Potkua Pokelantieltä: kirjasto oppimisympäristönä
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Mari Kivi
Puhelin : 
0445395268
Sähköposti : 
ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti nuorten kirjastonkäyttöä. Tavoitteena on Alavieska nkunnankirjaston henkilökunnan osaamisen lisääminen monilukutaidon ja mediakasvatuksen edistämisessä sekä toimivien työtapojen löytäminen kirjaston ja koulun yhteistyöhön.
Lisäksi tavoitteena on tehdä jo hankitut e-aineistot ja digipalvelut nykyistä näkyvimmiksi ja lisätä niiden käyttöä. Teemallisesti hankeessa on mukana sekä monilukutaito että elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen avulla Alavieskan kunnankirjasto pystyy tarjoamaan oppilaille ja muille asiaikkaille työpajoja ja tapahtumia, joihin kirjaston nykyiset resurssit eivät riitä. Hankkeen avulla löydetään hyvät käytänteet. Laitehankinnat mahdollistavat nykyistä useamman asiakkaan yhtäaikaisen internetin käytön kirjastossa. Uuden laitteiston ansiosta kirjastossa pystytään jatkossa järjestämään toimintaa monipuolisemmin ja opastamaan kattavammin esimerkiksi e-aineistojen käyttöä.

Tavoitteena on myös saada näkyvyyttä kirjastopalveluille hankkeen aikana, myös muualla kuin kirjaston omilla verkkosivulla ja sosiaalisessamediassa. Seurannan mittareina käytetään osallistujamääriä ja mahdollisesti asiakaspalautetta.

Vaikuttavuutta arvioidessa voidaan todeta, että hanke on onnistunut, jos sen aikana testatuista menetelmistä siirtyy kirjaston
arkeen 1-2 uutta työkalua, jotka jäävät käyttöön hankkeen päättyessä.

Kuvaus : 

Hanke käynnistyy palkkaamalla neljäksi kuukaudeksi tehtävään sopiva, ammattitaitoinen hanketyöntekijä, joka ottaa vastuulleen hankesuunnitelman toteutuksen. Kirjaston henkilöstö osallistuu omalla työpanoksellaan hankkeeseen ja on toteuttamassa tapahtumia yms. hanketyöntekijä kanssa.

Hankkeessa on kolme painopistealuetta:
TIEDONHANKINNAN OPETUKSEN UUDISTAMINEN
Alavieskan kirjasto ottaa käyttöön Limingan kunnankirjaston kehittelemän tiedonhankintaopetusmenetelmän Murhamysteeri, joka oli osa Limingan kirjaston Vinkkauksen ja tiedonhaun opettamisen- hanketta vuodelta 2015. Hankerahoilla ostetaan viisi tablettia, jotka ovat oppilaiden käytössä kirjastossa.Valmistetaan tarvittavat materiaalit ja testataan menetelmä yläkouluikäisten kirjastotunneilla. Kerätään palaute toteutuksesta.

NUORTEN VIDEOTYÖPAJAT OSALLISTAVANA MENETELMÄNÄ JA MARKKINOINNIN TUKENA
Kirjastossa järjestetään videotyöpajoja, joilla tuotetaan sisältöä kirjaston Facebook-sivuille ja Youtubeen. Ideoidaan ja toteutetaan lyhyitä videoita, joissa nuoret kertovat lukuharrastuksestaan, vinkkaavat kirjoja, valmistavat kirjatrailereita, haastattelevat asiakkaita, tapaavat kirjaston lukuponi Moonan ja lukukoira Elviksen ja kuvaavat omia käsikirjoituksiaan. Osallistujat saavat kokemusta sisällöntuotannosta ja sen erilaisista työvaiheista ja pääsevät toteuttamaan omia ideoitaan. Kirjaston tarjoamat palvelut avautuvat monella tapaa videotyöpajaan osallistuville, mutta myös muille valmiiden videoiden avulla. Kirjasto saa kohderyhmän näköistä markkinointimateriaalia palveluistaan. Esimerkiksi Hattulan kirjastossa
on tehty onnistuneita videopätkiä elävöittämään markkinointia.

E-AINEISTOT JA DIGIPALVELUT TUTUKSI
Tiekkö-kirjastojen hankkimat e-aineistot ja Alavieskan kirjaston omat digipalvelut eivät ole vielä riittävän tunnettuja asiakkaiden näkökulmasta.Hankkeen aikana etsitään ja testataan keinoja, joilla ko. aineistot saavat uusia käyttäjiä. Tarvitaan lisää kohdemarkkinointia monin eri keinoin. Myös videopajatyöskentelyssä on tarpeen tehdä sähköisten palvelujen markkinointimateriaalia.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
koulu, nuorisotoimi
Aloituspäivämäärä : 
01/11/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 240
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi