Pohjanmaan kirjastopalveluverkko
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
© Jouko Keto
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
+358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seutulainojen määrä

Kuljetusten määrä ja nopeus

Kuvaus : 

Tausta

Kirjastojen yhteistyöllä on pitkät perinteet Suomessa. Kirjastokimppa, jolla on yhteinen taustajärjestelmä, on perinteinen yhteistyön muoto.  Kimppojen käytössä olevat kirjastojärjestelmät määrittävät monissa tapauksissa kirjaston yhteistyön rajat, jolloin yhteistyö kirjastokimpan ulkopuolella olevien kanssa on hankalaa tai rajoittunutta.

Pohjanmaan alueella on maakuntakirjasto ja 3 kirjastokimppaa, jotka menevät osin maakuntarajan yli. Alueen kirjastojen kilpailukyvyn ja palvelujen turvaamisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää löytää yhteistyömalli, jolla voidaan tehostaa ja parantaa olemassa olevien resurssien käyttöä. Alueen yhteinen tahtotila on, että kirjastopalvelut voidaan tarjota alueen väestölle saumattomasti.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen. Mallin tulee olla kevyt, joustava ja mukautua alueellisiin erityistarpeisiin. Mallin tulee olla myös kustannustehokkaampi kuin perinteinen järjestelmien yhdistäminen muodostamalla kirjastokimppa. Toimiva yhteistyömalli edellyttää, että ratkaistaan kolme osakokonaisuutta:

1. Järjestelmärajat ylittävä kustannustehokas yhteistyön malli

Järjestelmärajat ylittävälle yhteistyölle on olemassa muutamia teknisiä ratkaisuja, jotka perustuvat yleisiin kirjastoalan standardeihin. Heinäkuussa 2014 on julkaistu ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions -kaukopalvelustandardi, joka pohjautuu XML:ään ja Web services -rajapintoihin (http://illtransactions.org), tarjoaa teknisen ratkaisun järjestelmien yhteentoimivuudelle.  Se on rakenteeltaan yksinkertainen ja tukee muitakin kuin kaukopalvelun toimintamalleja paremmin kuin vanha ISO ILL -standardi.  Se mahdollistaa palvelupyyntöjen ja viestien välittämisen järjestelmästä toiseen joustavasti. Hyvin samantyyppisen ratkaisumallin tarjoaa NCIP-protokolla (http://www.ncip.info), jota kehitetään mm. Norjassa kansallisten palvelujen taustalle.

Tämän tyyppistä ratkaisumallia ei ole toteutettu vielä mihinkään kirjastojärjestelmään, mutta hanketta on edeltänyt taustaselvitysvaihe, jossa on käyty keskustelua alueen kaikkien kirjastojärjestelmätoimittajien kanssa teknisen valmiuden luomisesta kaikkiin kirjastojärjestelmiin. Asiantuntija-arvioiden mukaan ISO 18626 ja NCIP ovat molemmat huomattavasti helpompi ja halvempi toteuttaa kuin vanha ISO ILL -standardin mukainen tuki. Hankkeessa tutkitaan kumpi näistä on parempi ja monipuolisempi toteutustapa järjestelmärajat ylittävälle kirjastoyhteistyölle. Alueen kirjastojärjestelmiin toteutetaan tuki järjestelmien välillä toimiville palvelupyynnöille ja pilotoidaan mallia alueella. Hankehakemuksen kustannukset perustuvat toimittajien arvioihin toteutuksen työmäärästä.

2. Seudullinen aineistokuljetus

Alueella ei ole tällä hetkellä toimivaa aineistokuljetusta, mutta halua sen toteuttamiseen löytyy.  Hankkeessa selvitetään miten seudullinen kuljetusrinki pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti optimoiden kuljetusreitit, aikataulut ja palvelun vasteaika niin lyhyeksi kuin mahdollista. Tavoitteena on kilpailuttaa ja käynnistää yhteistyössä mukana olevien kirjastojen yhteiskuljetukset vuoden 2016 alkupuolella.

