Pohjois-Karjalan kirjastojen lasten- ja nuortenkirjastopalveluiden arviointi
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Pl 114
80101
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3020563
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-kod : 
FI-Jm
FO-nummer : 
0242746-2
Ansvarsperson : 
Rebekka Pilppula
Telefonnummer : 
050 3020563
E-post : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Projektets målsättning: 

Joensuun seutukirjastossa halutaan arvioida, miten toteutuneet toimenpiteet ovat onnistuneet ja miten ne vastaavat Yleisten kirjastojen laatusuosituksen palvelujen käyttöä koskeviin suosituksiin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Arviot ja analyysit

Projektbeskrivning : 

Taustaa

Arviointityö kirjastoissa on siirtymässä uuteen aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön uusien laatusuositusten myötä. Nyt kunnilla ja kirjastoilla on käytettävinään uudet laatusuositukset, joihin perustaa toimintansa arviointi.

Joensuun seutukirjastossa on toiminut pedagoginen informaatikko vuodesta 2008 lähtien ja hän on perustanut Kirjaston ja koulun yhteistyöryhmän kehittämään koulun ja kirjaston yhteistyötä. Lisäksi on rekrytoitu kirjastovirkailijoita, joiden tehtävänkuvaan on liitetty kirjaston ja koulun yhteistyö tai lapsille ja nuorille suunnatut palvelut. Muutamassa kirjastossa on kunnostettu ja sisustettu uudelleen lapsille ja nuorille tarkoitettuja tiloja.

Myös muissa Pohjois-Karjalan kirjastoissa on tehty toimenpiteitä kirjaston ja koulun yhteistyön kehittämiseksi ja on käyty keskustelua toimenpiteiden osuvuudesta.

Tavoitteet

Joensuun seutukirjastossa halutaan arvioida, miten toteutuneet toimenpiteet ovat onnistuneet ja miten ne vastaavat Yleisten kirjastojen laatusuosituksen palvelujen käyttöä koskeviin suosituksiin.

Palvelujen käyttöä koskevissa suosituksissa mainitaan: ”Lapsille lukemisesta ja muista kirjastosta saatavista palveluista on tehty houkuttelevia päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Koululaisten selkeä valtaosa on kirjaston asiakkaina ja kirjastonkäytön/tiedonhallintataitojen opetus sisältyy kunnan opetussuunnitelmaan. Lapsille ja nuorille suunnataan omat asiakaskyselyt”.

Hankkeessa halutaan selvittää, miten hyvin Pohjois-Karjalassa vastataan tähän laatusuositukseen. Lisäksi halutaan määritellä, miten kuvataan ja miten selvitetään kyselytutkimuksen avulla palvelusuosituksen ilmaisu ”houkuttelevat palvelut” lapsille ja nuorille suunnattujen palveluiden osalta.

Hanke on nyt erittäin ajankohtainen, sillä valtakunnallinen opetussuunnitelmien uudistustyö käynnistyy 2012 ja hankkeen avulla parannetaan kirjastojen mahdollisuuksia saada kirjaston palvelut mukaan paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Toimenpiteet

Tarkoitus on palkata hanketyöntekijä tekemään selvitys, siitä miten palvelut on tehty houkutteleviksi, tekemään analyysi siitä, miten kirjastot tavoittavat koululaiset ja kartoittamaan alueen kuntien opetussuunnitelmat sekä kirjastojen asiakaskyselyt.

Mikäli aikaa jää hanketyöntekijä laatii myös lapsille ja nuorille suunnattavan asiakaskyselyn, jota kirjastoissa voidaan käyttää, sillä ennakko-oletus on, että tällaisia kyselyjä ei ole juurikaan tehty kirjastojen toimesta.

Hankkeen raportti julkaistaan Joensuun seutukirjaston verkkosivuilla ja sitä tarjotaan esiteltäväksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tulokset ja laaditut kyselyt tai muut palautteenkeruumenetelmät otetaan aktiiviseen käyttöön seutukirjastossa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Pohjois-Karjalan maakuntakirjastoalueen kirjastot

Tidigare projekt: 

Hanketta on edeltänyt Itä-Suomen yleisten kirjastojen arviointiverkoston käynnistäminen- hanke, vuosina 2009-2010.

Webbsidor, publikationer och material: 

Arviointimenetelmistä on tehty myös Ulla Pötsösen Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opinnäytetyö: Käyttäjälähtöiset menetelmät asiakasymmärryksen lisäämiseksi - Joensuun seutukirjaston tapahtumatuotannon kehittäminen.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastopalvelujen laadun arvioinnin lähtökohtana ovat annetut ohjeet ja suositukset ja kirjaston henkilökunnan suorittama itsearviointi. Yhtä tärkeä osa arvioinnin kokonaisuutta on käyttäjien mielipiteen selvittäminen ja käyttäjien osallistaminen. Lasten- ja nuortenkirjastopalvelujen arvioinnissa tietoa on syytä kerätä käyttäjäryhmältä sekä lasten kanssa toimivilta aikuisilta kuten vanhemmilta, opettajilta, päiväkotien henkilökunnalta ja lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajilta.

Yleisten kirjastojen laatusuositus antaa yleisen kehyksen laadunarvioinnin aloittamiselle. Hankkeessa pyrittiin kartoittamaan laatusuosituksen kohtien soveltuvuutta lasten- ja nuortenkirjastopalveluihin, selvittämään arvioinnin tilaa Pohjois-Karjalan kirjastoissa ja kehittämään yhteisiä työvälineitä arvioinnille.

Hanke eteni tiedonkeruulla ja olemassaolevien arvionti- ja kehittämismenetelmien kokoamisella. Hankkeessa painotettiin keskustelua ja kokemusten vaihtamista, ei pelkän kirjallisen selvityksen tuottamista.

Hanketyöntekijä kävi esittelemässä arvioinnin menetelmiä kansainvälisissä kirjastoalan konferensseissa Irlannin Limerickissa (QQML- Quantitative and Qualitative Methods in Libraries) toukokuussa 2012 ja Kroatian Zadarissa (LIDA- Libraries in Digital Age) kesäkuussa 2012. Limerickin konferenssin antina oli osallistujien saaminen Joensuussa elokuussa IFLA WLIC-satelliittikonferenssina järjestettyyn lasten- ja nuortenkirjastotapaamiseen. Kansainväliset tapaamiset antoivat myös kansainvälistä näkökulmaa arvioinnin tarkasteluun sekä kontakteja kirjastopalvelujen arviointia kehittäviin kollegoihin eri puolilla Eurooppaa.

Hanketyöntekijä keräsi tietoa kirjastojen nykyhetkestä ja tulevaisuuden visioista maakunnan kirjastojen johtajilta vapaamuotoisella ryhmähaastattelulla 31.10.2012 maakuntakirjastokouksen yhteydessä sekä sähköpostitse. Lisäksi lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeville järjestettiin kokous- ja koulutusiltapäivä 13.2.2013. Iltapäivän aikana esiteltiin nopeita ja helppoja palautteen- ja tiedonkeruumenetelmiä joita voi soveltaa lasten kanssa työskentelyyn. Keskusteltiin myös arvioinnin käytännöistä kirjastojen arkityössä.

Hankkeen etenemistä esiteltiin Itä-Suomen kirjastojen yhteisessä laatuseminaarissa 22.2.2013.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
28/09/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 900
Egen finansiering: 
€1 100
Budget sammanlagt: 
€11 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 939
Egen finansiering: 
€1 939
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012