussakin kohteessa käydään yhteensä yhdeksän kertaa. Omarahoitus koostuu hankeen suunnitelusta, seurannasta, aineiston työstämisesta ja kirjaston henkilökunnan osallistumisesta opintomielessä osaan käynneistä.

 Hankeen tavoitteena on myös tuottaa työkaluja kirjaston sekä hoitolaitosten henkilökunnalle toteutaa vastaavan tyyppisiä virkistyshetkiä tulevaisuudessa  ja löytää paikallisesti uusia tapoja tuottaa erityisryhmien kirjastopalvelua.                           
Syksystä 2015 eteenpäin hankkeen toteutus ei edennyt suunnitellusti. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  myönsi haetun käytttötarkoituksen muutoksen ja jatkoajan hankkeen toteuttamiseen 31.12.2016 saakka (PSAVI/961/07.03.08/2014). Hankkeen käyttämättä jäänyt 4000 euroa käytetään Omatoimikirjastoja Kainuuseen -hankkeen esiselvitykseen.            

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kulttuuriosuuskunta Vimma: Mervi Seppänen, mervi.seppanen@vimma.net ; Mari Kela, mari.kela@vimma.net

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi kulttuuriosuuskunta Vimma ja vierailut palvelu- ja hoitokoteihin totutettiin vuoden 2014 marras- ja joulukuussa sekä tammi- ja helmikuussa 2015. Hankkeen aikana vierailtiin kuuden hoitolaitoksen kahdeksassa eri yksikössä. Yhteensä 31:llä käyntikerralla tilaisuuksien osallistujamäärä oli 403 henkilöä, keskimäärin 13 henkilöä/tilaisuus. Lisäksi hoitolaitosten henkilökuntaa oli mukana vaihtelevasti. Kirjaston henkilökunta osallistui käyntien sisällön suunnitteluun, avusti kirjastoaineiston etsinnässä ja hyödyntämisessä sekä seurasi myös paikan päällä itse tilaisuuksia.

Vierailuja suunniteltaessa täytyi huomioida eri kohteiden vaihteleva koko ja osallistujien kovin erilaiset valmiudet ryhmien sisällä. Vaikka samassa paikassa vierailtiin useasti, osalle väestä vierailu oli joka kerta ikään kuin ensimmäinen, jolloin esittäytymiset ja alkutunnustelut veivät aina oman aikansa. Esityksen sisällön osalta päädyttiin noin 30-60 minuutin pituiseen kokonaisuuteen, jota varioitiin jokaisen käyntikerran tilanteen ja tarpeen mukaan. Sisällön rakentamisessa hyödynnettiin monipuolisesti kirjaston aineistoja, tekstiä, musiikkia ja myös paikkakunnalta kerättyä suullista perinneaineistoa. Kattavana teemana oli Suomussalmen paikallishistoria, etenkin eri kylien historiaa muistelemalla saatiin hyvin kontaktia kuulijoihin. Luettu teksti ja siihen liittyvän muisteleminen toimi suurelle osalle, mutta musiikin avulla saavutettiin myös niitä, jotka eivät puhuttua tavoittaneet. Käyntien sovittamien hoitolaitosten arkeen osoittautui hankalaksi ja myös "vimmalaisilla" kulttuurialan moniottelijoina oli samoja vaikeuksia. Vierailut päädyttiin ajoittamaan nopealla rytmillä lyhyille ajanjaksoille. Näin käynnit alkoivat muotoutua osaksi palvelulaitosten arkea, jota asukkaat ja myös henkilökunta jo etukäteen odottivat.

Hankkeen puolivälin jälkeen toteutus ei edennyt suunnitellusti ja se keskeytettiin. Rahoittaja myönsi käyttötarkoituksen muutoksen ja jatkoajan hankkeen toteuttamiseen 31.12.2016 saakka . Hankkeen käyttämättä jäänyt rahoitus käytettiin Omatoimikirjastoja Kainuuseen -hankkeen esiselvitykseen. Viiden Kainuun kirjaston yhteishankkeen taustalla ovat valtakunnallisesti hyvät kokemukset omatoimikirjastoista kirjastopalveluiden saatavuuden turvaajana. Hankkeen kirjastot (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi) ovat pieniä, joten riittävien ja yhtenäisten aukiolojen toteuttaminen niissä on hankalaa. Viiden eri kunnan yhteishanke vaati huolellista suunnittelua. Kaikissa hankkeen kirjastoissa omatoimikirjasto toteutetaan eri tyyppisiin vanhoihin tiloihin ja tämä on huomioitava teknisten ratkaisujen osalta kussakin kirjastossa. Esiselvityksen tekijä perehtyi paikan päällä kaikkiin hankkeen kirjastoihin ja vieraili Ranuan sekä Kajaanin Otanmäen omatoimikirjastoissa. Lisäksi tehtiin kaikkien hankekuntien yhteinen matka Ouluun, jossa tutustuttiin kolmeen erityyppiseen omatoimiratkaisuun. Suomussalmen kunta/kirjasto jätti kirjastotoiminnan kehittämishankehakemuksen 31.10.2016 ja myös hallinnoi mahdollista hanketta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pitkospuita pitkin -hankkeen keskeisiä tavoitteita oli löytää uusia tapoja viedä kirjastopalvelua paikkakunnan hoitolaitoksiin sekä antaa valmiuksia kirjaston omalle henkilökunnalle tähän työhön jatkossa. Heti alussa ilmeni, että toiminnalle on selkeästi tarvetta. Vastaanotto niin käyntikohteiden henkilökunnan kuin vanhusten puolelta oli hyvin myönteistä. Vierailujen aikataulutus ja sopivien vierailuaikojen löytäminen oli molemmin puolin hankalaa. Pidempikestoisena toteutuksena toiminta vaatii hyvää ennakkosuunnittelua ja kohdepaikkojen johdon sitouttamista hyvissä ajoin ennen aloitusta. Pian kävi myös selväksi miten monialaista osaamista kyseinen toteuttaminen vaatii, eikä pienissä kirjastoissa tällaista osaamista välttämättä löydy. Myös ihan työajan irrottaminen toimintaan ei ole helppoa, mutta kyllä järjestettävissä ainakin jossain laajuudessa. Yhteistyö esimerkiksi kunnan koko vapaa-ajan sektorin kanssa voisi mahdollistaa enemmän. Kun kirjasto- liikunta- ja nuorisotoimi yhdessä kansalaisopiston kanssa sitoutuisivat palvelun tarjoamiseen, saataisiin hoitokoteihin, jos ei nyt puhdasta hakeutuvaa kirjastopalvelua, niin monenlaista aktiviteettia ainakin. Vierailujen ansiosta monessa yksikössä myös henkilökunta kiinnostui asiasta ja selvästi heräsi miettimään, voisivatko he oman työnsä osana hyödyntää saatuja kokemuksia.

Jatkotoimenpiteet: 

Huomioida hankkeesta saadut kokemukset ja niiden pohjalta löytää meidän kirjaston oma tapa tarjota kirjastopalvelua myös hoito- ja palvelulaitoksissa asuville vanhuksille. Etsiä ja löytää keinoja ikääntyneiden palvelutuotantoon yhdessä koko kunnan vapaa-ajan sektorin kanssa.

Lisätietoa: 

Käyttämättä jäänyt valtionavustus 769 euroa on palautettu rahoituksen myöntäjälle.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 279
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 529
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 687
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 456
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
403henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014