3. Yhteistyömalli

Hankkeessa pyritään kehittämään perinteistä kirjastokimppaa löyhempi, mutta toimivan yhteistyön mahdollistava seutukirjastotyyppinen hallinnointimalli.

Järjestelmärajat ylittävä toimintamalli tarjoaa työkaluja myös alueen verkkopalvelujen ja asiakaslähtöisten aineistopalvelujen kehittämiseen, joissa aikaisemmin järjestelmärajat estivät yhteistyötä. Tahtotilana on, että alueen aineistot saadaan yhteiseen kiertoon.  Kiertävän aineiston hiilijalanjälki on pienempi kuin hyllyssä olevan aineiston ja seudullisesti tarjolla oleva aineisto auttaa kirjastoja tarjoamaan asiakkaille laadukkaampia ja kustannustehokkaampia kirjastopalveluita.

Kustannukset

Kustannukset muodostuvat hankkeessa tehtävästä kilpailutuksen valmistelutyön, koordinointi- ja selvitystyön palkkakustannuksista sekä yhteistyömallin edellyttämien kehitystöiden suorittamisesta kirjastojärjestelmiin. Hankkeeseen osallistuvat kirjastot osoittavat hankkeeseen yhteyshenkilön, joka osallistuu hankkeen selvitystöihin ja hallinnointimallin kehittämiseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Fredrika-kirjastot
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pohjanmaan kirjastopalveluverkko-hankkeen ideana on löytää kirjasto, kirjastokimppa ja järjestelmärajat ylittävä toimintamalli, millä voidaan tehdä näkyväksi yhtenäinen kirjastopalvelu alueen asukkaille. Hanke jakautuu kolmeen osaan, joilla pyritään rakentamaan taustalle järjestelmiin rajapinnat ja sovellukset, verkkopalvelu ja logistinen malli.

Teknisenä ratkaisuna käytetään kansainvälistä ILL Transactions (ISO 18626) –rajapintaa viestien välityksessä. Hankkeen alkaessa rajapinta oli vielä kehitysvaiheessa ja julkaisun jälkeen tarvittiin selvitys siitä mikä on Suomalainen käytäntö. Asia on käytetty Katve-työryhmässä ja se on antanut suosituksen käyttää ILL Transactions-rajapintaa. Valinnan jälkeen hankkeessa mukana olevat kirjastojärjestelmätoimittajat ovat alkaneet valmistella rajapinnan palvelinohjelmistoa ja sovellusta. ILL Transactions on kaukopalvelurajapinta, joka tämän tyyppisessä toimintaympäristössä edellyttää omaa prosessikuvausta ja ehdotusta kansalliseksi soveltamisprofiiliksi. Hankkeessa on tavoitteena, että mukana olevissa kirjastojärjestelmissä on hankkeen loppuessa käytettävissä palvelinohjelmisto ja valmius ottaa vastaan ja lähettää standardin mukaisia viestejä. Seuraava askel on yhteinen asiakasrekisteri ja rakentaa yhteys, joka mahdollistaa tietokantaan kirjoittamisen ja prosessin automatisoinnin.

Hankkeessa mukana olevilla kirjastoilla on kaikilla käytössä sama verkkokirjasto, jonka uusin versio tukee rinnakkaishakuja. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle hakutuloksessa kaikki alueen aineistot ja tarjota helppo tapa tilata aineistoa mistä tahansa kirjastosta omaan asiointikirjastoon. Hankkeessa verkkokirjastona on CSL Saga, mutta vastaavan tyyppinen toiminnallisuus on tavoitteena rakentaa myöhemmin myös Finna-hakuliittymään.

Alueellinen palvelumalli edellyttää toimivaa logistista ratkaisua. Kaikki hankkeessa mukana olevat kirjastot ovat valtuuttaneet Vaasan kaupungin pyytämään tarjouksen aineistokuljetuksista alueen kirjastojen välille. Tarjous on saatu ja kuljetukset käynnistyvät marraskuussa 2017. Kuljetuksia on mahdollista myöhemmin laajentaa kattamaan koko kehittäjäkirjastoalueen.

