Puhu minulle -bussi. Rasisimista dialogiin, ennakkoluuloista vuoropuheluun
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto/ Kirjastoauto
Kirjaston osoite : 
Valakuja 10 A
02070
Kirjaston puhelin : 
09 81657619
Kirjaston sähköposti : 
kirjastoautot@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää dialogia ja tehdä rasisminvastaista työtä nuorten parissa kirjastoautotyön keinoin. Samalla kavennetaan tyttöjen ja poikien välisiä lukutaitoeroja innostamalla poikia lukemaan toteuttamalla kirjavinkkauksia eri ammattiryhmiä edustavien esikuvien johdolla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Puhu minulle -bussin tapahtumien määrä

2. Toimivan konseptin, jota voidaan toteuttaa myös projektin jälkeen, luominen

3. Asiakaspalaute

Kuvaus : 

Espoon monitoiminen kirjastoauto Välkky on erinomainen ympäristö oppimiseen, kokemiseen ja kokeilemiseen. Tilan monenlaiseen toimintaan sopivaksi mahdollistavat mm. esiintymislava, dataprojektori, pelikonsoli, tablettitietokoneet ja laadukas äänentoistojärjestelmä. Siirrettävät kirjahyllyt voi tarvittaessa kätevästi poistaa, jolloin bussiin vapautuu tilaa, tai ne voi korvata esim. sohvalla, säkkituoleilla ja kosketuspöydällä.

Viimeisen parin vuoden aikana Välkyssä on mm. järjestetty Oppibussi-työpajoja, joissa on kokeiltu uudenlaista pedagogiikkaa, kohderyhminä erityisesti maahanmuuttajanuoret ja koulujen erityisluokat. Kirjastoauton henkilökunta on mm. oppinut hyödyntämään osallistavia menetelmiä sekä toimimaan moninaisten lasten ja nuorten kanssa. Espoon kirjastoauto on myös syksyllä 2015 alkaneilla käynneillään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa kehittänyt palveluitaan maahanmuuttajille.

Tässä hankkeessa on tarkoitus yhdistää Oppibussi-hankkeesta opitut keinot (osallistavan toimintatuokion periaatteet ja toiminnalliset menetelmät kirjavinkkauksissa) ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvä tarve vuoropuhelun edistämiseen kehittämisponnistukseksi, jossa etsitään kirjallisia keinoja saada nuoria, sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia, miettimään arvostavan vuoropuhelun merkitystä eri näkökulmista.

Projektilla on kaksi fokusta: rasisminvastainen työ & dialogin edistäminen (rakentavien konfliktinratkaisutaitojen oppiminen) OKM:n Merkityksellinen Suomessa -ohjelman hengessä. Lisäksi tavoitteena on  tyttöjen ja poikien välisten lukutaitoerojen kaventaminen kannustamalla poikia lukemaan innostavien vinkkaavien esikuvien kautta.

 

Käytännön toteutus

Kirjastoauton henkilökunta sekä vieraileva "tähti" (nuoria puhuttelevan alan ammattilainen, esimerkiksi poliisi, jalkapallotuomari tai muusikko) ottavat vastaan ryhmiä kirjastoautossa. Vierailijoiksi pyritään löytämään myös uussuomalaisia esikuvia. Vierailuilla tuodaan esille sujuvan sanallisen ilmaisun, monimuotoisuuden arvostamisen ja tilanneherkkyyden merkitystä eri elämäntilanteissa ja ammateissa - nykyisin esimerkiksi poliisin keskeisimmiksi työkaluiksi nousevat herkästi sanavarasto ja tilannetaju.

Vierailuiden ohjelma on osallistava, ja pitää sisällään seuraavat elementit:  

a) aloitus ja lämmittely

b) johdatus sanallisen ilmaisun merkitykseen (vieras paikan päällä tai videon välityksellä)

c) toiminnallisia harjoituksia teemaan liittyen

d) kirjavinkkaus (mukana toteuttamassa tähtivieras)

e) purkaminen ja jatkotyöskentely

Dialogiharjoitusten kautta nuoret saavat omakohtaisia oivalluksia siitä, miten haavoittuvaista vuoropuhelu on ja miten paljon heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa vuoropuhelun toimivuuteen. Lisäksi vierailuiden puitteissa annetaan rohkaisua ja evästystä siihen, miten he voivat kehittää sanallista ilmaisuaan ja avarakatseisuuttaan. Tässä keskiössä toimii esikuvien, vierailevien tähtien, kirja- ja muut aineistovinkit.

Työpajat suunnataan erilaisille nuorten ryhmille, erityisesti yläkoulujen 10-luokille, nuorten työpajoille ja ammattikouluille, joissa opiskelevat nuoret hyötyvät todennäköisesti mallista eniten. Hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta luodaan konsepti, jota voidaan myöhemmin (hankekauden jälkeen) toteuttaa kaupungin 9-luokkalaisille yhdessä aluekirjastojen lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijöiden kanssa. Puhu minulle -bussin vieraiden videoidut vinkkaukset toimivat pysyvänä osana konseptia.

Hankkeen toteuttaa kirjastoauton henkilökunta. Yksi kirjastoauton virkailija toimii osa-aikaisesti projektityöntekijänä.

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen alussa Puhu minulle -bussi nimettiin uudelleen Bamlaa! -työpajaksi, koska uuden nimen katsottiin vetoavan paremmin työpajojen kohderyhmään.

 

Bamlaa! -työpaja suunnattiin 10-luokille, työpajanuorille sekä ammattikouluille. Projektin aikana toteutettiin yhteensä 16 pajaa, joista neljä järjestettiin 10-luokkalaisille, kaksi työpajanuorille, viisi valmistaville luokille, kolme ammattikouluille ja kaksi yläasteikäisille. Osallistujat olivat 14-28-vuotiaita. Pajoja ohjasivat alusta alkaen samat ihmiset. Työpajojen kesto vaihteli 1,5 tunnista yhteen tuntiin. Rajatun tilan vuoksi kukin paja oli mitoitettu enimmillään 12 hengelle. Pajat toteutettiin Espoon kirjastoauto Välkyssä.

 

Työpajoissa oli mukana ulkopuolinen vieras, joka kertoi vuorovaikutuksen merkityksestä omassa työssään. Vieraan tarkoitus oli herättää keskustelua ja tuoda esiin konkreettisia tarinoita siitä, miten tärkeää on toistemme kunnioittaminen niin työelämässä kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vieras myös innosti lukemaan muun muassa kirjavinkein. Vieraina projektin aikana oli poliisi, sukelluksenopettaja, teatteriohjaaja, muusikko, runoilija sekä jalkapallotuomari.

 

Työpajojen tarkoitus oli herättää nuorten ajatuksia vuorovaikutuksesta ja antaa heille työkaluja suhtautua ympäristöönsä ja toimia muiden ihmisten kanssa sekä välittää tunteitaan. Työpajoissa kokonaisuus jaettiin viiden otsikon alle seuraavasti: 1. Kommunikoinnin tavat ja esittäytyminen, 2. Mokaaminen, 3. Kieltäytyminen ja suostuttelu, 4. Kehon kieli, 5. Unelmointi. Kuhunkin otsikkoon liittyi toiminnallinen harjoitus, joka oli kestoltaan lyhyt, yksinkertainen ohjeistaa ja mahdollista toteuttaa pienessä tilassa. Harjoitusta seurasi keskustelu, jonka aikana käytiin läpi harjoituksen herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia. Vierasta myös haastateltiin kustakin otsikosta. Työpajoissa harjoitusten määrä riippui osallistujien ja vieraan välillä syntyneestä keskustelusta. Keskustelun katsottiin olevan toiminnallisia harjoituksia arvokkaampaa. Olihan Bamlaa! -työpajan alkuperäinen nimi Puhu minulle -bussi.

 

Lukemisen tärkeyttä korostettiin työpajoissa suuresti: kirjat mainittiin yhtenä kommunikoinnin tapana ja puhuttiin lukemisen vaikutuksesta sanavaraston kartuttamisessa ja ajattelun rikastuttamisessa. Vieraat vinkkasivat suosikkikirjojaan ja samalla avasivat niiden sisältöjä. Muutamassa pajassa fyysisiä kirjoja käytettiin osana toiminnallisia harjoituksia.

 

Projektin alkuvaiheen työpajoissa rasisminvastaisuudesta puhuttiin työpajan keskusteluosuudessa ja nuoret saatiin huomaamaan vuorovaikutuksessa rajoja, joita he eivät välttämättä aiemmin tienneet olevan olemassa. Myöhemmässä vaiheessa aiheen nostamista pinnalle ei katsottu tarpeelliseksi, vaan sanomaa pyrittiin välittämään kohtelemalla kaikkia työpajan osallistujia tasa-arvoisesti. Huomattava osa osallistujista oli toisista kulttuureista lähtöisin.

