Puksun pojat lukemaan
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09 310 8511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Vuorinne
Puhelin : 
040-6851258
Sähköposti : 
tarja.vuorinne@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa alueellista yhteistyötä Helsingin Pukinmäen kirjaston,  läheisen koulun, nuorisoasiainkeskuksen ja HNMKY:n kesken, tukea yläasteikäisten poikien monilukutaidon kehitystä, kehittää lukemisen ja lukuvinkkaamisen metodeja  sekä vahvistaa kirjaston roolia kasvatustoimijana toimintaympäristössään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Projektin osallistujaryhmän  ja -määrän on ajateltu olevan yksi ja sama koko toteutuksen ajan. Siksi toteutusta  arvioidaan ensisijaisesti laadullisin mittarein ja palaute- ja arviointikeskusteluin yhdessä projektikumppaneiden kanssa.   Arvioidaan erityisesti sitä, ovatko kohderyhmän lukutottumukset muuttuneet ja onko projektilla ollut vaikutusta esimerkiksi koulumenestykseen ja mihin tulisi kiinnittää huomiota toiminnan jatkumiseksi projektin jälkeen. 

Kuvaus : 

Pukinmäki sijaitsee Koillis-Helsingissä ja alueella on yli 8 000 asukasta. Vaikka kokonaisuudessaan alueen väestön sosio-ekonominen on melko hyvä, esiintyy alueella eriarvoisuutta ja erityisesti nuorten ikäluokkaa uhkaa syrjäytyminen. Pukinmäen kirjasto toimii alueella sijaitsevassa koulurakennuksessa ja kirjastossa käy paljon nuoria. Osa nuorista aiheuttaa säännöllisesti järjestyshäiriöitä sekä kirjastossa että Pukinmäen alueella ja Pukinmäen koulu ja HNMKY:n ylläpitämä nuorisotalo ovat aloittamassa erityistoimia syksyllä 2014 tälle erityisryhmälle.

Kirjaston tavoitteena on osallistua nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käynnistämällä keväällä 2015 lukukampanja, joka toteutetaan osana koulun ja nuorisotyön erityistukitoimia. Kampanjassa hyödynnetään William G. Brozon metodeja lukemisen edistämiseen ja huomioidaan erityisesti poikien lukemiseen liittyviä haasteita. Monet heikosti lukevat nuoret pärjäävät koulussa huonosti ja huonon lukutaidon takia heidän mahdollisuutensa menestyä elämässä myöhemmin ovat heikentyneet (Brozo 2014).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • Vakiinnuttaa yhteistyö Pukinmäen alueella kirjaston, koulun, nuorisoasiainkeskuksen ja HNMKY:n välillä osaksi arjen toimintaa
  • Tukea yläasteikäisten poikien monilukutaidon kehitystä ja tarjota henkilökohtaista tukea lukuelämysten löytämiseen ja maailmankuvan avartamiseen valitulle erityisryhmälle
  • Luoda positiivisia kontakteja nuorten ja kirjaston työntekijöiden välille ja parantaa siten myös työhyvinvointia
  • Testata ja kehittää edelleen lukemisen ja lukuvinkkaamisen metodeja, jotka soveltuvat 13-19-vuotiaille nuorille William G. Brozon tutkimuksen pohjalta
  • Vahvistaa kirjaston roolia kasvatustoimijana, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja muiden kasvatustoimijoiden kanssa

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä ovat 13-16-vuotiaat yläasteikäiset nuoret, erityisesti pojat. Lisäksi projektin toteutuksessa huomioidaan kirjaston työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvät näkökulmat.

Toteutus

Nuorille suunnattu lukukampanja toteutetaan osana Pukinmäen koulun ja Pukinmäen HNMKY:n erityistoimia, joiden avulla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja tukea koulussa pärjäämistä. Erityistoimet kohdistuvat erikseen valittuun ryhmään, joista valtaosa on 8.-luokkalaisia keväällä 2015 ja ne toteutetaan koulupäivän aikana.

Lukukampanja on mahdollista toteuttaa samoin osana normaalia koulupäivää. Nuoret tapaavat säännöllisesti (noin kahden viikon välein) ammattikirjailija Aleksi Delikouraksen ja kirjastoammattilaisen. Aleksi Delikouras toimii Lukuintokampanjan lähettiläänä ja on alustavasti sitoutunut projektin toteuttamiseen. Tapaamisissa hyödynnetään esimerkiksi seuraavia metodeja:

  • Nuoret keräävät elämäänsä ja harrastuksiinsa liittyviä kuvia tai esineitä kotoa ja tuovat ne mukaansa tapaamiseen. Tapaamisissa jokainen esittelee kuvat/esineet ja kertoo niistä hiukan. Näin ohjaajat saavat käsityksen, millaisista asioista nämä nuoret ovat kiinnostuneet ja millaisen kirjan, elokuvan tai blogin he voisivat kokea omakseen. My bag –metodi toteutetaan vasta, kun ryhmä on jo toisilleen tuttu ja nuoret ovat sitoutuneet toimintaan.
  • Videotyöpaja: toteutetaan yhdessä Aleksi Delikouraksen kanssa videotyöpaja, jossa nuoret tuottavat itse videoita ja editoivat niistä lyhyitä tarinallisia kokonaisuuksia. Aiheet valitaan nuorten arkisesta elämästä ja ympäristöstä. Mikäli nuoret haluavat, videot julkaistaan sekä kirjaston kanavilla että nuorten itse valitsemalla alustalla.

Lukukampanjan toteutus suunnitellaan yhteistyössä Aleksi Delikouraksen ja koulun edustajan kanssa. Tapaamiset ajoittuvat pääosin syksyyn 2015 ja niitä järjestetään noin 3 kuukauden ajan. Tapaamisissa pyritään tarjoamaan nuorille mielekkäitä roolimalleja ja esimerkkejä oman elämänpiirin ulkopuolelta.

Poikien lukutaitoon kohdistuu monia negatiivisia ennakko-oletuksia, joita pyritään purkamaan projektin aikana: usein oletetaan, että pojat eivät ole yhtä innokkaista lukijoita kuin tytöt (Merisuo-Storm – Soininen 2013). Poikien sitoutuneisuutta lukemiseen voidaan kasvattaa, jos heille tarjotaan monipuolisia tekstejä ja sisältöjä (Brozo, Shiel & Topping 2008). Kampanjan toteutuksessa pojille tarjotaan monipuolisesti erilaisia lukuelämyksiä sekä kirjoista, elokuvista että verkkosisällöistä.

Monilukutaito antaa välineitä tulkita erilaisia tekstejä ja merkityksiä arjen ja työelämän tilanteissa. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota siihen, että nuorille muodostuu monipuolinen ja innostunut kuva lukemisesta ja kyky käyttää tätä taitoa erilaisissa ympäristöissä.

Suunnitteluvaiheessa projektitiimi käy tapaamassa kahta kirjastoa muualla Suomessa, joissa on aiemmin toteutettu nuorille suunnattuja lukukampanjoita. Projektin loppupuolella järjestetään lopetusjuhlat, joihin kutsutaan alueen nuoret, virastotoimijat, yhteistyökumppanit, muiden kirjastojen edustajia ja kaupungin päättäjiä.

Aikataulu

Huhti - heinäkuu 2015

Yhteistyötapaamiset Pukienmäen HNMKY:n ja koulun kanssa

Lukukampanjan suunnittelu ja viimeistely

Elo – joulukuu 2015

Lukukampanjan toteutus, tapaamiset noin 2 viikon välein

Seurantatapaamiset yhteistyötahojen kanssa

Mahdollinen tehtävävaihto nuorisotalon kanssa

Tammi – maaliskuu 2016

Loppujuhlat

Projektin arviointi ja jatkotoimenpiteet

Lukukampanjan metodien ohjeistaminen ja viestintä muille kirjastoille

Arviointi

Projektin arviointi toteutetaan yhteistyössä koulun ja nuorisotoiminnan kanssa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, ovatko kohderyhmän lukutottumukset muuttuneet tai onko projektilla ollut vaikutusta nuorten koulumenestykseen, arvioidaan metodien toimivuutta, kartoitetaan jatkotoimenpiteet ja sovitaan yhteistyön jatkumisesta osana kirjaston, koulun ja nuorisotalon arjen toimintaa.

