Pulmaario
Vuoden 2015 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09 310 8511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Kuusirati
Puhelin : 
0503214138
Sähköposti : 
lea.kuusirati@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Pulmaario-hankkeen tavoitteena on murtaa lasten ja nuorten ennakkoasenteita yhteiskunnassamme yhä tärkeämpään rooliin kasvavaa matematiikkaa kohtaan. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työpajojen määrä ja osallistujat, koulutukset

Kuvaus : 

Pulmaario-hankkeen tavoitteena on murtaa lasten ja nuorten ennakkoasenteita yhteiskunnassamme yhä tärkeämpään rooliin kasvavaa matematiikkaa kohtaan. Kirjasto uudistuu muuttuvassa yhteiskunnassa ja hakee uusia yhteistyökumppaneita ja toimintamalleja. Yliopistolle kirjasto tarjoaa apua tärkeiden kansalaistaitojen näkyväksi tuomisessa ja oppimisen tukemisessa. Pulmaario-hankkeessa järjestetään matematiikan ja ohjelmoinnin työpajoja lapsille ja nuorille. Hanke toteutetaan HelMet-kirjastojen ja Helsingin yliopiston Luma-keskuksen yhteistyönä. Hanke toteutetaan HelMet-kirjastojen ja Helsingin yliopiston Luma-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, jossa vertaisohjaajat tarjoavat kirjastossa lapsille ja nuorille elämyksellisiä ja toiminnallisia matematiikan ja ohjelmoinnin työpajoja. Asiantuntemus tulee Helsingin yliopistolta. Vertaisohjaajiksi pyritään saamaan vapaaehtoisia alan harrastajia ja opiskelijoita. Toiminta edellyttää myös 2-4 kirjastoammattilaisen sitoutumista kustakin osallistuvasta kirjastosta. Kirjaston henkilökunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan sujuvuudesta ja pajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden myös kouluttautua työpajan vetäjäksi. Työpajoja järjestetään 10 HelMet-kirjastossa hankkeen aikana syksystä 2015 vuoden 2016 loppuun. Toimintamallia lähdetään rakentamaan pysyväksi osaksi kirjastojen toimintaa, joten jatkuvuuden suunnittelulla on suuri merkitys hankkeessa. Avustusosuutta haetaan OKM:ltä 103 000€ ja omavastuuksi on arvioitu 90 000€. Toteutus Pulmaario-hanke toteutetaan HelMet-kirjastojen eli Helsingin kaupunginkirjaston, Espoon kaupunginkirjaston, Vantaan kaupunginkirjaston ja Kauniaisten kaupunginkirjaston sekä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen (Summamutikka ja Linkki) yhteistyönä. Hankkeessa luodaan 9-13-vuotiaille lapsille elämyksellistä työpajatoimintaa, joka tukee matematiikan ja informaatioteknologian taitojen oppimista toiminnallisilla menetelmillä.Työpajoja ohjaavat vertaisohjaajat, pääosin 15-25-vuotiaat nuoret aikuiset. Työpajoja järjestetään 10 kirjastossa HelMet-alueella. Työpajojen aiheena ovat matematiikka ja soveltava matematiikka, koodaaminen, ilmiökeskeinen ja toiminnallinen oppiminen, pulmat, pelit ja dilemmat, matemaattinen askartelu ja käsillä oppiminen, matematiikkaa neuloen tai aistein. Työpajoissa kannustetaan myös opitun kuvailuun, esimerkiksi valokuvan tai videon keinoin.Työpajat ovat avoimia ja niihin saa pääsääntöisesti osallistua ilman erillistä ilmoittautumista tai pistäytyä tutustumassa toimintaan. Eri kohderyhmille, kuten perheille ja vanhemmille, voidaan järjestää kohdennettuja tapahtumia. Toimintamalli ja vertaisohjaajien haku Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli työpajojen järjestämiseksi. Toimintamallissa kuvataan,miten vertaisohjaajat rekrytoidaan mukaan toimintaan ja miten sitä ylläpidetään. Helsingin yliopiston LUMA-keskuksella on vuosien kokemus vertaisoppimisen malleista, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Projektin alkuvaiheessa LUMA-keskus kouluttaa kirjaston ammattilaisia työpajatoiminnassa ja vertaisohjaamisessa. Projektin aikana vertaisohjaaminen vakiinnutetaan toiminnan järjestämisen tavaksi. Vertaisohjaajien haku toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan järjestöjen ja verkostojen kanssa. Samalla tarkastellaan, millaisin keinoin vertaisohjaajat sitoutetaan toimintaan pitkäjänteisesti ja miten varaudutaan ohjaajien vaihtumiseen. Toiminnan jatko Toiminnan jatkumisen kannalta on keskeistä ratkaista pysyvään rahoitukseen liittyvä toimintamalli jo hankkeen aikana. Hankkeessa toteutetaan ulkopuolisen toimijan tukemana rahoitushaku, jossa etsitään toiminnalle pysyvää rahoituskanavaa tai sponsoria. Vastaavaa rahoitusmallia on hyödynnetty esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa. Toiminnan jatko pyritään hankkeen aikana varmistamaan vuoteen 2020. Toimintaa voi jatkossa ylläpitää myös kolmannen sektorin toimija. Rahoituksen selvittämisessä huomioidaan kunkin organisaation eri käytännöt ja säädökset. Kirjaston henkilökunnan motivointi ja sitouttaminen pitkäjänteiseen työpajatoimintaan on tärkeää erityisesti hankkeen päätyttyä. Tiedon tuottaminen yhdessä tekemällä ja kokeilemalla Työpajatoiminnan yksi tärkeä tavoite on vahvistaa 9-13-vuotiaiden lasten ja heidän perheittensä tiedonhallintataitoja. Työpajoissa lapset oppivat matematiikkaa ja ohjelmointia itse tekemällä, kuvaamalla, muokkaamalla ja keksimällä. Rakennetaan itse datakokonaisuuksia, opitaan ymmärtämään formaalia informaatiota paremmin ja tiedonhallintataidot kehittyvät. Vanhemmat voivat olla mukana ei-muodollisessa oppimistilanteessa ja myötäelää lapsen oppimisen iloa ja oppia itsekin. Matematiikan oppimiseen liittyvät kielteiset ennakkoasenteet on helpompi kumota kirjastossa kuin luokkahuoneessa. Työpajat järjestetään pääsääntöisesti keskisuurissa tai suurissa toimipisteissä. Muille asiakkaille yhdessä oppiminen tehdään näkyväksi juhlan, näyttelyn tai verkossa julkaisemisen kautta, jolloin oppija saa positiivista palautetta omasta aktiivisuudestaan. Työpajoissa järjestetään myös demopäiviä, jolloin toimintaan voivat tutustua myös muut aikuiset ja kirjaston asiakkaat. Työpajatoimintaa voidaan suunnata myös opettajille tai muille ammattilaisille, joille esimerkiksi ohjelmoinnin tuntemus on tulevaisuudessa tärkeä taito. Työpajoissa hyödynnetään erilaisia valmiita työvälineitä, kuten Scratch-ohjelmaa, Hopscotch-sovellusta tai Pentamino-paloja. Työpajoja järjestetään 10 eri kirjastossa pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on järjestää koko lukukauden kestävää säännöllistä kerhotoimintaa. Kirjastosta riippuen toimintaa voidaan järjestää joka viikko tai esimerkiksi joka kuukausi viikonloppuisin. Työpajoille valitaan vastuuhenkilö kustakin mukana olevasta toimipisteestä. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia toiminnan sujuvuudesta kirjastotilassa. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus kouluttautua itse työpajan vetäjäksi tai hyödyntää opittuja taitoja muuten kirjastotyössä. Hankkeen alussa järjestettävään koulutustoimintaan osallistuu 2-4 kirjastoammattilaista kustakin mukana olevasta toimipisteestä. Mikäli työpajoja järjestetään viikoittain, tarvittava työresurssi on enintään noin 8 h /vko / toimipiste. Tavoitteet Pulmaario-hankkeen tavoitteena on Tuottaa positiivisia elämyksiä kirjastotoiminnan, matematiikan ja ohjelmoinnin teemoista Tukea tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen oppimista erityisesti ohjelmoinnin ja informaatioteknologian osa-alueilla Luoda vertaisoppimiseen perustuva toimintamalli työpajatoiminnan järjestämiseksi ja varmistaa toiminnan jatkuvuus Tiedottaminen ja näkyvyys Hankkeesta tiedotetaan kirjastojen ja LUMA-keskuksen olemassa olevissa medioissa ja tiedotuksessa. Tiedotuksessa painotetaan sosiaalisen median työkaluja. Työpajoissa kuvataan videoita, jotka myös julkaistaan olemassa olevilla alustoilla. Budjetti Hankkeen budjetti on yhteensä 193;000 €, josta 103;000 € haettavaa avustusosuutta. Budjetti sisältää: pysyvän rahoituksen kartoittaminen ja toiminnan jatkuvuus (toimintamalli) 20 000 € työpajojen järjestäminen, työtarvikkeet 5 000 € työpajojen järjestäminen, palkkakustannukset (1000x20 € tuntia) 20 000 € projektityöntekijä, palkkakustannukset + sivukulut 30 000 € markkinointi, graafinen työ 3000 €