 

Työpajoista kerättiin palautetta suullisesti työpajan aikana sekä sähköisellä lomakkeella. Niin osallistujat kuin mukana olevat ryhmänohjaajatkin saivat täyttää lomakkeen. Työpajan sisältöä muokattiin saadun palautteen mukaisesti. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Bamlaa! -konseptia kehitettiin jatkuvasti hankkeen aikana. Tavoitteena oli luoda tapahtumarunko, jota kuka vain kirjastotyötä tekevä voi hyödyntää omassa työssään. Kantavana näkökulmana työpajan kehittämisessä oli toiminnallisuus sekä keskusteluun rohkaiseva ilmapiiri. Konsepti kehittyi kolmen lukukauden aikana. Kunkin lukukauden päätteeksi tehtiin itsearviointi ja päätettiin, mihin suuntaan työpajaa tullaan kehittämään. Konseptin kehittämiseen saatiin apua yhdeltä kollegalta ja kahdelta teatteriopettajalta: syksyllä 2017 David Muñozilta, talvella 2018 Tomi Välimaalta ja syksyllä 2018 Kenneth Sireniltä.

 

Syksyllä 2017 haettiin työpajoille suuntaviivoja kokeilemalla erilaisia sisältöjä ja menetelmiä erilaisten ryhmien kanssa. Talvella 2018 työpajarunko alkoi hahmottua. Tässä auttoi työpajoista kerätty palaute sekä koulutus, joka järjestettiin osana hanketta.

 

Espoon kaupunginkirjaston nuorten kanssa työskenteleville suunnattu koulutus järjestettiin talvella 2018. Bamlaa! -hankkeen työryhmä osallistui koulutukseen ja kehitti edelleen työpajakonseptia sen pohjalta. Koulutuksen nimi oli Kunnon teinidraamaa! – Toiminnallisia työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn ja sen vetäjänä toimi teatterinopettaja Tomi Välimaa. Koulutuksessa avattiin rakentavan vuorovaikutuksen keskeisiä piirteitä ja käsitteitä sekä käsiteltiin nuorten kohtaamista ja haastavia asiakastilanteita. Menetelminä käytettiin keskustelua ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutus oli kaksiosainen ja koulutuspäivien välissä oli välitehtävä, johon liittyi myös ryhmätyö. Osallistujia oli koulutuksessa yhteensä 11.

 

Syksyn 2018 aikana tehtiin yhteistyötä teatterinopettaja Kenneth Sirenin kanssa. Hän toimi työpajan sisällön arvioijana, toi uutta näkökulmaa ja antoi palautetta sisällöstä sekä toiminnan ohjaamisesta. Sirenin avulla työpajan runkoa kevennettiin ja se tehtiin helpommin ohjattavaksi. Hän myös laati työryhmän antaman materiaalin ja toiveiden pohjalta kirjallisen Bamlaa! -työpajanrungon ja toteuttamisohjeen. 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Työpajan jatkokehittämistä varten haastateltiin Bamlaa! -työpajan vieraita videolle. Videoissa käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä eri ammattialoilla, puhutaan lukemisen merkityksestä sekä annetaan kirjavinkkejä. Videot toimivat tulevien työpajojen tukena ja niitä voivat hyödyntää kaikki Bamlaa! -työpajan ohjaamisesta kiinnostuneet.

 

Bamlaa! -konsepti osoittautui monipuoliseksi ja joustavaksi. Erilaisia tapoja soveltaa konseptia syntyi hankkeen aikana. Kohderyhmäksi voisi esimerkiksi kokeilla koululaisia. Bamlaa! -työpajasta kehitettiin myös kirjallisuusversio, jossa vieraan haastattelun sijaan luetaan kohderyhmälle sopivista kirjoista pätkiä ja herätellään tällä tavalla keskustelua sekä avataan luetun sisältöä. Kirjallisuusversiota kokeillaan tammikuussa 2019.

Työryhmä jakaa materiaalia ja antaa ohjeistusta kaikille työpajan ohjaamisesta kiinnostuneille. Tarpeen vaatiessa järjestetään kirjastoalalla työskenteleville suunnattu koulutus Bamlaa! -työpajasta. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 776
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 776
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
11henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
149henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi