Poikien lukutaito nousuun
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-5232210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kirjavinkkausta sekä lisätä koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä. Tämän työn tarkoituksena on saada lisättyä erityisesti yläkouluikäisen poikien kirjastonkäyttöä ja lukuharrastusta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjaston käyttö
Luettujen kirjojen määrä

Projektbeskrivning : 

Perustelut projektille
Vaikka suomalaisnuorten lukutaito on kansainvälisesti verrattuna erittäin korkeatasoista, se on kuitenkin Pisa-tutkimuksissa vuoden 2009 ja erityisesti vuoden 2000 tasosta selvästi laskenut. Huolestuttavaa on myös se, että Pisa-tutkimuksessa suoritustasolle 1 tai sen alapuolelle sijoittuneiden heikkojen tai erittäin heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt maassamme systemaattisesti.
Vuonna 2000 heikkoja lukijoita oli suomalaisissa nuorissa 7 %, vuonna 2009 8 % ja vuoden 2012 tutkimuksessa heidän osuutensa oli jo 11 %. Lisäksi niiden nuorten määrä, joiden lukutaito jää tason 3 alapuolelle ja joiden lukutaito ei siksi riitä tietoyhteiskunnan vaatimuksiin on Suomessa selvästi kasvanut. Vuonna 2000 heidän osuutensa Pisa-tutkimuksessa oli 21 %, vuoden 2009 tutkimuksessa määrä oli 25 % ja vuonna 2012 tason 3 alapuolella jäi jo 30 % suomalaisista nuorista.
Kun tarkastellaan erikseen tyttöjen ja poikien Pisa-tutkimuksen tulosten muutoksia vuodesta 2009 vuoteen 2012, maan eri osissa havaitaan hätkähdyttävän selviä eroja. Eniten lukutaidossa on tapahtunut romahtamista Itä-Suomen pojilla (29 pistettä) ja Pohjois-Suomen pojilla (19 pistettä).
Suullisen ja kirjallisen viestintätaitojen puutteet vaikuttavat suoraan nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksiin, työnhaku- sekä työhön sijoittumismahdollisuuksiin, mutta myös arjessa selviytymisen mahdollisuuksiin. Heikko lukutaito ja lukivaikeudet ovat lisäämässä yhteiskunnassa syrjäytymisen riskiä.
Lukutaito vaikuttaa laajasti omassa elämässä ja yhteiskunnassa selviytymisessä. Lukemisen kautta erilaiset tarinat antavat myös peilin omalle elämälle ja ne auttavat laajentamaan maailmankuvaa ja ymmärtämään elämää paremmin.

Projektin kuvaus
Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia, nuoria ja erityisesti poikia lukemaan.
Kangasniemen kirjasto lähtee toteuttamaan projektia yhteistyössä perusopetuksen ja nuorisotoimen kanssa. Hankkeen kohderyhmänä on 5-6 luokkalaiset ja yläkoululaiset ja painopistealueena erityisesti pojat. Luokkia on yhteensä kymmenen ja osittain mukana voi olla myös lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat.
Hankkeen aikana tarkoituksenamme on löytää uusia käytänteitä kirjavinkkaukseen. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä (2 pv / vko / 15 kk). Hankkeessa hyödynnetään Lukuinto-projektia ja luodaan sitä apuna käyttäen Kangasniemellä toimiva malli.
Hankkeen alussa tehdään kysely, jolla kartoitetaan harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita. Tämän jälkeen etsitään aihepiireihin liittyviä, mukaansa tempaavia tarinoita. Tärkeää on löytää myös eritasoisia kirjoja, niin että jokaisella olisi mahdollisuus saada ehjä lukukokemus.
Kyselyn perusteella pohditaan kirjavinkkausmenetelmien uudistamista. Toimenpiteet ja menetelmät valitaan kyselystä saatavan tiedon ja yhteistyökumppaneiden toiveiden perusteella.
Hankkeen aikana yhdistetään esimerkiksi elokuva ja kirja. Katsotaan esimerkiksi teoksesta osa elokuvana ja luetaan tarinan loppu kirjasta. Tätä olemme toteuttaneet aikaisemmin alakoululaisten kanssa, mutta nyt voisimme laajentaa toimintaa myös vanhempiin oppilaisiin.
E-kirjoja tuodaan aktiivisesti esille yhtenä lukemisen formaattina.
Kirjavinkkarit muutetaan ainakin osittain miehiksi. Lukiolaispojat ja muut miesvinkkarit voivat tuoda omia esille omia lukuvinkkejään.
Sarjakuvat sekä tietokirjat nostetaan esille kirjavinkkauksessa. Tärkeää on, että jokainen löytää mielenkiintoista lukemista ja lukee mielellään – ei siksi että on pakko.
Luetaan yhdessä, luetaan ääneen, pohditaan juonta ja tapahtumia, tehdään käsikirjoituksia ja elokuvanpätkiä sekä esitellään mielenkiintoisia kirjailijoita.
Sen lisäksi, että kirjasto toimii yhteistyössä perusopetuksen kanssa, kirjastolla voidaan järjestää elokuvailtoja, tarinallisia peli-iltoja tai luoda kerhotoimintaa jossa sekä pelataan että luetaan. Kirjasto järjestää myös koulukinoesityksiä hankekaudella.
Projektin aikana kirjastossa tuotetaan kirjavinkkauspaketti erityisesti pojille. Paketti sisältää eri aihealueisiin, eri tasoisille lukijoille mutta myös ikäryhmät huomioiden tietokirjoja, sarjakuvia ja kaunokirjallisuutta eri genreistä. Lisäksi teemme opetuspaketteja kirja/elokuvayhdistelmistä. Hankkeen aikana kehitämme kirjavinkkaustamme kokonaisuudessaan, niin että toiminta jää osaksi kirjaston toimintaa hankekauden jälkeen.
Hankkeen aikana kirjastolle hankitaan erityisesti pojille suunnattua kirjallisuutta useampia kappaleita myös E-kirjoina. Lisäksi hankimme kirjan pohjalta tehtyjä elokuvia ja hankimme luvat niiden esittämiseen koulun/kirjaston tiloissa.

Samarbetspartner/s: 
perusopetus, nuorisotoimi
Tidigare projekt: 

Alakoululaisten kirjavilimaatti

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten, erityisesti poikien kiinnostusta lukemiseen ja kirjaston käyttöön. Kohderyhmäksi valikoituivat yläkouluikäiset nuoret ja osittain myös lukiolaiset. Hankkeen aikana teimme tiivistä yhteistyötä yläkoulun äidinkielenopettajan kanssa, mukana olivat kaikki yläkoulun opetusryhmät. Hankkeen alussa teimme kyselyn, jossa kartoitimme yläkouluikäisten lukemisharrastusta, mielenkiinnon kohteita sekä kirjaston käyttöön liittyviä seikkoja. Kyselyn pohjalta valitsimme aihekokonaisuuksia, joista teimme uudenlaiset kirjavinkkauspaketit. Aiheiksi valikoituivat kauhu ja jännitys, sarjakuvat sekä jääkiekko. Näistä aihealueista tehtiin uudenlaiset vinkkaukset hyödyntäen musiikkia, kuvia, videoita ja omia kokemuksia. Myös musiikkivinkkaus ja elämäkertavinkkaus tehtiin valmiiksi kokonaisuuksiksi vaikka niitä ei ehditty hankekauden aikana toteuttaa. Kirjavinkkauksia toteutimme hankkeen aikana 17 kertaa. E-kirjoja hankimme kauhua ja jännitystä –teemaan liittyen omaan Ellibs-kirjastoomme 4 kappaletta. Ne eivät kuitenkaan saavuttaneet suurta suosiota.
Paikallinen yrittäjä Joni Pietarinen kävi kertomassa omista lukutottumuksistaan yläkoulun luokissa. Pietarinen harrastaa näyttelemistä, musiikkia ja metsästystä. Hänen vierailuistaan kävi hyvin ilmi lukemisen merkitys niin työelämässä kuin erilaisissa harrastuksissakin. Kirjailijavieraiksi valikoituivat Aleksi Delikouras ja Mika Wickström. Delikouraksen tuotanto on erityisesti poikia kiinnostavaa ja Wickströmin kirjojen aiheet liikkuvat kyselyssä ilmi tulleissa nuorten kiinnostuksenkohteissa. Lisäksi Wickströmin tuotannon kautta saimme syventyä tietokirjallisuuteenkin.
Hankkeen aikana toteutimme lisäksi kahdeksasluokkalaisille 8-palloilu –tapahtuman. 8-luokkalaiset oppilaat pääsivät tutustumaan erilaiseen kirjastotoimintaan, luettelointiin, muovitukseen, ja pulmapeleihin. Ryhmät viettivät kirjastossa kaksi tuntia ja heille oli järjestetty työpajoja, joissa he pääsivät itse tutkimaan ja tekemään asioita. Parhaiten onnistuneet suoritukset palkittiin.
Hankkeen aikana kirjasto oli omalta osaltaan mahdollistamassa yläkoulun ja lukion oppilaiden osallistumista Siitä yhdestä kylästä –nuorisomusikaalinäytökseen. Yhdessä musikaalin pääroolissa esiintyi Joni Pietarinen, joka myöhemmin vieraili kaikissa yläkoulun luokissa. Lukion oppilaat pääsivät hankekauden aikana osallistumaan Nummisuutarit -teatteriin. Näytös oli osa LUKUKIRI – täyttä 100a -hanketta.

Webbsidor, publikationer och material: 

Viisi erilaista multimediavinkkauspakettia aiheista: kauhua ja jännitystä, sarjakuvat, jääkiekko, musiikki ja elämäkerrat.
Valmis toimintasuunnitelma ja työpajaoheet 8-palloilu –tapahtumaan (kirjaston työtehtäviin tutustuminen).

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Ensimmäisen Webropol-kyselyn teimme oppilaille 1/2017 ja toisen 12/2017. Kirjasto ja yläkoulu muuttivat uuteen Kansis-keskus –rakennukseen vuoden 2017 alussa. Samalla otettiin käyttöön koululuokkien kirjastovälitunnit. Nämä asiat ovat vaikuttaneet kyselyjen tuloksiin. Hankkeen aikana kirjaston henkilökunta vieraili säännöllisesti kaikissa luokissa ja oppilaat kirjastolla. Näin olemme tulleet toisillemme tutuiksi ja kirjastossa asioimisen kynnys on madaltunut. Monenlainen yhteistyö ja yhdessä tekeminen koulun kanssa luo pohjaa myös lukemiselle. Elokuussa 2017 kirjastoon avattiin myös pelihuone, mikä on tuonut uudenlaista toimintaa kirjastoomme. Pidimme Webropol-kyselyn kuitenkin samanlaisena, jotta niitä olisi helpompi vertailla. Tulokset olisivat saattaneet olla vähän erilaisia, jos toiseen kyselyyn olisi sisällytetty pelaaminen ja pelihuoneen käyttö. Näkyvin hankkeen aikana tapahtunut muutos on se, että nuoret, enemmistönä pojat, viettävät aikaansa kirjastossa koulun jälkeen. Kirjastossa käyntien lisääntyminen näkyi myös kyselyssä. Viikoittain ilmoitti kirjastossa käyvänsä 18 % ensimmäisessä kyselyssä ja toisessa kyselyssä 58 %.
Toinen kyselystä esiin noussut asia on se, että hankkeen lopussa nuoret lukevat hieman enemmän. Niiden määrä, jotka eivät lue yhtään kirjaa kuukaudessa on laskenut 55 %:sta 48 %:iin. Niiden nuorten määrä puolestaan nousi, jotka ilmoittivat lukevansa 1-2 kirjaa kuukaudessa (38 %-> 44%). Lisäksi suosikkikirjaksi osa nuorista on nimennyt koulussa luetun tai kirjavinkkauksessa esitellyn kirjan.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen aikana olemme luoneet uudenlaisen kirjavinkkaustavan. Vinkkauksissa hyödynnämme erilaisia medioita, kuvaa, musiikkia ja ääntä eri tavoin. Tavoitteenamme on, että nyt luotuja vinkkauspaketteja voidaan hyödyntää sellaisenaan tai hieman uudistettuna tulevaisuudessakin. Paketit on koottu niin, että käytännössä kuka tahansa pystyy vinkkauksen ryhmälle vetämään.
8-palloilu –tapahtumaan on valmiit materiaalit ja toimintaohjeet. Se on myös jatkossa toteutettavissa sellaisenaan.
Tavoitteemme on, että multimediakirjavinkkaukset otetaan ainakin 7-luokkalaisten vuosittaiseen ohjelmaan ja 8-palloilu 8-luokkalaisten ohjelmaan.

Projektet börjar : 
01/08/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 650
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€30 150
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 283
Egen finansiering: 
€2 283
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
23kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
474henkilö/person
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
555henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää aineistojen (elokuvat, e-kirjat) hankintaan. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.