  • markkinointi, ilmoitukset 2000 €
  • markkinointi, painatuskulut 3000 €
  • matkakulut 10 000 €
  • laitekustannukset 10 000 €

Matkakulut sisältävät opintomatkan, jonka aikana tutustutaan Viron opetussuunnitelman toteutukseen ohejlmointiopetuksen ja matematiikan kehittämisen osalta. Laitekustannukset sisältävät työpajoissa tarvittavat laitehankinnat, kuten uudenlaiset opetusvälineet (esim. Hopscotch-sovellus, Project Spark) ja eri toimipisteisiin tarvittavat laitteet.

Omavastuuosuus hankkeessa on 90 000 €, joka koostuu 10 x toimipisteiden työosuudesta (enintään 8 h / vko / toimipiste) = noin 6 000 € /toimipiste / vuosi  = noin 2 htv. Lisäksi huomioidaan hallintokulut kuten työntekijöiden välineistö, tilakustannukset ja talousseuranta.

Aikataulu

Huhtikuu – heinäkuu 2015

 

Aloitustapaaminen

Koulutusten järjestäminen kirjastoammattilaisille

Vapaaehtoisten rekrytoinnin aloittaminen

Ohjausryhmän valinta ja toiminnan aloittaminen

 

Elokuu – Joulukuu 2015

 

Toimintamallin (konsepti) suunnittelu

Vapaaehtoisten rekrytointi jatkuu

Työpajatoiminnan aloittaminen

Pysyvä rahoitushaku: määrittely ja hankinta

Väliarviointi I

 

Tammikuu – Toukokuu 2016

 

Työpajatoiminta jatkuu

Pysyvä rahoitushaku: toteutus

Väliarviointi II

 

Kesäkuu – Heinäkuu 2016

Työpajatoiminta kesätauolla

Elokuu – Joulukuu 2016

 

Työpajatoiminta jatkuu

Toiminnan vakiinnuttaminen (ml. rahoitus)

Arviointi ja raportointi

Lopetustapaaminen

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Helsingin yliopiston LUMA-keskus (Summamutikka & Linkki), Espoon kaupunginkirjasto, Vantaan kaupunginkirjasto, Kauniaisten kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeen toteutukseen osallistuvat kaikki hankkeen kumppanit ja 10 kirjastoa HelMet-kirjastojen alueelta.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio koulujen, korkeakoulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle, jonka tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla. 

Linkki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva resurssikeskus, joka järjestää peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattua harrastetoimintaa, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua kiinnostaviin aiheisiin. Linkki on valtakunnallisen LUMA-keskuksen alainen resurssikeskus.

Summamutikka-keskus on matematiikan oppimisen keskus. Keskuksen toimintaan kuuluvat matikkapäivät ja matikkakerhot pääkaupunkiseudun kouluilla, Kumpulan kampuksella sijaitsevan matematiikkaluokka Origon toiminta, lasten ja nuorten matikkaleiritoiminta sekä opettajien täydennyskoulutukset. Lisäksi Summamutikka osallistuu monenlaisten muiden matikkatapahtumien järjestämiseen. Summamutikka on yksi seitsemästä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen osana toimivasta tieteenalakohtaisesta resurssikeskuksesta.

Lisäksi hankkeessa pyritään yhteistyöhön Innokas-verkoston kanssa, jonka kanssa Espoon kaupunginkirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä. Innokas-verkosto ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. 

Aiemmat hankkeet: 

Espoon kirjastojen koodipajat vuonna 2014. Esimerkiksi Tapiolan kirjaston kesäkuussa järjestettyyn koodipajaan osallistui noin 50 henkilöä. Kannelmäen matikkapaja syksyllä 2013 Matikkamarraskuu tapahtuman yhteydessä. Lisäksi syksyllä 2014 järjestetään työpajoja Espoon ja Vantaan kirjastoissa sekä Viikin ja Vuosaaren kirjastoissa, joissa pilotoidaan yhteistyötä ja tuotetaan videomateriaalia työpajojen tuloksista yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€103 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€90 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€193 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
20henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€90 000
 
okm
avi