Budjetti

Budjetti sisältää lukuintolähettiläs Aleksi Delikouraksen palkkion, työpajoissa tarvittavat materiaalit ja tekniset hankinnat (tablettilaite x 4 kpl, kameralaite tallentamiseen ja videokuvaamiseen) lukukampanjatapaamisiin ja tehtävien tekemiseen, matkakulut ja loppujuhlan kustannukset.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pukinmäen HNMKY, Pukinmäen peruskoulu, Lukukeskus
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukuintolähettiläs Aleksi Delikouras (Lukukeskus)

Pukinmäen peruskoulu, äidinkielen opettaja Elisa Eljendy ja kuraattori Saija Ollila

Pukinmäen HNMKY, Pukinmäen toimintakeskuksen nuorisotila, Tomi Helvelahti

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projekti toteutettiin syksyllä 2015 ja keväällä 2016 Helsingin kaupunginkirjaston Pukinmäen kirjastossa yhteistyössä Pukinmäen peruskoulun ja HNMKY:n kanssa.  Kohderyhmänä oli koulun yläasteikäiset pojat.  

Tarkoituksena oli suunnitella ja järjestää ohjattua toimintaa, antaa pojille mahdollisuus tehdä ja suunnitella jotain yhdessä ja parhaimmillaan tuottaa onnistumisen kokemus jonkin tavoitteen saavuttamisesta. Poikien asuinalueella on muuten ollut vähän mahdollisuuksia vastaavaan toimintaan ja toisaalta pojat eivät ole tottuneet viettämään esimerkiksi vapaa-aikaansa juurikaan oman asuinalueensa ulkopuolella ja etsimään uusia virikkeitä.

Oppilaat valittiin keskusteluissa ja yhteistyössä kirjaston, koulun ja opettajien kanssa.

 Suunnitteluun osallistuivat eri yhteistyökumppaneiden, kirjaston, koulun ja HNMKY:n  edustajat.  Toiminnan ja tapaamisten ohjaajana toimi lyhytelokuvien tekijä ja kirjailija Aleksi Delikouras.  

 Kun toiminta alkoi, kukaan osallistujista ei ollut lukenut Aku Ankkoja lukuunottamatta juuri mitään.  Suhtautuminen lukemiseen oli lähinnä negatiivinen, poikien oli myös vaikea keskittyä. Toiminnan alkaessa lähtökohdaksi tulikin siksi ohjata pojat enemmänkin tarinoihin ja tarinan kerrontaan. Siksi tutustuttiin kirjojen ja elokuvien eroihin, opeteltiin tarinan käsikirjoittamista sekä kuvaamista ja elokuvan leikkaamista.

Projektin päättyessä pojat olivat oppineet paljon perusasioita tarinoiden kertomisesta, kuten esimerkiksi siitä, mitä tulee ottaa huomioon elokuvakäsikirjoitusta tehtäessä ja miten se eroaa kaunokirjallisesta tyylistä.

Projektin edetessä ja lopussa poikien suhtautuminen kirjoihin oli parantunut. Heistä ei vielä tässä vaiheessa ollut tullut innokkaita lukijoita, mutta asenne kirjoja kohtaan oli muuttunut kunnioittavaksi ja jopa uteliaaksi.

Pojat oppivat projektissa ennen kaikkea tarkkailemaan omaa elämäänsä ja hyödyntämään sitä tarinallisessa kerronnassa. He olivat löytäneet oman äänensä, mikä on jo merkittävä asia. Lukemiseen innostamista ei voi pakottaa, mutta lukemisen ja kirjoittamisen maailmaa voi avartaa ja siinä projekti onnistui ohjaajan mukaan erinomaisesti. Poikien mielestä lukeminen on nykyään  ”coolia”.  

Oli merkittävää, että pojat olivat ottaneet ohjaajaan yhteyttä vielä projektin jälkeen ja halunneet kertoa ideoistaan tuleviin projekteihin.