Hanke on kohdannut matkan varrella useita haasteita ja hankkeen aikataulu on ollut hankala, sillä moni asia ei ole ollut riippuvainen hankkeesta tai hankkeessa suoritetuista toimenpiteistä. Käytettävän rajapinnan valinta, sovellusprofiili ja kansallisen mallin synnyttäminen ovat olleet aikaa vieviä prosesseja. Lisäksi järjestelmätoimittajilla on ollut haasteita sovittaa hankkeen edellyttämiä muutostöitä omiin kehityssykleihin siten, että asiat olisi toteutettu ajallisesti oikeassa järjestyksessä. Laajempana tavoitteena on levittää malli koko maahan ja pyrkiä helpottamaan yhteistyön käynnistämistä ilman, että yhteistyön ehtona on raskas yhdistyminen. Hanke on hyödyllinen ja avaa uusia mahdollisuuksia luoda yhteistyömalleja erilaisissa toimintaympäristöissä sekä auttaa arvioimaan omaa toimintakenttää.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa suoritettuja toimenpiteitä mm:

  • Luotu malli miten seutulainaus voidaan toteuttaa ympäristössä, missä kaikki mukana olevat kirjastot eivät käytä samaa kirjastojärjestelmä ja/tai kuulu samaan kimppaan.
  • Kuvattu tekninen toimintamalli.
  • Haettu kansallinen suositus kaukopalvelustandardille.
  • Pohjanmaan alueen kirjastojen käyttösääntöjen ja maksukäytäntöjen kartoitus.
  • Kokoava alueellisen kokoelmapolitiikan alkukartoitus.
  • Kartoitettu alueellisen kuljetuksen toimintaympäristö ja valmisteltu kilpailutuksen suorittaminen, joka toteutettiin jatkohankkeen aikana.
  • Kuvattu malli miten alueelliset verkkopalvelut tulee toteuttaa, toteutus on tehty jatkohankkeen aikana.
  • Fredrika-kirjastokimpan järjestelmään toteutettu ILL Transactions (ISO 18626) –standardin mukainen palvelinohjelmisto, mikä mahdollistaa standardin mukaisten viestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelinohjelmiston lisäksi tarvitaan verkkopalveluihin laajennus ja kirjastojärjestelmän client-sovellus viesteille sekä avauksia, jolla saadaan järjestelmän status näkyväksi myös toiselle osapuolelle. Toteutus jatkuu jatkohankkeessa.

Hankkeessa alueen kirjastot ovat arvioineet omia käytäntöjä ja pyrkimyksenä on yhtenäistää sääntöjä ja maksuja. Kirjaston asiakkaille tällä on merkittävää hyötyä, kun kaikilla kirjastoilla tulee olemaan samankaltaiset säännöt ja maksu. Hankkeen aikana ei vielä ole tätä tehty valmiiksi, mutta tilanne on tiedostettu ja pyrkimys on luoda yhtenäisiä käytäntöjä malleja aina kun muutoksia tehdään.

Toimintamallin tuominen Katve-työryhmän käsittelyyn on lisännyt hankkeen näkyvyyttä ja ILL Transactions (ISO 18626) –rajapinnasta on tehty suositus käyttää kansallisissa ratkaisuissa. Soveltamisprofiili on ensimmäinen askel, joka mahdollistaa mallin levittämisen kansalliseksi. Alustavia keskusteluja on käyty myös  muiden kirjastojärjestelmäntoimittajien kanssa.

Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi. Kilpailutuksella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja kuljetukset pystytään vakioimaan.

Hankkeen tavoitteena oli myös muodostaa alueellinen kokoelmapolitiikka, mutta valitettavasti se ei ole edennyt. Tavoitteena on, että kun alueellinen toimintamalli saadaan käyntiin ja kokemuksia kertyy, pyritään alueellinen kokoelmapolitiikka muodostamaan. Tällä voidaan lisätä kirjastojen tehokkuutta ja tuoda saataville entistä paremmat kokoelmat ja palvelut.

Hanke on käynnistänyt positiivisen kehityksen, joka on lisännyt yhteistyötä alueella.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke jatkuu Rajaton kirjasto-hankkeena.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€75 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€94 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 750
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000