Projektisuunnitelmaan sisältyi tutustumisvierailu kahdessa kirjastossa muualla Suomessa, joissa on aiemmin toteutettu vastaavanlaista toimintaa. Aikataulusyistä nämä vierailut eivät  toteutuneet projektin aikana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ks. liite. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa järjestettiin ohjattua toimintaa, johon osallistui 10  seitsemäsluokkalaista  poikaa, ikävuosiltaan  13-16 vuotta.  Ohjaaja tapasi pojat yhteensä 7 kertaa.  Tapaamiset pidettiin melko tiiviissä aikataulussa 3 kuukauden ajan, alkuun kaksi kertaa kuukaudessa. Tapaamisissa ryhmäydyttiin sekä tutustuttiin kirjojen ja elokuvien eroihin, opeteltiin käsikirjoittamista ja kuvaamista sekä opeteltiin elokuvan leikkaamista.

Projektissa tuotettiin yhdessä tarina kuvallisessa muodossa ja videona, jonka suunnitteluun ja toteutukseen pojat aktiivisesti osallistuivat.  Pojat osallistuivat videotarinan käsikirjoituksen laatimiseen, kuvaamiseen, leikkaamiseen ja näyttelemiseen. He olivat selvästi sitoutuneita lopputuloksen tuottamiseen ja aikaansaamiseen.

Projektin päätösjuhlaan kutsuttiin poikien luokkatovereita, alueen toimijoita ja mm. kaupungin päättäjiä. Juhlassa julkistettiin poikien yhdessä tekemä video.

Pojat oppivat toimimaan ryhmässä ja heidän sosiaaliset taitonsa vahvistuivat projektin edetessä. Pojat saivat kokea myös onnistumisen tunteita ja kokemuksia ja osalle pojista syntyi uusi harrastus. Heidän elinpiirinsä oli selvästi laajentunut.

Pukinmäen peruskoulun äidinkielen opettaja totesi poikien oppimisen  ja ryhmässä toimimisen edellytysten parantuneen. Myös kotoa vanhemmilta tuli positiivista palautetta: aiemmasta poiketen pojat olivat jopa kertoneet tekemisistään ja kuulumisiaan ja kertoneet projektista kotonakin.

Projektin myötä pojat saivat positiivisen kontaktin kirjaston ja HNMKY:n työntekijöihin ja kirjaston rooli kasvatustoimijana myös vahvistui ja selkiytyi.

Myös yhteistyö koulun ja HNMKY:n kanssa vahvistui. Projektissa mukana ollut lasten- ja nuorten kirjastotyöhön erikoistunut virkailija saattoi hankkeen tuella olla mukana HNMKY:n toiminnassa, tutustua siellä alueen nuoriin ja opastaa mm. kirjaston palvelumahdollisuuksiin nuorille.

Tämän tyyppisen hankkeen onnistumiseen tarvittiin vetäjäksi henkilö, joka pystyy toimimaan esikuvana ja jonka osallistujat myös ” hyväksyvät”  hyvänä roolimallina. Pojat löysivät Aleksi Delikouraksesta miehisen roolimallin, johon poikien oli helppo samaistua:  ”kovatkin kundit voivat lukea”. Onnistumista vahvistaa sekin, että pojat pitivät häneen yhteyttä myös tapaamisten ulkopuolella.  

 

Jatkotoimenpiteet: 

Toiminnan jatkumiseksi on haluttu tukea ja vahvistaa erityisesti osallistujien tarinan kerronnan taitoja ja valmiuksia. Jatkotoimenpiteiden tueksi hankittiinkin iPadeja, joilla on helppo kokemattomankin käyttäjän kuvata ja editoida videoita. Tämä mahdollistaa aloitetun toiminnan käynnissä pitämisen ja laajentamisen.

HNMKY on vuoden 2016 lopussa lopettanut toimintansa alueella ja uudeksi toimijaksi on tullut Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnan vakiinnuttua yhteistyötä on tarkoitus jatkaa alkanutta alueellista yhteistyötä sen kanssa. 

Projektin onnistunut toteutus antaa mahdollisuuden hyödyntää muitakin, "perinteisempiä"  toimenpiteitä lukemisen edistämiseksi. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 732
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 722
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000